7446 sayılı Kanun sonrası peyzaj mimarlarının mali hakları-Bakanlık yeni GÖRÜŞ yayımladı

7446 sayılı Kanun sonrası peyzaj mimarlarının mali hakları-Bakanlık yeni GÖRÜŞ yayımladı
Yayınlama: 06.04.2023
A+
A-

7446 Sayılı Kanun Sonrası Peyzaj Mimarlarının Mali Hakları


NOT: 7446 sayılı Kanun sonrası peyzaj mimarlarının mali hakları hakkında

T.C.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI

Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü

Sayı: E-53773008-622.02-6143060

Konu: 7446 s. Kanun Sonrası Peyzaj Mimarlarının Mali Hakları

Tarih: 06/04/2023

…………… BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

İlgi: Bila tarihli ve E-36691697-929-211526 sayılı yazı.

Başkanlığınızda görev yapan peyzaj mimarlarının ek gösterge, ek ödeme ile zam ve tazminatlarına ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 30/3/2023 tarihli ve 7446 sayılı Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 1 inci maddesi ile 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “II- Teknik Hizmetler Sınıfı” bölümünün (a) bendinde yer alan “ve Mimar” ibaresi “, Mimar, Peyzaj Mimarı ve İç Mimar” şeklinde değiştirilmiştir.

Mezkûr Kanunun 10 uncu maddesi ile 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvelin “A- Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre Alanlar” kısmının “2- Kadroları Teknik Hizmetler Sınıfında yer alan personel” bölümünün (a) sırasında yer alan “mimar,” ibaresinden sonra gelmek üzere “peyzaj mimarı, iç mimar,” ibaresi eklenmiştir.

Yine Kanunun yayımlandığı tarihte yürürlüğe gireceği belirtilmiş olup, mezkûr Kanun 5/4/2023 tarihli ve 32154 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu minvalde belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi oldukları mahalli idare birliklerinde peyzaj mimarı kadrosunda görev yapan personelin 5/4/2023 tarihinden geçerli olmak üzere ek gösterge ve ek ödemelerine ilişkin olarak aşağıda açıklandığı şekilde ödeme yapılması gerekmektedir.

a)  Peyzaj mimarı kadrosunda görev yapan personele ödenecek ek gösterge rakamı

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 43 üncü maddesinde, “…Ek Gösterge: Bu Kanuna tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin aylıkları; hizmet sınıfları, görev türleri ve aylık alınan dereceler dikkate alınarak bu kanuna ekli I ve II sayılı cetvellerde gösterilen ek gösterge rakamlarının eklenmesi suretiyle hesaplanır. II sayılı cetvelde yer alan unvanlarda değişiklik yapmaya ve yeni unvanlar ilave etmeye Cumhurbaşkanı yetkilidir…” hükmü yer almaktadır.

Mezkûr Kanun eki I sayılı Cetvel’in “TEKNİK HİZMETLER SINIFI” bölümünün (a) bendinde, “Kadroları bu sınıfa dahil olup, en az 4 yıl süreli yükseköğretim veren fakülte veya yüksekokullardan mezun olarak yürürlükteki hükümlere göre Yüksek Mühendis, Mühendis, Yüksek Mimar, Mimar, Peyzaj Mimarı ve İç Mimar ile şehir plancısı ve Bölge Plancısı unvanını almış olanlar” hükmüne yer verilmiştir.

Bu itibarla, Başkanlığınızda fiilen peyzaj mimarı kadrosunda görev yapan personele 657 sayılı Kanunun I sayılı Ek Gösterge Cetvelinin Teknik Hizmetler Sınıfı bölümünün (a) bendinde sıralanan ek gösterge rakamlarından yararlandırılması gerekmektedir.

b)  Peyzaj mimarı kadrosunda görev yapan personele verilecek ek ödeme:

Bilindiği üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesinde, “Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa göre almakta olan personele, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı Cetvele dahil pozisyonlarda istihdam edilen sözleşmeli personele, subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, sözleşmeli subay ve astsubay adayları ile uzman jandarma ve uzman erbaşlara, mali haklar

kapsamında yapılan her türlü ödemeler dahil almakta oldukları toplam ödeme tutarı dikkate alınmak suretiyle aynı veya benzer kadro ve görevlerde bulunan personel arasındaki ücret dengesini sağlamak amacıyla, en yüksek Devlet memuru aylığına (ek gösterge dahil), ekli (I) sayılı Cetvelde yer alan kadro ve görev unvanlarına karşılık gelen oranların uygulanması suretiyle hesaplanan tutarda ek ödeme yapılır.

Ek ödemeye hak kazanılmasında ve bu ödemenin yapılmasında aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. Bu maddeye göre yapılacak ek ödeme damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, döner sermaye ödemesi, ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun yapılan benzeri ödemelerin hesabında dikkate alınmaz…” hükmü yer almaktadır.

Mezkûr KHK eki I sayılı cetvelin A- Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre Alanlar bölümünün “2- Kadroları Teknik Hizmetler Sınıfında yer alan personel;” kısmının (a) bendinde, “Başmühendis, başmimar, mühendis, mimar, peyzaj mimarı, iç mimar, bölge plancısı ve şehir plancısı kadrolarında bulunanlardan;” hükmüne yer verilmiştir.

Başkanlığınız bünyesinde peyzaj mimarı kadrosunda görev yapan personele, bulundukları kadro derecesi esas alınarak bu bentte belirlenen ek ödeme oranlarının uygulanması gerekmektedir.

c) Peyzaj mimarı kadrosunda görev yapan personele verilecek zam ve tazminatlar:

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesinde zam ve tazminatlara ilişkin düzenleme yapılmış olup, “…Bu zam ve tazminatların hangi işi yapanlara ve hangi görevlerde bulunanlara ödeneceği, miktarları, ödeme usul ve esasları bütün kurumları kapsayacak şekilde ve 154 üncü madde uyarınca katsayının Cumhurbaşkanınca değiştirilmesi durumu hariç yılda bir defa olmak üzere hazırlanır ve Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulur…

Kamu kurum ve kuruluşları (Mahalli İdareler dahil) bu maddede belirtilen zam ve tazminatları; hizmetin gerekleri ve mali imkanlarını dikkate alarak personeline Cumhurbaşkanınca belirlenen oran ve miktarlardan daha düşük bir oran ve miktar üzerinden ödeyebilirler…” hükmüne yer verilmiştir.

Diğer taraftan, 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Devlet Memurlarına Ödenecek Zam Ve Tazminatlara İlişkin Kararın 3 üncü maddesinde, “(1) a) I sayılı Cetvelin (A), (D), (E), (F), (G) ve (H) bölümlerinde yer alan zamlar ile II sayılı Cetvelin (A), (B) ve (D) bölümlerinde yer alan özel hizmet tazminatının ödenmesinde;

1) Kurumların 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli cetvellerinde yer alan kadro unvanları,

2) Kamu iktisadi teşebbüslerinin 233 ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelere göre tespit olunan kadro unvanları,

3) (1) ve (2) numaralı alt bentler dışında kalan çeşitli mevzuat hükümlerine göre verilmiş unvanlı ve unvansız kadrolarda, kadro veya görev unvanları,

b) I sayılı Cetvelin (B) ve (C) bölümlerinde yer alan zamlar ile II sayılı Cetvelin (C), (E) ve (F) bölümlerinde yer alan özel hizmet tazminatının ödenmesinde, anılan bölümlerde ayrıca belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere, personelin işgal ettiği kadronun sınıfı ve kariyeri,

c) III sayılı Cetvelde yer alan diğer tazminatların ödenmesinde Cetveldeki düzenlemeler, esas alınır.” hükmü yer almaktadır.

Mezkûr Karara ekli I sayılı Cetvelin (B) Teknik Hizmetler Bölümünün 1 ila 3 üncü sıralarında unvanlar sayılmış 4 üncü sırasında ise “En az dört yıllık mesleki teknik öğrenim görmüş diğer personelden kendi ihtisas dallarında;” hükmüne yer verilmiştir.

II sayılı Cetvelin (E) Teknik Hizmetler Bölümünün yine (a, b, c) sıralarında unvanlar sayılmış (d) sırasında ise, “Unvanları (a), (b) ve (c)’de sayılmayan diğer mesleki teknik yüksek öğrenimlilerden;” ibaresine yer verilmiştir.

Bu itibarla, yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar Başkanlığınızda peyzaj mimarı kadrosunda görev yapan personele 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki I sayılı Cetvelin (B) Teknik Hizmetler Bölümünün 4 üncü sırasında yer alan zamlardan ve II sayılı Cetvelin (E) Teknik Hizmetler Bölümünün 1/d sırasında yer alan tazminatların ödenmesine devam edilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

Bilgilerini rica ederim.

Görüşü PDF olarak açmak için tıklayın…


Telegram kanalımıza katılmak için tıklayın >> t.me/iscimemurnet


iscimemur.net’i twitter da takip etmek ister misiniz? Tıklayın

iscimemur.net özellikle yerel yönetimlerde çalışan memur, işçi ve sözleşmeli personelin çalışma hayatı içerisinde karşılaştıkları özlük veya bordro konularındaki sorulara mevzuatsal dayanakları ile birlikte cevap bulabilecekleri bir platformdur.
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.