Harran Üniversitesi 39 Sözleşmeli Personel Alacak

Harran Üniversitesi 39 Sözleşmeli Personel Alacak
Yayınlama: 01.06.2024
A+
A-

Harran Üniversitesi 39 Sözleşmeli Personel Alacak

Üniversitemiz Birimlerinde ve Hastanelerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre 2022 yılı KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 39 (otuz dokuz) adet (özel bütçeden) sözleşmeli personel alınacaktır.

NİTELİK KODU ÜNVANI ÖĞRENİM DURUMU KPSS PUAN TÜRÜ KADRO SAYISI ARANAN NİTELİKLER
HM 01 Hemşire Lise KPSS (P94) 7 Sağlık meslek liselerinin Hemşirelik bölümünden mezun olmak ve belgelendirmek kaydıyla lise mezuniyetinden sonra en az 5 (beş) yıl hastanede Hemşire olarak çalışmış olmak. (Adayların çalıştığı kurumdan çalışma belgesi ve sosyal güvenlik kurumu başkanlığından barkodlu sigorta döküm belgesi ibraz etmeleri gerekmektedir.)
RT 01 Röntgen Teknisyeni Önlisans KPSS (P93) 1 Yükseköğretim Kurumlarının Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans mezunu olmak.
BP 01 Büro Personeli Lisans KPSS (P3) 2 Yükseköğretim Kurumlarının İktisat, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi veya Yönetim Bilişim Sistemleri lisans bölümlerinden birinden
mezun olmak.
DS 01 Diğer Sağlık Personeli (Dil ve Konuşma Terapisti) Lisans KPSS (P3) 1 Yükseköğretim Kurumlarının Dil ve Konuşma Terapisi bölümü mezunu olmak.
DS 02 Diğer Sağlık Personeli (İş ve Uğraşı Terapisti/ Ergoterapist) Lisans KPSS (P3) 1 Yükseköğretim Kurumlarının İş ve Uğraşı Terapisi (Ergoterapi) bölümü mezunu olmak.
DS 03 Diğer Sağlık Personeli (Odyolog) Lisans KPSS (P3) 1 Yükseköğretim Kurumlarının Odyoloji bölümü mezunu olmak.
TKNR 01 Tekniker Önlisans KPSS (P93) 1 Yükseköğretim Kurumlarının Biyomedikal Cihaz Teknolojisi programı mezunu olmak.
DES 01 Destek Personeli (Temizlik Personeli) Lise KPSS (P94) 25 Ortaöğretim Kurumlarının (lise ve dengi) herhangi bir alanından mezun olmak.
İlan son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşından gün almamış olmak.
Temizlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak.

I) GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
1) 
Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

a) Türk Vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
d) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak,
e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
2) Başvuracak adaylardan lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSS (P3) puanı, önlisans mezunları için 2022 KPSS(B) grubu KPSS (P93) puanı ve lise mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSS (P94) puan türlerinden en az 60 ve üzeri puan almak.
3) Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.
4) Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 (B) maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince halen kamu kurumunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 (B) maddesine göre sözleşmeli personel olarak çalışanlar Üniversitemiz ilanına aynı unvanda başvuru yapamaz Ancak ilgili mevzuat gereğince usule uygun olarak istifa edip 1 (bir) yıllık süre şartına tabi tutulmadan istihdam edilebilecek olanlar bu durumu belgelendirmek koşulu ile ilana başvuru yapabileceklerdir.
Aksi takdirde bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir.)
5) “7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” ile “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik” uyarınca yaptırılacak “arşiv araştırması” sonucu olumlu olmak.
6) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
7) Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dahil) şartını kabul etmek, vardiyalı çalışmasına engel durumu bulunmamak.
8) Sözleşmeli Personel Çalışmasına İlişkin Esasların; Ek madde 3’te “Sözleşmeli personelin kurumlar arası yer değişikliği yapılamaz.” hükmü yer aldığından söz konusu personelin kurumlar arası yer değişikliği hakkı bulunmamaktadır.
9) Üniversitemiz hastanelerinde istihdam edilecekler için, 7/24 kesintisiz hizmet sunma zaruriyeti nedeniyle, öncelikle hastanelerin acil, ameliyathane, yoğun bakım, pandemi poliklinikleri / klinikleri, radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle işlem yapılan birimleri olmak üzeretüm birimlerinde istihdam edilecek kişilerin nöbet usulü çalışma planları ile gece nöbeti tutmasında veya gece vardiyasında çalışmasında sağlık, sosyal veya ailevi durumu açısından mâni hali bulunmamak.
10) “Destek Personeli” kadrosuna başvuracak adayların ilan son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşından gün almamış olmak, Üniversitemizin tüm birimlerinin ve çevre temizlik (kapalı ve açık alan) hizmetlerinin yürütülmesi amacı ile istihdam edileceğinden adayların iç/dış mekanlarda çalışmasına engel durumunun olmaması gerekmektedir.

II) BAŞVURU ŞEKLİ:
Adaylar,
 ilanın Resmî Gazete’de ve Üniversitemiz web sayfasında yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde aşağıda istenilen belgeleri ilan.harran.edu.tr linki üzerinden e-Devlet şifresiyle giriş yaparak sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Şahsen veya posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar sadece tek bir ünvan için nitelik kodu belirterek başvuru yapacaklardır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu, birden fazla unvan için başvuru yapıldığı veya istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hakkında yasal işlem yapılacaktır.

III) İSTENEN BELGELER:
1)
 İş Talep Formu (Gerekli evraklar bölümünden temin edilip imzalı olarak eksiksiz doldurulacaktır.)

2) 2022 KPSS (B) sonuç belgesi internet çıktısı (Kontrol kodu olan KPSS sonuç belgesi online başvuru sistemindeki ilgili alana yüklenecektir.)
3) Mezuniyet Belgesi (e-Devlet üzerinden alınacak barkodlu veya mezuniyet belgesinin aslı ilgili alana yüklenecektir.) (Atanmaya hak kazananlardan onaylı suret alınacaktır.)
4) Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin olmadığına dair belge. (e-Devlet üzerinden alınacak barkodlu veya askerlik durum belgesinin aslı ilgili alana yüklenecektir.)
5) Kimlik fotokopisi (İlgili alana yüklenecektir.)
6) Özel şartlarda istenilen çalışma belgesi (belgeler online başvuru sistemindeki “çalışma belgesi” kısmına yüklenecektir.) Çalışma belgesinin ilan tarihi itibariyle ilgili süreyi tamamlamış olması, ayrıca isme/ilgili makama yazılmış ıslak imzalı ve onaylı yazının aslı ile SGK barkodlu hizmet dökümü (alanında çalışıp çalışmadığının tespiti için meslek kodu dikkate alınacaktır) gerekmektedir.

IV) DİĞER HUSUSLAR
1) 
Atanmaya hak kazanan aday, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde istenilen belgeler sırasıyla ve eksiksiz bir şekilde hazırlanmış olarak başvuru yeri olan Harran Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na imza karşılığında elden teslim edilmesi gerekmektedir.

2) Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
3) Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.
4) e-Devletten alman karekod içeren belgenin/belgelerin ilanımızın yayımlandığı tarih ile son başvuru tarihi arasında tanzim edilmiş güncel halinin alınmış olması gerekmektedir.
Belgelerin doğrulaması yapılamaması halinde belgeler geçersiz sayılacaktır, değerlendirmeye alınmayacaktır.
5) Yerleşmeye hak kazanan adaylardan, daha sonra evrak tesliminde asıllarının ibrazı istenecektir.
6) Bu ilanda yer almayan hususlar için Genel Hükümler geçerlidir.

V) BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi, işe başlamaları için gerekli belgeler ile teslim edilecek yer ve zaman başvuru bitim tarihi www.harran.edu.tr adresinden ilan edilecektir.
Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.
Belirtilen kadro sayısının 1 (bir) katı kadar yedek aday belirlenecektir.
Asıl olarak kazananlardan süresi içerisinde başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.
Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

VI) ATAMA İÇİN İSTENEN BELGELER
Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar, sonuçların ilan edilmesinden sonra istenecek belgeler, başvuru zamanı, evrakların teslim edilme şekli ve diğer şartlar Üniversitemiz www.harran.edu.tr adresinden ayrıca ilan edilecektir.

Bilgi için:
Personel Daire Başkanlığı : 0 414 318 30 00 Dahili : 2411-2262-2057
İlan Tarihi : 31.05.2024
Son Başvuru Tarihi :
 14.06.2024


Whatsapp Kanalımıza katılmak için tıklayın

iscimemur.net’i twitter da takip etmek ister misiniz? Tıklayın

iscimemur.net özellikle yerel yönetimlerde çalışan memur, işçi ve sözleşmeli personelin çalışma hayatı içerisinde karşılaştıkları özlük veya bordro konularındaki sorulara mevzuatsal dayanakları ile birlikte cevap bulabilecekleri bir platformdur.
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.