Personel Gider Oranı Sınırının Aşılması Halinde Bakanlık İzni Olmadan Naklen Personel Alınamaz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü personel gider oranı mevzuatta belirlenen üst sınırın üzerinde olan belediyelerin bakanlıktan istihdam izni almadan diğer kurumlarda görev yapan personeli naklen tayinle kurumlarına alamayacağı yönünde görüş verdi.

Personel Gider Oranı Sınırının Aşılması Halinde Bakanlık İzni Olmadan Naklen Personel Alınamaz
Yayınlama: 28.05.2024
Düzenleme: 29.05.2024 08:13
A+
A-

Personel Gider Oranı Sınırının Aşılması Halinde Bakanlık İzni Olmadan Naklen Personel Alınamaz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü personel gider oranı mevzuatta belirlenen üst sınırın üzerinde olan belediyelerin bakanlıktan istihdam izni almadan diğer kurumlarda görev yapan personeli naklen tayinle kurumlarına alamayacağı yönünde görüş verdi.

İlgili görüş yazısı şu şekilde;


NOT: Personel gider oranlarının mevzuatla belirlenen oranlar üzerinde olması halinde Bakanlığımızdan istihdam izni almadan naklen personel alınamayacağı

T.C.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI

Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü

Sayı: E-53773008-622.02-9453609

Tarih: 13/05/2024

Konu: Görüş (Personel Gider Oranlarının Mevzuatla Belirlenen Oranlar Üzerinde Olması Halinde Bakanlığımızdan İstihdam İzni Almadan Diğer Kurumlarda Görev Yapan Personelin Kurumunuza Naklinin Yapılamayacağı)

…………… BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

İlgi: …………. tarihli ve ……………………….. sayılı yazınız.

Belediyenizin personel gider oranının mevzuatla belirlenen oranların üzerinde olduğundan bahisle boş bulunan zabıta memuru kadrosuna diğer belediyelerden aynı unvanlı personelin naklen atamasının yapılıp yapılmayacağı hususunda görüş talep edilen ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Memurların bir kurumdan diğerine nakilleri” başlıklı 74 üncü maddesinde, “Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakatı ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür. Kazanılmış hak derecelerinin altındaki derecelere atanabilmeleri için ise atanacakları kadro derecesi ile kazanılmış hak dereceleri arasındaki farkın 3 dereceden çok olmaması ve memurların isteği de şarttır.

Aşağı dereceye atananların 68 inci maddede yazılı süre kaydı aranmaksızın eski derecelerine tekrar atanmaları caizdir.

Kazanılmış hak derecelerinden aşağı derecelere atananların aylık derece ve kademeleri genel hükümlere göre tespit edilmekle beraber, atandıkları bu derecelerde geçirdikleri süreler (kesenek ve karşılık farklarının kendileri tarafından her ay T.C. Emekli Sandığına gönderilmesini kabul etmeleri şartiyle) emeklilik yönünden eski derecelerinde değerlendirilir.

13/12/1960 tarihli ve 160 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren kurumlarla bu Kanuna tabi kurumlar arasındaki nakillerde de yukarıdaki hükümler uygulanır. Aynı kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren kurumlarda çalışıp 657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden, hizmete giriş dereceleri 36 ncı madde ile tespit edilen giriş derecelerinin üzerinde olanların ilk ilerleme ve yükselmeleri için kanuni bekleme sürelerine yukarıda yazılı dereceler arasındaki sürelere tekabül eden süre kadar ilave edilir.” hükmü yer almaktadır.

Ayrıca, 5393 sayılı Belediye Kanununun “Norm kadro ve personel istihdamı” başlıklı 49 uncu maddesinin dokuzuncu fıkrasında,

“Belediyenin yıllık toplam personel giderleri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın yüzde otuzunu aşamaz. Nüfusu 10.000’in altında olan belediyelerde bu oran yüzde kırk olarak uygulanır. Yıl içerisinde aylık ve ücretlerde beklenmedik bir artışın meydana gelmesi sonucunda personel giderlerinin söz konusu oranları aşması durumunda, cari yıl ve izleyen yıllarda personel giderleri bu oranların altına ininceye kadar yeni personel alımı yapılamaz. Yeni personel alımı nedeniyle bu oranın aşılması sebebiyle oluşacak kamu zararı, zararın oluştuğu tarihten itibaren hesaplanacak kanunî faiziyle birlikte belediye başkanından tahsil edilir. Personelin her türlü alacakları zamanında ve öncelikle ödenir.” hükmü ile geçici birinci maddesinde, Bu Kanunun yayımı tarihinde personel giderlerine ilişkin olarak 49 uncu maddede belirtilen oranları aşmış olan belediyelerde bu oranların altına inilinceye kadar, boş kadro ve pozisyon bulunması ve bütçe imkânlarının yeterli olması kaydıyla 1.1.2005 tarihinde mevcut memur ve sözleşmeli personel sayısının yüzde onunu geçmemek üzere İçişleri Bakanlığınca zorunlu hâllere münhasır olacak şekilde verilecek izin dışında ilâve personel istihdam edilemez. Geçici iş pozisyonları için önceki yıldan fazla olacak şekilde vize yapılamaz.” hükmü bulunmaktadır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri çerçevesinde Belediyenizin personel gider oranının % 44,70 olması nedeniyle Bakanlığımızdan istihdam izni alınmadan söz konusu personelin naklen geçişinin yapılması mümkün bulunmamaktadır.

Bilgilerini rica ederim.

PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayın

Whatsapp Kanalımıza katılmak için tıklayın

iscimemur.net’i twitter da takip etmek ister misiniz? Tıklayın

iscimemur.net özellikle yerel yönetimlerde çalışan memur, işçi ve sözleşmeli personelin çalışma hayatı içerisinde karşılaştıkları özlük veya bordro konularındaki sorulara mevzuatsal dayanakları ile birlikte cevap bulabilecekleri bir platformdur.
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.