Belediye meclislerince aylara göre karara bağlanması gereken iş ve işlemler

Belediye meclislerinde yasal olarak görüşülüp karara bağlanması gereken konular yılın hangi aylarında görüşülür?

Belediye meclislerince aylara göre karara bağlanması gereken iş ve işlemler
Yayınlama: 23.05.2022
A+
A-

Belediye meclislerince aylara göre karara bağlanması gereken iş ve işlemler

Belediye Meclisinde kentin idaresi ve yönetimi anlamında önemli kararlar alınmakta ve uygulamaya koyulmaktadır. Peki belediye meclislerinde yasal olarak görüşülüp karara bağlanması gereken konular yılın hangi aylarında görüşülür? Belediye meclislerince aylara göre karara bağlanması gereken iş ve işlemler nelerdir?

 OCAK AYI

1- Denetim Komisyonu Kurulması: Belediye Meclisince gizli oyla, en az 3, en çok 5 üyeden oluşan Denetim Komisyonu seçilir. Dayanak; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 25’inci maddesi,

2- Meclis Üyeleri Huzur Hakkı: Meclis toplantısına iştirak eden üyelerin huzur hakkı ödeneklerinin belirlenmesi. Dayanak; 5393 sayılı Kanun’un 32’inci maddesi,

3- Zabıta ve İtfaiye Personeline Ödenecek Maktu Fazla Çalışma Ücretinin Tespiti: Dayanak; 5393 sayılı Kanun’un 51’inci maddesi

4- Diğer konulara ait teklifler görüşülür. (İmar konuları, Kiralama, Tahsis, Protokol vb.)

NİSAN AYI

Meclis, mahalli idareler seçim sonuçlarının ilanını takip eden beşinci gün, belediye başkanının başkanlığında kendiliğinden (Bir davete gerek olmaksızın) toplanır. Bu ilk toplantı da sırasıyla aşağıda işler yapılır.

1- Başkanlık Divanının Teşekkülü: Başkan tarafından meclisin en genç iki üyesi geçici katip olarak davet edilir. Divan oluştuktan sonra başkanlıkça yoklama yaptırılır. Çoğunluk varsa başkan toplantıyı açar.

2- Meclis Başkanvekillerinin Seçimi: Gizli oyla, meclis birinci ve ikinci başkanvekilleri seçilir. Bunlar ilk iki yıl görev yapmak üzere seçilirler.

3- Katip Üyelerin Seçimi: İki yıl görev yapmak üzere, gizli oyla en az iki katip üyenin seçimi yapılır. Kâtip üyeler seçildikten sonra en genç iki üye yerlerini seçilmiş katip üyelere bırakırlar.

Dayanak; 5393 sayılı Kanun’un 19’uncu maddesi- Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği 5’inci madde

4- Encümen Üyelerinin Seçimi: Bir yıl görev yapmak üzere, meclis üyeleri arasından beş üye, gizli oyla encümen üyesi olarak seçilir. Belediye Başkanıyla birlikte 11 üyeden oluşan encümenin geriye kalan beş üyesi biri genel sekreter, biri mali işler birim amiri olmak üzere belediye başkanınca birim amirleri arasından seçilir.

Dayanak: 5216 sayılı Kanun 16’ncı madde (Büyükşehir Belediyeleri için dayanak madde)

Dayanak; 5393 sayılı Kanun’un 33’üncü maddesi (Büyükşehir Belediyeleri dışındaki belediyeler için dayanak madde)

5- İhtisas Komisyonlarının Seçimi: Büyükşehir belediye meclisi üyeleri arasından seçilecek en az beş, en çok dokuz kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Ulaşım Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, Eğitim Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunun kurulması zorunludur.

Büyükşehir belediyelerinin dışındaki belediyelerde, meclis üyeleri arasından en az üç en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Komisyonların, bir yılı geçmemek üzere, ne kadar süre için kurulacağı aynı meclis kararında belirtilir.

İl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000’in üzerindeki belediyelerde Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonlarının kurulması zorunludur.

İhtisas komisyonlarının kurulması ve çalışmasına ilişkin hükümler 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 15’inci maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24’üncü maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği 21’inci maddelerinde açıklanmıştır.

6- Denetim Komisyon Raporunun Meclise Sunulması: 5393 sayılı Kanun’un 25’inci maddesi gereğince kurulan Denetim Komisyonu raporunun Mart ayı sonuna kadar hazırlanarak meclise sunulması zorunludur. Başkan Nisan ayı meclis toplantısında denetim raporunu okutmak suretiyle meclise bilgi verir. Bu rapor oylanmaz. Konusu suç teşkil eden hususlarla ilgili olarak meclis başkanlığınca yetkili mercilere suç duyurusunda bulunulur.

Dayanak: 5393 sayılı Kanun madde 25, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği 22’inci maddeleri.

7- Faaliyet Raporunun Görüşülmesi: Belediye başkanı, 5018 sayılı Kanun’un 41’nci maddesinin 4’ncü fıkrasında belirtilen biçimde, stratejik plan ve performans programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve belediye borçlarının durumunu açıklayan bir faaliyet raporunu hazırlar. Bu rapor meclisin Nisan ayı toplantısında başkan tarafından meclise sunulur. Raporun bir örneği Sayıştay ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilir ve kamuoyuna açıklanır. Faaliyet raporunun görüşüldüğü toplantıya belediye başkanı değil, meclis başkanvekili başkanlık eder.

Faaliyet raporuna ilişkin hususlar 22.04.2021 gün ve 31462 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte açıklanmıştır.

Dayanak; 5393 sayılı Kanun madde 19 ve 56’ıncı maddeleri ile 5018 sayılı Kanun’un Madde 41’inci maddesi.

8- Diğer konulara ait teklifler görüşülür. (İmar konuları, Kiralama, Tahsis, Protokol vb.)

MAYIS AYI

1- Kesin Hesabın Görüşülmesi: 5393 sayılı Kanun’un 64’üncü maddesi gereğince bütçesinin kesin hesabı, her yıl Nisan ayında, belediye başkanı tarafından encümene sunulur. Encümen, kesin hesabı kendi görüşüyle birlikte en geç Nisan ayı sonuna kadar belediye başkanına iade eder. Kesin hesap başkan tarafından meclise sunulur ve Mayıs ayı toplantısında görüşülerek karara bağlanır. Kesin hesabın mecliste görüşülme süresi en çok beş gündür. Kesin hesap Haziran ayının sonuna kadar Sayıştay Başkanlığına gönderilir.

Dayanaklar: 5393 sayılı Kanun Madde 20 ve 64’üncü maddeleri ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40’ıncı maddesi.

2- Diğer konulara ait teklifler görüşülür. (İmar konuları, Kiralama, Tahsis, Protokol vb.)

EYLÜL AYI

1- Belediye başkanı seçimden itibaren altı ay içerisinde; kalkınma planı ve programı ile varsa bölge planına uygun olarak stratejik plan hazırlayarak meclise sunmak zorundadır. Stratejik plan beş yıllık süreyi kapsar. Seçim 30 Mart’ta yapıldığına göre, stratejik planın Eylül ayı meclis toplantısında görüşülerek karara bağlanmalıdır. Stratejik planın hazırlanma usulü Yönetmelikte açıklanmıştır. Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından konuya ilişkin rehber de yayımlanmaktadır.

Dayanaklar: 5393 sayılı Kanun Madde 41’inci maddesi, 5018 sayılı Kanun’un 9’uncu maddesi ile Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik.

2- Diğer konulara ait teklifler görüşülür. (İmar konuları, Kiralama, Tahsis, Protokol vb.)

EKİM AYI

1- Performans Programının Görüşülmesi: Stratejik plân ve performans programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir.

Dayanak: 5393 sayılı Kanun Madde 41

2- Diğer konulara ait teklifler görüşülür. (İmar konuları, Kiralama, Tahsis, Protokol vb.)

KASIM AYI

1-Belediyeye ait Bütçenin Görüşülmesi: Belediye başkanı tarafından hazırlanan bütçe tasarısı Eylül ayının birinci gününden önce encümene sunulur ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı belediye bütçe tahminlerini konsolide eder ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca merkezi yönetim bütçe tasarısına eklenmek üzere eylül ayı sonuna kadar Maliye Bakanlığına bildirir. Encümen, bütçeyi inceleyerek görüşüyle birlikte Kasım ayının birinci gününden önce belediye meclisine sunar. Meclis bütçe tasarısını yılbaşından önce aynen veya değiştirerek kabul eder. Ancak, meclis bütçe denkliğini bozacak biçimde gider artırıcı ve gelir azaltıcı değişiklikler yapamaz. Kabul edilen bütçe malî yılbaşından itibaren yürürlüğe girer.

Dayanak: 5393 sayılı Kanun Madde 62

2- Ücret Tarifeleri

Dayanak: 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97’inci maddesi.

3- Diğer konulara ait teklifler görüşülür. (İmar konuları, Kiralama, Tahsis, Protokol vb.)

NOT: Belediyeye ait bütçe ve ücret tarifeleri yeni yılda yürürlüğe girdiğinden söz konusu konuların meclis kararları Aralık ayında da alınabilir

ARALIK AYI

1- Sözleşmeli Personel Çalıştırılması ve Ücretleri: Sözleşmeli Personel çalıştırılması, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49’uncu maddesinin üçüncü fıkrasına göre,

Sözleşmeli personel ücretleri ise aynı fıkranın ‘… sözleşmeli olarak istihdam edileceklere ödenecek net ücret, söz konusu kadro unvanı için birinci derecenin birinci kademesi esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının yüzde 25 fazlasını geçmemek üzere Belediye Meclis Kararıyla …’’ hükmü gereğince belirlenecektir.

2- Diğer konulara ait teklifler görüşülür. (İmar konuları, Kiralama, Tahsis, Protokol vb.)


Tavsiye Yazı: Belediye Meclis Kararlarının Kesinleşmesi ve Yürürlüğe Girme Süreci İçin Tıklayın


Genel Kültür Deneme Sınavlarımız İçin Tıklayın


Bizi Twitter da takip etmek ister misiniz? Tıklayın

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 2 Yorum
  1. Deniz dedi ki:

    Emeği geçen herkese teşekkürler.

    1. iscimemur.net dedi ki:

      Bizler için motivasyon kaynağı olan bu güzel yorumunuzdan dolayı teşekkür ederiz.