Çok Önemli! Bu yazıyı okuyan herkes lütfen bu maili göndersin (322 seri nolu tebliğ hakkında)

Çok Önemli! Bu yazıyı okuyan herkes lütfen bu maili göndersin (322 seri nolu tebliğ hakkında)
Yayınlama: 29.11.2022
A+
A-

Çok Önemli! Bu Yazıyı Okuyan Herkes Lütfen Bu Maili Göndersin (322 Seri Nolu Tebliğ Hakkında)

Bilindiği üzere Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 25/11/2022 tarihinde yayınlanan 322 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nin taslak metninde yemek parası ile ısınma giderlerinde geçerli olan gelir vergisi istisnasının uygulanasına ilişkin usul ve esaslar anlatılmıştı. 322 Seri Nolu Tebliğin taslak Metni için tıklayın…

Gelir İdaresi Başkanlığı söz konusu taslak metnin geliştirilmesi için konu ile ilgili görüş ve önerileri toplamaktadır. Hali hazırda adı geçen kurumun sitesinde aşağıdaki açıklama meevcuttur;

“… Söz konusu taslağın geliştirilmesini teminen konu ile  ilgili görüş ve önerilerinizi 2/12/2022 tarihine kadar bkirbuga@gelirler.gov.tr posta adresine iletebilirsiniz. “

322 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin taslağı incelendiğinde taslak metnin içerisinde gayet açıklayıcı örneklerin bulunduğu görülebilir. Fakat buna rağmen bazı hususlarla ilgili olarak bazı eksikliklerde bulunmaktadır. Uygulamanın kolaylaşması ve herhangi bir kamu zararına veya çalışanlar açısından hak kaybına sebebiyet vermemek adına bu eksikliklerin giderilmesi gerekmektedir. Bu minvalde tarafımızca tespit edilen eksikliklerle ilgili olarak bir metin hazırlamış bulunmaktayız. Aşağıda paylaştığımız metni lütfen kopyalayıp veya buraya tıklayarak indirip

bkirbuga@gelirler.gov.tr 

mail adresine gönderiniz.

Bu sayede hem uygulamadaki bazı belirsizliklerin ortadan kalkmasına hem de kamu zararı oluşma ihtimali veya çalışanların olası hak kayıplarının önüne geçilmesine katkıda bulunmuş olacaksınız.


Kime: bkirbuga@gelirler.gov.tr 

Konu: 322 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği Taslağı


Merhaba;

7420 sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 2 nci maddesiyle gelen yemek ücretindeki gelir vergisi istisnasının yürürlük tarihi, Kanun’un Resmi Gazete ‘de yayımlanmasını takip eden aybaşı olarak belirlenmiştir.

01.09.1987 tarihli Resmi Gazete ‘de yayınlanan 289 sayılı KHK ile memur ve diğer kamu çalışanları için aybaşı ifadesinden ayın 15’i anlaşılması gerektiği belirtilmektedir.

Ayrıca bilindiği üzere 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu gereğince gelir vergisi hesaben ödeme yapılan dönemlerde kesilmektedir.

322 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Taslak Metni incelendiğinde aşağıda sıraladığımız hususlarla ilgili net cevaplar bulunamamıştır.

1- Madde 4’te yemek ücretindeki gelir vergisi istisnanın 1/12/2022 tarihi itibariyle uygulanacağı vurgulanmaktadır. Bilindiği üzere puantaj dönemi 15/11/2022 ile 14/12/2022 tarihleri arası olan kadrolu işçiler maaşlarını 15/12/2022 tarihinde veya daha ileri bir tarihte almaktadır. Söz konusu işçilerin yukarıda belirtilen dönem aralığındaki maaşlarında bulunan yemek ücretinin bir kısmı 15/11/2022 – 30/11/2022 arasını, diğer kısmı ise 1/12/2022 – 14/12/2022 arasını kapsadığı görülebilir.

Bu durumda söz konusu işçilere ödenecek yemek parasındaki gelir vergisi istisnası kıst olarak yani 1/12/2022 – 14/12/2022 tarihleri arası için mi, yoksa hesaben ödeme gereği 15/11/2022 – 14/12/2022 tarihlerini kapsayacak şekilde tam olarak mı uygulanacaktır?

2- Mahalli idarelerde görev yapan memur ve sözleşmeli personele ödenen nakdi kumanya yardımı ilgili kişilerin çalışmalarına müteakiben yapılmaktadır. Çalışıldıktan sonra ödenen bu tutarlar için genelde 1-31 dönemi puantajı tutulmakta ve takip eden ayın 15 inde de ödeme gerçekleştirilmektedir.

Örneğin 1 Kasım 2022 ile 30 Kasım 2022 dönemi için tutulan kumanya yardımı puantajı 15 Aralık 2022 tarihinde yapılacak maaşla birlikte ödenmektedir.

Bu durumda 15 Aralık 2022 tarihinde ödenecek maaştaki kumanya yardımı için hesaben ödeme gereğince istisnanın tam olarak uygulanması mı gerekir, yoksa puantaj dönemi gereğince hiç istisna uygulanmaması mı gerekecektir?

3- 15/12/2022 ile 14/01/2023 puantaj dönemi için kadrolu işçilere ödenecek yemek ücretindeki gelir vergisi istisnası 15/12/2022 – 31/12/2022 arası için 51 TL üzerinden, 1/12/2023 – 14/01/2023 arası için 2023 yılında yeniden tespit edilecek tutar üzerinden olacak şekilde parçalı şekilde mi, yoksa söz konusu dönemin tamamı 1 Ocak 2023 itibariyle geçerli olacak yeni istisna tutarı üzerinden mi uygulanacaktır?

4- 7420 sayılı Kanun’un Geçici 1 inci maddesinde;

“Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren işverenler tarafından çalışanlara elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere 30/6/2023 tarihine kadar…”

Denilmektedir.

Maddenin yürürlük tarihi de Kanun’un yayımı tarihi yani 9/11/2022 olduğundan 322 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Taslak Metninin 8 inci maddesinde de ısınma giderindeki gelir vergisi istisnasının 9/11/2022 tarihi ila 30/6/2023 tarihi (bu tarih dahil) arasında uygulanacağı söylenmiştir.

Bu durumda;

Puantaj dönemi olarak 15/10/2022 – 14/11/2022 tarihleri arası çalışan ve söz konusu dönemin maaşını da hali hazırda almış olan kadrolu işçiler için geçmişe dönük yani 9/11/2022 – 14/11/2022 tarihleri için herhangi bir işlem yapılabilir mi?

1/11/2022 ila 30/11/2022 puantaj dönemi şeklinde çalışan işçilere yönelik verilecek olan ısınma giderindeki istisna hesaben ödeme gereğince tam olarak mı yoksa 9/11/2022 – 30/11/2022 dönemi için kıst olarak mı uygulanacaktır?

322 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Taslak Metninin içerisine yukarıda belirtilen hususlarla ilgili aydınlatıcı örnekler koyulması hususunda gereğini arz ederim.


Metni Word dosyası olarak indirmek için tıklayın…


⇒ iscimemur.net’i twitter da takip etmek ister misiniz? Tıklayın

iscimemur.net özellikle yerel yönetimlerde çalışan memur, işçi ve sözleşmeli personelin çalışma hayatı içerisinde karşılaştıkları özlük veya bordro konularındaki sorulara mevzuatsal dayanakları ile birlikte cevap bulabilecekleri bir platformdur.
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.