Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 100)

Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 100)
Yayınlama: 18.03.2022
A+
A-

Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 100)

Kurum: Maliye Bakanlığı

Seri No: 100

Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 100)

Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri ile kamu kesiminde çalışan işçilerin aylık ve ücret ödemelerinin ödeme zamanlarının değiştirilmesine dair 289 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerinin uygulaması sırasında ortaya çıkması muhtemel bazı tereddütlerin giderilmesi için aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.

1. Aylık ve Ücretlerinin Ödenme Zamanı Değiştirilen Personel

10.9.1987 tarih ve 19570 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 28 sayılı Kanun hükmünde Kararname hükümlerine göre, daha önce aylık ve ücretleri aybaşlarında peşin ödenen;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşları, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan memurlar ile 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine göre çalışmakta bulunan diğer kamu görevlilerinin aylıkları,

b) Kamu kurum ve kuruluşlarında kanunları uyarınca, kadro karşılık gösterilerek ya da gösterilmeksizin çalıştırılan her türlü sözleşmeli personelin sözleşme ücretleri,

c) 500 sayılı Kanun uyarınca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan personelin aylıkları,

İlki 15 Ekim 1987 tarihinde olmak üzere her ayın 15’inde ve yine peşin ödenecektir.

289 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile aylıkların peşin ödenmesi prensibinde bir değişiklik yapılmamış, sadece ay kavramı değiştirilmiştir. Bu nedenle, yukarıda sözü edilen personelin aylık ve ücretleri 15 Ekim 1987 tarihinden başlamak üzere her ayın 15’inde ödenecek; bundan böyle, aylık ve ücretlerin ödenmesinde “ay” ibaresi içinde bulunulan ayın 15’inden müteakip ayın 15’inde kadar olan dönemi kapsayacak ve Devlet memurları ile diğer kamu görevlilerinin aylık ve özlük haklarına ilişkin kanunlar ve diğer mevzuatta yer alan “ay başı” ibarelerinden her ayın 15’i anlaşılacaktır.

Yeni uygulamaya geçişte, Devlet memuru ve diğer kamu görevlileri ile sözleşmeli, personele aylık ve ücretleri eskiden olduğu gibi 1 Ekim 1987 tarihinde peşin olarak ödenecek, buna ilaveten yeni ay başı olan 15 Ekim 1987 tarihinde ikinci bir aylık daha ödenecektir. Yeni sisteme geçiş sırasında 1 Ekim 1987 tarihinde yapılacak aylık ödemelerinden dolayı personelden herhangi bir sebeple iade talebinde bulunulmayacaktır.

2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Statüsünde Çalışanların Ücretlerinin Ödenme Zamanı

a) 289 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesinde “kamu kurum ve kuruluşlarında işçi statüsünde çalışanların aylık ücretlerinin ödenmesinde de yukarıdaki hükümler dairesinde işlem yapılır” denilmektedir.

Bu nedenle, “ay başı” ve “ay” kavramı konusunda tebliğin yukarıdaki bölümünde yapılan açıklamalar, kamu kesiminde çalışan işçiler için de geçerli bulunmaktadır. Ancak, işçiler Devlet memuru ve diğer kamu görevlilerinin aksine, ücretlerini çalıştıktan sonra ay sonlarında aldıklarından yeni uygulamaya göre kamu kesiminde çalışan işçiler ücretlerini ay sonu olan her ayın 14’ünde alacaklardır.

b) Geçiş dönemindeki uygulamaya gelince; kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan işçilerin 14 Ekim 1987 tarihi itibariyle hakettikleri ücretleri ile ücretlerle birlikte aynı bordro üzerinde gösterilmek suretiyle ödenmesi mutad olan sair hakedişlerine, bu işçiler 16 gün daha çalışmış gibi varsayılarak hesaplanacak ücret ve diğer hakedişleri eklenecek ve bu şekilde bulunacak miktar 14 Ekim 1987 tarihinde aylık ücret olarak ödenecektir.

c) İşçilere 15 Ekim-14 Kasım 1987 tarihleri arasındaki çalışma sürelerine göre hesaplanacak ücretleri ise, 14 Kasım 1987 tarihinde ödenecektir.

d) 14 Aralık 1987 ve müteakip aylarda her ayın 14’ünde eskiden olduğu gibi hakedişlerine göre ödemelerin yapılmasına devam edilecektir.

e) 289 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici maddesinin son fıkrası hükmüne göre, 14 Ekim 1987 tarihinde yapılacak 16 gün tutarındaki sözkonusu ilave ödemeden dolayı işçilerden kıstelyevm veya herhangi bir iade talebinde bulunulmayacaktır.

f) Diğer taraftan, ilave tediye, ikramiye, ihbar ve kıdem tazminatı, izin ücreti, v.s. gibi ek ödemelerin hesabında işçinin normal ücreti dışında 289 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yapılmış olan 16 gün tutarındaki ilave ödeme dikkate alınmayacaktır.

3. Aylıklarının Ödenmesinde Mevcut Uygulamanın Sürdürülmesi Gereken Personel

289 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesine göre, kurumların yurt dışı kadrolarına sürekli görevle atananlarla 657 sayılı Kanunun 78 ve 79 uncu maddelerine göre, yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak veya staj yapmak üzere yurt dışına gönderilenlerin aylıklarının transferlerinde mevcut uygulamaya devam edilecektir.

4. 15 Ekim 1987 Tarihinde Yapılacak Aylık ve Ücret Ödemelerinin Kapsamı

A) 289 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesi uyarınca 15 Ekim 1987 tarihinde yapılacak ödemelere aylık veya ücretlerle birlikte her ay mutad ve düzenli olarak ödenmekte bulunan aşağıdaki hakedişler de dahil edilecektir.

a) Aylıklar (Ek göstergeler dahil);

b) İş güçlüğü, iş riski, mali sorumluluk ve temininde güçlük zamları;

c) Tazminatlar (Özel hizmet tazminatı, makam tazminatı, yüksek hakimlik tazminatı, mülki idare amirliği hizmetleri tazminatı, emniyet hizmetleri tazminatı, eğitim ve öğretim hizmetleri tazminatı, 281 ve 285 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerle öngörülen tazminatlar, 926 sayılı Kanunun ek 17 ve 18 nci maddelerinde öngörülen tazminatlar, 2929 ve 3160 sayılı Kanunlara göre ödenen tazminatlar);

d) Ödenekler; (Yargı ödeneği, üniversite ödeneği, idari görev ödeneği, geliştirme ödeneği, aile yardımı ödeneği, mahrumiyet yeri ödeneği);

e) Yakacak Yardımı Yönetmeliği hükümlerine göre ödenmekte bulunulan Yakacak yardımı;

f) Tayın bedeli;

g) 1987 Mali Yılı Bütçe Kanununun 33 üncü maddesinin (b) bendinin 2, 3, 5 ve 6 numaralı fıkralarına göre verilen fazla çalışma ücretleri;

h) 258 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca ödenen ek ücretler;

ı) 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre yönetim kurulu üyelerine ödenen ücretler.

B) 15 Ekim 1987 tarihinde yapılacak ödemelere aylık ve ücretlerle birlikte ödenmesi mutad olmayan, ödeme için bir olayın vukuu veya belirli bir hizmetin ifası gereken Ek ders ücreti, bordro üzerinde fiili çalışma saatine dayanılarak ödenen fazla çalışma ücretleri, Konferans ücreti, İkramiye, Prim, Ödül, Döner sermaye payı, Huzur hakkı, Toplantı ödeneği, Vekalet ücreti, Bilirkişi ücreti, 6245 sayılı Kanuna göre yapılan harcırah ödemeleri, Temsil giderleri, Doğum yardımı ödeneği, Ölüm yardımı ödeneği, Tedavi yardımı, Cenaze giderleri, Giyecek yardımı, Yiyecek yardımı gibi ödemeler dahil edilmeyecektir.

C) 289 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesi uyarınca işçilere 14 Ekim 1987 tarihinde yapılacak ödemelere, ücretlerle birlikte mutat ve düzenli olarak yapılan yakacak yardımı, yemek yardımı, kasa tazminatı, vardiya tazminatı gibi, ödemeler dahil edilecek; yılda bir, kaç kez ödenen giyecek yardımları, bayram harçlıkları, tahsil parası, ikramiyeler, ilave tediyeler gibi sair ödemeler dahil edilmeyecektir.

5. Aylığa Hak Kazanma

Devlet memurları ve diğer kamu görevlilerinin aylıklarının ödenme zamanının değiştirilmesi sebebiyle açıktan atama, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi hallerinde aylığa ne zaman hak kazanılacağı aşağıda örneklerle açıklanmıştır.

ÖRNEK 1: 2 Ekim 1987 tarihinde atanan ve aynı tarihte greve başlayan bir memur 657 sayılı Kanunun 165 inci maddesi uyarınca aylığa bu tarihten itibaren hak kazanacak ancak ilk aylığını gün hesabı ile 15 Ekim 1987 tarihinde alacaktır.

ÖRNEK 2: a) 5 Ekim 1987 tarihinde kademe ilerlemesi yapması gereken bir memur aynı derecenin bir ileri kademesine ait aylığa 657 sayılı Kanunun 167 nci maddesi uyarınca 15 Ekim 1987 tarihinde hak kazanacaktır.

b) 16 Ekim 1987 tarihinde kademe ilerlemesi yapması gereken bir memur ise bulunduğu derecenin bir ileri kademesine ait aylığa 15 Kasım 1987 tarihinde hak kazanacaktır.

ÖRNEK 3: Başka bir yerdeki göreve atanan ve kanuni mehil süresi içinde yeni görev yerlerindeki işe 7 Ekim 1987 tarihinde başlayan memur 15 Ekim 1987 tarihinden itibaren; 16 Ekim 1987 tarihinde işe başlayan memur ise 15 Kasım 1987 tarihinden itibaren aylığını yeni görev yerinden alacaktır.

ÖRNEK 4: 6 Kasım 1987 tarihinde 657 sayılı Kanunun 68/8 maddesine göre ataması yapılarak aynı gün görevine başlayan memura yeni kadrosunun aylık (ek gösterge dahil,) ve diğer özlük haklarının 6-14 Kasım 1987 tarihlerine tekabül eden farkının gün hesabı yapılmak suretiyle 15 Kasım 1987 tarihinde ödenmesi gerekmektedir.

6. Vergi İadesi Hakkında Kanunun Uygulanması

Aylık ve ücretlerinin ödenme tarihi ay başı yerine ayın 15’i olarak değiştirilen personelin vergi iadelerinin ödenmesinde değişiklik yapılmasına gerek olmadığından eski uygulamaya devam edilecektir.

Buna göre;

1 Ekim ve 15 Ekim 1987 tarihlerinde iki kez yapılacak aylık ve ücret ödemeleriyle ilgili olarak, 1-31 Ekim 1987 tarihleri arasındaki mal ve hizmet alımlarına dair bildirimin 7 Kasım 1987 tarihine kadar ilgili mercilere verilmesi gerekmektedir.

1-30 Kasım 1987 dönemine ait bildirim de yine 2978 sayılı Kanun gereği 7 Aralık 1987 tarihine kadar verilecek, Kasım ayı içerisinde yapılan ve vergi iadesine esas alınacak harcama tutarı da, mal ve hizmet alımının gerçekleştiği ayda elde edilen net geliri yani, 15 Kasım 1997 tarihinde ödenen net aylık ve ücretlerle varsa 1-30 Kasım 1987 tarihleri arasında elde edilen sair gelirler toplamını geçemeyecektir.

7. Gelir Vergisi Kanununun 31 inci Maddesinin Uygulanması

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 31’inci maddesinde, “özel indirim: Günde (200), ayda (6.000), yılda (72.000) liradır.”, 104’üncü maddesinde ise “Yıllık Gelir Vergisi, vergiye tabi gelirlerin yıllık toplamından 31 inci maddedeki indirimler düşüldükten sonra 103’üncü maddedeki nispetler uygulanmak suretiyle hesaplanır.” hükmü yer almıştır.

Bu hükümler ve Kanunun 35 ve Geçici 15’inci maddelerine göre, vergi karnesi alınması veya aile durumu sual varakası düzenlenmesi kaydı ile ücretlerin vergilendirilmesinde ayda 6.000 lira, yılda 72.000 lira tutarında indirim düşülmesi mümkündür. Bu nedenle 289 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince 1 Ekim 1987 tarihinde yapılacak aylık ödemelerinde 6.000 liralık özel indirim düşülecek 15 Ekim 1987 tarihinde yapılacak ücret ödemelerinden ikinci bir defa indirim yapılmayacaktır.

8. T.C. Emekli Sandığı Kanunu Uyarınca Yapılacak İşlemler

1- 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 14 ve 31 inci maddelerinde iştirakçilerin % 11 oranındaki emeklilik kesenekleriyle bunların % 19 oranındaki kurum karşılıklarının kıst olarak hesaplanması öngörülmediğinden, hem 1 Ekim 1987 hem de 15 Ekim 1987 tarihlerinde yapılacak aylık ve ücret ödemelerinden kesenek ve kurum karşılıkları tam olarak kesilecektir.

2- 5434 sayılı Kanunun değişik 17 nci maddesinin (a) fıkrasında; “Emeklilik keseneği ve kurum karşılıklarının aylık ücret veya tahsisatın tediyesi gününü takip eden günden başlamak üzere 20 gün içinde Sandığa veya Sandık adına postaya veya Bankaya ….”yatırma yükümlülüğü getirilmiştir.

a- 1 Ekim 1987 tarihinde yapılacak aylık ve ücret ödemeleri sırasında iştirakçilerden kesilen Emekli kesenekleri, kurum karşılıklarıyla birlikte (önceden olduğu gibi) en geç 20 gün içinde;

b- 15 Ekim 1987 tarihinde yapılacak aylık ve ücret ödemelerinden kesilecek % 11 emekli keseneği ile % 19 oranındaki kurum karşılıkları da ödeme tarihi olan 15 Ekim 1987 tarihini izleyen 20 gün içinde,

c- 15 Kasım 1967 ve bunu izleyen aylarda yapılacak aylık ve ücret ödemelerinden yapılacak kesenek ve kurum karşılıkları da (b) bendinde belirtildiği şekilde, ödemenin yapıldığı günü takip eden 20 ün içinde;

Sandığa veya Sandık adına postaya veya Bankaya yatırılacaktır.

3- T.C. Emekli Sandığı iştirakçilerinin emeklilik keseneğine esas tutulan derece, kademe ve ek göstergelerinin yükselmesi dolayısıyla;

a- Yükselmeleri 1-14 Ekim tarihleri arasında yapılanların 5434 sayılı Kanunun değişik 14 üncü maddesinin (c) fıkrası gereğince alınacak yüzde yüz artış farklarıyla kurum karşılıklarının, 15 Ekim 1987 tarihinde yapılacak aylık ve ücret ödemelerinden,

b- Yükselmeleri 15 Ekim 1987 ile 14 Kasım 1987 tarihleri arasında yapılanların, yeni artış farklarıyla kurum karşılıklarının yeni aybaşı olan 15 Kasım 1987 tarihinde yapılacak aylık ve ücret ödemelerinden,

c- Yükselmeleri 15 Kasım 1987 tarihini takip eden tarihlerde yapılanların ise artış farkları ile bunların kurum karşılıklarının, izleyen ayın 15’inde yapılacak aylık ve ücret ödemelerinden,

kesilmesi gerekmektedir.

4- T.C. Emekli Sandığına tabi bir göreve ister ilk defa olsun, isterse daha önce Sandığa tabi bir görevde bulunduktan sonra olsun yeniden girenlerden;

a- 1-14 Ekim 1987 tarihleri arasında göreve başlayanlardan bu dönem için giriş keseneği veya % 11 oranında kesenek alınmayacak; bu kesenekler ile kurum karşılıkları 15 Ekim 1987 tarihinde ödenecek aylık veya ücretlerinden kesilecektir.

b- 15 Ekim 1987 ile 14 Kasım 1987 tarihleri arasında göreve başlayanlardan ise, ilk tam aylıklarını alacakları, 15 Kasım 1987 tarihinde (a) bendinde belirtildiği şekilde, durumlarına göre, giriş keseneği veya % 11 oranında kesenekle birlikte bunların kurum karşılıkları kesilecektir.

5- 5434 sayılı Kanunun değişik 23 üncü maddesi gereğince iştirakçilere T.C. Emekli Sandığınca verilen borç paraların normal taksiti 1 Ekim 1987 tarihinde ödenecek aylıklarından tam kesilecek, 15 Ekim 1987 tarihinde ödenecek aylıklarından ise aylık taksitlerin yarısı tutarında kesinti yapılacaktır. İzleyen her ayın 15’inde kalan taksitlerin tam olarak kesilmesine devam edilecektir. İştirakçinin borcunun son taksitinin yarım olacağı ise tabiidir.

6- 5434 sayılı Kanunun 34 üncü maddesine göre, kurumlarca yıl sonlarından itibaren üç ay içinde T.C. Emekli Sandığına gönderilmesi gereken cetvellerle aynı süre içinde ödenmesi gereken fiili ve itibari hizmet süreleri zamlarına ilişkin karşılıklarının gönderilme ve yatırılma sürelerinin hesabında başlangıç tarihi olarak her yılın 15 Ocak günü esas alınacaktır.

7- T.C. Emekli Sandığına tabi görevlerde çalışmakta iken;

a) 5434 sayılı Kanunun 87 nci maddesinde sayılan (istifa, göreve son verme v.s.) haller dolayısıyla görevleri sona erenlerden, gerek 1-14 Ekim 1987 gerekse 15 Ekim 1987 ile 14 Kasım 1987 tarihleri arasında tam olarak ödenen kesenek ve karşılıklardan Sandıkça herhangi bir şekilde iade yapılmayacaktır.

b) 1-14 Ekim 1987 tarihleri arasında emeklilik ve ölüm sebebiyle görevleri sona erenlerin Ekim 1987 ayında emeklilik kesenek ve karşılıkları tam kesildiğinden, hizmetleri 31 Ekim 1987 tarihine kadar sayılacak ve emekli, dul ve yetim aylıkları da bu tarihi takip eden 1 Kasım 1987 tarihinden itibaren bağlanacaktır.

c) 15 Ekim 1987 ile 14 Kasım 1987 tarihleri arasında emeklilik ve ölüm sebebleriyle görevleri sona erenlerden ise, 15 Ekim 1987 tarihinde ödenen aylıklarından yine tam kesenek ve karşılığı alındığından, bunların hizmet süreleri 14 Kasım 1987 tarihine kadar hesaplanacak, emekli, dul ve yetim aylıkları da 15 Kasım 1987 tarihinden itibaren bağlanacaktır.

d) İştirakçilerin 15 Kasım 1987 tarihinden sonraki emeklilik ve ölüm hallerinde de emekli, dul ve yetim aylıkları yeni ay başı olan izleyen ayın 15’inden itibaren bağlanacaktır.

8. Lojman Kiraları

2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ile Kamu Konutları Yönetmeliği hükümlerine göre, kendilerine konut tahsisi yapılanların 1 Ekim 1987 tarihindeki aylık ve ücretlerinden kira bedelleri tam olarak kesilecek, buna karşılık, 15 Ekim 1987 tarihinde yapılacak ödemelerden ise aylık kira bedelinin yarısı tutarında kesinti yapılacaktır. 15 Kasım 1987 tarihinden itibaren de her ayın 15’inde yapılacak ödemeler sırasında kira bedelleri tam olarak tahsil olunacaktır.

9. Konut Edindirme Yardımı

1. 3320 sayılı Memur ve İşçiler ile Bunların Emeklilerine Konut Edindirme Yardımı Yapılması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin (a) bendinde, yardıma müstehak Devlet memurları ile diğer kamu, personelinin konut edindirme yardımlarının kurumlarınca aylıklara ilişkin hükümler dairesinde tahakkuk ettirileceği hükme bağlanmıştır.

Bu nedenle, Devlet memurları ile diğer kamu personeline 1 Ekim 1987 tarihinde tahakkuk ettirilen yardımdan ayrı olarak 15 Ekim 1987 tarihinde yapılacak aylık ödemeleri sırasında da Kanunda belirtilen miktarlar üzerinden konut edindirme yardımı tahakkuk ettirilecektir.

2. 3320 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (a) bendine göre yardıma müstehak Devlet memurları ile diğer kamu personelinin konut edindirme yardımlarının ait olduğu ayın sonuna kadar ilgili banka hesabına ödenmesi gerekmektedir.

Buna göre;

a) 1 Ekim 1987 tarihinde ödenen aylık ve ücretlerle birlikte tahakkuk ettirilen yardımların 31 Ekim 1987 tarihine kadar,

b) 15 Ekim 1987 tarihinde ödenecek aylık ve ücretlerle birlikte tahakkuk ettirilecek yardımların 14 Kasım 1987 tarihine kadar,

c) 15 Kasım 1987 ve müteakip ayların 15’inde tahakkuk ettirilecek yardımların izleyen ayın 14 üne kadar,

ilgili banka hesaplarına yatırılması gerekmektedir.

3. 3320 sayılı Kanun hükümlerine göre konut edindirme yardımı yapılan işçilerden kamu kesiminde çalışanlara 14 Ekim 1987 tarihinde yapılacak ücret ödemeleri sırasında da ayrıca konut edindirme yardımı yapılacaktır.

3320 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (b) fıkrası ve Konut Edindirme Yardımı Yönetmeliğinin 12 nci maddesine göre, kamu kesimi işverenlerinin 14 Ekim 1987 tarihinde tahakkuk ettirecekleri konut edindirme yardımlarını en geç ertesi ayın sonu olan 14 Kasım 1987 tarihine kadar Sosyal Sigortalar Kurumunun ilgili ünitesine yatırmaları gerekmektedir.

4. Sözleşmeli personelden kendi istekleri ile konut edindirme yardımından yararlananların konut edindirme yardımlarının da 15 Ekim 1987 tarihinde yapılacak ücret ödemeleri sırasında kesilmesi ve müteakip aylardaki uygulamanın ay başlarının değişmesi dikkate alınarak ve yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda yapılması gerekmektedir.

5. 3320 sayılı Kanun hükümlerine göre yardıma müstehak emekli, adi malül ve vazife malülleri, yaşlılık veya malüllük aylığı alan memur ve işçi emeklileri ile 289 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsama dışında kalan işçiler için mevcut uygulamaya devam edilmesi gerekmektedir.

10. Sosyal Sigortalar Kanununun Uygulanmasına İlişkin İşlemler

a) Prim Kesintisi:

Kamu kurum ve kuruluşlarında 506 sayılı Kanuna tabi olarak çalışan işçilere 14 Ekim 1987 tarihinde yapılacak ödemenin tamamı 506 sayılı Kanunun 77 nci maddesinin (a) fıkrası uyarınca usulü dairesinde sigorta primlerine tabi tutulacaktır.

ÖRNEK 1: Ekim 1987 ayının ilk 14 gününde 10 gün çalışan ve bu aydaki günlük ücreti 10.000 lira olan bir sigortalıya 14 Ekim 1987 tarihinde 26 günlük ücret karşılığı brüt 260.000 lira ödeme yapılacağından sigorta primleri de bu miktar üzerinden tahakkuk ettirilecektir.

Yukarıda sözü edilen işçinin 15 Ekim 1987-14 Kasım 1987 tarihleri arasındaki ücretleri ise 14 Kasım 1987 tarihinde, çalışılan süre ile orantılı olarak ödenecek ve bu ücretlerden sigorta primleri kesilecektir.

ÖRNEK 2: 15 Ekim 1987 – 14 Kasım 1987 tarihleri arasında 10 gün çalışan ve yine günlük ücreti 10.000 lira olan bir sigortalıya 14 Kasım 1987 tarihinde 100.000 lira ödeneceğinden sigorta primleri de bu miktar üzerinden tahakkuk ettirilecektir.

b) Kuruma Yatırılacak Primlere İlişkin Ödeme ve Bildirim Tarihleri:

506 sayılı Kanunun 80 inci maddesine göre işverenlerin bir ay içinde çalıştırdığı sigortalıların ücretlerinden kestiği prim tutarları ile işveren hisselerini, en geç ertesi ayın sonuna kadar kuruma ödemeleri gerektiğinden, 289 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile benimsenen yeni ay kavramı dikkate alındığında, 14 Ekim 1987 tarihinde yapılan ücret ödemeleri dolayısıyla tahakkuk ettirilen primlerin 14 Kasım 1987 tarihine kadar; 14 Kasım 1987 tarihinde yapılan ödemeler dolayısıyla tahakkuk ettirilecek primlerin ise, 14 Aralık 1987 tarihine kadar Kuruma ödenmesi gerekecektir.

Diğer taraftan, 1987 yılının üçüncü dönem dört aylık sigorta primleri bordrosu da 1 Eylül 1987-14 Ocak 1988 tarihleri arasını kapsayacak şekilde düzenlenerek en geç 14 Şubat 1988 tarihine kadar Kuruma verilecektir.

15 Ocak 1988 tarihini izleyen dönem bordroları da dört aylık dönemler halinde düzenlenerek bu dört aylık dönemi izleyen bir ay içinde Kuruma verilecektir.

Öte yandan, 506 sayılı Kanunun gelir ve aylıkların hesaplanmasına ilişkin hükümlerinde yer alan takvim yılının hesabında; kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan işçiler için takvim yılının ilk günü olarak 15 Ocak tarihinin esas alınması gerekmektedir.

11. OYAK Kesintisi

Emekli kesenekleri ve SSK primlerine paralel olarak, aylıklarından 205 sayılı Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanununa göre prim kesintisi yapılmakta olan kamu personeline hem 1 Ekim 1987 hem de 15 Ekim 1987 tarihlerinde yapılacak aylık ödemelerinden OYAK keseneğinin tam olarak alınması gerekmektedir.

12. Sair Aidat ve Kesintiler

Kamu personeline 15 Ekim 1987 tarihinde yapılacak ödemeler sırasında. kefalet sandığı aidatı gibi aidat niteliğinde olan kesintiler tam kesilecek; icra daireleri adına yapılacak kesintilerle miktarı belirli ve bir vade’ye bağlı borca mahsuben yapılan kesintiler ise aylık tutarlarının yarısı oranında kesilecektir.

Bilgilerini ve gereğini arz ve rica ederim.


Görüşler Sayfamız İçin Tıklayın…


Sosyal Medya hesaplarımızı takip ederek personel mevzuatı ile ilgili paylaşımlarımızdan anında haberdar olabilirsiniz.

Sosyal Medya Hesaplarımız

Bizi İnstagram dan Takip Etmek İçin @iscimemurnet instagram

Bizi Twitter dan Takip Etmek İçin @iscimemur.net twitter

Facebook İnsan Kaynakları Grubumuza Katılmak İçin @iscimemur.net facebook 

iscimemur.net özellikle yerel yönetimlerde çalışan memur, işçi ve sözleşmeli personelin çalışma hayatı içerisinde karşılaştıkları özlük veya bordro konularındaki sorulara mevzuatsal dayanakları ile birlikte cevap bulabilecekleri bir platformdur.
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.