Cumhurbaşkanlığı Genelgesine Göre 68/B Ataması Hakkında

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında 68/B uygulaması

Cumhurbaşkanlığı Genelgesine Göre 68/B Ataması Hakkında
Yayınlama: 05.03.2022
A+
A-

2021/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesine göre 4. Derece Mühendisin 657 sayılı Kanunun 68/B maddesi kapsamında 1. Derece Kadroya Atanıp Atanamayacağı Hk, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında 68/B uygulaması hakkında

T.C.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI

Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü

Sayı: E.-53773008-622.02-2206875

Konu: 657 s. Kanun 68/B uygulaması hakkında

………………….. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi: 11.11.2021 tarihli ve 29289 sayılı yazınız.

Genel Müdürlüğünüzde halen 4. derece mühendis kadrosunda görev yapmakta olan bir personel tarafından verilen dilekçe ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 68/B maddesi gereğince 1. derece mühendis kadrosuna atanmayı talep ettiğinden bahisle, yayımlanan 2021/14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesine göre atamasının yapılıp yapılamayacağına ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 68/B maddesinde, “B) Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı ile Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı hariç, sınıfların 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerindeki kadrolarına, derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın, atanmasındaki usule göre daha aşağıdaki derecelerden atama yapılabilir.

Ancak, bu şekilde bir atamanın yapılabilmesi için ilgilinin;

a) 1 inci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300 ve daha yukarıda olanlar için en az 12 yıl,

b) 1 inci ve 2 nci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300’den az olanlar için en az 10 yıl,

c) 3 üncü ve 4 üncü dereceli kadrolar için en az 8 yıl,

hizmetinin bulunması ve yükseköğrenim görmüş olması şarttır. Dört yıldan az süreli yükseköğrenim görenler için bu sürelere iki yıl ilave edilir. Bu sürelerin hesabında; 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamına dâhil kurumlarda fiilen çalışılan süreler ile Yasama Organı Üyeliğinde, belediye başkanlığında, belediye ve il genel meclisi üyeliğinde, kanunlarla kurulan fonlarda, muvazzaf askerlikte, okul devresi dâhil yedek astsubaylık ve yedek subaylıkta ve uluslararası kuruluşlarda geçen sürelerin tamamı ile yükseköğrenim gördükten sonra özel kurumlarda veya serbest olarak çalıştıkları sürenin; Başbakanlık ve bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşlarının müsteşar ve müsteşar yardımcıları ile en üst yönetici konumundaki genel müdür ve başkan kadrolarına atanacaklar için tamamı, diğer kadrolara atanacaklar için altı yılı geçmemek üzere dörtte üçü dikkate alınır.

Bu bent hükümlerine göre atananlar atandıkları kadronun aylık (Ek gösterge dahil) ve diğer haklarından yararlanırlar. Bu suretle üst dereceye atananların bu kadrolarda geçirdikleri her yıl kademe ilerlemesi ve her “3” yıl derece yükselmesi sayılmak suretiyle kazanılmış hak ve emeklilik keseneğine esas aylık derecelerinin yükselmesinde gözönüne alınır. Ancak atandıkları kadro aylıkları, başka görevlere atanma halinde kazanılmış hak sayılmaz…” hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 30.06.2021 tarihli ve 31527 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2021/14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde, “Kamu kaynaklarının maksadına azami tasarruf prensiplerine riayet edilerek kullanılması her kamu kurumu ve görevlisi için bir görev ve aynı zamanda bir mecburiyet” olduğu vurgulanmış, “il özel idareleri, belediyeler ve bu idarelere bağlı kuruluşları ile kurdukları birlik, birlik, müessese ve işletmelerin” kapsama dahil olduğu belirtilmiştir.

Mezkur Genelgeye göre; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendine göre yapılacak atamalar sadece yönetici kadroları (şef dahil) ile sınırlı tutulacak, yönetici kadroları dışındaki kadrolara anılan bent çerçevesinde atama yapılmayacaktır.

22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye Ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 5 maddesinde Yönetim Hizmetleri Gurubu,

“1) Müdür, şube müdürü,

2) Koruma ve güvenlik görevlisi amiri, şef, koruma ve güvenlik şefi, bando şefi.” şeklinde sayılmış olup; mezkur Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında burada sayılan kadro unvanları dışında kalan kadrolara yapılacak atamalarda 657 sayılı Kanunun 68/B hükmünün uygulanmayacağı açıktır.

Bu itibarla, mühendis kadrosunun yönetici kadroları arasında sayılmayan bir unvan olması nedeniyle, ilgilinin 1. derece mühendis kadrosuna 657 sayılı Kanunun 68/B maddesi hükmüne istinaden atamasının yapılması mümkün bulunmamaktadır.

Bilgilerinizi rica ederim.

Bakan a.
Genel Müdür

15/11/2021


Görüşler sayfamıza ulaşmak için tıklayınız…


Sosyal Medya hesaplarımızı takip ederek personel mevzuatı ile ilgili paylaşımlarımızdan anında haberdar olabilirsiniz.

Sosyal Medya Hesaplarımız

Bizi İnstagram dan Takip Etmek İçin @iscimemurnet instagram

Bizi Twitter dan Takip Etmek İçin @iscimemur.net twitter

Facebook İnsan Kaynakları Grubumuza Katılmak İçin @iscimemur.net facebook 


iscimemur.net özellikle yerel yönetimlerde çalışan memur, işçi ve sözleşmeli personelin çalışma hayatı içerisinde karşılaştıkları özlük veya bordro konularındaki sorulara mevzuatsal dayanakları ile birlikte cevap bulabilecekleri bir platformdur.
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.