Daire başkanı kadrosuna yapılacak atamalarda dikkate alınacak hizmet süreleri

Daire başkanı kadrosuna yapılacak atamalarda dikkate alınacak hizmet süreleri
Yayınlama: 29.08.2022
A+
A-

Daire Başkanı Kadrosuna Yapılacak Atamalarda Dikkate Alınacak Hizmet Süreleri

Bilindiği üzere daire başkanı kadrosu belediyeler açısından büyükşehir belediyeleri ile bağlı kuruluşlarında bulunan bir kadrodur.

Belediye personelini atamak 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 18 inci maddesinde belediye başkanının yetkileri arasında sayılmıştır.

Peki, her ne kadar yetki belediye başkanında olsa bile daire başkanı kadrosuna yapılacak atamalarda dikkate alınacak hizmet süreleri nedir?

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe ekli Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Kadro Kütükleri cetvelinde daire başkanlığı kadrosu Genel İdari Hizmetler Sınıfında 1. Dereceli bir kadro olarak sayılmıştır.

Dolayısıyla 9/7/2018 tarihine kadar daire başkanı kadrosuna yapılan atamalarda memurun 1. Dereceye yükselmiş olması yada atanmış olması şartı aranmaktaydı.

Yükselmiş olmaktan, doğal süreç içerisinde birinci dereceye yükselmiş yani kazanılmış hak aylığındaki ilerlemeye paralel olarak kadro derecesi de ilerletilerek 1. Dereceye gelmiş olan memurlar kastedilirken,

Atanmış olmaktan ise, henüz 1. Dereceye gelmemiş memurlardan 657 sayılı Kanunun 68 nci maddesinin (B) bendinde sayılan 10 yıllık hizmet süresini tamamlamış veya bu bentte sayılan kurumlarda geçen hizmet süreleriyle birlikte bahsi geçen süre şartını sağlamış olanlar arasından yapılan atama kastedilmektedir.

Buraya kadar yazılı olanlar 9/7/2018 tarihinden önce yapılan daire başkanı atamalarında geçerli olan kural idi. Fakat 2/7/2018 tarihinde yayınlanan 703 sayılı KHK’nın bir çok maddesinin 9/7/2018 tarihinde yürürlüğe girmesiyle birlikte daire başkanı kadrolarına yapılacak atamalarda aranacak süreler de değişmiş oldu.

703 sayılı KHK’nın 172’nci maddesiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendine eklenen fıkra şu şekildedir;

“(Ek paragraf: 2/7/2018 – KHK-703/172 md.) Cumhurbaşkanı onayıyla yapılan atamalarda Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde öngörülen hizmet süresi şartları aranır. Üst kademe kamu yöneticisi sayılmayan daire başkanı ve bu kadrolara denk yönetici kadrolarına yapılacak atamalarda bu bentte öngörülen hizmet süresi yükseköğrenim gördükten sonra beş yıl olarak uygulanır. Ancak bu beş yıllık sürenin hesabında Devlet memurlarının kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilen hizmet süreleri esas alınır.”

Fıkrayı büyükşehir belediyeleri için sadeleştirecek olursak daire başkanı kadrolarına yapılacak atamalarda aranacak şartlar şu şekildedir;

– Yükseköğrenim görmüş olmak,

– Yükseköğrenim gördükten sonra 5 yıl memur veya memurlarının kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilen hizmetlerde bulunmuş olmak,

Bu iki şartı sağlayanlar eğer son beş yılda aylıkta kesme cezası veya son on yıl içinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamışlarsa daire başkanı kadrosuna atanabileceklerdir.

Bu fıkranın ilgili maddeye eklenmesiyle birlikte daire başkanı kadrosuna yapılacak atamalarda atanma şartları bazı memurlar için kolaylaşmışken bazı memurlar içinse zorlaşmıştır. Bu hususu yazımızın ilerleyen kısmında örneklerle birlikte açıklayacağız fakat daha önce memurlarının kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilen hizmet süreleri ifadesinden ne kastedildiğine bakalım.

Bilindiği üzere memurların kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilen sürelerin ne olduğu 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” bölümünün (C) fıkrasında düzenlenmiştir. Buna göre örneğin özel sektörde mesleğiyle ilgili olarak çalışan bir mühendisin memuriyete girip mühendis kadrosuna atandığında mesleğiyle ilgili olarak özel sekterdeki çalışmalarının dörtte üçü memuriyette geçmiş gibi kabul edilecek ve kazanılmış hak aylığında değerlendirilecektir.

Bu şekilde memuriyette geçen ve memuriyette geçmiş gibi kazanılmış hak aylığında değerlendirilen sürelerin toplamı 5 yıl olan memurların daire başkanı kadrosuna ataması yapılabilmektedir.

Birkaç örnekle konunun daha iyi anlaşılmasını sağlayalım…

Örnek 1: Memuriyette 5 yıl 6 ay hizmeti olan, bunun dışında da gerek özel gerekse kamuda başkaca bir çalışması bulunmayan bir Devlet memuru A Büyükşehir Belediyesinde daire başkanı olarak atanabilir mi?

Bahse konu memurun memuriyette geçen süresi 5 yıl 6 aydır. Şayet bu hizmet süresinin 5 yılı yükseköğrenim gördükten sonra ise, mesela ilgili memur yükseköğrenim gördükten sonra memur olmuş ve bu hizmet süresince çalışmış ise;

“…Üst kademe kamu yöneticisi sayılmayan daire başkanı ve bu kadrolara denk yönetici kadrolarına yapılacak atamalarda bu bentte öngörülen hizmet süresi yükseköğrenim gördükten sonra beş yıl olarak uygulanır.”

İfadesinde geçen 5 yıl şartı yerine gelmiş demektir.  Dolayısıyla eğer örnekteki memur son beş yıl içerisinde aylıktan kesme ve son on yıl içerisinde de kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamışsa daire başkanı kadrosuna atanabilir.

Örnek 2: Ali Bey VHKİ kadrosunda görev yapan bir memurdur. Ali Beyin memuriyette geçen hizmeti 4 yıl, sermayesinin yarısından fazlası belediyeye ait olan belediye şirketin de geçen hizmet süreside 7 yıldır. Ali Bey A Büyükşehir Belediyesinde daire başkanı olarak atanabilir mi?

VHKİ kadrosuyla görev yapa Ali Beyin hizmet sınıfı Genel İdari Hizmetler Sınıfıdır. Dolayısıyla Ali Beyin memuriyetten önceki çalışmaları, yani belediye şirketindeki çalışması, kazanılmış hak aylığında değerlendirilmeyecektir. Bu sebeple Ali Beyin belediye şirketinde geçen 7 yılı dikkate alınmazken sadece memuriyette geçen 4 yılı hesaplamaya dahil edilecektir. Buda daire başkanı kadrosuna atanmada istenen 5 yıl şartı için yeterli değildir. Ali Bey örneğinde;

“…Üst kademe kamu yöneticisi sayılmayan daire başkanı ve bu kadrolara denk yönetici kadrolarına yapılacak atamalarda bu bentte öngörülen hizmet süresi yükseköğrenim gördükten sonra beş yıl olarak uygulanır.”

Şartı yerine gelmediğinden söz konusu memurun daire başkanı kadrosuna atanamayacaktır.

Örnek 3: Ali Bey VHKİ kadrosunda değil de mühendis kadrosunda olsaydı daire başkanı kadrosuna atanabilir miydi?

Ali Beyin memuriyette geçen süresi 4 yıldır. Yine Ali Bey sermayesinin yarısından fazlası belediyeye ait olan şirkette de mesleğiyle ilgili olarak 7 yıl çalışmıştır. Kendisi mühendis olması nedeniyle hali hazırda teknik hizmetler sınıfında yer aldığından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” bölümünün C/1 fıkrası kapsamına girmektedir. Dolayısıyla Ali Beyin çalıştığı belediye şirketi yine 657 sayılı Kanunun 87 nci maddesinde sayılan kurumlar arasında olduğundan bu şirkette geçen hizmetlerinin tamamı memuriyette geçmiş sayılacak ve derece/kademe ilerlemesinde dikkate alınacaktır.

Son durumda Ali Beyin hizmet süresi 4+7 olduğundan;

“…Üst kademe kamu yöneticisi sayılmayan daire başkanı ve bu kadrolara denk yönetici kadrolarına yapılacak atamalarda bu bentte öngörülen hizmet süresi yükseköğrenim gördükten sonra beş yıl olarak uygulanır.” Şartı yerine gelmiştir.

Dolayısıyla daire başkanı kadrosuna atanmasında bir sakınca yoktur.

(Not: Tüm hizmetlerin yükseköğrenim gördükten sonra olduğunu varsayıyoruz. Bu durum tüm örneklerimiz için geçerlidir.)

Örnek 4: Memuriyette 4 yılını geride bırakan Hasan Bey unvan değişikliği sınavıyla mühendis kadrosuna atanmıştır. Hasan Bey memuriyete girmeden önce de özel sektörde mesleğiyle ilgili olarak 6 yıl çalışmıştır. Hasan Bey A Büyükşehir Belediyesinde daire başkanı olarak atanabilir mi?

Hasan Bey Teknik Hizmetler Sınıfında Mühendis kadrosuyla görev yapmaktadır. Dolayısıyla memuriyetten önce mesleğiyle ilgili olarak özel sektörde çalıştığı sürelerin dörtte üçü memuriyette geçmiş sayılacak ve kazanılmış hak aylığında değerlendirilecektir. (Değerlendirilecek hizmet süresinden özel sektörde geçen süre 12 yılı geçemez.)

Hasan Bey’in özel sektörde mesleğiyle ilgili olarak çalıştığı 6 yılın dörtte üçü 4,5 yıldır. Yani Hasan Beyin kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilecek süre 4,5 yıl olacaktır. Adı geçen kişinin memuriyette geçen süreside 4 yıl olduğuna göre toplam 8,5 yıl olan hizmet süresiyle birlikte Hasan Bey;

“…Üst kademe kamu yöneticisi sayılmayan daire başkanı ve bu kadrolara denk yönetici kadrolarına yapılacak atamalarda bu bentte öngörülen hizmet süresi yükseköğrenim gördükten sonra beş yıl olarak uygulanır. Ancak bu beş yıllık sürenin hesabında Devlet memurlarının kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilen hizmet süreleri esas alınır.” Şartını yerine getirmiştir.

Dolayısıyla Hasan Bey daire başkanı kadrosuna atanabilir.

Örneklerden de anlaşılacağı üzere 9/7/2018 tarihinde yürürlüğe giren düzenlemeyle birlikte daire başkanı kadrolarına yapılacak atamalarda bazı memurlar için kapsam genişlemişken bazı memurlar içinse kapsam daralmıştır.

Bu hususu detaylandıracak olursa,

657 sayılı Kanunun 68/B maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükte olmasaydı örnek 1’deki memur daire başkanı kadrosuna atanamayacak ve 5 yıl 6 ay ola hizmet süresinin 10 yıl olmasını bekleyecekti. Fakat 68/B’nin üçüncü fıkrasının yürürlüğe girmesiyle birlikte daire başkanı kadrosuna atanabilme hakkını elde etmiştir.

Yine 657 sayılı Kanunun 68/B maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükte olmasaydı örnek 4’teki memurda daire başkanı kadrosuna atanamayacaktı. Söz konusu memurun birinci dereceye atanabilmesi için memuriyette 1,5 yıl daha geçirmesi gerekecekti. Böylece memuriyetteki hizmeti 5,5 yıl olacak, özel sektördeki çalışmasının 4’te 3’ü de eklenince 10 yıl tamamlanarak birinci dereceye atanma hakkı elde edecekti.

68/B’ye eklenen üçüncü fıkra örnek 2’deki memur için daire başkanı kadrosuna atanma şartlarını daraltmıştır. Çünkü söz konusu fıkra yürürlükte olmasaydı bahsi geçen memurun memuriyette ve belediye şirketinde geçen hizmet sürelerinin toplamı 10 yılı geçeceğinden birinci dereceli daire başkanı kadrosuna atanması mümkün olacaktı. Fakat üçüncü fıkranın yürürlüğe girmesiyle birlikte söz konusu atamanın yapılmasına imkan kalmamıştır.

Konuyla ilgili Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü Görüşü İçin Tıklayın…

İsa ARAS

Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Yazarın tüm yazıları için tıklayın


www.iscimemur.net Whatsapp kanalımız yayında. Kanalımızı Whatsapp üzerinden takip ederek paylaşımlarımıza anında ulaşabilirsiniz.

Kanal yöneticileri de dahil hiçbir takipçi numaranızı veya kimliğinizi görüntüleyemez.

Whatsapp Kanalımıza katılmak için tıklayın…


Telegram kanalımıza katılmak için tıklayın >> t.me/iscimemurnet


iscimemur.net’i twitter da takip etmek ister misiniz? Tıklayın

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.