Beylikdüzü Belediyesi 10 Memur Alacak

Beylikdüzü Belediyesi 10 Zabıta Memuru alacağını duyurdu. Başvurular 11.10.2021 ile 15.10.2021 tarihleri arasında gerçekleşecek olup yayımlanan ilan metni şu şekilde…

Beylikdüzü Belediyesi 10 Memur Alacak
Yayınlama: 02.09.2021
A+
A-

Beylikdüzü Belediyesi 10 Zabıta Memuru alacağını duyurdu. Başvurular 11.10.2021 ile 15.10.2021 tarihleri arasında gerçekleşecek olup yayımlanan ilan metni şu şekilde…

Beylikdüzü Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Belediye Zabıta Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı,  derecesi,  adedi,  nitelikleri,
KPSS  puan  türü,  KPSS  taban  puanı  ve  diğer  şartları  taşımak kaydıyla münhal bulunan Zabıta Memuru kadrosu için personel alımı yapacaktır.

Başvuru Genel ve Özel Şartlar
Beylikdüzü Belediye Başkanlığının münhal bulunan  Zabıta  Memuru  kadroları  için  yapılacak  başvurularda  aranan  genel  ve  özel  şartlar aşağıdadır.

1. Başvuru Genel Şartları
İlan edilen Zabıta Memuru kadrolarına atanmak için başvuracak  adayların  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’nun  48  inci  maddesinin  birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
a.  Türk vatandaşı olmak,
b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c.  Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d. Erkek  adaylar  için  askerlik  durumu  itibariyle;  askerlikle  ilgisi  bulunmamak  veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e.  Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
f.  İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

2. Başvuru Özel Şartları
a.  İlan edilen Zabıta Memuru kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim  şartlarını  taşımak  ve  bu  öğrenimle  ilgili  olarak  2020  KPSS  (B)  grubu  sınavına  girmiş olmak ve ilgili puan türünden yukarıda tabloda belirtilen asgari puanı almış olmak,
b. Daha   önce   çalıştığı   kamu   kurum   ve   kuruluşlarından   disiplinsizlik   veya   ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,
c.  657  sayılı  Kanunun  48  inci  maddesinin  (A)  fıkrasında  belirtilen  şartların  yanı  sıra Belediye  Zabıta  Yönetmeliğinin  13/A  maddesinde  yer  alan  özel  şartlara  göre  zabıta  memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak  kaydıyla  erkeklerde  en  az  1.67  metre,  kadınlarda  en  az  1.60  metre  boyunda  olmak  1 metreden  fazla  olan  kısmı  ile  kilosu  arasında  (±)  10  kg.’dan  fazla  fark  olmamak.  Boy  ve  kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
d. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak, e. 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

3. Başvuru Esnasında Adaylardan İstenilen Belgeler
Başvuru sırasında; Sınava girmek isteyen adaylar, https://www.beylikduzu.istanbul adresi üzerinden temin edecekleri başvuru formunun çıktısını alıp imzalayarak BAŞVURU FORMUNA aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir.
a. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
b. Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, e-Devlet üzerinden alınmış barkotlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla adaylar tarafından getirilecek diploma suretleri belediyemizce tasdik edilecektir),
c. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla adaylar tarafından getirilecek denklik belgesi suretleri belediyemizce tasdik edilecektir), d. KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM’nin web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
e.  Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
f.  Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
g. Sürücü  belgesinin  aslı  veya  noter  onaylı  örneği  (aslı  ibraz  edilmek  kaydıyla  adaylar tarafından getirilecek sürücü belgesi suretleri belediyemizce tasdik edilecektir),
h. Son altı ay içerisinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf ( 1 adedi forma yapıştırılacak).

4. Başvuru Yeri, Tarihi, Şekli ve Süresi
Adaylar, uygulamalı ve yazılı sınava katılabilmek için;
Adaylar,  11.10.2021  tarihinden  15.10.2021  tarihine  kadar  (mesai  saatleri  içerisinde) yukarıda sayılan belgeler ile birlikte, sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümü yaptırmak üzere  Büyükşehir  Mahallesi  Enver  Adakan  Caddesi  No:  2  Beylikdüzü-İSTANBUL  adresindeki Beylikdüzü Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü birimine teslim etmeleri gerekmektedir.
Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ve e-posta yolu ile veya eksik bilgi ve belgelerle ya da   nitelikleri   uygun   olmadığı   halde   yapılan   başvurular,   belediyemizce   değerlendirmeye alınmayacaktır.
Başvuru sırasında HES (hayat eve sığar) kodu sorgulaması yapılacaktır.

5. Başvuruların Değerlendirilmesi – Başvurusu Kabul Edilen Adaylar
a.  T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her bir   unvan   için   boş   kadro   sayısının   beş   katı   oranında   aday   yazılı   ve   uygulamalı   sınava çağrılacaktır.
b. Sınava  çağrılacak  son  sıradaki  adayla  aynı  puana  sahip  olan  diğer  adaylar  da  sınava çağrılacaktır.
c.  Sınava   girmeye   hak   kazanan   adaylar   KPSS   puanları   ile   25.10.2021   tarihinde Beylikdüzü   Belediye   Başkanlığı   internet   sitesinde   (https://www.beylikduzu.istanbul)   ilan edilecektir.
d. Başvuruları   kabul   edilip   sınava   çağrılan   adaylara   Belediyemizce   düzenlenen   ve adayların   kimlik   bilgileri   ile   sınav   yeri   ve   tarihinin   bulunduğu   “Sınav   Giriş   Belgesi” gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.
e.  Sınava     katılma     hakkı     elde     edemeyen     adaylara     herhangi     bir     bildirimde bulunulmayacaktır.
f.  Adayların,  sınav  giriş  belgesinde  yazılı  tarih  ve  saatte  sınav  yerinde  bulunmaları gerekmektedir.

6. Sınavın Yeri, Zamanı ve Konuları
Zabıta Memuru kadroları için yapılacak yazılı sınav 08.11.2021 tarihinde saat: 10.00’da Beylikdüzü Belediyesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi (Trakya Salonu) Cumhuriyet Mahallesi Çandarlı Sokak Atatürk Bulvarı No: 28    34520 Beylikdüzü-İstanbul adresinde, uygulamalı sınav ise 09.11.2021 tarihinde saat: 10.00’da Beylikdüzü Belediye Başkanlığı Aydın ÖRS Spor Salonu Barış  Mahallesi  Eğitim  Vadisi  Bulvarı  No:  30  (Vira  İstanbul  Evleri  Karşısı)  Beylikdüzü- İSTANBUL adresinde gerçekleştirilecektir. Uygulama sınavı aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edecektir.
Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
Yazılı sınav;
a.  Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
b. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
c.  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
d. Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat konularını kapsar.
Uygulamalı sınav, kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılacaktır.

7. Sınav Değerlendirme-Sonuçlara İtiraz
a.  Yazılı  sınav,  Türkiye  Cumhuriyeti  Anayasası,  Atatürk  İlkeleri ve  İnkılâp  Tarihi,  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat konularında 25’er puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Uygulamalı sınav, 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
b. Sınavda  değerlendirmede;  yazılı  sınavın  %50’si,  uygulama  sınavın  %50’si  alınarak sınav  puanı  hesaplanır  ve  sınav  kurulu  üyelerince  verilen  puanlar  ayrı  ayrı  tutanağa  geçirilir. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.
c.  Adayların atamaya esas başarı puanı, bu maddenin (b) bendinde belirtilen sınav puanı ile  KPSS  puanının  aritmetik  ortalaması  alınmak  suretiyle  belirlenecek  ve  Belediyemiz  internet adresinde ilan edilecektir.
d. Adayların  atamaya  esas  başarı  puanlarının  aynı  olması  halinde  KPSS  puanı  yüksek olana öncelik tanınır.
e.  En  yüksek  başarı  puanından  başlamak  üzere  atama  yapılacak  kadro  sayısı  kadar  asıl aday,   asıl   aday   sayısı   kadar   da   yedek   aday   belirlenecektir.   Asıl   ve   yedek   aday   listeleri Belediyemizin  internet  sitesinde  (https://www.beylikduzu.istanbul)  ilan  edilecek  ve  listede  yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.
Sınav   Kurulu;   sınav   sonunda   personel   alımı   için   ilana   çıktığı   kadrolardan,   başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusundan ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir   hak   talep   edemezler   ve   haklarında   Cumhuriyet   Başsavcılığına   suç   duyurusunda bulunulacaktır.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyenin internet sitesinde ilanından itibaren yedi gün içerisinde yazılı olarak Beylikdüzü Belediye Başkanlığı Büyükşehir Mahallesi Enver Adakan Caddesi No: 2 Beylikdüzü-İSTANBUL adresine itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

İlan olunur.

***

Bizi İnstagram dan Takip Etmek İçin Tıklayın… @iscimemurnet instagram

Bizi Twitter dan Takip Etmek İçin Tıklayın> @iscimemur.net twitter

Facebook İnsan Kaynakları Grubumuza Katılmak İçin Tıklayın> @iscimemur.net facebook 

Memur Yıllık İzindeyken Rapor Alırsa İzin Hesabı Nasıl Yapılır?

İşçinin Maaşı Düşürülebilir Mi?

Hakaret İçerikli Paylaşımı Beğenmek Yada Paylaşmak Suç Sayılır Mı?

iscimemur.net özellikle yerel yönetimlerde çalışan memur, işçi ve sözleşmeli personelin çalışma hayatı içerisinde karşılaştıkları özlük veya bordro konularındaki sorulara mevzuatsal dayanakları ile birlikte cevap bulabilecekleri bir platformdur.
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.