Programcı ve çözümleyici kadrosunda görev yapan memurların intibakında 19/2/2014 tarihinin önemi

Programcı ve çözümleyici kadrosunda görev yapan memurların intibakında 19/2/2014 tarihinin önemi
Yayınlama: 18.09.2023
A+
A-

Programcı ve çözümleyici kadrosunda görev yapan memurların intibakında 19/2/2014 tarihinin önemi

Bu yazımızda belediyelerde programcı ve çözümleyici kadro unvanları ile sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken 7433 sayılı Kanun kapsamında memur kadrolarına geçirilenlerin, gerek özel sektör gerekse kamu kurum ve kuruluşlarında çalıştıkları sürelerden kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilecek kısmın belirlenmesinde hangi hususlara dikkat edileceğine değineceğiz.

Bilindiği üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin Ortak Hükümler başlıklı bölümün (C) bendinde sayılan gerek özel gerekse kamu kurumlarında geçen süreler belli şartlar dâhilinde memurların kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilmektedir.

Fakat programcı ve çözümleyici kadroları her zaman için Teknik Hizmetler Sınıfında yer alan kadrolar değildi. Bu sebeple öncelikle bahsi geçen kadroların ne zaman Teknik Hizmetler Sınıfına alındığına bakmamız gerekmektedir.

Programcı ve çözümleyici unvanlı kadrolar önceleri Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alırken, 19/2/2014 tarihli ve 28918 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan 6518 Sayılı AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİHAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VEKANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN’un 112 nci maddesinde geçen;

“… 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı cetvelin kurumlara ait bölümleri ile diğer ilgili mevzuatta yer alan Programcı ve Çözümleyici unvanlı kadroların sınıfı Teknik Hizmetler Sınıfı olarak değiştirilmiştir.” Hükmü gereğince Teknik Hizmetler Sınıfına alınmışlardır.

Söz konusu değişiklik sonrası bu kadrolarda çalışanların gerek özel gerekse kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış oldukları süreler, belirli şartlar dâhilinde, kazanılmış hak aylıklarında değerlendirmeye tabi tutulabilmektedir.

Aslında bu değerlendirmemizi özel hale getiren 6518 sayılı Kanun’un 112 nci maddesinin yürürlük tarihidir. Zira aynı Kanunun 125 inci maddesine göre 112 nci maddenin yürürlük tarihi mezkur Kanunun Resmi Gazete ‘de yayımlandığı tarih yani 19/2/2014 tarihidir. Dolayısıyla Programcı ve Çözümleyici kadroları 19/2/2014 tarihi itibariyle Teknik Hizmetler Sınıfına alınmışlardır. Anılan tarih öncesinde ise GİH sınıfında yer almaktaydılar.

Peki 19/2/2014 tarihinden önce Programcı ve Çözümleyici meslek koduyla çalışmış olanların çalıştıkları bu süreler kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilecek mi?

Değerlendirmemiz;

Eğer yapılan yeni bir düzenlemeyse ve düzenlemenin içerisine de farklı bir hüküm koyulmadıysa, düzenleme yürürlük tarihi itibari ile hüküm doğuracaktır.

Bu söylediklerimizi destekleyen bir Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararında;

Konumuz özelinde bir örnek olmamakla birlikte Kazanılmış haklar yönünden örnek alınabilecek bir karar olan  

“Kanunların geriye yürümezliği ilkesi, bir hukuki işlem veya eylemin, bir hukuki ilişkinin vuku bulduğu ya da meydana geldiği dönemdeki kanunun hükümlerine tabi kalmaya devam edeceğini ifade eder. Sonradan çıkan kanun, kural olarak yürürlüğünden önceki olaylara ve ilişkilere uygulanmaz.

Yeni yürürlüğe giren kanunlar için kabul edilen geriye yürümezlik esası, idare hukuku alanında da ‘idari işlemlerin geriye yürümezliği’ ilkesi olarak kabul görmektedir. Böylece, kazanılmış hakları, mevcut durumu korumak ve hukuki ilişkilerde istikrarı sağlamak gerekliliğinden doğan bir sosyal hayat kuralı olarak, ‘idari işlemlerin geriye yürümezliği’ ilkesi idare hukuku alanında benimsenmiştir. (Duran, Lütfı; İdare Hukuku Meseleleri, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi yayını, İstanbul, 1964, s.403.)

Anayasa Mahkemesi kararında özetle Gerek özel hukuk ve gerekse kamu hukuku alanında, kural olarak her kanun eğer tersini öngören bir hüküm taşımıyorsa ancak yürürlüğe girdiği tarihten sonraki zamanda meydana gelen olaylara ve ilişkilere uygulanır; o tarihten önceki zamana rastlayan olaylara ve ilişkilere uygulanmaz. Hukuk güvenliği bunu gerektirir.”( 03/07/1989 tarihli, 1988/5 Esas, 1989/3 Karar) denilmektedir.

Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda;

Programcı ve Çözümleyici kadro unvanları ile çalışanların meslekleriyle ilgili çalıştıkları süreler, belli oranlar dahilinde kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilirken 19/2/2014 tarihinin dikkate alınması ve anılan tarih öncesindeki çalışmaların değerlendirilmeye tabi tutulmaması gerektiğini düşünmekteyiz.

Ayrıca ilgili kişiler 19/2/2014 tarihinden sonra Programcı ve Çözümleyici meslek koduyla çalışmış olsalar bile bu kadrolara atanma şartlarını ne zaman elde ettiklerine ayrıca bakmak gerekmektedir.

Takdir okuyucunundur…

Mehmet YURDCU

Tavşanlı Belediyesi  / Kütahya

Yazarın Tüm Yazıları İçin Tıklayın…


Telegram kanalımıza katılmak için tıklayın >> t.me/iscimemurnet


iscimemur.net’i twitter da takip etmek ister misiniz? Tıklayın

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.