Dekoratör kadrosunda bulunan memurlar İç Mimar kadrosuna sınavsız atanabilir mi?

Dekoratör kadrosunda bulunan memurlar İç Mimar kadrosuna sınavsız atanabilir mi?
Yayınlama: 02.10.2023
A+
A-

Dekoratör kadrosunda bulunan memurlar İç Mimar kadrosuna sınavsız atanabilir mi?


NOT: İç mimarlık mezunu olarak dekoratör kadrosunda görev yapan personelin mali hakları ve sınavsız iç mimar kadrosuna atanıp atanamayacağı hakkında

T.C.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI

Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü

Sayı: E-53773008-622.02-7451169

Konu: İç Mimarlık Mezunu Olarak Dekoratör Kadrosunda Görev Yapan Personelin Mali Hakları ve Sınavsız İç Mimar Kadrosuna Atanıp Atanamayacağı

Tarih: 22/09/2023

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: ………. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün 12.06.2023 tarihli ve E-56207596-805.02.02.02-6641663 sayılı yazısı.

……….. Belediyesinde iç mimarlık bölümü mezunu olarak dekoratör unvanlı kadroda görev yapan personelin unvan değişikliği sınavına girmeksizin genel hükümler çerçevesinde iç mimar kadrosuna atanması ile iç mimarın özlük haklarından faydalanmasına ilişkin görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 43 üncü maddesinde, “…

B) Ek Gösterge: Bu Kanuna tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin aylıkları; hizmet sınıfları, görev türleri ve aylık alınan dereceler dikkate alınarak bu kanuna ekli I ve II sayılı cetvellerde gösterilen ek gösterge rakamlarının eklenmesi suretiyle hesaplanır. II sayılı cetvelde yer alan unvanlarda değişiklik yapmaya ve yeni unvanlar ilave etmeye Cumhurbaşkanı yetkilidir…” hükmü bulunmaktadır.

Öte yandan, Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun 7/12/2007 tarihli ve E:2005/2, K:2007/1 sayılı kararında, “Devlet memurlarının fiilen görev yapmakta oldukları kadro unvanları için ek gösterge öngörülmesi halinde bundan yararlanacakları, kadro unvanında herhangi bir değişiklik olmadığı sürece mezuniyet diplomasında yer alan unvan, başka bir anlatımla tahsil durumu dikkate alınarak ek gösterge uygulamasından yararlanamayacakları sonucuna ulaşılmaktadır.” denilmiştir.

Diğer taraftan, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesinde, “Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa göre almakta olan personele, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı Cetvele dahil pozisyonlarda istihdam edilen sözleşmeli personele, subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, sözleşmeli subay ve astsubay adayları ile uzman jandarma ve uzman erbaşlara, mali haklar kapsamında yapılan her türlü ödemeler dahil almakta oldukları toplam ödeme tutarı dikkate alınmak suretiyle aynı veya benzer kadro ve görevlerde bulunan personel arasındaki ücret dengesini sağlamak amacıyla, en yüksek Devlet memuru aylığına (ek gösterge dahil), ekli (I) sayılı Cetvelde yer alan kadro ve görev unvanlarına karşılık gelen oranların uygulanması suretiyle hesaplanan tutarda ek ödeme yapılır.

…” hükmü yer almaktadır.

Ayrıca, 657 sayılı Kanunun 152 nci maddesinde, “…

Ancak, Teknik Hizmetler Sınıfına ait kadrolarda görevli olup da, bu görevleri ile ilgili olmayan bir üst öğrenimi bitirenler için önceki öğrenim durumlarına ait tazminat oranları esas alınır.

Bu zam ve tazminatların hangi işi yapanlara ve hangi görevlerde bulunanlara ödeneceği, miktarları, ödeme usul ve esasları bütün kurumları kapsayacak şekilde ve 154 üncü madde uyarınca katsayının Cumhurbaşkanınca değiştirilmesi durumu hariç yılda bir defa olmak üzere hazırlanır ve Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulur.

Kamu kurum ve kuruluşları (Mahalli İdareler dahil) bu maddede belirtilen zam ve tazminatları; hizmetin gerekleri ve mali imkanlarını dikkate alarak personeline Cumhurbaşkanınca belirlenen oran ve miktarlardan daha düşük bir oran ve miktar üzerinden ödeyebilirler.

…” hükmü yer almaktadır.

Mezkûr 152 nci maddeye istinaden çıkartılan 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararın 3 üncü maddesinde, “(1) a) I sayılı Cetvelin (A), (D), (E), (F), (G) ve (H) bölümlerinde yer alan zamlar ile II sayılı Cetvelin (A), (B) ve (D) bölümlerinde yer alan özel hizmet tazminatının ödenmesinde;

1) Kurumların 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli cetvellerinde yer alan kadro unvanları,

esas alınır.” hükmü yer almaktadır.

Görüleceği üzere, ek gösterge, ek ödeme ile zam ve tazminatların ödenmesinde temel kıstas halen bulunulan kadrodur. Dolayısıyla ilgili personelin iç mimarlık bölümü mezunu olup dekoratör unvanlı kadroda görev yapması iç mimarın mali haklarından yararlanabileceği anlamına gelmemektedir.

Bilindiği üzere, 2/7/2020 tarihli ve 31173 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin;

5 inci maddesinde, “…

(2) Unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir:

a) Sanat tarihçisi, arkeolog, dekoratör, desinatör, ekonomist, ev ekonomisti, fizikçi, grafiker, heykeltıraş, hidrobiyolog, hidrolog, istatistikçi, jeofizikçi, jeolog, jeomorfolog, kaptan, kimyager, laborant, matematikçi, mimar, mühendis, paleontolog, pilot, ressam, restoratör, şehir plancısı, teknik ressam, tekniker, teknisyen, topograf, peyzaj mimarı, ölçü ve ayar memuru, antropolog, bakteriyolog, biolog, çocuk gelişimcisi, diş protez teknisyeni, diyetisyen, ebe, fizikoterapist, fizyoterapist, hemşire, odyolog, pedagog, psikolog, radyoterapist, sağlık fizikçisi, sağlık memuru, sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni, sosyal çalışmacı, sosyal hizmet uzmanı, tıbbi teknolog, veteriner hekim, veteriner sağlık teknikeri, veteriner sağlık teknisyeni, sosyolog, programcı, kütüphaneci, mütercim, tercüman, avukat, imam, kameraman, çocuk eğitimcisi, çocuk eğiticisi, çocuk rehberi ve gözetimcisi, antrenör, fotoğrafçı, dalgıç, balık adam, bandocu.” hükmü,

8 inci maddesinde, “(1) Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aşağıdaki genel şartlar

aranır:

a) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

b) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen süre kadar hizmeti bulunmak.” hükmü,

10 uncu maddesinde, “(1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmaları gerekir.” hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 17/4/2023 tarihli ve E-74073113-045.02-148893 sayılı görüş yazısında, “Bu itibarla, mevzuatı uyarınca unvan değişikliğine tabi kadrolar arasındaki atamaların ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılacağı hüküm altına alındığından öğrenim durumları itibarıyla söz konusu personelden; peyzaj mimarlığı bölümü mezunu olup daha önce mevzuatı çerçevesinde mimar veya mühendis unvanlı kadroları kazanmak suretiyle ataması yapılan personelin peyzaj mimarı unvanlı kadroya atanabilmesinin ve iç mimarlık bölümü mezunu olup daha önce mevzuatı çerçevesinde mimar veya dekoratör unvanlı kadroları kazanmak suretiyle ataması yapılan personelin ise 7446 sayılı Kanun kapsamında 657 sayılı Kanunda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yapılan değişiklikle ilgili hükümlere işletilen iç mimar kadrosunun mevzuatı kapsamında ihdas edilerek anılan yönetmelikte unvan değişikliğine tabi kadrolar arasında düzenlenmesi sonrası iç mimar kadrosuna atanabilmesinin, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak mevzuatla aranan sınav, öğrenim vb. şartların taşınması kaydıyla mümkün bulunduğu değerlendirilmektedir.” denilmiştir.

Bu itibarla, fakültelerin iç mimarlık bölümünden mezun olup halen dekoratör unvanlı kadrolarda görev yapan personelin açılacak unvan değişikliği sınavına girip başarılı olmaları halinde iç mimar kadrolarına atanmalarının mümkün olduğu, dekoratör unvanlı kadroda bulunan personelin iç mimar kadrosunun mali haklarından yararlanmasının mümkün olmadığı değerlendirilmektedir.

Bilgilerini rica ederim.


www.iscimemur.net Whatsapp kanalımız yayında. Kanalımızı Whatsapp üzerinden takip ederek paylaşımlarımıza anında ulaşabilirsiniz.

Kanal yöneticileri de dahil hiçbir takipçi numaranızı veya kimliğinizi görüntüleyemez.

Whatsapp Kanalımıza katılmak için tıklayın…


Telegram kanalımıza katılmak için tıklayın >> t.me/iscimemurnet


iscimemur.net’i twitter da takip etmek ister misiniz? Tıklayın

iscimemur.net özellikle yerel yönetimlerde çalışan memur, işçi ve sözleşmeli personelin çalışma hayatı içerisinde karşılaştıkları özlük veya bordro konularındaki sorulara mevzuatsal dayanakları ile birlikte cevap bulabilecekleri bir platformdur.
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.