Ekonomistlerin Ek Göstergesiyle İlgili Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı

Ekonomistlerin Ek Göstergesiyle İlgili Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı
A+
A-

Ekonomistlerin ek göstergesiyle ilgili Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı

Ekonomist kadrosuna kimlerin atanabileceği ve söz konusu kadronun ek göstergesinin kaç olacağıyla ilgili Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı aşağıdaki gibi olup metindeki parantez içi ifadeler güncel mevzuat hükümlerine göre tarafımızca eklenmiştir.


KONU: Ek göstergenin hatalı ödenmesi.

7- 91 sayılı İlamın 10. maddesiyle; … Belediyesinde ekonomist olarak çalışan …’a ek göstergenin hatalı ödenmesi nedeniyle … TL’ye tazmin hükmü verilmiştir.

İlamda Gerçekleştirme Görevlisi sıfatıyla sorumlu tutulan … temyiz dilekçesinde özetle, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Ekli I sayılı cetvelin II Teknik Hizmetler Sınıfı b) “Kadroları bu sınıfa dahil olup, en az 4 yıl süreli yükseköğretim veren fakülte ve yüksekokullardan mezun olarak yürürlükteki hükümlere göre Jeolog, Hidrojeolog, Hidrolog, Jeomorfolog, Jeofizikçi, Fizikçi, Matematikçi, İstatistikçi, Yöneylemci (hareket araştırmacısı), Matematiksel İktisatçı, Ekonomici ve Kimyager unvanını almış olanlarla Teknik Yüksek Öğretmen Okulu mezunları” 1,2,3,4,5,6,7 ve 8. Derecede bulunanlara ek gösterge verileceği belirtildiğinden Belediyenin Mali Hizmetler Müdürlüğünde Ekonomist Kadrosunda çalışan … ‘a ilgili mevzuat doğrultusunda ek gösterge verildiğini belirterek tazmin hükmünün kaldırılmasını talep etmiştir.

Başsavcılık Karşılamasında;

“İlamın 10, 12, 13, 14, 15 ve 20. maddeleriyle tazmin hükmolunan, fazla ödemelerin mevzuata uygun yapıldığı ileri sürülmekteyse de; İtiraz konusu hususların, Daire Kararında karşılandığı görülmüştür. Bu nedenle İlamın l0, 12, 13 ve 20. maddeleri için ileri sürülen itiraz gerekçelerinin, ilam hükmünün bozulmasını gerektirecek mahiyette olmadığı anlaşıldığından, temyiz talebinin reddedilmesine karar verilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.” denilmektedir.

Dosyada mevcut belgelerin okunup incelenmesinden sonra gereği görüşüldü;

91 sayılı İlamın 10. maddesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 43. maddesinin (B) fıkrasında, “Ek Gösterge: Bu Kanuna tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin aylıkları; hizmet sınıfları, görev türleri ve aylık alınan dereceler dikkate alınarak bu kanuna ekli I ve II sayılı cetvellerde gösterilen ek gösterge rakamlarının eklenmesi suretiyle hesaplanır. II sayılı cetvelde yer alan unvanlarda değişiklik yapmaya ve yeni unvanlar ilave etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.” denildiği, Kanuna ekli I sayılı cetvelin II Teknik Hizmetler Sınıfı (c) sırasında, “Kadroları bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar dışındaki yüksek öğrenim mezunları ile Yüksek Tekniker ve Tekniker unvanını almış olanlardan” 1, 2, 3 ve 4. derecede bulunanlara ek gösterge verileceği düzenlendiği, dolayısıyla işgal ettiği kadro derecesi ilk 4 derecede bulunmayan ekonomist … ’a ek gösterge ödenmesi nedeniyle … TL’ye tazmin hükmü verilmiştir.

Ancak, 657 sayılı Kanuna ekli I sayılı cetvelin II Teknik Hizmetler Sınıfı (b) sırasında, Kadroları bu sınıfa dahil olup, en az 4 yıl süreli yükseköğretim veren fakülte ve yüksekokullardan mezun olarak yürürlükteki hükümlere göre Jeolog, Hidrojeolog, Hidrolog, Jeomorfolog, Jeofizikçi, Fizikçi, Matematikçi, İstatistikçi, Yöneylemci (hareket araştırmacısı), Matematiksel İktisatçı, Ekonomici ve Kimyager unvanını almış olanlarla Teknik Yüksek Öğretmen Okulu mezunlarından, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Derecede bulunanlara ek gösterge verileceği düzenlenmiştir.

Ayrıca, 04.07.2009 tarih ve 27278 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5. maddesinde “ekonomist” unvanı unvan değişikliğine tabi kadrolar arasında belirtilmiş ve 9. maddesinde ekonomist kadrosuna atanabilmek için fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların ekonomi, iktisat, işletme, maliye veya bankacılık-finans bölümlerinden mezun olmak gerektiği düzenlenmiştir.


(Yukarıda bahsi geçen yönetmelik 2 Temmuz 2020 tarih ve 31173 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik ile birlikte değişmiştir. 2 Temmuz 2020 tarihli yeni yönetmeliğe göre işletme mezunları ekonomist kadrosuna atanabilecekler arasında sayılmamış olup ekonomist kadrosuna atanma şartları aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

b) Ekonomist kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların ekonomi, iktisat, maliye, bankacılık-finans, bankacılık, ekonomi ve finans, ekonomi-yönetim bilimleri, finans matematiği, uluslararası finans, uluslararası ticaret, uluslararası ticaret ve finansman, uluslararası ticaret ve işletmecilik, uluslararası ekonomik ilişkiler veya çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümlerinden mezun olmak, *Parantez içi ifade tarafımızca eklenmiştir.)


Bu itibarla, 8. Derece 2. Kademeden maaş alan … ’ın 657 sayılı Kanuna ekli I sayılı cetvelin II Teknik Hizmetler Sınıfı (b) sırasında yer alan ek göstergeye hak kazanıp kazanmadığının belirlenmesi, diğer bir deyişle fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların ekonomi, iktisat, işletme, maliye veya bankacılık-finans (Yeni yönetmeliğe göre ekonomi, iktisat, maliye, bankacılık-finans, bankacılık, ekonomi ve finans, ekonomi-yönetim bilimleri, finans matematiği, uluslararası finans, uluslararası ticaret, uluslararası ticaret ve finansman, uluslararası ticaret ve işletmecilik, uluslararası ekonomik ilişkiler veya çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri-*Parantez içi ifade tarafımızca eklenmiştir.) bölümlerinden mezun olup Ekonomist kadro unvanına atanıp atanmadığının daha ayrıntılı incelenmesi ve buna göre gerekirse kamu zararının yeniden tespit edilmesinin temini için 91 sayılı İlamın 10. maddesi ile verilen tazmin hükmünün BOZULARAK dosyanın ilgili Dairesine TEVDİİNE, oyçokluğu ile,

(Üyeler …, …, …, …, …, … ve …’ın; “Rapor dosyası ekinde yer alan 16.08.2013 tarihli 421 sayılı ‘19 sözleşmeli personellerin memur kadrolarına atanmaları’ konulu … Belediyesinin yazısında, 12.07.2013 tarih ve 6495 sayılı Kanun gereğince Belediyede çalışan 19 sözleşmeli personelin belediye meclisinin ilk defa 07.06.2007 tarih ve 33 kararı ile ihdas edilen boş ve münhal bulunan durumlarına uygun memur kadrolarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 45 ve 76. maddeleri ile geçici 41. Maddesi hükümleri gereğince 16.08.2013 tarihinden itibaren ekli listede belirtilen ve karşılığında sözleşmeli personel olarak çalıştıkları memur kadrolarına atamalarının yapıldığı belirtilmiştir. Bu listede …, 4 yıllık fakülte mezunu olduğu belirtilmiş ve Teknik Hizmetler Sınıfında yer alan 5 kadro dereceli Ekonomist unvanına 8. Derece 2. Kademeden atanmıştır. Yine rapor dosyası ekinde yer alan … Belediyesine ait 2014 yılı için ‘K-1 cetveli-İhdas olunan memur kadrolarını gösterir cetvel’de (Örnek:23) 206. sırada, 07.06.2007 tarih ve … sayılı meclis kararı ile ihdas edilen Teknik Hizmetler Sınıfında bulunan 5 kadro dereceli Ekonomist Görev Unvanlı kadro yer almakta ve … ’ın bu kadroyu doldurduğu anlaşılmaktadır. Son olarak rapor dosyası ekinde yer alan İnsan Kaynakları Eğitim Müdürü …’un ıslak imzalı belgesinde, Belediyede görevli memur personelin bilgileri yer almakta ve … ’ın fakülte mezunu olduğu, 16.08.2013 tarihinde Ekonomist kadro unvanına atandığı ve Mali Hizmetler Müdürlüğünde Muhasebe Memuru olarak çalıştığı belirtilmiştir.

Bu bilgilere göre, Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin 9. maddesinde yer alan, ekonomist kadrosuna atanabilmek için fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların ekonomi, iktisat, işletme, maliye veya bankacılık-finans bölümlerinden (Yeni yönetmeliğe göre ekonomi, iktisat, maliye, bankacılık-finans, bankacılık, ekonomi ve finans, ekonomi-yönetim bilimleri, finans matematiği, uluslararası finans, uluslararası ticaret, uluslararası ticaret ve finansman, uluslararası ticaret ve işletmecilik, uluslararası ekonomik ilişkiler veya çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri) mezun olmak özel şartını … karşılamakta ve 657 sayılı Kanuna ekli I sayılı cetvelin II Teknik Hizmetler Sınıfı (b) sırasında yer alan ek göstergeye hak kazanmaktadır. Buna göre, 657 sayılı Kanuna ekli I sayılı cetvelin II Teknik Hizmetler Sınıfı (b) sırasına göre, kadrosu Teknik Hizmetler Sınıfına dahil olup en az 4 yıl süreli yükseköğretim veren fakülteden mezun olarak yürürlükteki hükümlere göre Ekonomici unvanını almış 8. Derecede bulunan … ’ın, 800 ek gösterge rakamı üzerine ödeme yapılması gerekmektedir. (Yeni ek gösterge düzenlemesine göre 15/01/2023 tarihi itibariyle 1400-*Parantez içi ifade tarafımızca eklenmiştir.) Ancak, kendisine 850 ek gösterge ödenmiştir.

Bu itibarla, 91 sayılı İlamın 10. maddesi ile tazmin hükmolunan … TL’den mevzuata uygun olarak ödenen … TL’nin düşülerek kalan … TL’nin,

… TL’sinin Harcama Yetkilisi … (Kültür ve Sosyal İşler Md. Vk.) ile Gerçekleştirme Görevlisi …’ın

… TL’sinin Harcama Yetkilisi … (Kültür ve Sosyal İşler Md. Vk.) ile Gerçekleştirme Görevlisi … ’ın,

… TL’sinin Harcama Yetkilisi … ile Gerçekleştirme Görevlisi … ’ın,

uhdelerinde bırakılmak suretiyle ilam hükmünün … TL olarak düzeltilerek tasdiki gerekir.”

Ekonomistlerin ek göstergesiyle ilgili Maliye Bakanlığı görüşü için tıklayın…

Yeni ek gösterge tablosunu Excel formatında indirmek için tıklayın…


Telegram kanalımıza katılmak için tıklayın >> t.me/iscimemurnet


iscimemur.net’i twitter da takip etmek ister misiniz? Tıklayın


Güncel kamu personeli alım ilanları için tıklayın

iscimemur.net özellikle yerel yönetimlerde çalışan memur, işçi ve sözleşmeli personelin çalışma hayatı içerisinde karşılaştıkları özlük veya bordro konularındaki sorulara mevzuatsal dayanakları ile birlikte cevap bulabilecekleri bir platformdur.
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.