Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 79)

Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 79)
Yayınlama: 18.03.2022
A+
A-

Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 79)

Kurum: Maliye Bakanlığı

Seri No: 79

Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 79)

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ve 12.2.1982 tarih ve 2595 sayılı Kanunda değişiklik yapan 30.12.1982 tarih ve 2771 sayılı Kanun, 31.12.1982 tarihli Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 2771 sayılı Kanun ile Devlet Memurları Kanununda yapılan değişiklikler ve 2595 sayılı Kanuna eklenen bir maddeye ilişkin olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.

A – Ek Göstergeler

2771 sayılı Yasa ile Devlet Memurlarının ek göstergeleri yeniden düzenlenmiş ve Genel İdare Hizmetleri Sınıfında ek gösterge tahsis edilmiş kadrolar dışında ek göstergeler, genel olarak kadrodan ayrılıp aylık alınan dereceye bağlanmıştır.

ÖRNEK: 2 nci derece kadroda bulunmakla birlikte intibak ya da 2182 sayılı Yasa uyarınca 1 inci dereceden aylık alan bir mühendis ya da bir avukat, 1 inci dereceden aylık aldıkları için 400 ek göstergeden yararlanacaklardır. Aynı şekilde, kadro derecesi örneğin 5 olan ve 1 inci dereceden aylık alan yüksek öğrenimli bir öğretmen de 400 ek göstergeden 1 Ocak 1953 tarihinden itibaren yararlanacaktır.

2595 sayılı Yasada olduğu gibi yine unvanlar itibariyle öngörülen ek göstergelerden yararlanabilmek için, ilgililerin aynı ünvanlı kadrolarda bulunmaları şart olmayıp kariyerleri ile ilgili sınıfa dahil bir kadroyu işgal etmeleri yeterlidir.

1 – Genel İdare Hizmetleri Sınıfı

a) İşgal ettikleri kadrolar için ek gösterge öngörülenler: 12.2.1982 tarih ve 2595 sayılı Yasanın geçici 2 nci maddesi uyarınca Kadro Kanunu çıkıncaya, kadar, Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dahil 1, 2, 3 ve 4 üncü derece kadrolarda bulunanlardan Bakanlar Kurulunca kadrolarına ek gösterge tahsis edilmiş bulunanların aylıkları bu ek göstergeler üzerinden hesaplanacaktır.

b) İşgal ettikleri kadrolar için ek gösterge öngörülmeyenler: Bu sınıfa dahil olanlardan, işgal etmekte oldukları kadro unvanları için ek gösterge tespit edilmemekle birlikte l, 2, 3 ve 4 üncü derecelerden aylık alanlar, Devlet Memurları Kanununun 2771 sayılı Yasa ile değişik 43 üncü maddesinin (B) bendinin (a) fıkrasında öngörüldüğü üzere sırasıyla 200, 150, 100 ve 50 ek göstergeden yararlanacaklardır.

ÖRNEK: Yüksek okul mezunu olup, 2 nci derece kadroda bulunmakla beraber kazanılmış hak aylığı intibak yada 2182 sayılı Yasa ile 1 inci dereceye yükselmiş olan ve bu dereceden aylık alan bir memurun kadro unvanı için ek gösterge öngörülmemiş ise, daha önce kadro derecesinin karşılığında 100 ek göstergeden yararlanmakta iken yeni düzenlemeye göre, 1 inci dereceden aylık aldığı için 1.1983 tarihinden itibaren 200 ek göstergeden yararlanacaktır.

Genel İdare Hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda olup, Devlet Memurları Kanununun 74 veya 76 ncı maddelerine göre kendi istekleri ile kazanılmış hak aylık derecelerinin altındaki derecelere atananlar, aynı Kanunun 161/B maddesine göre atandıkları alt dereceden aylık alacakları için, .kadrolarına tahsis edilmiş ek gösterge yoksa ancak atandıkları alt derece için öngörülen ek göstergeden yararlanabileceklerdir.

ÖRNEK: Kazanılmış hak aylığı 3 üncü derece olmakla birlikte kendi isteği ile 4 üncü dereceden bir kadroya atanan memur, bu kadro için Bakanlar Kurulunca tespit edilmiş bir ek gösterge yoksa 3 üncü dereceden aylık alanlar için öngörülen 100 ek göstergeden değil ancak 50 ek göstergeden yararlanabilecektir. Aynı memur, kendi isteği ile 5 inci dereceye atandığı takdirde, bu dereceden aylık alanlar için Kanunda ek gösterge öngörülmediği için (denetim elemanları hariç) ek göstergeden yararlanamayacaktır.

c) İşgal etmekte oldukları kadrolar için ek gösterge öngörülmekle birlikte bu ek göstergeleri aylık almakta oldukları dereceler için belirlenen ek göstergeden düşük olanlar:

İşgal etmekte oldukları kadro için Bakanlar Kurulunca ek gösterge tesbit edilmekle birlikte, Kanunda aylık almakta oldukları derece için daha yüksek ek gösterge öngörülmüş olan memurlara, Kanun ile belirlenen ve ilgililer lehine olmak üzere daha yüksek olan ek göstergenin ödemelere esas alınması gerekmektedir.

ÖRNEK: 3 üncü derece kadrolu bir İdari İşler Müdürü için Bakanlar Kurulu Kararı ile 100 ek gösterge öngörülmüş olsa da, kazanılmış hak aylığı 2 nci dereceye ulaşmış bulunan ve bu dereceden aylık almakta olan bir memur, yüksek okul mezunu olması koşulu ile 2 nci dereceden aylık alanlar için Kanunda ön görülen 150 ek göstergeden yararlanabilecektir.

2 – Teknik Hizmetler Sınıfı

Devlet Memurları Kanununun 2771 sayılı Yasa ile değişik 43 üncü maddesine göre, kadroları Teknik Hizmetler Sınıfına dahil bulunan memurların ek göstergeler: üç gruba ayrılmıştır.

a) Öğrenim süresi en az 4 yıl olan bir fakülte ya da yüksek okulu bitirerek yürürlükteki hükümlere göre yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar, şehir plancısı, bölge plancısı, jeolog, hidrojeolog, hidrolog, jeomorfolog, jeofizikçi, fizikçi, matematikçi, istatistikçi, yöneylemci (hareket araştırmacısı), matematiksel iktisatçı, ekonomici ve kimyager unvanını almış olanlar ile Teknik Yüksek Öğretmen Okulu mezunlarından 1 – 8 inci dereceler arasında aylık alanlar, almakta oldukları aylık derecelerine göre 400 – 100 ek göstergeden yararlanacaklardır.

b) Yüksek Tekniker unvanını almış olanlardan 1- 4 üncü derecelerden aylık alanlara, almakta oldukları aylık derecelerine bağlı olarak 300- 100 ek gösterge üzerinden ödeme yapılacaktır.

c) Kadroları Teknik Hizmetler Sınıfında bulunmakla birlikte, yukarıdaki (a) ve (b) fıkralarına girmeyenlerden 1-4 üncü dereceden aylık alanlar, yükseköğrenim görmemiş olsalar da (Yönetmeliğin A/8 maddesinde belirtilen koşullarla) 200-50 ek göstergeden yararlanabileceklerdir.

3 – Sağlık Hizmetleri Sınıfı

Kadroları Sağlık Hizmetleri Sınıfında olup ek göstergeden yararlanacak memurlar iki gruptur:

a) Uzman tabip, tabip, diş hekimi, eczacı, uzman veteriner hekim, veteriner hekim ve biyolog unvanını kazanmış olanlar ile Tababet Uzmanlık Tüzüğünde belirtilen dallardan herhangi birinde uzmanlık belgesi alanlar veya bu dallarda uzmanlık unvanını doktora aşaması ile kazanmış bulunanlardan 1-8 inci derecelerden aylık almakta olanlara 500 – 100 ek gösterge üzerinden ödeme yapılacaktır.

b) Yine bu sınıftan bir kadroyu işgal etmekle birlikte yukarıdaki unvanları taşımayanlardan 1 -4 üncü derecelerden aylık alanlar (bu Tebliğin A/8 maddesinde belirtilen koşullarla) 200-50 ek göstergeden yararlanacaklardır.

4 – Emniyet Hizmetleri Sınıfı

Kadroları Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil bulunanlardan;

a) Emniyet Müdürü rütbesini ihraz etmiş bulunanlardan 1-4 üncü derecelerden aylık alanlar 400 – 100,

b) Ankara, İstanbul ve İzmir Emniyet Müdürleri 500, Emniyet Genel Müdürü 600,

c) Yukarıda sayılanlar dışında kalanlardan (Emniyet Müdürü rütbesini ihraz etmemiş de olsalar) 1 – 4 üncü derecelerden aylık alanlar (bu Tebliğin A/8 maddesinde belirtilen koşullarla) 200-50, ek gösterge üzerinden aylık alacaklardır.

5 – Denetim Elemanları

Devlet Memurları Kanununun 2771 sayılı Yasa ile değişik 43 üncü maddesinin (B) bendinin (j) fıkrasında, 2595 sayılı Yasa ile yapılmış olan düzenlemeden farklı olarak, yalnızca kadroları Genel İdare Hizmetleri Sınıfında bulunan denetim elemanlarının ek göstergeleri düzenlenmiştir. Bu nedenle, denetim görevini yürütmekle birlikte kadroları başka hizmet sınıflarında bulunan memurların ek göstergeleri, bu sınıflar için öngörülmüş bulunan ek göstergeler esas alınmak suretiyle belirlenecektir.

Kadroları Genel İdare Hizmetleri Sınıfında bulunan denetim elemanlarının söz konusu (J) fıkrasında belirtilen ek göstergelerden yararlanabilmeleri için;

a) En az üç yıl süreli yüksek öğrenim görmüş olmaları,

b) Mesleğe özel bir yarışma sınavı ile girmeleri,

c) Belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda, yine aynı fıkrada sayılan kadrolara atanmaları gerekmektedir.

Bu koşulların tümünün birlikte yerine getirilmesi zorunlu olup birinin eksik olması halinde ilgililer (j) fıkrasındaki ek göstergelerden yararlanamayacaklardır.

Ancak yukarıdaki koşulları yerine getirmemekle birlikte, yüksek öğrenimli olup özel kanunların öngördüğü şartları taşıyanlardan en az 8-yıl mesleki görev yaptıktan sonra yine bu Kanunların (10.6.1933 tarih ve 2287 sayılı Kanun gibi) öngördüğü usule göre seçilerek (j) fıkrasında sayılan kadrolara atananlarda 100 – 400 ek göstergeden yararlanabileceklerdir.

Ayrıca, 2771 sayılı Yasanın 9 uncu maddesi ile 2595 sayılı Yasaya eklenen geçici 10 uncu maddeyle, (j) fıkrasında sayılan kadrolara 1.3.1982 tarihinden önce atanmış olanlar için bir istisna getirilmiştir. Buna göre ilgililerin, iki yıllık da olsa yüksek öğrenimli bulunmaları ve söz konusu unvanları kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre almış olmaları yeterlidir.

Denetim görevi yapmakla birlikte, sözü edilen (j) fıkrasında ki ya da geçici 10 uncu maddedeki koşulları taşımayan memurlar, ek göstergelerden ancak genel esaslara göre yararlanabileceklerdir.

6 – Devlet Memurları Kanununun 68/B Maddesine Göre 1-4 üncü derecelere Atananların Ek Göstergeleri

Kadroları çeşitli hizmet sınıflarında bulunan memurların ek göstergeleri, genel olarak kadro derecelerinden ayrılarak ilgililerin aylık almakta oldukları derecelere bağlanmış ise de, 43 üncü maddenin (B) bendinin son fıkrasındaki hüküm gereğince kurumların l, 2, 3 ve 4 üncü derecelerdeki kadrolarına Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi uyarınca atananlar, daha alt derecedeki kazanılmış hak aylık dereceleri üzerinden aylık almakla birlikte atandıkları dereceden aylık alanların yararlanmakta oldukları ek göstergeden aynen yararlanabileceklerdir. 68/B maddesine göre, Bakanlar Kurulu Kararı ile ek gösterge tespit edilmiş 1-4 üncü dereceden kadrolara atananlar ise, anılan maddenin 2595 sayılı Yasa ile değişik şeklinde öngörüldüğü gibi kazanılmış hak aylıklarını almakla birlikte atandıkları kadronun ek göstergesinden de faydalanabileceklerdir.

ÖRNEK: Kadrosu Teknik Hizmetler Sınıfında bulunan ve kazanılmış hak aylığı 5 inci derece olup bu dereceden aylık almakta olan bir mühendis 150 ek gösterge, den yararlanırken 68/B maddesin göre 3 üncü dereceden bir kadroya atandığı takdirde, inci dereceden aylık almaya devam etmekle birlikte ek göstergesi 3 üncü dereceden aylık alanların ek göstergesinden düşük olamayacağı için 200 ek gösterge alabilecektir.

ÖRNEK: Kadrosu Genel İdare Hizmetleri Sınıfında bulunan ve kazanılmış hak aylığı 3 üncü derecede olan memur,68/B maddesine dayanılarak 1 inci derece kadrolu ve 300 ek göstergeli Genel Müdürlük Daire Başkanlığına atandığında aylığını yine 3 üncü dereceden almaya devam etmekle birlikte kadrosunun ek göstergesinden (+ 300) yararlanabilecektir.

ÖRNEK: Kadrosu Genel İdare Hizmetleri Sınıfında olup kazanılmış hak aylığı 6 ncı derecede iken 68/B maddesi uyarınca 4 üncü derece kadroya atanan bir memura, atandığı kadro için ek gösterge öngörülmüş ise bu ek gösterge, yoksa 4 üncü dereceden aylık alanlar için öngörülen 50 ek gösterge üzerinden ödeme yapılacaktır.

Kadroları Genel İdare Hizmetleri Sınıfında olup 43 üncü maddenin (B) bendinin (j) fıkrasında belirtilen görevlerde bulunanlardan (denetim elemanlarından) yine aynı sınıftan başka ünvanlı kadrolara 68/B maddesine göre atananlar, 43 üncü maddenin (B) bendinin son fıkrasında parantez içinde yer alan hüküm ile bu fıkra uygulamasının dışında bırakılmışlardır. Buna göre ilgililer, denetim elemanı olarak aylık almakta oldukları dereceye göre daha yüksek ek göstergeden yararlanabilecek olsalar da ancak atandıkları kadronun ek göstergesi üzerinden kendilerine ödeme yapılabilecektir.

ÖRNEK: Kadrosu Genel İdare Hizmetleri Sınıfında olup 1 inci dereceden aylık alan bir Bakanlık Müfettişi 400 ek gösterge almakta iken, yine 1 inci dereceli fakat 300 ek göstergeli Genel Müdürlük Daire Başkanlığına 68/B maddesine göre atandığı takdirde ancak 300 ek göstergeden yararlanabilecektir.

Bu istisnai uygulama, yalnız Genel İdare Hizmetleri Sınıfındaki denetim elemanlarının yine bu sınıftan ek gösterge tahsis edilmiş kadrolara 68/B maddesine göre atanmaları halinde söz konusudur. Bu sınıfa dahil denetim elemanlarının; yine aynı ünvanlı 1- 4 üncü derece kadrolara 68/B maddesine göre ya da Devlet Memurları Kanununun 74 veya 76 ncı maddeleri uyarınca kazanılmış hak aylıklarıyla diğer ünvanlı kadrolara atanmaları halinde ek göstergeleri, atandıkları dereceden aylık almakta olan denetim elemanlarının ek göstergesinden düşük olmayacaktır.

ÖRNEK: Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dahil kadroda bulunan bir Bakanlık Müfettişi, 68/B maddesine göre 1 inci derece kadrolu müfettişliğe atandığı takdirde, aylığını daha alt dereceden almakla birlikte 1 inci dereceden aylık alan müfettişler gibi 400 ek göstergeden yararlanabilecektir.

ÖRNEK: Kadrosu Genel İdare Hizmetleri Sınıfında olup kazanılmış hak aylığı 1 inci dereceye ulaşan ve 400 ek göstergeden yararlanan bir Bakanlık Müfettişi, 74 ya da 76 ncı maddelere göre l inci derece kadrolu ve 300 ek göstergeli Genel Müdürlük Daire Başkanlığına atansa da 400 ek gösterge üzerinden aylık almaya devam edebilecektir.

7 – Sınıf Değişikliği halinde Verilecek Ek Göstergeler

Devlet Memurları Kanununun 2771 sayılı Yasa ile değişik 43 üncü maddesinin (B) bendinin son fıkrası hükmü ile, aynı Kanunun 71 inci maddesine dayanılarak çeşitli hizmet sınıflarından Genel İdare Hizmetleri Sınıfındaki kariyerleri ile ilgili 1, 2, 3 ve 4 üncü derece kadrolu görevlere atananların kariyerleri ile ilgili sınıflarda kazanılmış hak aylık derecelerine göre alabilecekleri ek göstergeden daha düşük ek gösterge almamaları sağlanmıştır. Ancak ilgililerin bu olanaktan yararlanabilmeleri için, Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 4 üncü dereceden daha alt derecedeki kadrolara atanmamaları ve bu sınıfta da kariyerleri ile ilgili görevleri yürütmeleri gerekmektedir. Bu koşullardan birinin yerine getirilmemesi halinde ilgililerin ek göstergesi 43 üncü maddenin (B) bendinin (a) fıkrası hükmüne göre belirlenecektir.

ÖRNEK: Kadrosu Sağlık Hizmetleri Sınıfında bulunan ve kazanılmış hak aylığı 2 nci derece olmakla birlikte 68/B maddesine dayanılarak 1 inci dereceden kadroya atanan bir doktor, 1inci dereceden aylık almakta ve 500 ek göstergeden yararlanmakta iken Genel İdare Hizmetleri Sınıfından 1 inci derece kadrolu ve 300 ek göstergeli Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğüne atandığı takdirde, kariyeri ile ilgili bir görevi yürüteceğinden ve Sağlık Hizmetleri Sınıfında 2 nci dereceden aylık alan doktorlar için 400 ek gösterge öngörüldüğünden bu ek göstergeden yararlanacaktır.

Aynı doktor, kariyeri ile ilgili olmayan Genel İdare Hizmetleri Sınıfından 1 inci derece kadrolu ve 300 ek göstergeli Genel Müdürlük Daire Başkanlığına atandığı takdirde, ancak bu kadronun ek göstergesini alabilecektir.

ÖRNEK: Sağlık Hizmetleri Sınıfındaki bir doktorun Genel İdare Hizmetleri Sınıfından 5 inci dereceden bir kadroya atanması halinde atandığı kadro ve derece için ek gösterge öngörülmediğinden kendisine ek gösterge verilmeyecektir.

ÖRNEK: Kazanılmış hak aylık derecesi 2 olan Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfındaki yüksek öğrenimli bir öğretmen 300 ek göstergeden yararlanırken, Genel İdare Hizmetleri Sınıfındaki 1-4 üncü dereceden kariyeri ile ilgili bir kadroya atandığı takdirde, bu kadroya tahsis edilmiş olan ek gösterge 300’den düşük olsa da ilgiliye 300 ek gösterge üzerinden ödeme yapılacaktır.

Aynı öğretmen, Genel İdare Hizmetleri Sınıfından kariyeri ile ilgili bir Genel Müdürlüğe atandığı takdirde bu kadroya ait 500 ek göstergeden yararlanacaktır.

8- Ek Göstergelerden Yararlanmanın Yükselenebilecek Derecelere Göre Sınıflandırılması

43 üncü maddenin (B) bendinin (j) fıkrasını izleyen ilk fıkrada, kadrolarına tahsis edilmiş ek göstergesi bulunmayanlara uygulanacak ek göstergelerin, Devlet Memurları Kanununa göre yükselebilecekleri derecenin üzerindeki dereceler için belirlenen ek göstergeden yüksek olamayacağı öngörülmüştür. Bu nedenle 2182 sayılı Yasa ya da intibak sonucu kazanılmış hak aylıkları, anılan Kanunun 36 ncı maddesine göre yükselebilecekleri derecenin üzerinde olanların ek göstergeleri, aylık almakta oldukları derecelere göre değil, yükselebilecekleri dereceye göre belirlenecektir.

«Tesis edilen sınıflar» başlığını taşıyan 36 ncı maddede yükselenebilecek dereceler, memurların öğrenim durumları ve hizmet sınıflarına göre belirlendiğinden, uygulamada bu hususların birlikte dikkate alınması ve intibaklarla ilgili olarak da ek geçici 4 üncü maddenin (i) fıkrasında belirtilen yükselenebilecek derecelerin ayrıca göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

ÖRNEK: Kazanılmış hak aylığı 2182 sayılı Yasa ile 4 üncü dereceye yükselmiş bulunan ve bu dereceden aylık alan Genel İdare Hizmetleri Sınıfındaki ortaokul mezunu bir memur, 36 ncı maddeye göre 4 üncü Dereceye yükselemeyeceğinden ek göstergeden yararlanamayacaktır.

ÖRNEK: Kazanılmış hak aylığı 1 inci dereceye ulaşmış olan lise mezunu bir memur 3 üncü dereceden yukarıya yükselemeyeceği için aylık aldığı 1 inci derecenin ek göstergesi olan 200’den değil, kadrosu daha alt derecede de olsa 3 üncü dereceden aylık alanlar için öngörülen 100 ek göstergeden yararlanabilecektir.

ÖRNEK: Emniyet Hizmetleri Sınıfında bulunan lise mezunu bir emniyet amiri, 36/B-3-d maddesine göre 2 nci dereceye yükselebileceğinden, 1 ya da 2 nci dereceden aylık almakta ise 150 ek göstergeden faydalanacaktır.

ÖRNEK: Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında bulunan ve intibak sonucu 1 inci dereceden aylık almakta olan ve lise üstü mesleki öğrenimi bitiren bir öğretmene, 36 ncı maddeye göre ikinci derecenin son kademesine kadar yükselebileceğinden bu dereceden aylık alanlar için öngörülmüş bulunan 300 ek gösterge üzerinden ödeme yapılacaktır.

B – Aylıksız İzin

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2670 sayılı Yasa ile değişik 108 inci maddesine göre aylıksız izinli sayılanlar (anılan maddenin son fıkrası ile muvazzaf askerlik süresince aylıksız izinli sayılanlar hariç), 2771 sayılı Yasanın 2 nci maddesi ile anılan maddeye eklenen fıkra uyarınca izinli satıldıkları sürece emekliliğe esas aylıkları üzerinden kesenek ve karşılıklarının tamamını T.C. Emekli Sandığına göndermeyi kabul ettikleri takdirde, emekliliğe esas aylıkları bulundukları derecede ilerleyecek ve bu süre emekliliklerine sayılacaktır:

İlgililerin başvuruları üzerine borçlanmalar, borçlanılan döneme ait emekli keseneğine esas aylıkların % 28’i üzerinden ayın dönemde yürürlükte olan hükümlere göre yapılacaktır. Borçlanan memur, borcun kendisine tebliği tarihinden itibaren, her ay kesenek ve karşılık toplamını T.C. Emekli Sandığı’na gönderecektir.

2771 sayılı Yasanın bu düzenlemeyi getiren 2 nci maddesi 16.5.1982 tarihinde yürürlüğe girdiğinden, bu tarihten sonra aylıksız izin almış olanlar da T.C. Emekli Sandığına başvurarak aynı olanaktan yararlanabileceklerdir.

C – Devlet Memurları Aylıkları ile Asgari Ücret Arasındaki İlişki

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 1897 sayılı Yasa ile değişik 146 ncı maddesinin son fıkrasına göre Devlet Memurlarından aylık tutarları, asgari ücret aylık tutarından az olanlara aradaki fark, memurun özlük hakları ile ilgilendirilmeksizin tazminat olarak ödenmekte idi. 2771 sayılı Yasanın 3 üncü maddesi ile anılan fıkra değiştirilerek, Devlet memuruna ödenecek aylık ve yakacak yardımı toplamının asgari ücretten az olması halinde aradaki farkı tazminat olarak ödenmesi öngörülmüştür.

1983 yılında Devlet memurlarına ödenecek en düşük aylık tutarı (380 x 34 =) 12.920 -lira olup yakacak yardımı ile birlikte (12.920 + 6.000 =) 18.920 liraya ulaşmaktadır. Bu miktar 1.1.1983 tarihinden itibaren uygulamaya giren 16.200,- liralık asgari ücretten fazla olduğu için, yeni yasal düzenlemeye göre Devlet memurlarına 146 ncı maddeye dayanılarak herhangi bir tazminat ödenmesi söz konusu olmayacaktır.


Görüşler Sayfamız İçin Tıklayın…


Sosyal Medya hesaplarımızı takip ederek personel mevzuatı ile ilgili paylaşımlarımızdan anında haberdar olabilirsiniz.

Sosyal Medya Hesaplarımız

Bizi İnstagram dan Takip Etmek İçin @iscimemurnet instagram

Bizi Twitter dan Takip Etmek İçin @iscimemur.net twitter

Facebook İnsan Kaynakları Grubumuza Katılmak İçin @iscimemur.net facebook 

iscimemur.net özellikle yerel yönetimlerde çalışan memur, işçi ve sözleşmeli personelin çalışma hayatı içerisinde karşılaştıkları özlük veya bordro konularındaki sorulara mevzuatsal dayanakları ile birlikte cevap bulabilecekleri bir platformdur.
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.