Antalya Büyükşehir Belediyesi 100 Zabıta Memuru Alacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi 100 Zabıta Memuru Alacak
Yayınlama: 06.05.2022
A+
A-

Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Memuru Alımı İlanı

Antalya Büyükşehir Belediyesi 100 zabıta memuru alacağını duyurdu. Antalya Büyükşehir Belediyesinin ilanı şu şekilde…


Tavsiye Yazı: Göreve Yeni Başlayan Zabıta Memurunun Maaşı Ne Kadar? Tıklayın…


ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA  İLK DEFA ATANMAK ÜZERE ZABITA MEMURU ALIM İLANI

“Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.

Sıra No Kadro unvanı Sınıfı Kadro Derecesi Adedi Niteliği Cinsiyeti KPSS Puan Türü KPSS Taban Puanı
     1 Zabıta Memuru GİH 9 70 Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin herhangi bir programından mezun olmak, en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. Kadın/ Erkek P3 70
2 Zabıta Memuru GİH 10 20 Üniversitelerin Mahalli İdareler, Mahalli İdareler (Zabıta) veya Yerel Yönetimler ön lisans programlarının birinden mezun olmak, en az B Sınıfı Sürücü Belgesine sahip olmak. Kadın/ Erkek P93 70
3 Zabıta Memuru GİH 9 5 Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin Rus Dili, Rus Dili ve Edebiyatı, Mütercim-Tercümanlık (Rusça) programlarının birinden mezun olmak, en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. Kadın/ Erkek P3 70
4 Zabıta Memuru GİH 9 5 Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin İngiliz Dili, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) programlarının birinden mezun olmak, en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. Kadın/ Erkek P3 70

Tavsiye Yazı: Başka Memurluklardan Zabıta Memurluğuna Geçiş Nasıl Olur? Tıklayın…


Başvuru Genel Ve Özel Şartları

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığının yukarıda belirtilen boş zabıta memuru kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

Başvuru Genel Şartları:

İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

1) Türk Vatandaşı olmak,

2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

4) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak,

6) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Başvuru Özel Şartları:

1) İlan edilen zabıta memuru kadroları için mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) girmiş ve alım yapılacak unvanın karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,

2) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

3) 657 sayılı Kanunun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra  Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak, 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg dan fazla fark olmamak. (Boy ve kilo tespitleri belediyemizce başvuru evrakları teslim alınmadan önce yapılacaktır.)

4) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

5) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Başvuru Esnasında Adaylardan istenilen Belgeler:

Başvuru sırasında;

Başvuru Formu (Belediyemizin internet sayfasından www.antalya.bel.tr adresi üzerinden temin edilecektir.) Elektronik ortamda dolduracakları başvuru formlarının çıktısını alıp imzalayarak BAŞVURU FORMUNA aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir.

1) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,

2) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, e-Devlet’ten alınan kare kodlu ve barkod numaralı olan mezuniyet belgesi, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

3) Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

4) Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

5) KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

6) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

7) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

8) 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)

Başvuru Yeri, Tarihi, Şekli Ve Süresi

Adayların, sözlü ve uygulama sınavına katılabilmesi için;

1) 30 Mayıs- 3 Haziran ve 6-10 Haziran 2022 tarihlerinde mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 08:30-17:30 arasında) yukarıda sayılan başvuru belgeleri ile birlikte, sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümünü yapmak üzere Gülveren Mahallesi Hürriyet Caddesi Kepez/ANTALYA adresindeki Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı içerisinde yer alan İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı birimine şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.

2) Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

3) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuruların Değerlendirilmesi – Başvurusu Kabul Edilenlerin İlanı:

1) C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır,

2) Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.

3) Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı başvuruların değerlendirilmesine müteakip, 06.2022 tarihinde belediyemiz web sayfası www.antalya.bel.tr adresinde ilan edilecektir. Başvuruları kabul edilip sınava çağırılan adaylar, Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesini” Belediyemizin resmi internet sayfasından www.antalya.bel.tr temin edecekler. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.

4) Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

 Sınavın Türü, Yeri, Zamanı Ve Konuları:

Zabıta Memuru alımı için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup; sözlü ve uygulamalı sınav 20-24 Haziran, 27 Haziran- 1 Temmuz, 4-6 Temmuz 2022 tarihleri arasında Meltem Mah. Sakıp Sabancı Bulvarı No:9 Muratpaşa/Antalya adresinde bulunan Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezinde yapılacaktır. Sınavlar saat 09.00’da başlayacaktır.

Sözlü ve uygulamalı sınav, aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.

Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Sınav Konuları:

Sözlü sınav;

  • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
  • Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
  • Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat,

konularını kapsar.

Uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile sportif dayanıklılık gibi özelliklerinin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılacaktır.

Sınavın Değerlendirilmesi – Sonuçlara İtiraz:

a) Sözlü sınav; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er puan olmak üzere toplamda 100 puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.

b) Uygulamalı sınav; 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.

c) Sınavda değerlendirme; sözlü sınavın %50’si, uygulamalı sınavın %50’si alınarak sınav puanı hesaplanır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sınavda başarılı sayılmak için her iki sınavın ortalamasının en az 60 puan olması şarttır.

d) Adayların atamaya esas başarı puanı, bu maddenin (c) bendinde belirtilen sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyemizin internet adresinde ilan edilecektir.

e) Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.

f) En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri Belediyemizin internet sayfasından (antalya.bel.tr) ilan edilecektir.

Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyemizin internet adresinde (www.antalya.bel.tr) ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

İlan Olunur.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı”


Tavsiye Yazı: Zabıta Teşkilatında Çalışanların Özel Hizmet Puanı Kaçtır? Tıklayın…


Makale Arama Sayfamız İçin Tıklayın…

iscimemur.net özellikle yerel yönetimlerde çalışan memur, işçi ve sözleşmeli personelin çalışma hayatı içerisinde karşılaştıkları özlük veya bordro konularındaki sorulara mevzuatsal dayanakları ile birlikte cevap bulabilecekleri bir platformdur.
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.