Sınavda İlan Edilmeyen Kadroya Atama Yapılabilir Mi?

Sınavda İlan Edilmeyen Kadroya Atama Yapılabilir Mi?
Yayınlama: 23.03.2022
A+
A-

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı, Sınavda ilan edilmeyen kadrolara atama yapılabilir mi?

T.C.
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI
Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü

Sayı: E-53773008-622.02-2735507

Konu: Sınavda ilan edilmeyen kadrolara atama yapılması

Tarih: 19.01.2022

…….……. BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

İlgi: …. tarihli ve … sayılı yazınız

‘Zabıta Görevde Yükselme Sınavı’ kapsamında ilan edilen 3 üncü derece 1 adet zabıta komiseri kadrosu için 2 zabıta memurunun sınava katıldığı, 2 personelin barajı aşarak başarılı olduğu, bir adet zabıta komiseri kadrosu ilan edildiğinden 1 personelin atamasının yapıldığı, boş kadro olarak ilan edilmeyen zabıta komiseri kadrosuna sınavda başarılı olan ancak başarı sıralaması dışında kalan 1 personelin atanıp atanamayacağına ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 11.4.2007 tarihli ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 18 inci maddesinde, “(1) Görevde yükselme suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmaları gerekir.” hükmü,

23 üncü maddesinde, “(1) Görevde yükselme sınavı için ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır.

(2) Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir ve ilgili belediyelerin resmi internet sitesinde ilan edilir. Yapılan puanlama sonunda eşitlik olması durumunda sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara, öncelik verilir. Bunların da eşitliği halinde kura ile tespit yapılır.

(3) İlgili belediyelerce ihtiyaç duyulması halinde görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayan personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, başarı sıralamasına göre yedek olarak belirlenebilir.” hükmü,

24 üncü maddesinde, “(1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip en geç bir ay içinde atanır.

(2) Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, vefat, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma, sebepleriyle boş kalan veya boşalan kadrolara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

(3) İlan edilen veya boşalan kadrolara, görevde yükselme sınavında başarılı olanlar atanmadan diğer mahalli idarelerden veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarından naklen veya açıktan atama yapılamaz.” hükmü yer almaktadır.

18.12.2021 tarih ve 31693 sayılı R.G.de yayımlanan Yönetmeliğin 19 uncu maddesiyle yürürlükten kaldırılan 26 ncı maddesinde de, “(1) Yapılan sınav sonucunda başarılı bulunanlar arasından, 3 ay içinde başarı sıralamasına göre boş kadro sayısı kadar atama yapılır. İlan edilen boş kadrolara atama yapıldıktan sonra bu kadroların boşalması durumunda sınavda başarılı olan diğer adaylar arasından başarı sırasına göre iki yıl içinde atama yapılabilir.

(2) İlan edilen veya boşalan kadrolara, görevde yükselme sınavında başarılı olanlar atanmadan diğer mahalli idarelerden veya herhangi bir resmi kurumdan naklen veya açıktan atama yapılamaz.” hükmü yer almaktaydı.

Görevde yükselme sınavında ilan edilmeyen kadrolara görevde yükselme sonucu ile atama yapılmayacağı ilişkin olarak açılan davalarda Danıştay Başkanlığının görüşü yerleşik hale gelmiştir.

“Gerek Genel Yönetmeliklerde gerekse Kurum Yönetmeliğinde yer alan boş kadrolardan kasıt, davacının ileri sürdüğü gibi mevcut tüm boş kadrolar olmadığı açık olup, bu düzenlemelerde yer alan boş kadroların, kurumun sınav açılmasını uygun gördüğü kadrolar olarak anlaşılması gerekir. Dolayısıyla, sınavı açılmayan, sınavdan sonra boşalan ya da boşalacak olan kadrolara, bu sınav sonucuna göre atama yapılması hukuken mümkün değildir.” (Danıştay 5. Daire, E:2004/1756, K:2005/5009, T:08/11/2005; Danıştay 5. Daire, E:2002/1895, K:2003/1891, T:06/05/2003).

“Belirli sayıdaki kadro için açılan unvan yükselmesi sınavında, yalnızca o kadro sayısı kadar en yüksek puan alanların başarılı sayılacağı hakkında.” (Danıştay 5. Daire, E:1999/4863, K:2003/483, T:24/02/2003).

“Sınavın yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan düzenlemeye göre, bu sınavın ilan edildiği tarihte boş bulunan kadrolara başarı sıralamasına göre atama yapılması gerektiği hakkında.” (Danıştay 5. Daire, E:2004/223, K:2004/1608, T:05/04/2004).

Bu itibarla ilgilinin ‘Zabıta Görevde Yükselme Sınavı’nda ilan edilmeyen zabıta komiseri kadrosuna atanmasının mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir.
Bilgilerini rica ederim.


PDF İçin Tıklayın…


Görüşler Sayfamız İçin Tıklayın…


Sosyal Medya hesaplarımızı takip ederek personel mevzuatı ile ilgili paylaşımlarımızdan anında haberdar olabilirsiniz.

Sosyal Medya Hesaplarımız

Bizi İnstagram dan Takip Etmek İçin @iscimemurnet instagram

Bizi Twitter dan Takip Etmek İçin @iscimemur.net twitter

Facebook İnsan Kaynakları Grubumuza Katılmak İçin @iscimemur.net facebook 


 

iscimemur.net özellikle yerel yönetimlerde çalışan memur, işçi ve sözleşmeli personelin çalışma hayatı içerisinde karşılaştıkları özlük veya bordro konularındaki sorulara mevzuatsal dayanakları ile birlikte cevap bulabilecekleri bir platformdur.
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.