Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 144)

Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 144)
Yayınlama: 19.03.2022
A+
A-

Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 144)

Kurum: Maliye Bakanlığı

Seri No: 144

Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 144)

527 sayılı KHK nin 28 inci maddesi ile yeniden düzenlenen 375 sayıl: Kanun Hükmünde Kararname’nin 1 inci maddesinin (B) fıkrasında; aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununa göre almakta olan personelden lojman tazminatı ödenmesi öngörülenler belirtilmiş ve buna ilişkin açıklamalara 119, 121, 126 ve 131 Seri No’lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğlerimizde yer verilmişti. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin anılar madde B/1-a fıkrası daha sonra 547 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 15 inci maddesi ile değiştirilmiştir. Anılan değişikliklere konu tereddütlerle ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

1- 375 sayılı KHK’nin 527 sayılı KHK ile değişik 1/B maddesinin 1/a bendinde yer alan;

“Kendilerine herhangi bir surette konut tahsis edilmiş bulunanlarla 2946 sayılı Kamu Konut’ları Kanunu uyarınca kira yardımından yararlananlar,” hükmü, 547 sayılı KHK’nin 15 inci maddesi ile;

“Kendilerine 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu uyarınca konut tahsis edilmiş bulunanlarla, muhtelif kanunlara göre kira yardımından yararlananlar.” şeklinde yeniden düzenlenmiştir. Buna göre; kapsama dahil personelden;

2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu uyarınca konut tahsis edilmiş bulunanlar ve eşleri,

– Muhtelif kanunlara göre kira yardımından yararlananlar ve eşleri – Kurumların yurt dışı kadrolarına sürekli görevle atanmış olanlar ve eşleri,

– Sözleşmeli personel lojman tazminatından yararlanamayacaktır.

Bu nedenle, kapsama dahil olup Cemiyetlere, Derneklere, Vakıflara, Köy Tüzel Kişiliğine, veya tahsisi 2946 sayılı Kanuna göre olmayan Belediyeye ait konutlar ve benzeri sosyal konutlarda oturan personel ile eşinin muhtelif kanunlara göre kira yardımından yararlanmaması koşuluyla 547 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği 15.4.1995 tarihinden itibaren lojman tazminatından yararlandırılması gerekmektedir.

Ancak ilgililerin 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu gibi çeşitli kanunlar uyarınca kira yardımından yararlanmaları durumunda lojman tazminatı ödenmesi mümkün olmayacaktır.

2- Kamu Konutları Yönetmeliğinin üçüncü bölümünde kamu konutlarının tahsis usul ve esasları belirtilmiş olup, 7 nci maddesinde;

“Özel tahsisli konutlar, Yönetmeliğe ekli (1) sayılı cetvelde gösterilen makam ve rütbe sahiplerine tahsis edilir.

Özel tahsisli konutların tahsisinde ayrıca tahsis kararı alınmaz, bu göreve seçilme veya atanma yeterlidir.” denilmekte, 8 inci maddesinde de; görev tahsisli konutların Yönetmeliğe ekli (2) sayılı cetvelde belirtilenlere cetveldeki sıraya göre, yetkili konut dağıtım komisyonu, tarafından tahsis edileceği, ancak (3) sayılı cetvelde gösterilen makam ve rütbe sahiplerine tahsiste ayrıca tahsis kararı alınmayacağı, atama kararının aynı zamanda tahsis kararını da kapsayacağı belirtilmiş bulunmaktadır.

Buna göre, yönetmeliğe ekli (1) ve (3) sayılı cetvelde gösterilen makam ve rütbe sahipleri bu görevde bulundukları sürece, adlarına tahsis kararı olup olmadığına ve konutlarda oturup oturmadıklarına bakılmaksızın lojman tazminatından yararlandırılmayacaklardır.

3- Yukarıda belirtilenler dışında görev, sıra ve hizmetleri dikkate alınarak Kamu Konutları Yönetmeliği’nin 18 inci maddesi uyarınca oluşturulan konut tahsis komisyonları tarafından konut tahsis edilip yönetmeliğin 16 ncı maddesine göre tahsis kararı tebliğ edilen personelin, 17 nci maddenin son fıkrası hükmüne göre, tebliğ tarihinden itibaren meşru mazeret dışında 15 gün içinde kamu konutları tutanağını imzalayarak konuta girmemesi halinde konut tahsis kararı iptal edilerek konutun boş kaldığı süreye ilişkin tahakkuk eden kira bedeli kendilerinden tahsil edileceğinden, ilgililere bu süreye ilişkin lojman tazminatı ödenmeyecektir.

Ancak, gerek konutta oturmak istemediğine ilişkin başvurusu üzerine konut tahsisi yapılmayan gerekse konut tahsis kararı iptal edilen veya adına yapılan tahsis, başvurusu üzerine kaldırılan personelin eşi adına 2946 sayılı kanun uyarınca konut tahsis edilmemiş olması, kendisinin ve eşinin herhangi bir kanuna göre kira yardımından yararlanmaması halinde lojman tazminatı ödenecektir.

ÖRNEK: 1- (A) iline atanmış olan vergi dairesi müdürünün anılan görev için ayrılmış konutta oturmak istememesi halinde ilgili adına konut tahsis edilmeyecek, eşi adına da 2946 sayılı Kanun uyarınca tahsisli konut bulunmaması, kendisi ve eşinin herhangi bir kanuna göre kira yardımından yararlanmaması halinde lojman tazminatı ödenecektir.

ÖRNEK: 2- (B) ilinde hakim olarak görev yapmakta olan, görev tahsis konutta oturan ve eşi çalışmayan personelin konutu boşaltarak adına yapılan tahsisin kaldırılmasını talep etmesi halinde, tahsis kaldırılarak herhangi bir kanun gereğince kira yardımından da yararlanmaması koşuluyla ilgiliye lojman tazminatı ödenecektir.

4- 121 seri nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde açıklandığı üzere lojman tazminatına hak kazanmada ve ödemelerde aylıklara ilişkin hükümler uygulanacağından,

– Adına tahsisli konutta oturmakta iken konutun boşaltılarak tahsisin kaldırılması talebinde bulunulması halinde tahsisin kaldırıldığı,

– Adına yapılan tahsis kaldırılmakla birlikte konutun anahtarının kurumuna teslim edilmemiş olması halinde anahtarın teslim edildiği,

– Yönetmeliğin 17 nci maddesi gereğince konut tahsisinin iptali halinde tahsisin iptal edildiği,

tarihten itibaren lojman tazminatına hak kazanılacak olup, kıst olarak hesaplanan lojman tazminatı ay sonunda aylık ile birlikte ödenecektir.

Tebliğ olunur.


Görüşler Sayfamız İçin Tıklayın…


Sosyal Medya hesaplarımızı takip ederek personel mevzuatı ile ilgili paylaşımlarımızdan anında haberdar olabilirsiniz.

Sosyal Medya Hesaplarımız

Bizi İnstagram dan Takip Etmek İçin @iscimemurnet instagram

Bizi Twitter dan Takip Etmek İçin @iscimemur.net twitter

Facebook İnsan Kaynakları Grubumuza Katılmak İçin @iscimemur.net facebook 

iscimemur.net özellikle yerel yönetimlerde çalışan memur, işçi ve sözleşmeli personelin çalışma hayatı içerisinde karşılaştıkları özlük veya bordro konularındaki sorulara mevzuatsal dayanakları ile birlikte cevap bulabilecekleri bir platformdur.
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.