Sosyal Medyada İşyerini Küçük Düşürücü Mesaj Paylaşınca İş Akdi Feshedildi

Sosyal medyada işyerini küçük düşürücü mesaj paylaşmak, iş akdinin feshi, Yargıtay Kararı…

Sosyal Medyada İşyerini Küçük Düşürücü Mesaj Paylaşınca İş Akdi Feshedildi
Yayınlama: 19.09.2021
A+
A-

Sosyal medyada işyerini küçük düşürücü mesaj paylaşmak, iş akdinin feshi, Yargıtay Kararı…

Özel hastane çalışanı erkek bir hemşire mesai saatleri içerisinde hasta yatakları üzerine çıkıp resim çekilir ve bu resmi facebook adlı sosyal medya sitesindeki bir grupta “…hasta gelmesin diye dua ederken biz…” notuyla paylaşır. Paylaşılan görüntüde kurumun adı ve logosuda görülmektedir. Hemşirenin çalıştığı kurum ise bu paylaşımı “kurumu ve mesleği küçük düşürücü hareket” olarak kabul edip hemşirenin iş sözleşmesini tazminatsız bir şekilde fesheder.

Yaptığı paylaşım yüzünden işinden olan erkek hemşire işe iade davası açmak suretiyle hak arama yolculuğuna çıkar. Davanın görüldüğü iş mahkemesi hemşireyi “…isimli bir grupta paylaşıldığı dolayısıyla aynı meslek grubu içerisinde paylaşılmış olduğu bu nedenle arkadaşlar arasında veya meslektaşları arasında bir espri olarak kabul edilmesi gerektiği, davalıyı küçük düşürecek nitelikte bulunmadığı bu nedenle davacının iş akdinin haklı veya geçerli bir sebebe dayanmadığı…” gerekçesiyle haklı bulur.

Karar Yargıtay’dan Döndü

Yerel mahkeme her ne kadar hemşireyi haklı bulup paylaştığı resmi de meslektaşlar arasında bir epri olarak görse bile Yargıtay bu konuda farklı karar verir. Yargıtay söz konusu resmin binlerce kişinin izleyip görebileceği bir sosyal medya sitesinde paylaşılmasının işyerindeki çalışma disiplinini ve iş akışını etkileyecek nitelikte olduğunu söyler ve mahkemenin kararını bozar. Sonuç olarak Sosyal medyada işyerini küçük düşürücü mesaj paylaşmak iş akdinin feshi için geçerli neden sayılmıştır.

İşte ilgili Yargıtay kararı…

7.Hukuk Dairesi

2015/46017 E.

  2016/11591 K.

“İçtihat Metni”

Mahkemesi :İş Mahkemesi

Dava Türü : İşe iade


YARGITAY İLAMI

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği görüşüldü:

Davacı vekili, davacının iş akdine, çalışma saatleri içerisinde arkadaşları ile kurumu ve mesleği küçük düşürücü mahiyette fotoğraf çektirip bu fotoğrafları davalı şirketin isim ve logosunu kullanarak sosyal medya üzerinden paylaştığı gerekçesiyle son verildiğini, davacının sosyal paylaşım sitesinde yer alan fotoğraflarının hiçbir şekilde mesai saatleri içerisinde çekilmiş olan fotoğraflar olmadığını, feshin haklı yada geçerli bir nedeni bulunmadığını öne sürerek feshin geçersizliğinin tespiti ile davacının işe iadesine karar verilmesini istemiştir.

Davalı, davacının iş arkadaşlarıyla birlikte mesai saatleri içerisinde, hasta yataklarının üzerine çıkıp kurumu ve mesleğini küçük düşürecek şekilde fotoğraf çektirdiği, daha sonra bu fotoğrafı sosyal medya hesabından bir grup aracılığıyla, kurum isim ve logosunu açıkça beyan ederek, ” hasta gelmesin diye dua ederken, … Memorial Hastanesi” başlığıyla facebook adlı sosyal paylaşım sitesinde yayınladığını bu nedenle yapılan feshin haklı olduğunu savunarak davanın reddini talep etmiştir.

Mahkemece; feshe konu fotoğrafta davacının 3 arkadaşı ile birlikte hasta yatakları üzerinde dua ederken görüldüğü ve başlık olarak da ”hasta gelmesin diye dua ederken biz” yazıldığı, başlıkta davalının isminin de yer aldığı ancak her ne kadar davacının iş akdi 4857 sayılı Yasanın 25/2 – e fıkrasına istinaden feshedilmiş ise de, yapılan davranışının bu boyuta varmadığı, fotoğrafın internet sosyal paylaşım ortamında ”hemşire- lifesaver” isimli bir grupta paylaşıldığı dolayısıyla aynı meslek grubu içerisinde paylaşılmış olduğu bu nedenle arkadaşlar arasında veya meslektaşları arasında bir espri olarak kabul edilmesi gerektiği, davalıyı küçük düşürecek nitelikte bulunmadığı bu nedenle davacının iş akdinin haklı veya geçerli bir sebebe dayanmadığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.

Taraflar arasında iş sözleşmesinin feshinin geçerli nedene dayanıp dayanmadığı uyuşmazlık konusu olup, normatif dayanak 4857 sayılı İş Kanununun 18 ve devamı maddeleridir. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 18.maddesine göre otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır.

İş Kanununun 18.maddesi bakımından işçinin davranışlarından kaynaklanan sebepler, işçinin aynı Kanunun 25/II.maddesinde öngörülen sebepler niteliğinde ve ağırlığında olmayan işyerinde işin görülmesini önemli ölçüde olumsuz etkileyen, sözleşmeye aykırı davranışlarıdır. İşçinin davranışı ancak işyerinde olumsuzluklara yol açması halinde geçerli sebep olabilir. İşçinin sosyal açıdan olumsuz bir davranışı, toplumsal ve etik açıdan onaylanmayacak bir tutumu işyerinde üretim ve iş ilişkisi süresince herhangi bir olumsuz etki yapmıyorsa geçerli sebep sayılamaz.

4857 sayılı İş Kanununun 20.maddesinin ikinci fıkrasına göre geçerli nedene dayandığını ispat yükümlülüğü işverene aittir. İşçi, feshin başka bir sebebe dayandığını iddia ettiği takdirde, bu iddiasını ispatla yükümlüdür.

Somut olayda, davalı şirkete ait …Hastanesinde erkek hemşire olarak çalışan davacının iş akdine 13.11.2014 tarihinde ”..çalışma saatleriniz içerisinde acil servis hasta yatakları üzerinde arkadaşlarınız ile kurumu ve mesleğinizi küçük düşürecek şekilde fotoğraf çektirerek, bu fotoğrafları kurumumuzun isim ve logosunu kullanarak sosyal medya üzerinden paylaştığınız sabit olarak tespit edilmiştir. Yaptığınız bu davranış mesai saatleri içerisinde işinizi ciddiye alarak çalışmadığınızı göstermektedir. Kurum kültürüne ve genel iş hayatı kurallarına uymadığınızdan 4857 /25-II-e gereği doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunmanız dolayısıyla iş akdine son verilmiştir.” içerikli fesih bildirimi ile son verilmiştir.

02.11.2014 tarihinde ”facebook” adlı sosyal paylaşım sitesinde ”hemşire-lifesaver” isimli bir grup içerisinde yayınlanan ”hasta gelmesin diye dua ederken biz, …. hastanesi :)” başlıklı, davacı ile birlikte 3 kişinin hasta yatakları üzerinde bağdaş kurup oturduğu ve ellerini havaya kaldırarak dua ettikleri fotoğrafın davalı işverence fesih nedeni yapıldığı anlaşılmaktadır. Paylaşılan bu fotoğrafta davalı kurumun isim ve logosu kullanıldığı gibi fotoğrafta davacının üzerinde formasının ve yaka kartının da bulunduğu görülmektedir. Sözü edilen paylaşım 1.285 kişi tarafından beğenilmiş ve fotoğrafın altına 52 yorum yapılmıştır. Fotoğrafın yayınlandığı ”hemşire-lifesaver” grubunun yaklaşık 13.102 üyesi olduğu anlaşılmaktadır.

Davacının 12.11.2014 tarihli savunması ile aynı gün temyiz incelemesi yapılan Dairemizin 2016/10461 Esas sayılı dava dosyasında aynı paylaşım nedeniyle iş akdi feshedilen işçinin savunmasından fotoğrafların mesai saatleri içerisinde çekildiği ve paylaşılmasına davacının rızasının bulunduğu anlaşılmaktadır.

Davacının mesai saatleri içerisinde çekilen ve paylaşılacağının bilindiği fotoğraflarının binlerce kişi tarafından izlenebilecek bir sosyal paylaşım sitesinde yayınlanması işyerindeki çalışma disiplinini ve iş akışını etkileyecek nitelikte olup artık davalı işverenden davacı ile çalışması beklenemeyeceğinden somut olayda haklı bir fesih nedeni bulunmasa bile fesih için geçerli bir nedenin bulunduğunun kabulü gerekmektedir.

Açıklanan nedenle feshin geçerli olduğunun kabulü ile davanın reddine karar verilmesi gerekirken yanılgılı değerlendirme ile kabulüne karar verilmesi hatalıdır.

4857 sayılı İş Yasasının 20/3.maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan gerekçe ile;

1-Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,

2-Davanın REDDİNE,

3-Karar tarihinde alınması gerekli 29,20 TL harçtan peşin alınan 25,20 TL harcın mahsubu ile bakiye 4,00 TL harcın davacıdan alınarak Hazine’ye gelir kaydına,

4-Davacının yapmış olduğu yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, davalı şirketin yaptığı dosyanın Yargıtay’a geliş dönüş masrafı dahil toplam 38.00 TL yargılama giderinin davacıdan alınarak davalıya ödenmesine,

5-Karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT’ne göre belirlenen 1.800,00 TL avukatlık ücretinin davacıdan alınarak davalılara verilmesine,

6-Artan gider ve delil avansının ilgilisine iadesine,

7-Peşin alınan temyiz harcının istek halinde davalıya iadesine, 26.05.2016 oybirliğiyle KESİN olarak karar verildi.


Sosyal Medya hesaplarımızı takip ederek personel mevzuatı ile ilgili paylaşımlarımızdan anında haberdar olabilirsiniz…

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.