Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No:157)-Mülga

Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No:157)-Mülga
Yayınlama: 19.03.2022
A+
A-

Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No:157)-Mülga

Kurum: Maliye Bakanlığı

Seri No: 157

Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No:157)-Mülga

15/4/2004 tarihli ve 25434 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zamları ile Özel Hizmet Tazminatı ve Diğer Tazminatlara İlişkin 6/2/2004 tarihli ve 2004/6996 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının uygulanması sırasında ortaya çıkması muhtemel tereddütlerin giderilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

2004/6996 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli I sayılı Cetvel İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zamlarını; II sayılı Cetvel Özel Hizmet Tazminatını; III sayılı Cetvel ise Diğer Tazminatları kapsamaktadır.

A- I SAYILI CETVELE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1- Kararın 4 üncü maddesinin (B) bendinde “Bu Karar kapsamına dahil personelin ödemeye esas alınacak İş Güçlüğü Zammı, kadro unvanlarının I sayılı Cetvelde yer alıp almadığına bakılmaksızın (500) puandan az olamaz (İlave olarak verilen İş Güçlüğü Zammı puanları hariç).” hükmü yer almaktadır.

Bu hükmün amacı, kadro (görev) unvanları I sayılı Cetvelin bölümlerinin sıra ve dip notlarında bulunsun ya da bulunmasın, bu Karar kapsamına dahil personele kadro veya görevlerinin karşılığı olarak verilebilecek “asli” nitelikteki İş Güçlüğü Zammı puanlarının “asgari” sınırını tespit etmektir.

Buna göre, I sayılı Cetvelin bölümlerinin sıra veya dip notlarında kadro (görev) unvanları sayılanlar ile sayılmayanlardan, sadece tek bir iş güçlüğü zammından faydalananların bu zamlarının (500) puandan az olmaması, az olanların bu puanlara yükseltilmesi; birden fazla iş güçlüğü zammı alanların “ilave” nitelikteki puanlarının ise, bu “asgari” sınır hesaplamasında dikkate alınmadan “ayrıca” ödenmesi gerekmektedir.

2- Bu Cetvel esas itibarıyla tüm kurumlardaki ortak unvanlar dikkate alınarak hazırlanmış olmakla beraber, bazı kurumların veya bu kurumlardaki bazı görevlerin özellikleri dikkate alınarak kurumsal (özel) listeler düzenlenmiştir. Kurumsal (özel) listelerdeki zamların, unvanlar benzer olsa dahi başka kuruluşlardaki görevlilere uygulanmasına imkan bulunmamaktadır.

3- Kararın 4 üncü maddesinin (D) bendi uyarınca, asli görevleri yanında kendilerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 88 inci maddesine göre “ikinci görev” verilenlere, her iki göreve ait aynı cins zamlardan miktarı fazla olanlar ile farklı cinsteki zamlar ödenecektir.

4- Karara ekli I sayılı Cetvelin (A) Genel İdare Hizmetleri Bölümünün 15 inci sırası “Bilgi İşlem” ile ilgili işlerde çalışanlar için düzenlenmiş olup, bu sırada sayılan personele 15 inci sıra ile Dip Not 3/a ve c sıralarında sayılan zamlar verilebilecektir.

Ancak, BİM Müdürü ve BİM Şube Müdürü ile BİM Müdür Yardımcılarına söz konusu zamların ödenebilmesi için, usulüne göre oluşturulmuş Bilgi İşlem Merkezlerinin kurulmuş olması şartı aranacaktır. Bilgi İşlem Merkezi niteliği taşımayan diğer müdürlüklerde, bilgisayar kullanılsa dahi, Müdür ve Müdür Yardımcılarına söz konusu zamlar ödenmeyecektir.

5- Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenlerine 16 ncı sıradan iş güçlüğü ve temininde güçlük zammı ile yine Dip Not 3/b sırasından ek temininde güçlük zammı, 3/c sırasından ise iş riski zammı verilmesi öngörülmüştür. Bu zamların ödenebilmesi için söz konusu personelin, kadrolarının gerektirdiği işlerde (bilgisayar, kelime işlem makinası, daktilo gibi araçları kullanarak veri hazırlama ve yazım işlerinde) fiilen çalışmaları gerekmektedir. Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosunda bulunmakla birlikte Memur, Sekreter gibi farklı işlerde görev yapan personele ise söz konusu sıralardan ödeme yapılmayacaktır.

6- Karara ekli l sayılı Cetvelin (A) Genel İdare Hizmetleri Bölümünün Dip Not 3/d sırasında, 15/c, d ve e sıralan ile 16 ncı sırada sayılanlardan, aynı görevi yapmaya devam eden Uzman, Uzman Yardımcısı, Şef ve Amirlerine de belirtilen sıralar ile dip notun (a), (b) ve (c) sıralarında sayılan puanların verilebileceği hükme bağlanmış bulunmaktadır.

Bu hüküm uyarınca, sadece “uzman, uzman yardımcısı, şef ve amir” kadrolarında bulunanlara, daha önce anılan sıralarda belirtilen “çözümleyici, programcı, çözümleyici yardımcısı, programcı yardımcısı, bilgisayar işletmeni ve veri hazırlama ve kontrol işletmeni” kadrolarında bulunmuş olmaları ve halen aynı görevleri yapmaya devam etmeleri şartıyla, söz konusu puanlar verilebilecektir.

7- 98/10548 sayılı Karara ekli I sayılı Cetvelin (A) Bölümünün Dip Not 3 üncü sırasında yer alan “kadroları Genel İdare Hizmetleri Sınıfında bulunan Şef ve daha alt düzeydeki personele (Şef, Memur, Daktilograf, Veznedar, v.b) “kadrolarının karşılığı” olarak ödenen iş güçlüğü zamlarına ilaveten, hafızalı ve en az 10 inçlik ekranlı kelime-işlem makinesi veya bu makinenin işlevlerini ifa edecek tarzda olmak şartıyla bilgisayar kullanmaları karşılığında, her makine için bir kişi olmak üzere ayrıca (700) puana kadar iş güçlüğü zammı verilebileceğine” ilişkin hükme, 2004/6996 sayılı Kararda yer verilmediğinden söz konusu ödemenin yapılmaması gerekmektedir.

8- Karara ekli I sayılı Cetvelin (B) Teknik Hizmetler Bölümünün Dip Not l inci sırasında, temininde güçlük zamlarının ödenmesinde teknik personelin “kendi ihtisas dallarında geçen hizmet süresi”nin belirlenmesinde, (31.12.2003 tarihi itibariyle “5 yıl ve daha fazla hizmeti olanlar” sırasından faydalananlar hariç) teknik hizmetler sınıfında geçirilen sürelerin esas alınacağı ve söz konusu Cetvelin (H) Kurumsal Bölümünden hizmet yılı esasına göre ödenen temininde güçlük zamları hakkında da bu hükmün uygulanacağı belirtilmiştir.

Buna göre. “kendi ihtisas dallarında geçen hizmet süresi”nin hesabında, kamu ve özel sektörde geçen teknik hizmetin 657 sayılı Kanun hükümlerine göre ilgililerin intibaklarında değerlendirilip değerlendirilmediğine bakılmaksızın yalnızca teknik hizmetler sınıfında geçirilen süreler dikkate alınacak; 31.12.2003 tarihi itibarıyla, 98/10548 sayılı Karar hükümleri ve 151 seri no’lu Tebliğdeki açıklamalar uyarınca “5 yıl ve daha fazla hizmeti olanlar” sırasından faydalananlar ise aynı sıradan yararlanmaya devam edeceklerdir.

9- Karara ekli I sayılı Cetvelin B-Teknik Hizmetler Bölümünün Dip Not 2 nci sırasında düzenlenen iş riski zamları, sadece kadroları teknik hizmetler sınıfında bulunanlara ödenecektir.

10- Karara ekli I sayılı Cetvelin (B) Teknik Hizmetler Bölümünün Dip Not 3/b sırası ile aynı Cetvelin (C) Sağlık Hizmetleri Bölümünün Dip Not l/b sırası hükmü gereğince, teknik kariyeri haiz (Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Jeolog, Fizikçi, Tekniker v.b.) personelden, Karara ekli IV sayılı Cetvelde sayılan yerleşim birimlerine Genel İdare Hizmetleri Sınıfında bulunan Bölge Müdürü, Bölge Müdür Yardımcısı, İl Müdürü, İl Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, Müdür ve Müdür Yardımcısı kadrolarına sürekli görevle atananlar ile veteriner kökenli personelden, IV sayılı Cetvelde sayılan yerleşim birimlerine Genel İdare Hizmetleri Sınıfında bulunan İl Müdürü, İl Müdür Yardımcısı, İlçe Müdürü, Şube Müdürü, Müdür ve Müdür Yardımcısı kadrolarına sürekli görevle atananlara, bölge ayırımı yapılmaksızın (1250) puan temininde güçlük zammı ek olarak ödenebilecektir.

Ancak bu ek puanlar, kurumların sosyal işler, idari ve mali işler, personel, özlük, dış ilişkiler, donatım, bilgi işlem (C-Sağlık Hizmetleri bölümü için), levazım ve benzeri destek ve yardımcı hizmet birimlerinde görevli olan personele ödenmeyecektir.

11- Karara ekli I sayılı Cetvelin (C) Sağlık Hizmetleri Bölümünün Dip Not 2/A sırasında; tabip veya bu sırada belirtilen tabip kökenli personelden, Karara ekli IV sayılı Cetvelde sayılan yerleşim birimlerine sürekli görevle atananlara (2000) ila (3000) puan arasında ek temininde güçlük zammı verilebileceği öngörülmüştür.

Diğer yandan, (C) Sağlık Hizmetleri Bölümünün Dip Not 2/B sırasında ise, yukarıda belirtilen personelden “IV sayılı Cetvelde sayılmayan kalkınmada öncelikli yörelerde çalışanlara (1500) puan ek temininde güçlük zammı verilebileceği” hükmü yer almıştır.

ÖRNEK: Adıyaman Merkez İlçede görev yapan bir tabip, bu Merkez İlçe Karar eki IV sayılı Cetvelde 3 üncü bölge kapsamında sayıldığından; (2000) puan ek temininde güçlük zammı alabilecektir.

ÖRNEK: Kırşehir İli Akçakent İlçesinde görev yapan bir tabip, bu İlçe Karara ekli IV sayılı Cetvelde 2 nci bölge kapsamında sayıldığından (2000) puan ilave temininde güçlük zammı alabilecek; aynı İlin Mucur İlçesinde görev yapan bir tabip ise, bu İlçe Karara ekli IV sayılı Cetvel kapsamında sayılmamasına rağmen Kırşehir İlinin 21.10.2003 tarihli ve 25266 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 13.10.2003 tarihli ve 2003/6286 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile .yürürlüğe konulan “2004 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar” ekinde yer alan “Kalkınmada Öncelikli Yöreler Listesi Birinci Derecede Öncelikli Yöreler” kapsamında bulunması nedeniyle (1500) puan ek temininde güçlük zammından yararlanabilecektir.

ÖRNEK: Bolu İlinde görev yapan bir tabip, bu İlin gerek Karara ekli IV sayılı Cetveldeki yerleşim birimleri arasında sayılmaması, gerekse Kalkınmada Öncelikli Yöreler kapsamında bulunmaması nedeniyle Dip Not 2/A ve 2/B sıralarında öngörülen ek temininde güçlük zammından yararlanamayacak, ancak söz konusu ilin Kalkınmada Öncelikli Yöreler kapsamına alınması halinde (1500) puan ek temininde güçlük zammı alabilecektir.

B- II SAYILI CETVELE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1- Kararın 2 nci maddesinin (B) bendinde de belirtildiği üzere, II ve III sayılı Cetvellere göre ödemeye esas olacak tazminatların oranları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Zam ve Tazminatlar” başlıklı 152 nci maddesinde sınıf, derece, unvan ve öğrenim durumu itibarıyla yer alan üst sınırları hiçbir şekilde geçmeyecektir.

2- Kararın 11 inci maddesinin (B) fıkrasının (1) numaralı bendine göre. asli görevleri yanında kendilerine 657 sayılı Kanunun 88 inci maddesine göre “ikinci görev” verilenlere, ikinci göreve ilişkin özel hizmet tazminatı ödenmeyecektir.

ÖRNEK: Kadroları Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında bulunan bir öğretmen, Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık Meslek Liselerinin Genel İdare Hizmetleri sınıfında yer- alan Müdür Yardımcılığını ikinci görev olarak yürütmesi halinde, Müdür Yardımcılığı için öngörülen Özel Hizmet Tazminatından yararlanamayacaktır.

3- Kararın 11 inci maddesinin (C) fıkrası hükmüne göre, III sayılı Cetvelde öngörülen eğitim öğretim tazminatı, din hizmetleri tazminatı, emniyet hizmetleri tazminatı, mülki idare amirliği özel hizmet tazminatı ve adalet hizmetleri tazminatı alanlara hiçbir şekilde II sayılı Cetvelde yer alan özel hizmet tazminatı ödenmeyecektir.

Ancak, III sayılı Cetvelin F-Adalet Hizmetleri Tazminatı Bölümünün 2 nci sırasına göre adalet hizmetleri tazminatı alan teknik, sağlık, eğitim öğretim ve din hizmetleri sınıfı personeli, ayrıca II sayılı Cetvelde unvan, kariyer ve sınıflarının sayıldığı bölüm ve sıralara göre özel hizmet tazminatından da yararlanacaktır.

4- 98/10548 sayılı Karara ekli II sayılı Cetvelin (A) Üst Yönetim ve Genel İdare Hizmetleri Bölümünün 10 uncu grubunda kurumların merkez Şube Müdürlerine, 11 inci grubunda ise diğer Şube Müdürlerine yer verilmek suretiyle % 135 ile % 125 olarak iki farklı oran öngörülmüş iken, 2004/6996 sayılı Karar ile Şube Müdürlerine yönelik merkez ve taşra ayırımı kaldırılmıştır.

Buna göre. merkez ve taşra ayırımı yapılmaksızın 1/1/2004 tarihinden itibaren Şube Müdürlerine, Karara ekli II sayılı Cetvelin (A) Üst Yönetim ve Genel İdare Hizmetleri Bölümünün 10 uncu grubundan % 135 oranında özel hizmet tazminatı ödenecektir.

5- Karara ekli II sayılı Cetvelin (A) Üst Yönetim ve Genel İdare Hizmetleri Bölümünün 17 nci Grubunda öngörülen % 55 oranındaki özel hizmet tazminatının ödenebilmesi için ilgililerin kadrolarının Genel İdare Hizmetleri Sınıfında l, 2, 3 ve 4 üncü derecelerden olması ve bu kadroların söz konusu bölümün l ila 16 ncı gruplarında sayılmamış olması gerekmektedir.

Buna göre, Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 5 ve daha aşağı dereceli Memur, Daktilograf v.b. kadrolarda olup, kazanılmış hak aylıkları çeşitli intibak hükümleri uyarınca 4 ve daha yukarı derecelere yükseltilenlerin (Kararın 10 uncu maddesinde belirtilen durumlar hariç) söz konusu % 55 oranındaki tazminattan yararlanmasına imkan bulunmamaktadır.

6- Karara ekli II sayılı Cetvelin (E) Teknik Hizmetler Bölümünün 5 inci sırasında; bazı personele belirli şartlara bağlı olarak % 20 ve % 30 oranında ek özel hizmet tazminatı ödenmesi öngörülmüştür. Bu ödemenin yapılmasında aşağıdaki esaslar uygulanacaktır:

a) Bu ödeme, Yüksek Mühendis, Yüksek Mimar, Mühendis, Mimar ve Şehir Plancısı kariyerlerine sahip olup, l, 2, 3 ve 4 üncü derecelerden aylık alanlara yapılabilecektir.

b) Bu ödemenin oranı, söz konusu kariyerleri haiz olanlardan; Bölge Müdürü (belediyeler hariç), Daire Başkanı ve daha üst idari görevlerde bulunanlar için % 30’u, diğerleri için % 20’yigeçmemeküzere kurumlarınca tespit edilecektir.

c) Ödeme, kurumlarınca belirlenen ve ödeneği bulunan faaliyet halindeki büyük yatırım projelerinde fiilen çalışanlara ilgili Bakan, Rektör, Vali ve Belediye Başkanından adlarına onay alınmak şartıyla yapılabilecektir.

d) Bu ödemeden yararlanacakların toplam sayısı, kurumun söz konusu kariyerlere sahip teknik ve idari kadrolarda fiilen görev yapan toplam personel sayısının % l0’unugeçmeyecektir. Fiilen görev yapan personel sayısı 1/1/2004 tarihi itibarıyla tespit edilecek ve vize cetvellerinde ödeme yapılacak unvanlar ve sayıları gösterilecektir. Yıl içinde söz konusu personel sayısındaki artış ve eksilişler dikkate alınmayacak, diğer bir deyişle yıl içinde ödeme yapılacak personel sayısı vize edilen sayıyıgeçmeyecektir.

e) Gerek Kanunda, gerekse Bakanlar Kurulu Kararında herhangi bir ölçü öngörülmediğinden, hangi projelerin “büyük yatırım projesi” sayılacağı kurumlarca belirlenecektir.

f) Bu tazminat, mehil müddeti, her türlü izin, geçici görev, görevden uzaklaştırma, tutuklanma, gözaltına alınma, hizmet içi eğitim, kurs ve seminer gibi nedenlerle hizmete ara verenlere, ara verdikleri günler için ödenmeyecektir.

Ancak, büyük yatırım projelerinde görev alan personelin bu projelerle ilgili olarak geçici görevlendirilmeleri ve görevlendirme onaylarında bu projeler kapsamında görevlendirildiklerinin belirtilmesi halinde, ilgili personelin büyük yatırım projelerinde fiilen çalışmamaları ve dolayısıyla büyük yatırım projelerine ilişkin hizmete ara vermeleri söz konusu olmayacağından, bu şekilde yürütülecek geçici görevler süresince de anılan ek özel hizmet tazminatının ödenmesine devam edilecektir.

7- Karara ekli II sayılı Cetvelin (E) Teknik Hizmetler Bölümünün 6 ncı sırasında, üç aylık çalışma sürelerinin en az dörtte birini; büro, atölye, ısı santralı, laboratuvar, tesis (sosyal tesisler dahil), işletme, fabrika ve hizmet binaları dışında olmak şartıyla arazi, şantiye, inşaat, baraj, park. bahçe, maden ve yol gibi açık çalışma mahallerinde geçirilmesini gerektirecek şekilde çalışanlara (belirtilen mahallerde yapılan kontrollük hizmetleri dahil), % 6. % 10 ve % 15 oranlarında ek özel hizmet tazminatı ödeneceği; bu ilave tazminatın kimlere ödeneceğinin ise iş programları ve çalışma mahallerinin özellikleri dikkate alınarak, üçer aylık dönemler halinde, ilgili birim amirlerince belirleneceği hükme bağlanmıştır.

Buna göre, kadroları Teknik Hizmetler Bölümünün l ila 4 üncü sırasında sayılanlara, söz konusu ek özel hizmet tazminatının ödenebilmesi için;

a) Bu personelin üçer aylık çalışma süresinin en az dörtte birini büro, atölye, ısı santralı,laboratuvar, tesis (sosyal tesisler dahil), işletme, fabrika ve hizmet binaları gibi “kapalı mahaller” dışında arazi, park, bahçe, şantiye, inşaat, maden, yol, tünel, demiryolu, büyük içme suyu. köprü, kıyı yapıları, baraj v.b. “açıkmahaller”de geçirmelerini gerektirecek şekilde görevlendirilmiş ve bu mahallerde fiilen çalışmış olmaları,

b) Söz konusu görevlendirmelere ilişkin olarak ilgili birim amirlerince belirlenen görev ve isimleri ihtiva eden listelerin ibrazı,

yeterli olacaktır. Bu ödeme Kararın 15 inci maddesi uyarınca görevin fiilen yerine getirilmesinden sonra üçer aylık dönem sonlarında yapılacaktır.

Söz konusu listeler programlanmış ve önceden bilinebilen işler dikkate alınarak hazırlanacak, muhtemel işler söz konusu listelerde yer almayacaktır.

Bu ek özel hizmet tazminatının ödenmesinde ilgililerin kadroları esas alınacaktır. Ayrıca, söz konusu ek oranlar vize cetvellerinde gösterilmeyecektir.

İlgili birim amirlerince hazırlanan listelerde yer almamakla birlikte, üçer aylık çalışma süresinin en az dörtte birini, yukarıda belirtilen çalışma mahallerinde (açık mahallerde) geçirdiğini tevsik edenlere, birim amirlerinin onayı ile söz konusu ödeme yapılabilecektir.

Birim amirleri, iş programlarını ve personelin bir önceki üç aylık dönemlerindeki büro içi ve büro dışı çalışmalarını dikkate alarak her üç ayda bir ek özel hizmet tazminatı ödemesi yapılacak personel listelerini yeniden gözden geçireceklerdir. Birim amirlerince düzenlenecek listelerde personelin unvanı, adı-soyadı ve görevlendirildiği işler ayrıntılı olarak yer alacaktır.

Üç aylık görevlendirme listeleri hazırlanırken önceki dönemler ve önceki yıllardaki iş programları ve personelin çalışma mahalleri gözönünde bulundurulacaktır.

8- Karara ekli II sayılı Cetvelin (F) Sağlık Hizmetleri” Bölümünün l ila 7 nci sıralarında, sağlık personeline, kadro unvanları ve öğrenimleri itibarıyla verilecek özel hizmet tazminatları belirlenmiş; ayrıca bunlara Karara ekli IV sayılı Cetvelde yer alan bölgelere sürekli görevle atanmaları halinde, bölgeler itibarıyla verilecek ek özel hizmet tazminatları düzenlenmiştir.

Bu bölümün 8 inci sırasına göre ise;

a) Klinik Şefi, Klinik Şef Yardımcısı, Başasistan ve Uzman Tabiplerin dışında kalan Tabipler ile Diş Tabiplerinden;

– IV sayılı Cetvelde sayılan il ve ilçelere bağlı köy ve diğer yerleşim birimlerine sürekli görevle atananlara % 25,

– Bu cetvelin dışında kalan il ve ilçelere bağlı köy ve diğer yerleşim birimlerine sürekli görevle atananlara % 15 oranında,

b) Sağlık alanında mesleki öğrenim görmüş personelden;

– IV sayılı Cetvelde sayılan il ve ilçelere bağlı köy ve diğer yerleşim birimlerine sürekli görevle atananlara % 10,

– Bu cetvelin dışında kalan il ve ilçelere bağlı köy ve diğer yerleşim-birimlerine sürekli görevle atananlara % 5 oranında,

ek özel hizmet tazminatı, kadrolarının karşılığı olarak verilen özel hizmet tazminatı ile bölgeler itibarıyla ödenecek özel hizmet tazminatından ayrı olarak ödenecektir.

Diğer yandan, bir yerleşim biriminin bu kapsamda değerlendirilebilmesi için, en yakın il ve ilçe merkezine uzaklığının en az 10 km olması gerekmektedir. Üniversite kampus alanları ile hava alanları köy ve diğer yerleşim birimi sayılmayacaktır.

ÖRNEK: Van İli Bahçesaray İlçesine bağlı olup, uzaklığı 15 km olan (X) köyünde bulunan bir sağlık ocağına sürekli görevle atanan ve burada fiilen görev yapan lise dengi mesleki öğrenim görmüş 6 ncı dereceden aylık alan bir hemşireye, kadro unvanının karşılığı olarak % 70. Van Bahçesaray IV sayılı Cetveldeki 7 nci Bölgeye girdiğinden bu bölgenin karşılığı olarak % 20 ve köyde çalışmasının karşılığı olarak da % 10 olmak üzere toplam (%70+%20+%10=) % 100 oranında özel hizmet tazminatı ödenecektir.

ÖRNEK: Konya İli Akşehir İlçesine bağlı olup. uzaklığı 13 km olan (Y) köyünde bulunan bir sağlık ocağına sürekli görevle atanan ve burada fiilen görev yapan yine lise dengi mesleki öğrenim görmüş 6 ncı dereceden aylık alan bir hemşireye, kadro unvanının karşılığı olarak % 70, bu köy ekli IV sayılı Cetvelin dışında bir il ve ilçeye bağlı bulunduğundan % 5 olmak üzere toplam (%70+%5=) % 75 oranında özel hizmet tazminatı ödenecektir.

C- III SAYILI CETVELE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1- Karara ekli III sayılı Cetvelin (A) Eğitim-Öğretim Tazminatı Bölümünün (II) nci sırasında öngörülen tazminattan yararlanabilmek için;

– Eğitim-Öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadroda bulunmak.

– Karara ekli V sayılı Cetvelde sayılan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik öğretim okul ve kurumlarında görev almak,

– Söz konusu okullara atölye, laboratuar veya meslek dersleri öğretmeni olarak atanmak,

– Branşlarında fiilen derse girmek,

olmak üzere, dört şartın bir arada bulunması gerekmektedir.

Bu dört şartı bir arada taşıyan öğretmenlere, branşlarına ve öğrenim durumlarına göre. Karara ekli III sayılı Cetvelin (A-II/a, b, c, d, e) sıralarında belirtilen ilave tazminatlar-ödenecektir.

2- Karara ekli III sayılı Cetvelin (G) bölümünde düzenlenen tazminat, II sayılı Cetvele göre ödenen özel hizmet tazminatı ile III sayılı Cetvele göre ödenen eğitim öğretim tazminatı, din hizmetleri tazminatı, emniyet hizmetleri tazminatı, mülki idare amirliği özel hizmet tazminatı ve adalet hizmetleri tazminatından yararlanmayan personel için öngörülmüş olup. bu tazminatların herhangi birinden faydalanan personele (III sayılı Cetvelin F-Adalet Hizmetleri Tazminatı Bölümünün 2 nci sırasına göre adalet hizmetleri tazminatı alanlar hariç) söz konusu (G) bölümünde düzenlenen tazminatın ödenmesi hiçbir şekilde mümkün bulunmamaktadır.

3- Adalet Hizmetleri Tazminatının ödenmesinde, III sayılı Cetvelin (F) Adalet Hizmetleri Tazminatı bölümünün (l/f) ve (l/g) sıralarında “1-4 üncü derece kadrolara atanmış olanlar” sıraları hariç olmak üzere, esas itibarıyla ilgililerin aylıklarının ödendiği dereceler (aylık derecesi) dikkate alınacak; “1-4 üncü derece kadrolara atanmış olanlar” sıralarından yapılacak ödemelerde ise l, 2, 3 ve 4 üncü derece kadrolara atanmış olmak (kadro derecesi)
şartı aranacaktır.

Kararın 10 uncu maddesinde, kadro derecelerinin üzerine yükseltilenlerin zam ve tazminatlarının ödenmesinde, “bulundukları kurumda yükselinen derecede kendi kadro unvanları ile aynı adı taşıyan kadroların dereceleri için öngörülen puan ve oranların” esas alınacağı hükme bağlanmıştır. Buna göre, kurumlarında yükselinen derecede kendi kadro unvanları ile aynı adı taşıyan kadro bulunanlara yükseldikleri derecenin, bulunmayanlara ise kendilerinin eski kadro derecesinin karşılığı olan zam ve tazminatların ödenmesi gerekmektedir.

Ancak. III sayılı Cetvelin (F) Adalet Hizmetleri Tazminatı bölümünün (l/f) ve (l/g) sıralarında “1-4 üncü derecelerden aylık alanlar” sıralarına yer verilmiş olması ile yukarıdaki genel hükme bir istisna getirilmiştir. Böylece, yükselinen derecede “kendi kadro unvanları ile aynı adı taşıyan kadro bulunmaması” halinde dahi, söz konusu sıralar kapsamına giren personele, aylıklarının yükseltildiği derecelerin karşılığı olarak bu sıralarda daha yüksek oranda belirlenmiş olan adalet hizmetleri tazminatı ödenmesi imkanı sağlanmıştır.

Diğer bir ifadeyle, anılan sıralarda “1-4 üncü derece kadrolara atanmış olanlar” sıralarının altında. “1-4 üncü derecelerden aylık alanlar” için ayrı tazminat oranlarının belirlenmiş olması, kazanılmış hak aylık dereceleri kadro derecelerinin üzerine yükseltilmekle birlikte, kurumlarında, yükseltildikleri derecede kendi kadro unvanlarıyla aynı adı taşıyan kadro bulunmayanlara daha yüksek oranda tazminat verilebilmesi amacını taşımakta olup; söz konusu belirleme, kurumlarında yükseltildikleri derecede kendi kadro unvanlarıyla aynı adı taşıyan kadro bulunanlar hakkında Kararın 10 uncu maddesinin uygulanmasına engel teşkil etmemektedir.

ÖRNEK: Ceza infaz kurumlarında 5 inci dereceli İnfaz ve Koruma Başmemuru kadrosuna atanmış ve kazanılmış hak aylığı 4 üncü dereceye yükseltilmiş olan personele, III sayılı Cetvelin (F) Adalet Hizmetleri Tazminatı bölümünün (l/f) sırasında “1-4 üncü derecelerden aylık alanlar” için öngörülen (% 75) oranı yerine, kurumunda yükseldiği derecede İnfaz ve Koruma Başmemuru kadrosu bulunduğundan, Kararın 10 uncu maddesi uyarınca “1-4 üncü dereceli kadrolara atanmış olanlar” sırasından (% 100) oranında adalet hizmetleri tazminatı ödenecektir.

ÖRNEK: 5 inci derece Memur kadrosunda bulunan ve aylığı 4 üncü dereceye yükseltilen bir personele, kurumunda 4 üncü derecede Memur kadrosu bulunmaması halinde, III sayılı Cetvelin (F) bölümünün (l/g) sırasında “1-4 üncü derecelerden aylık alanlar” için öngörülen (% 58) oranında adalet hizmetleri tazminatı ödenecek; kurumunda 4 üncü derecede Memur kadrosu bulunması halinde ise, Kararın 10 uncu maddesi uyarınca “1-4 üncü dereceli kadrolara atanmış olanlar” sırasından (% 100) oranında adalet hizmetleri tazminatı ödenecektir.

D- UYGULAMA İLE İLGİLİ ORTAK AÇIKLAMALAR

l- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Zam ve Tazminatlar” başlıklı 152 nci maddesinin “Ortak Hükümler” bölümünde, kurumların hizmetin gereklerini ve mali imkanlarını dikkate alarak personeline Bakanlar Kurulunca belirlenen oran ve miktarlardan daha düşük bir oran ve miktar üzerinden ödeme yapabilecekleri hükme bağlanmıştır.

Bu hüküm çerçevesinde Kararın 4 üncü maddesinin (H) bendinde de, kurumların mali imkanlarını, hizmetin gereklerini ve personelin görevi yerine getirmesindeki başarı derecesini göz önünde bulundurarak, bu Karara ekli cetvellerde gösterilenlerin altında bir puan veya oran tespit etmeye yetkili oldukları; ancak, bu şekilde ödeme yapılabilmesi için. tespit edilecek puan ve oranların, bu Kararın 5 inci maddesine göre düzenlenecek vize cetvellerinde, gerekçesiyle beraber gösterilmesinin zorunlu olduğu hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre. özellikle mali durumları iyi olmayan, ödenekleri yeterli bulunmayan kurumların, Karara ekli cetvellerde öngörülen zam ve tazminatlardan daha düşük oran ve puanlar üzerinden ödeme yapmaları, bu düşük oran ve puanları Kararın 5 inci maddesine göre düzenlenecek vize cetvellerinde gerekçesiyle beraber göstermeleri ve anılan madde uyarınca vize ettirmeleri şartıyla mümkün bulunmaktadır.

ÖRNEK: Bir belediyede görevli ve 3 üncü dereceden aylık alan bir Mühendise. Kararnameye göre % 125 oranında özel hizmet tazminatı ödenmesi mümkün iken, bu tazminat. Belediye Başkanınca onaylanan ve Valilikçe vize edilen vize cetvelinde mali imkanlarının sınırlı olması nedeniyle % 100 oranı üzerinden; 7 nci dereceli Memur kadrosunda görev yapan bir personel için de % 49 oranı yerine, % 40 gibi daha düşük oranlar üzerinden tespit edilebilecektir. Aynı şekilde ilgili belediye tüm personeli için de mali imkanlarını gözönünde tutarak daha düşük oranlar tespit etmeye yetkili bulunmaktadır.

2- Kararın 5 inci maddesinde yer alan hükümlere göre her kurum I. II ve III sayılı cetvelleri ayrı ayrı ve bölümler halinde bu Tebliğe ekli Formlara uygun şekilde üç nüsha olarak düzenleyip Bakanlıklar ile bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşlarda Bakan. Üniversitelerde Rektör, İl Özel İdarelerinde Vali ve Belediyelerde Belediye Başkanı tarafından onaylandıktan sonra, vize edilmek üzere, Kararın yayım tarihi olan 15.4.2004 tarihinden itibaren üç ay içinde; Belediyeler ile İl Özel İdareleri ve bağlı kuruluşları Valiliklere, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Devlet Personel Başkanlığına, diğer kurum ve kuruluşlar ise Maliye Bakanlığına gönderecektir.

Üç nüsha olarak vize edilen cetvellerden bir nüshası vizeyi yapan kurumda kalacak, iki nüshası vizesi yapılan kuruma verilecektir.

Kurumlar, toplam kadro üzerinden vize ettirdikleri ana cetvelleri esas alarak; kurumun teşkilat yapısına göre birimlerin, bölgelerin, illerin ve ilçelerin personel durumunu (sınıf, kadro, sayı, kariyer ve dereceler itibarıyla) göz önünde tutarak her birim, bölge, il ve ilçe için ayrı ayrı dağılım listeleri düzenleyecek ve bu listeleri, vize edilen ana cetveller ile birlikte teşkilat yapılarına uygun olarak birimlerine, bölgelerine, il ve ilçelere, ilgili Saymanlıklara, ilgisine göre Sayıştay Başkanlığına veya Yüksek Denetleme Kuruluna vize işlemlerinin tamamlanmasından itibaren bir ay içinde göndereceklerdir.

Mahalli idareler için özel Formlar hazırlanmış olup uygulama birliği ve kontrol kolaylığı sağlamak amacıyla ekteki bu Formlar kullanılacaktır.

3- Vize Cetvelleri Karara ekli I, II ve III sayılı Cetvellerdeki bölümlere uygun olarak düzenlenecek, diğer bir ifade ile I sayılı Cetvelin (A) Genel İdare Hizmetleri Bölümü, (B) Teknik Hizmetler Bölümü, (C) Sağlık Hizmetleri Bölümü …., II sayılı Cetvelin (A) Üst Yönetim ve Genel İdare Hizmetleri Bölümü, (B) Denetim Hizmetleri Bölümü, (E) Teknik Hizmetler Bölümü, (F) Sağlık Hizmetleri Bölümü …, Kararnamedeki sıraya uygun olarak cetvellerde yer alacak, her personel zam ve tazminat aldığı bölümde, yine o bölümün içindeki sıraya uygun olarak gösterilecektir. Her bölümün sonunda bölüm toplamı alınacak, sonra takip eden bölüme geçilecektir.

Vize işlemi serbest kadro (dolu ve boş kadro toplamı) üzerinden ve yılda bir defa yapılacak, yeni ihdas edilen kadrolar hariç, yıl içindeki değişiklikler vizeye tabi tutulmayacaktır.

I sayılı Cetvelin bölümler itibarıyla vize edilen serbest ve dolu kadro sayılarının nihai toplamı, II ve III sayılı Cetveller itibarıyla vize edilen serbest ve dolu kadro sayılarının nihai toplamına eşit olacaktır. Diğer bir ifadeyle, “I sayılı Cetveldeki serbest kadro toplamı= II ve III sayılı Cetvellerdeki serbest kadro toplamı” ile “I sayılı Cetveldeki dolu kadro toplamı = II ve III sayılı Cetvellerdeki dolu kadro toplamı” denklikleri sağlanacaktır.

Vize cetvellerinde personel, tahsil durumları itibarıyla ayırıma tabi tutularak aynı tahsil seviyesine sahip olup, aynı oranda zam ve tazminat alacak olanlardan aynı kadro unvanım taşıyanlar bir arada gösterilecektir. Örneğin, aynı oranda zam ve tazminat alan “memurlar” tek kalemde, “şefler” tek kalemde, “zabıta memurları” tek kalemde toplu olarak gösterilecektir.

4- Gerek vize cetvellerinin hazırlanması ve gerekse vize edilmesi esnasında, Başkan, Müdür v.b. kadroların kariyerlerine dikkat edilecek, bunlardan Mühendis, Mimar, Jeolog, Şehir Plancısı, Matematikçi v.b. teknik kariyeri haiz olanlarla, Tabip, Eczacı. Veteriner v.b. sağlık kariyerini haiz olanlar, bu kariyerleri haiz olmayanlardan ayrı tutularak, örneğin “Müdür (Mühendis)” şeklinde gösterilecek ve vize edilecektir.

5- Kurumlar kadro cetvellerinde yer alan “Araştırmacı (1-13)” kadrolarını vize cetvellerinde toplu olarak değil, alacakları zam ve tazminatları dikkate alarak serbest-dolu dereceler bazında dağıtılmış halde göstereceklerdir.

6- Kadroları teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarında bulunan personelden, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirerek, diploma veya çıkış belgelerini kurumlarına ibraz edenlere, intibak işlemlerinin yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, belgelerin kuruma ibrazını takip eden ay başından geçerli olmak üzere, ita amirlerinden alınacak ödeme onayı ile, bitirilen aynı sınıfla ilgili mesleki üst öğrenimin karşılığı olan zam ve tazminatlar ödenecek, bunlar için ayrıca yıl içinde vize işlemi yapılmayacaktır.

7- Kararın 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında, zam ve tazminatların ödenebilmesi için, Karara ekli I, II ve III sayılı cetvellerde gösterilen personelin kadro unvanı ile kariyer ve yürüttüğü görevin gerektirdiği hizmeti kanunların öngördüğü durumlar saklı kalmak üzere fiilen yapmasının zorunlu olduğu belirtilmiştir.

Buna göre, kanunların öngördüğü saklı durumlar gereğince;

a) Yıllık, mazeret ve hastalık izinlerinde,

b) Yer değiştirme suretiyle yapılan atamalarda yeni göreve başlamak üzere verilen sürede (mehil müddeti),

c) Yurtiçi ve yurtdışı geçici görevlendirmelerde,

d) Hizmet içi eğitim, seminer ve kurslarda,

e) Süresi ne olursa olsun görevden uzaklaştırılan ve herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan; kovuşturmaya yer olmadığına, yargılamanın men’ine veya beraatına ve her ne sebeple olursa olsun kamu davasının düşmesine veya ortadan kaldırılmasına karar verilenlerin, görevden uzakta, tutuklulukta veya gözaltında geçirdikleri sürelerde,

görevin fiilen yapılması şartı aranmayacaktır.

Ancak,

– Karara ekli IV sayılı Cetvelde sayılan yerleşim birimlerine sürekli görevle atanan teknik ve sağlık hizmetleri sınıfı personeline bölgeler itibarıyla,

– II sayılı Cetvelin (F) Sağlık Hizmetleri Bölümünün 8 inci sırasında belirtilen sağlık personeline “köy ve diğer yerleşim birimleri” itibarıyla,

ödenecek olan ek özel hizmet tazminatının ödenmesinde bu açıklamalara değil, Kararın 7 nci maddesinde belirtilen esaslara uyulacaktır.

Buna göre, teknik ve sağlık hizmetleri sınıfında bulunan personele, IV sayılı Cetvelde ve II sayılı Cetvelin (F) Bölümünün 8 inci sırasında sayılan yerleşim birimleri için öngörülen ek özel hizmet tazminatı peşin olarak ödenecek, Kararnamenin 7 inci maddesindeki hallerin meydana gelmesi halinde de, gün hesabı ile hesaplanarak geri alınacaktır. Ayrıca bir aydan uzun süreli kesinti yapılmasını gerektiren bir durumun, aylık ödenmeden önce belli olması halinde, peşin ödemenin yapılmayacağı tabiidir.

8- Kararın 8 inci maddesi uyarınca, Sağlık Kurulu Raporu üzerine verilen hastalık izinleri ile kanser, verem, akıl hastalığı, şeker hastalığı ve açık kalp ameliyatı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananların kullandığı hastalık izinleri ve hastalıkları sebebiyle resmi yataklı tedavi kurumlarında yatarak gördükleri tedavi süreleri ile şeker hastalığı ve açık kalp ameliyatına bağlı olarak görülen tedavi süreleri hariç olmak üzere bir takvim yılı içinde kullanılan hastalık izin süreleri toplamının 7 günü aşması halinde, aşan günlere isabet eden zam ve tazminatlar % 25 eksik ödenecektir. Ancak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 üncü maddesi uyarınca kadın memura doğumdan önce ve doğumdan sonra verilen 3 ve 6 haftalık “mazeret izinleri”, yukarıda belirtilen “hastalık izinleri” kapsamına girmediğinden bu süre içinde zam ve tazminatlar kesilmeden tam olarak ödenecektir.

ÖRNEK: Toplam 2200 puan yan ödeme ve % 125 oranında özel hizmet tazminatından yararlanan bir mühendise;

a) Sağlık kurulu raporu üzerine aldığı hastalık izinleri, kanser, verem, akıl hastalığı, şeker hastalığı ve açık kalp ameliyatı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalanması halinde kullandığı hastalık izinleri ve hastalığı sebebiyle resmi yataklı tedavi kurumlarında yatarak gördüğü tedavi sürelerinde yan ödeme ve tazminatının tamamı,

b) (a)’da sayılanlar dışında bir yıl içinde toplam 27 gün hastalık izni kullanılması halinde, kullanılan hastalık izninin 7 günü için yan ödeme ve tazminatının tam olarak, aşan kısım olan 20 günlüğü için ise % 25 eksik olarak,

ödenecektir.

III sayılı Cetvelde yer alan diğer tazminatların ödenmesinde de bu açıklamalar çerçevesinde işlem yapılacaktır.

9- Kararın 9 uncu maddesinde, 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi uyarınca kurumlarınca bir göreve kurum içinden, diğer kurumlardan veya açıktan vekalet ettirilenlere ödenecek zam ve tazminatlara ilişkin hükümlere yer verilmiştir.

Buna göre; 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi uyarınca kurumlarınca bir göreve kurum içinden veya diğer kurumlardan vekalet ettirilenlere;

a) Vekaletin, 657 sayılı Kanunun 86ncımaddesine binaen yapılması ve bu hususun onayda belirtilmiş olması,

b) Vekaletin, Bakanlar Kurulu Kararı veya Müşterek Karar ile atama yapılması gereken kadro veya görevler için ilgili Bakan, diğer kadro veya görevler için asili atamaya yetkili amir tarafından verilmesi,

c) Vekillerin, genel ve ilgili özel mevzuatı uyarınca asaleten atanmada aranan tüm şartları (asaleten atanmada sınav şartı aranılan kadro veya görevler için bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması dahil) bir arada taşımaları,

kaydıyla, vekalet ettikleri kadro veya görevler için öngörülen zam ve tazminatların toplam net tutarının, asli kadro veya görevleri karşılığında fiilen aldıkları zam ve tazminatların toplam net tutarından fazla olması halinde, aradaki fark; 657 sayılı Kanunun 175 inci maddesindeki oranlar (1/3, 2/3) dikkate alınmaksızın, vekalet görevine başlanıldığı tarihten itibaren ve vekalet görevinin fiilen yapıldığı sürece ödenecektir.

Yukarıda belirtilen tüm şartlan bir arada taşımadıkları için tedviren görevlendirildikleri kabul edilecek olanlara ise bu ödemelerin yapılmasına imkan bulunmamaktadır.

ÖRNEK: Bir Bakanlıkta boş bulunan ve müşterek kararname ile atama yapılması gereken l inci derece kadrolu İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı görevini vekaleten yürüten aynı yerdeki bir Şube Müdürüne, zam ve tazminat farkı ödenebilmesi için, (diğer şartlan da taşıması kaydıyla) vekaleten atama onayının ilgili Bakan tarafından verilmesi gerekmektedir.

ÖRNEK: (X) Genel Müdürlüğü atama ve görevde yükselme yönetmeliği uyarınca asaleten atanmada belli bir hizmet bölgesinde belli bir süreyle görev yapmış olma şartı öngörülmüş Şube Müdürlüğü kadro görevini vekaleten yürüten bir memura zam ve tazminat farkı ödenebilmesi için, (diğer şartları da taşıması kaydıyla) bu memurun söz konusu hizmet bölgesinde aynı süreyle görev yapmış olması şartı aranacaktır.

ÖRNEK: Yukarıda belirtilen şartları taşıyarak l inci derece Şube Müdürü kadrosuna vekalet eden. l inci derece mühendis kadrosunda çalışan bir Devlet memuruna;

l inci derece Mühendis kadrosu için, I sayılı Cetvelin (B) bölümünün 2 nci sırasından (800) puan iş güçlüğü zammı ile (1400) puan temininde güçlük zammı olmak üzere toplam (2200) puan yan ödeme ve II sayılı Cetvelin (E) bölümünden (normal bölge için) % 125 oranında özel hizmet tazminatı

l inci derece Şube Müdürlüğü kadrosu için. I sayılı Cetvelin (A) bölümünün 24 üncü sırasından (600) puan iş güçlüğü zammı, (500) puan temininde güçlük zammı ile (B) bölümünün Dip Not 3 üncü sırasından (1400) puan (Ancak Kararın 4 üncü maddesi gereği, istisnalar hariç temininde güçlük zammı toplamı 1800 puanı geçemeyeceğinden 1300 puan olarak dikkate alınacaktır.) temininde güçlük zammı olmak üzere toplam (2400) puan yan ödeme ve vekalet eden memur mühendis kariyerine haiz olduğundan, II sayılı Cetvelin (A) bölümünün 9 uncu grubundan % 145 oranında özel hizmet tazminatı,

öngörüldüğü dikkate alınarak, vekalet nedeniyle verilecek zam ve tazminatların hesabı (TL olarak) şu şekilde yapılacaktır.1

MÜHENDİS (asli kadro) ŞUBE MÜDÜRÜ (vekalet edilen)
Hakedişler
Zam Tutarı “2200×11550 = 25.400.000.- 2400×11550 =27.700.000.-
Tazminat Tutarı 345.990.000x%125 =432.450.000.- 345.990.000x%145 = 501.650.000.-
Zam ve Tazm. Toplamı 457.850.000.- 529.350.000.-
Kesintiler
Damga Vergisi 45T850.000x%006 = 2.700.000.- 529.350.000x%006 = 3.150.000.-
Gelir Vergisi 25.400.000x%15 =3.800.000.- 27.700.000x%l5 = 4.150.000.-
Kesinti Toplamı 6.500.000.- 7.300.000.-
Net Tutar (457.850.000-6.500.000)=

451.350.000.-

(529.350.000-7.300.000) =

522.050.000.-

FARK 522.050.000-451.350.000 = 70.700.000.-

Buna göre; vekil memura, vekalet edilen Şube Müdürlüğü için bu Karar uyarınca öngörülen zam ve tazminatların toplam net tutarının (522.050.000.- TL), asli kadro ve görevi karşılığında fiilen alınan zam ve tazminatların toplam net tutarından (451.350.000.- TL) fazla olması nedeniyle, aradaki fark (70.700.000.- TL), 657 sayılı Kanunun 175 inci maddesindeki oranlar dikkate alınmaksızın, vekalet görevine başlanıldığı tarihten itibaren ve vekalet görevinin fiilen yapıldığı sürece ödenecektir (Ancak, burada sosyal işler, idari ve mali işler, personel, özlük, dış ilişkiler, donatım, levazım ve benzeri destek hizmeti yürüten bir Şube Müdürlüğüne vekalet halinde, Şube Müdürlüğü için Teknik Hizmetler Bölümünün Dip Not 3 üncü sırasında öngörülen 1400 puan temininde güçlük zammı hesaplamaya dahil edilmeyecek ve ödenmeyecektir.)

Ayrıca, aynı maddede;

a) Esas ve usule ilişkin olarak yukarıda belirtilen şartlan bir arada taşımayanlara,

b) Mehil müddeti, yıllık izin, mazeret izni, hastalık izni, geçici görev, görevden uzaklaştırma, tutuklanma, gözaltına alınma,hizmetiçieğitim, kurs veya ‘seminer nedeniyle görevlerinden ayrılanlara vekalet edenlere,

c) Vekaletleri esnasında yıllık izin, mazeret izni, hastalık izni, geçici görev, görevden uzaklaştırma, tutuklanma, gözaltına alınma,hizmetiçieğitim, kurs veya seminer ve benzeri nedenlerle vekalet görevine ara verenlere (ara verdikleri günler için),

d) Tazminat aldıkları derecelerinden daha alt dereceli bir kadroya vekalet edenlere,

e) Diğer personel kanunlarına tabi olanlardan bu Kararname uyarınca zam ve tazminat ödenmesi öngörülen kadro veya görevlere vekalet edenlere,

f) Kurumların 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerinde kadrosu bulunmayan okul müdürlüğü, okul müdür başyardımcılığı ve okul müdür yardımcılığı görevlerini yürütenlere,

g) Bu Kararname uyarınca zam ve tazminat ödenmesi öngörülen kadro veya görevlere vekalet eden her statüden sözleşmeli personele (6/2/1997 tarihli ve 97/9021 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamındaki kadro karşılığı sözleşmeli personel hariç).

vekalet nedeniyle öngörülen zam ve tazminatların ödenmeyeceği belirtilmiş bulunmaktadır.

Bir göreve açıktan vekalet edenlere ise, bu göreve ait zam ve tazminatlar, 657 sayılı Kanunun 175 inci maddesindeki oranlar dikkate alınmaksızın vekalet aylığıyla birlikte vekalet görevine başlanıldığı tarihten itibaren ödenecektir.

10- Kanun ve kanun hükmünde kararnamelerle bir derece verilenler ile kazanılmış hak aylık dereceleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uyarınca kadro derecelerinin üzerine yükseltilenlerin zam ve tazminatlarının; bulundukları kurumda, yükselinen derecede kendi kadro unvanlarıyla aynı adı taşıyan kadroların dereceleri için öngörülen puan ve oranlar esas alınarak ödeneceği Karar’ın 10 uncu maddesinde hükme bağlanmış bulunmaktadır.

Buna göre, aylıklarının yükseltildiği derecede, 190 ve 399 sayılı kanun hükmünde kararnamelere ekli kurumlarına ait cetvellerde kendi kadro unvanlarıyla aynı adı taşıyan kadro unvanı bulunmayanlara, bulundukları kadro derecelerinin karşılığı olan zam ve tazminatların ödenmesine devam olunacaktır.

Kazanılmış hak aylıkları bulundukları kadro derecelerinin üstündeki derecelere yükseltilenlerden, yükseltildikleri derecenin yan ödeme ve özel hizmet tazminatından yararlananlar vize cetvellerinde ayrı bir bölümde gösterilecektir.

ÖRNEK: 3 üncü dereceli kadroda Sayman olarak görev yapan ve kazanılmış hak aylığı 2 nci derecenin l inci kademesine yükseltilen bir personele, kurumunda 2 nci dereceli Sayman kadrosu bulunması halinde % 100, kurumunda 2 nci dereceli Sayman kadrosu bulunmaması halinde ise % 80 oranında özel hizmet tazminatı ödenmesi gerekmektedir.

ÖRNEK: Maliye Bakanlığında 5 inci derece Memur kadrosunda çalışan ve yüksekokul mezunu olan bir personel, kazanılmış hak aylığı 4 üncü dereceye yükseltilmiş olsa dahi, söz konusu Bakanlıkta 4 üncü derece Memur kadrosu bulunmadığından % 55 oranında özel hizmet tazminatından faydalanamayacak, kendisine kadro derecesinin karşılığı olan % 49 oranında tazminat verilecektir.

11- Kararın 12 inci maddesinin (A) fıkrasına göre, yeniden teşkilatlanma ve kadro düzenlemeleri sonucunda Şahsa Bağlı Kadro Cetvellerinde unvanları gösterilenlere, anılan Karara ekli cetvellerde unvanları için öngörülen puan ve oranlar esas alınarak ödeme yapılacaktır.

Bu durumda bulunanlar vize cetvellerinde ayrı bir bölüm halinde gösterilecektir.

ÖRNEK: İki Bakanlığın birleşmesi sonucunda şahsa bağlı kadrolar arasında gösterilen Müsteşara (1800 iş güçlüğü +2200 temininde güçlük = 4000) puan üzerinden yan ödeme ve % 340 oranında özel hizmet tazminatı ödenecektir.

12- Kararın 12 nci maddesinin (B) fıkrasına göre. yeniden teşkilatlanma ve özelleştirmeye ilişkin Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnameler gereğince şahsa bağlı haktan yararlananlara, ilgili mevzuatları uyarınca şahsa bağlı hak uygulaması sona erinceye kadar, bulundukları yeni kadrolarına ait zam ve tazminatlar ödenmeyecektir.

Bu durumda bulunanlar da vize cetvellerinde ayrı bir bölüm halinde gösterilecektir.

ÖRNEK: 179 sayılı KHK ile yapılan düzenlemeler sonucu İl Milli Eğitim Müdürü kadrosunda iken 1984 yılında şahsa bağlı hak uygulamasına tabi olarak öğretmen kadrosuna atanan ilgiliye, eski kadrosuna ait yan ödeme puanı (700+700) ile özel hizmet tazminatı (%210) ödenecek, yeni kadrosuna ait yan ödeme, özel hizmet tazminatı ve eğitim-öğretim tazminatı ödenmeyecektir.

ÖRNEK: Aynı düzenlemeler sonucu 4 üncü dereceli Uzman kadrosunda bulunmakta iken, öğretmen kadrosuna atanan ve yeni kadrosunun maaşı daha yüksek olan ilgiliye yeni kadrosuna ait yan ödeme (500+250) ve bulunduğu derecesine göre eğitim-öğretim tazminatı ödenecek, eski kadrosuna ait yan ödeme ve özel hizmet tazminatı ödenmeyecektir.

Bu uygulama, kanun ve kanun hükmünde kararnamelerle yapılan düzenlemeler ve özelleştirme uygulamaları sonucu “şahsa bağlı hak'”tan faydalanan personel için söz konusu olup. normal atamalar için uygulanması mümkün bulunmamaktadır.

ÖRNEK: 2004 yılı içerisinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü kadrosundan öğretmen kadrosuna 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde atanan personele, yeni görevine başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren “öğretmen” kadrosunun hakları ödenecektir.

13- Kararın 14 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca, Karar ve eki cetvellerde yer almayan kadro ve unvanlar için, ekli Cetvellerde bulunan benzeri kadro ve unvanları dikkate alarak emsal kadro ve unvanlar tespit etmek amacıyla; mahalli idareler için İçişleri Bakanlığı aracılığıyla, diğer kurum veya kuruluşlar için ise ilgili kurum veya kuruluşlarca doğrudan, Devlet Personel Başkanlığının görüşü alındıktan sonra Bakanlığımıza başvurulacaktır.

14- Kararın 15 inci maddesi ile getirilen hükme göre zam ve tazminatlar; vekalet ve ikinci görev halleri, teknik personele büyük proje ve açık mahallerde çalışmanın karşılığı yapılan ödemeler ile kıst olarak yapılması gereken ödemeler hariç, aybaşında aylıkla birlikte peşin ödenecek, zam ve tazminatların hak edilmesinde ve ödenmesinde. Karar ve eki Cetvellerde hüküm bulunmayan hallerde aylığa ilişkin hükümler uygulanacaktır.

Bu nedenle;

a) Açıktan atamada, 657 sayılı Kanunun 165 inci maddesine göre, aylıklarını göreve başladıkları tarihten itibaren gün hesabıyla ay sonunda alanlara, zam ve tazminatlarının da buna göre ödenmesi,

b) Görevden ayrılmalarda, emeklilik veya ölüm halinde 657 sayılı Kanunun 164 üncü maddesine göre, o aya ait aylıklar peşin ödendiğinden ve geri alınmadığından zam ve tazminatların da geri alınmaması; istifa halinde memura peşin olarak ödenen aylığın, istifa tarihi ile ay sonuna kadar olan süreye isabet eden tutarı geri alındığından, zam ve tazminatların da aynı işleme tabi tutulması,

c) Üst derece ile alt derecelere yapılan atamalarda ve görev değişikliğinde memur, atandığı göreve başladığı tarihi izleyen aybaşından itibaren atandığı derecenin aylığına hak kazandığından, yeni derece ve görevlerine ait zam ve tazminatlarının da buna göre ödenmesi, ancak 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendine göre atananların aylık ve diğer hakları atandıkları yeni kadro dereceleri üzerinden göreve başladıkları günden itibaren
ödendiğinden, bu kadro dereceleri için öngörülen zam ve tazminatların da anılan Kanunun 165 inci maddesinde olduğu gibi göreve başladıkları günden itibaren ödenmesi.

d) 657 sayılı Kanunun 169 uncu maddesinde, naklen atamalarda ilgililerin yeni görev yerlerinde göreve başladıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren aylığa hak kazanacakları belirtilmiş olup, mehil müddetini kullanmakta iken rapor veya zorunlu nedenlerle yeni görev yerlerinde göreve başlayamayanların aylıklarının ve aylıklarla birlikte peşin ödenen zam ve tazminatlarının, yeni görev yerlerinde ödenmesi ve anılan maddede eski görev yerinden alman aylıklar için kurumlar arasında herhangi bir hesaplaşma yapılmamasının öngörülmüş olması nedeniyle de, 657 sayılı Kanuna tabi kurumlar ile 217 sayılıKHK’nin2 nci maddesinde belirtilen kurumlar arasındaki memur nakillerinde eski kurumlarınca aylıklarla birlikte peşin ödenen zam ve tazminatlar için de hesaplaşma yapılmaması,

gerekmektedir.

15- 657 sayılı Kanunun 45 inci maddesi uyarınca 5, 6 ve 7 nci dereceler karşılık gösterilmek üzere bu kadrolara atanan ve aylıklarını 8 ve daha aşağı derecelerden alan Şube Müdürü, Müdür, Sayman, Başkan ve bunların yardımcılarına, II sayılı Cetvelin (A) Üst Yönetim ve Genel İdare Hizmetleri bölümünün 16 nci Grup 3 üncü sırasına göre özel hizmet tazminatı ödenmeyecek, bunlara yalnızca III sayılı Cetvelin (G) bölümünün (b/1) sırasına
göre % 50 oranında tazminat ödenecektir.

16- Muhasip veya Muhasebecilerden l, 2, 3 ve 4 üncü derecelerdeki kadrolara atanmış bulunanlara II sayılı Cetvelin (A) Üst Yönetim ve Genel İdare Hizmetleri bölümünün 15 inci Grubun 3 üncü sırasına göre; 5, 6 ve 7 nci derece kadrolardan aylık alanlara ise 16 ncı Grubun 3 üncü sırasına göre özel hizmet tazminatı ödenecektir. Bunlardan 8 ve daha aşağı derecelerden aylık alanlara ise sadece III sayılı Cetvelin (G) bölümünün (b/1) sırasına göre %50 tazminat ödenecektir.

17- Karara ekli I ve II sayılı Cetvellerin bazı bölümlerinde “Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde belirtilen dallarda, bu Tüzük hükümlerine göre uzmanlık belgesi alanlarla, aynı dallarda doktora yapmış olanlar”ın alacakları zam ve tazminatlar belirlenmiştir.

Bu sıralardan zam ve tazminat ödenebilmesi için 14/5/2002 tarihli ve 2002/4198 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde belirtilen dallardan birinde, bu Tüzük hükümlerine göre uzmanlık belgesi almış veya aynı dallarda doktora öğrenimini tamamlamış olmak gerekmektedir.

Bu nedenle adıgeçen Tüzükte yer almayan dallarda doktora yapanların veya Tüzükte belirtilen dallarda olmakla birlikte sadece yüksek lisans düzeyinde eğitim görenlerin, hiçbir şekilde bu sıralardan yararlanmasına imkan bulunmamaktadır.

MAHALLİ İDARELERİN VİZE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

İl Özel İdareleri ve Belediyelerin yukarıda yapılan açıklamalara ilaveten uyacakları diğer hususlar aşağıda belirtilmiştir.

1- İl Özel İdareleri ve Belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler, vize cetvellerini hazırlarken mutlaka Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen kadroları esas alacak, Valilik ise bu cetvelleri vize ederken kadro Kararnamelerini isteyecek ve kontrol edecektir.

2- Vize cetvelleri Tebliğ ekinde bulunan ve mahalli idareler için geliştirilmiş bulunan Örnek Cetveller gibi düzenlenecek, cetvellere ayrıca bir sütun ilavesi yapılmayacaktır.

3- Kararın 10 uncu maddesinde hüküm altına alındığı ve Tebliğin “(D) Uygulama ile İlgili Ortak Açıklama” kısmının 11 inci sırasında da açıklandığı üzere, kazanılmış hak aylıkları bir üst dereceye yükseltilen personel için her belediye, her bağlı kurum ve kuruluşta kendi kadroları arasında yükseltilen derecede “aynı adı taşıyan” bir kadro olup olmadığına bakılacak (benzer kadro unvanı emsal teşkil etmeyecektir); eğer “aynı adı taşıyan kadro
unvanı” yoksa ilgiliye kazanılmış hak aylıklarının yükseltildiği yeni derecesine göre zam ve tazminat ödenmeyecektir.

ÖRNEK: (X) Belediyesinde 5 inci derece kadroda bulunan ve kazanılmış hak aylığı 4 üncü dereceye yükseltilen bir Zabıta Memuru’na, eğer söz konusu belediyede 4 üncü derecede Zabıta Memuru kadrosu yoksa 4 üncü derecenin zam ve tazminatı ödenmeyecek, kendisine kadrosunun bulunduğu 5 inci derece esas alınarak ödeme yapılacaktır.

4- Valiliklerce vize işlemleri Kararın yayımı tarihinden itibaren 3 ay içinde tamamlanacak, vize tarihini takip eden l ay içinde vizenin birer nüshası Kararın 5 inci maddesinin (B) fıkrası uyarınca; mahalli idarelerce Sayıştay Başkanlığına gönderilecektir.

Valiliklerce yapılan vize cetvellerinin, vize işlemlerinin tamamlanmasından itibaren bir ay içinde vizeyi yapan kurumlarca Bakanlığımıza gönderileceğine ilişkin 98/10548 sayılı Kararın 6 ncı maddesinin (D) fıkrasında yer alan hükme, 2004/6996 sayılı Kararda yer verilmediğinden, anılan cetvellerin Bakanlığımıza gönderilmesine gerek bulunmamaktadır.

Bilindiği üzere, yan ödemelere ilişkin Kararlar 657 sayılı Kanunun “Zam ve Tazminatlar” başlıklı 152 nci maddesine göre Bakanlar Kurulunca yıllık olarak yürürlüğe konulduğundan ve 2004/6996 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı da 1/1/2004 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdiğinden, söz konusu Kararın ve bu Tebliğ’in 1/1/2004 tarihinden önceki dönemler için uygulanması mümkün değildir.

27/3/1998 tarihli ve 23299 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 151 Seri No’lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinin “F.Yabancı Dil Tazminatı Ödemelerine İlişkin Açıklama” başlıklı bölümü dışındaki bölümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Tebliğ olunur.


Görüşler Sayfamız İçin Tıklayın…


Sosyal Medya hesaplarımızı takip ederek personel mevzuatı ile ilgili paylaşımlarımızdan anında haberdar olabilirsiniz.

Sosyal Medya Hesaplarımız

Bizi İnstagram dan Takip Etmek İçin @iscimemurnet instagram

Bizi Twitter dan Takip Etmek İçin @iscimemur.net twitter

Facebook İnsan Kaynakları Grubumuza Katılmak İçin @iscimemur.net facebook 

iscimemur.net özellikle yerel yönetimlerde çalışan memur, işçi ve sözleşmeli personelin çalışma hayatı içerisinde karşılaştıkları özlük veya bordro konularındaki sorulara mevzuatsal dayanakları ile birlikte cevap bulabilecekleri bir platformdur.
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.