2023/1 sayılı SGK Genelgesinin görevde olan kamu görevlilerinin emekli keseneği veya prime esas kazançlarına ilişkin bölümü

2023/1 sayılı SGK Genelgesinin görevde olan kamu görevlilerinin emekli keseneği veya prime esas kazançlarına ilişkin bölümü
Yayınlama: 05.01.2023
A+
A-

2023/1 sayılı SGK Genelgesinin “Görevde olan kamu görevlilerinin emekli keseneğine esas aylıkları veya prime esas kazançlarına ilişkin uygulamalar” başlıklı bölümü aşağıdaki gibidir. Yazı içerisindeki linke tıklayarak bölümü PDF formatında indirebilirsiniz…


GÖREVDE OLAN KAMU GÖREVLİLERİNİN EMEKLİ KESENEĞİNE ESAS AYLIKLARI VEYA PRİME ESAS KAZANÇLARINA İLİŞKİN UYGULAMALAR

Bilindiği üzere, 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi hükmü uyarınca, 2008 yılı Ekim ayı başından önce sosyal güvenlik yönünden 5434 sayılı Kanuna tabi çalışması bulunanların kesenek ve karşılıkları, fiili hizmet zammı ve itibari hizmet süresi karşılıkları ile %100 artış farkları hakkında 5434 sayılı Kanunun, 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden önceki hükümlerinin uygulanmasına devam edilmektedir.

Buna karşılık, 2008 yılı Ekim ayı başından sonra ilk defa 5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) bendine tabi kamu görevlisi olarak çalışmaya başlayanların prime esas kazançları hakkında ise başta Kanunun 80 inci maddesi olmak üzere 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem yapılmaktadır.

Bu çerçevede, 7417 sayılı Kanunun, 5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) bendi kapsamında sigortalı sayılan (haklarında 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaya devam edilenler dahil) kamu görevlilerinin ek gösterge rakamları, tazminat aylığı yansıtma oranları gibi özlük haklarında değişikliklerinin halen çalışmakta olan 4/1-(c) bendi sigortalılarının Emekli Keseneğine Esas Aylık veya Prime Esas Kazançları yönünden ne şekilde uygulanacağına dair usul ve esaslar aşağıda açıklanmıştır.

11.1. 5510 Sayılı Kanunun Geçici 4 üncü Maddesi Kapsamında Olup Haklarında 5434 Sayılı Kanun Hükümleri Uygulananların Emekli Keseneğine Esas Aylıkları

11.1.1. %100 Artış Farkı Uygulaması

5434 sayılı Kanunun mülga 14 üncü maddesinin (c) fıkrası ile emekliliğe esas aylık veya ücretleri yükselme suretiyle artanların ilk aya ait artış farklarının gönderilmesi ile ilgili hükmü gereğince, emekli keseneğine esas derece ve kademeleri ile ek göstergeleri ve kıdem aylıkları yükselme suretiyle artanların ilk aya ait %100 artış farkı ve aynı miktarda kurumlarca verilecek %100 artış farkına ait tutarların Kurumumuza gönderilmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda, haklarında 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaya devam eden ve 7417 sayılı Kanunun yürürlüğe gireceği 15.01.2023 tarihinde ek göstergeleri yükselme suretiyle artan sigortalıların ilk aya ait keseneğe ait %100 artış farkının ve aynı miktarda kurum karşılığının hesap edilerek Kurumumuza gönderilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, bu tarihte ek gösterge değişikliği dışında ilgililerin derece, kademe ve kıdem aylığının da değişmesi halinde bu duruma ilişkin %100 artış farkı kesenek ve kurum karşılığı tutarları da Kurumumuza gönderilecektir.

5510 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi uyarınca çıkartılan ve 12.05.2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ile 5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) bendi kapsamında sigortalı sayılanları çalıştıran işverenlerin, bir ay içinde çalıştırdığı sigortalılara ilişkin kesenek/prim ve genel sağlık sigortası prim tutarlarına ait aylık prim ve hizmet belgelerinin gönderilmesi ve ödenme sürelerine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Buna göre, haklarında 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaya devam eden kamu görevlilerinden ek göstergeleri 15.01.2023 tarihinde yükselme suretiyle artanların ilk aya ait %100 artış farkı tutarlarının;

– Her ayın 15’i ile müteakip ayın 14’ü arasındaki maaşını ayın 15’inde peşin veya çalıştıktan sonra alan sigortalılar için 2023 yılı Ocak ayı ödeme dönemine ait;

– Her ayın 1’i ile 30’u arasındaki maaşını ayın 1’inde peşin veya çalıştıktan sonra alan sigortalılar için 2023 yılı Şubat ayı ödeme dönemine ait;

asıl mahiyette aylık prim ve hizmet belgelerinde yasal süresi içinde gönderilmesi gerekmektedir.

Örnek 31: Kazanılmış hak aylığı 1. derecenin 4. kademesinde olan ve 22 yıl hizmeti bulunan bir Genel Müdür Yardımcısının 15.01.2023 tarihinde yürürlüğe girecek ek gösterge rakamının (+3600)’den (+4400)’e yükselmesi kapsamında (ek gösterge artışına rağmen tazminat aylığı yansıtma oranı değişmemiştir.) ek gösterge artışı nedeniyle aşağıda hesaplama yöntemi gösterilen %100 artış farkı tutarı Kurumumuza gönderilecektir. (Sigortalı maaşını her ayın 15’inde peşin almaktadır.)

15.01.2023 Tarihli Ek Gösterge Artışı Nedeniyle Tahakkuk Ettirilecek %100 Artış Fark Tutarı

Taban Aylık: 1000 x Katsayı= (A)

Kıdem Aylığı: 22 x 20 x Katsayı=(B)

Gösterge Aylığı: 1500 x Katsayı=(C)

Ek Gösterge Aylığı: (3600) 3600 x Katsayı=(D)

Ek Gösterge Aylığı Yeni: (4400) 4400 x Katsayı=(E)

Tazminat Aylığı: 9500 x Katsayı x %145=(F)

Emekli Keseneğine Esas Aylık Tutarı: (A)+(B)+(C)+(D)+(F) (G)

%100 Artış Farkı Tutarı: [(4400) – (3600)] = 800 x Katsayı (H)

Şahıs Keseneği = (H)

Kurum Karşılığı = (H)

Toplam gönderilecek tutar: (H) + (H)

Bu sigortalı için, derece, kademe ve kıdem aylığına esas hizmette artış olmaması; taban aylık ve tazminat aylığı artışından ise %100 artış farkı alınmaması nedeniyle, sadece yeni ve eski ek göstergeler arasındaki fark tutarı üzerinden ve şahıs keseneği ve kurum karşılığı olmak üzere ayrı ayrı hesaplanan tutar %100 artış farkı olarak Kurumumuza gönderilecektir.

Takip eden aydan itibaren ise (+4400) ek gösterge rakamı esas alınarak [(A)+(B)+(C)+(E)+(F)] toplamından oluşan Emekli Keseneğine Esas Aylık Tutarı üzerinden normal %16 şahıs keseneği ve %20 kurum karşılığı tutarları hesaplanarak Kurumumuza gönderilecektir.

Örnek 32: Kazanılmış hak aylığı 1. derecenin 4. kademesinde olan ve 25 yıl hizmeti bulunan bir Şube Müdürünün 15.01.2023 tarihinde yürürlüğe girecek ek gösterge rakamının (+2200)’den (+3600)’e yükselmesi kapsamında (ek gösterge artışı nedeniyle tazminat aylığı yansıtma oranı değişmiştir.) ek gösterge artışı nedeniyle aşağıda hesaplama yöntemi gösterilen %100 artış farkı gönderilecektir. (Sigortalı maaşını her ayın 1’inde peşin almaktadır.)

15.01.2023 Tarihli Ek Gösterge Artışı Nedeniyle Tahakkuk Ettirilecek %100 artış Fark Tutarı

Taban Aylık: 1000 x Katsayı=(A)

Kıdem Aylığı: 25 x 20 x Katsayı= (B)

Gösterge Aylığı: 1500 x Katsayı=(C)

Ek Gösterge Aylığı: (2200) 2200 x Katsayı= (D)

Ek Gösterge Aylığı Yeni: (3600) 3600 x Katsayı=(E)

Tazminat Aylığı: (%85) 9500 x Katsayı x %85= (F)

Tazminat Aylığı Yeni: (%145) 9500 x Katsayı x %145=(G)

%100 Artış Farkı: [(3600)-(2200)] = 1400 x Katsayı=(H)

Şahıs Keseneği = (H)

Kurum karşılığı = (H)

Toplam gönderilecek tutar: (H) + (H)

Bu sigortalı için, derece, kademe ve kıdem aylığına esas hizmette artış olmaması; taban aylık ve tazminat aylığı artışından ise %100 artış farkı alınmaması nedeniyle, sadece yeni ve eski ek göstergeler arasındaki fark tutarı üzerinden ve şahıs keseneği ve kurum karşılığı olmak üzere ayrı ayrı hesaplanan tutar %100 artış farkı olarak Kurumumuza gönderilecektir.

Takip eden aydan itibaren ise (+3600) ek gösterge rakamı ve (%145) tazminat aylığı esas alınarak [(A)+(B)+(C)+(E)+(G)] toplamından oluşan yeni Emekli Keseneğine Esas Aylık Tutarı üzerinden normal %16 şahıs keseneği ve %20 kurum karşılığı tutarları hesaplanarak Kurumumuza gönderilecektir.

11.1.2. 15.01.2023 Tarihinden Önce Ek Göstergesiz veya Daha Düşük Ek Göstergeli Göreve Atananların Süregelen Kesenek ve Karşılık Ödemeleri

Bilindiği üzere, 5434 sayılı Kanunun mülga ek 67 nci maddesi hükmü uyarınca daha önce atanmış ya da seçilmiş oldukları kadro, görev veya aylık almış oldukları dereceler için belirlenmiş olan ek göstergelerden daha düşük ek gösterge ödenmesi gereken veya ek göstergesi olmayan bir kadro, görev veya dereceye atanan ya da seçilenler; daha önceden yararlanmış oldukları ek gösterge rakamı ile halen bulundukları kadro, görev veya dereceye ilişkin ek gösterge rakamı arasındaki farktan kaynaklanan kesenek ve karşılık tutarının tamamının aylıklarından kesilmesi suretiyle emeklilik açısından yüksek olan ek göstergeden yararlanmaya devam edebilmektedirler.

Ancak, 5434 sayılı Kanunun mülga 12 nci maddesinin (II) numaralı fıkrasının (n) bendinde sayılanlar hariç, atandıkları veya seçildikleri kadro, görev ya da derecede en az altı ay görev yapmaksızın ek göstergesi daha düşük veya ek göstergesi olmayan bir kadro, görev ya da dereceye atanan veya seçilenler mülga ek 67 nci madde hükmünden yararlanamamaktadırlar.

Diğer taraftan, 5434 sayılı Kanuna 21.04.2005 tarihli ve 5335 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile eklenen ve yayım tarihi olan 27.04.2005 tarihinde yürürlüğe giren geçici 220 inci hükmü uyarınca, maddenin yürürlük tarihi olan 27.04.2005 tarihinden önce daha düşük ek göstergeli veya ek göstergesi olmayan bir kadro, görev ya da dereceye atanmış veya seçilmiş olanlar için mülga ek 67 nci maddenin uygulanmasında, ek göstergeli veya yüksek ek göstergeli kadro, görev ya da derecede en az altı ay görev yapmış olma şartı aranmayacaktır.

Buna göre, 7417 sayılı Kanun ile sadece kamu görevlilerinin ek gösterge rakamlarında artış yapılmış olup, 5434 sayılı Kanun hükümlerinde herhangi bir değişikliğe gidilmediğinden haklarında 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanan sigortalıların mülga ek 67 nci maddesi uyarınca yükseltilen ek gösterge rakamları arasındaki emekli keseneği ve kurum karşılığı farklarının tamamının ilgililerin aylıklarından kesilerek Kurumumuza gönderilmesi uygulamasına devam edilecektir.

Örnek 33: 1 inci derecenin 4 üncü kademesinde (+3600) ek gösterge rakamından yararlanmak suretiyle Üniversitede Daire Başkanı olarak görev yapan sigortalı 08.08.2018 tarihinde Fakülte Sekreteri kadrosuna atanmıştır. 15.08.2018 tarihinden itibaren hakkında 5434 sayılı Kanunun mülga ek 67 nci maddesi hükmü uyarınca atandığı Fakülte Sekreteri kadrosu ile daha önce görev yapmış olduğu Daire Başkanı kadrosu arasındaki ek gösterge farkının (3600-3000 =600) kesenek ve karşılık tutarının tamamı aylıklarından kesilmeye başlanmıştır. 7417 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 15.01.2023 tarihinden sonra da sigortalı hakkında 5434 sayılı Kanunun mülga ek 67 nci maddesi hükümleri uygulanmaya devam edeceğinden bu kez Daire Başkanları için belirlenen (+4200) ek gösterge rakamı ile Fakülte Sekreteri kadrosu için belirlenen (+3600) ek gösterge rakamı arasındaki emekli keseneği ve kurum karşılılığı farkının tamamı ilgilinin aylıklarından kesilerek Kurumumuza gönderilmeye devam edecektir.

Örnek 34: 08.07.2016 tarihinde 1 inci derecenin 4 üncü kademesinde (+2200) ek göstergeli Şube Müdürü kadrosuna atanan ve bu kadroda görev yapmakta iken 17.08.2020 tarihinde 1 inci derecede (+2200) ek göstergeli Araştırmacı kadrosuna atanan bir sigortalı hakkında 15.01.2023 tarihinden önce Şube Müdürü ile Araştırmacı kadrosunda bulunanların ek göstergeleri aynı olduğu için 5434 sayılı Kanunun mülga ek 67 nci maddesi uygulanmamıştır.

Ancak, 15.01.2023 tarihinden itibaren 1 inci derece Şube Müdürlerinin ek göstergeleri (+3600)’e Araştırmacı kadrosunda bulunanların ise (+2800)’e yükseltilmesi nedeniyle daha önce Şube Müdürü görevinde 6 aydan fazla bulunan sigortalı 15.01.2023 tarihi itibarıyle (+3600) ek gösterge rakamından yararlandırılacak ve hakkında 5434 sayılı Kanunun mülga ek 67 nci maddesi hükümleri uygulanacaktır.

Örnek 35: 23.12.2015-18.04.2016 tarihleri arasında 1 inci derecenin 4 üncü kademesinde (+2200) ek göstergeli Şube Müdürü kadrosunda görev yapan ve 19.04.2016 tarihinde 1 inci derecede (+2200) ek göstergeli Şef kadrosuna atanan sigortalı hakkında 15.01.2023 tarihinden önce Şube Müdürü ile Şef kadrosunda bulunanların ek göstergeleri aynı olduğu için 5434 sayılı Kanunun mülga ek 67 nci maddesi uygulanmamıştır.

Ancak, 15.01.2023 tarihinden itibaren 1 inci derece Şube Müdürlerinin ek göstergeleri (+3600)’e Şef kadrosunda bulunanların ise (+2800)’e yükseltilmiş ise de, Şube Müdürü kadrosunda 6 ay görev yapmamış olan sigortalı (+3600) ek gösterge rakamından yararlandırılmayacak olup, Şef unvanına ait (+2800) ek gösterge rakamından yararlandırılacaktır.

Örnek 36: 02.04.2001-22.05.2001 tarihleri arasında 1 inci derecenin 4 üncü kademesinde (+2200) ek göstergeli Şube Müdürü kadrosunda görev yapan ve 22.05.2001 tarihinde 1 inci derecede (+2200) ek göstergeli Şef kadrosuna atanan sigortalı hakkında Şube Müdürü ile Şef kadrosunda bulunanların ek göstergeleri aynı olduğu için 5434 sayılı Kanunun mülga ek 67 nci maddeleri uygulanmamıştır.

Ancak, 15.01.2023 tarihinden itibaren 1 inci derece Şube Müdürlerinin ek göstergeleri (+3600)’e Şef kadrosunda bulunanların ise (+2800)’e yükseltilmiş olması ve söz konusu sigortalının 5434 sayılı Kanunun mülga geçici 220 nci maddesi uyarınca 21.04.2005 tarihinden önce Şube Müdürü olarak görev yapmış olması nedeniyle 6 ay Şube Müdürü görevinde bulunma şartı aranmadan (+3600) ek gösterge rakamından yararlandırılacak ve hakkında 5434 sayılı Kanunun mülga ek 67 nci maddesi hükümleri uygulanacaktır.

11.2. Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (c) Bendi Kapsamında İlk Defa Sigortalı Olup Haklarında 5510 Sayılı Kanun Hükümleri Uygulananların Prime Esas Kazançları

İlk defa 2008 yılı Ekim ayı başından sonra 5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) bendi kapsamında sigortalı sayılanların Prime Esas Kazanç tutarları, söz konusu Kanunun 80 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendi uyarınca, aylıklarını personel Kanunlarına göre alanlar yönünden taban aylık, gösterge aylığı ve ek gösterge aylığı, kıdem aylığı ve hizmet sınıfı, kadro derecesi ve görev ünvanına göre ödenen özel hizmet tazminatı veya üniversite ödeneği veya hizmet tazminatı ve varsa makam-temsil ve görev tazminatları toplamından oluşmaktadır.

Bu kapsamda, 15.01.2023 tarihinde kamu görevlilerinin ek göstergeleri yükselme suretiyle artanların ek gösterge aylığı;

– Her ayın 15’i ile müteakip ayın 14’ü arasındaki maaşını ayın 15’inde peşin veya çalıştıktan sonra alan sigortalılar için artış olan ek göstergeleri üzerinden hesap edilen ek gösterge aylığı 2023 yılı Ocak ayı ödeme dönemine ait prime esas kazanç tutarına ilave edilmek suretiyle asıl mahiyette aylık prim ve hizmet belgesi ile,

– Her ayın 1’i ile 30’u arasındaki maaşını ayın 1’inde peşin veya çalıştıktan sonra alan sigortalılar için artış olan ek göstergeleri üzerinden 15.01.2023-31.01.2023 tarihler arası 17 günlük hesap edilen prime esas kazanç fark tutarının da 2023 yılı Ocak dönemine ek mahiyette aylık prim ve hizmet belgesi ile,

yasal süresi içinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmektedir.

PDF Olarak İndir


Telegram kanalımıza katılmak için tıklayın >> t.me/iscimemurnet


iscimemur.net’i twitter da takip etmek ister misiniz? Tıklayın


Güncel kamu personeli alım ilanları için tıklayın

iscimemur.net özellikle yerel yönetimlerde çalışan memur, işçi ve sözleşmeli personelin çalışma hayatı içerisinde karşılaştıkları özlük veya bordro konularındaki sorulara mevzuatsal dayanakları ile birlikte cevap bulabilecekleri bir platformdur.
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.