Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Ücreti Kimlere Ödenir?

Büyükşehir Belediye Başkanları, Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün Yönetim Kurulu Başkanı olmakla birlikte 318 sayılı KHK’nın geçici 2 nci maddesinde ismen sayılanlar arasında yer almadığından büyükşehir belediye başkanına yönetim kurulu ücreti ödenememektedir.

Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Ücreti Kimlere Ödenir?
Yayınlama: 04.06.2024
Düzenleme: 05.06.2024 09:45
A+
A-

Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Ücreti Kimlere Ödenir?

2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 5 inci maddesinde; “Bu Kanun diğer büyükşehir belediyelerinde de uygulanır.” denildiğinden mezkur Kanun diğer büyükşehir belediyeleri içinde bağlayıcıdır.

2560 sayılı Kanunun Yönetim Kurulu başlıklı 7 nci maddesinde;

“Yönetim Kurulu bir başkanla beş üyeden oluşur.

Büyük Şehir Belediye Başkanı Yönetim Kurulunun başkanıdır. Belediye Başkanının bulunmaması halinde, Genel Müdür Yönetim Kuruluna başkanlık eder.

Genel Müdür ile genel müdür yardımcılarından hizmette en eski olanı, hizmette eşitlik halinde yaşlı bulunan Yönetim Kurulunun tabii üyesidirler. Yönetim Kurulunun diğer üç üyesi İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanının teklifi ve Çevre ve Şehircilik Bakanının onayı ile atanır.

Yönetim Kuruluna atanan üyelerin hizmet süresi 3 yıldır. Süresi dolanlar yeniden atanabilirler. Bir üyeliğin herhangi bir sebeple boşalması halinde, yerine atananlar daha önceki üyenin süresini tamamlarlar. Yönetim Kuruluna atanacak olanların İSKİ’nin konusuna giren teknik işlerde, yöneticilikte veya işletmecilikte uzmanlaşmış bulunmaları ve uzmanlıklarına uygun yükseköğrenim görmüş olmaları gerekir.

Üyeler, Devlet memurlarına ilişkin mevzuatta yer alan istisnalar dışında, özel ya da kamu sektöründe başka bir görev alamazlar. Genel, katma ve özel bütçeli idarelerin, kamu iktisadi teşebbüslerinin kadrolarından yönetim kuruluna getirilenler asıl görevlerinden maaşsız izinli sayılırlar. Bu kimselerin memuriyetleri ile buna ait her türlü hak ve yükümlülükleri saklıdır. İzinli oldukları müddet, terfi ve emekliliklerinde fiili hizmet olarak hesaba katılacağı gibi bunlardan izinli oldukları sırada terfi hakkını kazananlar, başkaca hiçbir işleme gerek kalmaksızın terfi ettirilirler.

Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri izinli sayıldıkları kurumlarda ellerine geçen ücretlerden daha az olursa, aradaki fark tazminat olarak kendilerine ödenir.” denilmektedir.

Mezkur madde de ifade edildiği üzere yönetim kurulu bir başkan ve 5 üyeden oluşmakla birlikte büyükşehir belediye başkanı yönetim kurulunun başkanıdır. Genel Müdür ve hizmeti en eski olan genel müdür yardımcısı yönetim kurulunun doğal üyeleri olup büyükşehir belediye başkanının katılmadığı toplantılara büyükşehir belediye başkan vekili onunda katılmadığı toplantılara genel müdür başkanlık eder. İlgili görüş yazısı için tıklayın.

318 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici Madde 2 hükmü aşağıdaki gibidir;

“İlgili kanunlarında değişiklik yapılıncaya kadar, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dışında kalan ve yönetim kurulları ile idare edilen kanunla kurulu teşebbüs ve kurumların yönetim kurulu üyesi genel müdür ve genel müdür yardımcılarına kamu iktisadi teşebbüsleri yönetim kurulu üyeleri için öngörülen miktarda ücret ve ek ödemede bulunulur.

Madde metninde geçen 233 sayılı KHK’nın Kapsam ve amaç başlıklı birinci maddesinde;

“Bu Kanun Hükmünde Kararname, iktisadi devlet teşekkülleri ile kamu iktisadi kuruluşlarını ve bunların müesseselerini, bağlı ortaklıklarını ve iştiraklerini kapsar.” denilmekte olup Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüklerinin mezkur madde kapsamında olmadığı açıktır.

Büyükşehir Belediyelerinin bağlı kuruluşu olmakla birlikte kanunla kurulu, yönetim kurulu ile idare edilen, ayrı tüzel kişiliğe sahip bir kurum olan Su ve Kanalizasyon İdareleri, bu haliyle 318 sayılı KHK’nın geçici 2 nci maddesi kapsamına girmektedir.

318 sayılı KHK’nın geçici ikinci maddesinde yönetim kurulu üyesi genel müdür ve genel müdür yardımcıları denilmek suretiyle 2560 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde geçen yönetim kurulunun iki doğal üyesi sayma yoluyla açıkça zikredilmiştir. Burada bahsedilen genel müdür yardımcısı memuriyette en kıdemli olan değil genel müdür yardımcılığı görevinde en kıdemli olandır. İlgili görüş yazısı için tıklayın.

Yine aynı madde de bu kişilere verilecek ücret ve ek ödemenin belirlenmesinde kamu iktisadi teşebbüsleri yönetim kurulu üyeleri için öngörülen miktarların dikkate alınacağı açıkça düzenlenmiştir.

3 Eylül 2023 tarihli ve 32298 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan 7551 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararının Bazı kurum ve kuruluşlarda 2023 yılı yönetim, denetim ve tasfiye kurulu üyelik ücretleri başlıklı 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında;

“Özelleştirme kapsam ve programında bulunup kamu payı %50’nin üzerinde olan kuruluşlar dahil kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının yönetim kurulu üyelerine 15.661 TL, yönetim kurulu başkanına bu ücretin iki katı,

tutarında net aylık ücret verilir.” denilmektedir.

Aynı kararın Ücretlerin belirlenmesi başlıklı 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yönetim, denetim ve tasfiye kurulu üyelikleri için belirlenen ücret tavanlarının 2023 yılı ikinci altı ayı için geçerli olduğu, üçüncü fıkrada ise yönetim, denetim ve tasfiye kurulu üyelik ücretlerine 2024 yılından itibaren kamu görevlilerinin geneline yönelik mali haklarda öngörülen artış oranı kadar artış yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

2024 yılı Ocak ayında kamu görevlilerine %49,25 oranında zam yapılmıştır. O halde mezkur kararda geçen 15.661 TL’nin güncel karşılığı 23.374,04 TL’dir.

Bu sebeple genel müdür ve genel müdür yardımcısı olup yönetim kurulu üyeliği yapanlara verilecek yönetim kurulu ücreti 30 Haziran 2024 tarihine kadar net 23.374,04 TL’dir.

Sonuç ve değerlendirme;

Büyükşehir Belediye Başkanları, Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün Yönetim Kurulu Başkanı olmakla birlikte 318 sayılı KHK’nın geçici 2 nci maddesinde ismen sayılanlar arasında yer almadığından büyükşehir belediye başkanına yönetim kurulu ücreti ödenememektedir. Böyle bir ödemenin yasal zemini mevzuat içerisinde yer almadığından ödeme yapılan idarelerde gerçekleştirilen Sayıştay denetimleri kamu zararı bulgusuyla sonuçlanmakta ve ilgili ödemelerin tahsili yoluna gidilmektedir.

İsa ARAS

Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Yazarın tüm yazıları için tıklayın

Whatsapp Kanalımıza katılmak için tıklayın


iscimemur.net’i twitter da takip etmek ister misiniz? Tıklayın

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.