Lisans mezunu teknikerin memuriyete giriş derece ve kademesi ile ilave bir derece alıp alamayacağı hakkında GÖRÜŞ

Lisans mezunu teknikerin memuriyete giriş derece ve kademesi ile ilave bir derece alıp alamayacağı hakkında GÖRÜŞ
Yayınlama: 15.03.2023
A+
A-

Lisans mezunu teknikerin memuriyete giriş derece ve kademesi ile ilave bir derece alıp alamayacağı hakkında

7433 sayılı Kanun ile birlikte sözleşmeli personelin memur kadrolarına geçiş süreci başlamış oldu. Bu sürecin en heyecanlıları hiç şüphesizki memuriyete geçen/geçecek olanlarken süreci en yoğun ve stresli geçirenler ise yine hiç şüphesizki insan kaynakları çalışanlarıdır. Zira dışarıdan bakanlar için basit görünse bile aslında yapılması gereken bir çok iş vardır ve bu işlemler de zannedildiği gibi basit değildir.

Bizde bu zor süreçte tereddütlü konulara ilişkin yazılar kaleme almak suretiyle insan kaynakları çalışanlarına destek olmaya çalıştık.

Kaleme aldığımız yazılarımızdan bir tanesi de sözleşmeli tekniker iken aynı zamanda lisans mezunu olanların memuriyete geçtiğinde giriş derece kademelerinin ne olacağı ve ilave bir derece alıp alamayacaları hakkındaydı.

Bu konuda kurumlar arasında farklı uygulamaların olduğunu biliyoruz. Zira kimi kurumlarda söz konusu kişiler 10 uncu derecenin 2 nci kademesine bir derece ilave etmek suretiyle 9/2 den memuriyete başlatılırken tarafımızca yapılan değerlendirme ise farklıydı.

Sitemizin kıymetli yazarlarından Üstat Mehmet Yurdcu Bey bu konuya ilişkin bir yazı kaleme almış ve yazısında özetle sözleşmeli tekniker olarak çalışmaktayken aynı zamanda lisans bölümü de bitiren bir kişinin memuriyete giriş derece ve kademesinin 9/1’e bir derece ilave edilmek suretiyle 8/1 olacağı yönünde değerlendirmede bulunmuştu. İlgili yazı sözleşmeli personelin eğitim durumları itibariyle atama işlemlerinde dikkat edilecek hususlara ilişkin olup mutlaka okunması gereken bir yazıdır. Yazıyı okumak için tıklayın…

Ayrıca konu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü tarafından da ele alınmış ve bu doğrultuda bir görüş verilmiş olup görüş metni aşağıda olduğu gibidir.


T.C.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI

Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü

Sayı:

Konu: Lisans Mezunu Sözleşmeli Teknikerlerin Memur Kadrolarına Atanması Halinde İntibakı

….. BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

İlgi: 22.02.2023 tarihli ve … sayılı yazınız.

Başkanlığınızda sözleşmeli tekniker olarak görev yapan ve Açıköğretim Fakültesi işletme bölümü lisans mezunu olan personelin 7433 sayılı Kanun sonrası atama yapılacak memur kadrosundaki intibak işlemi hakkındaki görüş istemli yazınız incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 7433 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 3 üncü maddesinde, “

b) İl özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde 28/11/2022 tarihi itibarıyla çalışmakta olanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte sözleşmesi devam eden ve 48 inci maddede belirtilen genel şartları taşıyanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde yazılı olarak başvuranlar, sözleşmeli personel olarak çalıştırılmalarına esas alınan memur kadrolarına,

bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altmış gün içinde kurumlarınca atanırlar.

Bu madde hükümlerine göre memur kadrolarına atananların, ilgili mevzuat hükümlerine göre sözleşmeli personel olarak geçirdikleri hizmet süreleri öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir. Bunlar, atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanır ve önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmaz.

…” hükmü ile 6 ncı maddesinde, “Sözleşmeli personelin işe alınması memur kadrolarına ilk defa alınma usulüne tabidir. Sözleşmeli personelden üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri hâlinde sözleşmeli personel olarak çalıştırılmalarına esas alınan memur kadrolarına atanır. Bu kapsamda memur kadrolarına atananların bir yıl süreyle diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamaz. Bunların sözleşmeli personel pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir.” hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinde, “… II – TEKNİK HİZMETLER SINIFI:

Bu Kanunun kapsamına giren kurumlarda meslekleriyle ilgili görevleri fiilen ifa eden ve meri hükümlere göre yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar, jeolog, hidrojeolog, hidrolog,

jeofizikçi, fizikçi, kimyager, matematikçi, istatistikçi, yöneylemci (Hareket araştırmacısı), matematiksel iktisatcı, ekonomici ve benzeri ile teknik öğretmen okullarından mezun olup da, öğretmenlik mesleği dışında teknik hizmetlerde çalışanlar, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi veya bölümlerinden mezun şehir plancısı, yüksek şehir plancısı, yüksek Bölge Plancısı, 3437 ve 9/5/1969 tarih 1177 sayılı Kanunlara göre tütün eksperi yetiştirilenler ile müskirat ve çay eksperleri, fen memuru, yüksek tekniker, tekniker teknisyen ve emsali teknik unvanlara sahip olup, en az orta derecede mesleki tahsil görmüş bulunanlar, Teknik Hizmetler sınıfını teşkil eder.

4 – Teknik hizmetler sınıfında görev almak şartiyle jeolog, jeofizikçi, hidrojeolog, hidrolog, jeomorflog, kimyager, fizikçi, matematikçi, istatistikçi, yöneylemci (harekat araştırmacısı), matematiksel iktisatçı (Ekonometrici), Erkek Teknik Öğretmen Okulu mezunları, fen memurları, teknikerler ve yüksek teknikerler, tütün ve müskirat eksperleri, tarım alet ve makineleri Uzmanlık Yüksek Okulu mezunları ile benzeri fen bilimleri ve Mimarlık ve Mühendislik teknik bilimler lisansiyerleri, Fakültesi veya bölümlerinden mezun olan şehir plancısı, yüksek şehir plancısı, yüksek bölge plancısı. Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Teknoloji Bölümü İş ve Teknik Anabilim Dalı mezunları, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ev Ekonomisi Yüksek Okulu mezunları üniversitelerin arkeoloji ve sanat tarihi bölümlerinin prehistorya, protohistorya ve önasya arkeolojisi, klasik arkeoloji anabilim dallarından mezun olanlar öğrenimlerine göre tespit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece,

C) 1 – Teknik hizmetler sınıfına girenlerden memurluğa girmeden önce yurt içinde veya yurtdışında mesleklerini serbest olarak veya resmi veya özel müesseselerde ifa edenlerle memuriyetten ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak yeniden memuriyete girmek isteyenlerin teknik hizmetlerde geçen süresinden bu kanun ve bu kanunun 87 nci maddesinde sözü edilen kurumlarda geçen sürenin tamamı ve geri kalan sürenin 3/4 ü toplamı memuriyette geçmiş sayılarak bu süreler her yılı bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir.” hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri çerçevesinde sözleşmeli tekniker olarak çalışmakta olan ilgili personelin teknik hizmetler sınıfında yer alan tekniker kadrosuna atanması ve söz konusu personelin lisans mezunu olması nedeniyle 9/1 derece kademeden başlatılıp, ayrıca 36/A/4 hükmü gereğince teknik hizmetler sınıfında yer alması nedeniyle giriş derece ve kademelerine bir derece ilave edilerek intibak işlemi yapılması gerektiği değerlendirilmektedir.

Bilgilerini rica ederim.


Telegram kanalımıza katılmak için tıklayın >> t.me/iscimemurnet


iscimemur.net’i twitter da takip etmek ister misiniz? Tıklayın


Güncel kamu personeli alım ilanları için tıklayın

iscimemur.net özellikle yerel yönetimlerde çalışan memur, işçi ve sözleşmeli personelin çalışma hayatı içerisinde karşılaştıkları özlük veya bordro konularındaki sorulara mevzuatsal dayanakları ile birlikte cevap bulabilecekleri bir platformdur.
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.