Tam Zamanlı Sözleşmeli Mühendis Kısmi Zamanlı Olarak Çalıştırılabilir Mi?

Tam Zamanlı Sözleşmeli Mühendis Kısmi Zamanlı Olarak Çalıştırılabilir Mi?
Yayınlama: 25.03.2022
A+
A-

Tam zamanlı sözleşmeli mühendis kısmi zamanlı olarak çalıştırılabilir mi?

T.C.
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI
Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü

Sayı: E-83683335-622.02-313140

Konu: Görüş İstemi

Tarih: 01/03/2021

…. BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

İlgi: …. tarihli ve … sayılı yazı.

Belediyenizde sözleşmeli mühendis olarak görev yapan……………………………………………………………………………………………….. tarafından 2020 yılında sözleşmesinin yenilenmemesi üzerine dava açıldığı,………………… İdare Mahkemesinin …………. tarihli ve………………. esas sayılı kararı ile söz konusu işlemin iptal edildiği ancak tam zamanlı istihdama ihtiyaç bulunmadığı belirtilerek, adı geçen ile kısmi zamanlı sözleşme yapılıp yapılmayacağı konusunda görüş talep eden ilgi (a) yazınız ve ekleri incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 5393 sayılı Belediye Kanununun Norm kadro ve personel istihdamı başlıklı 49 uncu maddesinde; “…Belediye personeli, belediye başkanı tarafından atanır. Birim müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda belediye meclisinin bilgisine sunulur. Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, plânlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plâncısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir. Sözleşmeli personel eliyle yürütülen hizmetlere ilişkin boş kadrolara ayrıca atama yapılamaz. Bu personelin, yürütecekleri hizmetler için ihdas edilmiş kadro unvanının gerektirdiği nitelikleri taşımaları şarttır. Bu fıkra uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edileceklere ödenecek net ücret, söz konusu kadro unvanı için birinci derecenin birinci kademesi esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının yüzde 25 fazlasını geçmemek üzere belediye meclisi kararıyla belirlenir. Genel hükümlere göre birinci dereceden kadro ihdas edilemeyen kadro unvanları için ise o kadro unvanından ihdası yapılmış en yüksek kadro derecesinin birinci kademesi esas alınır ve yapılacak ödemenin azami tutarı yukarıda belirtilen usûle göre tespit olunur. Bu fıkra hükümlerine göre çalıştırılacak personel için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı unvanlar itibarıyla sınırlama getirebilir…” hükmü yer almaktadır.

İlgi (b) Genelgenin 5 inci maddesinde ise ; “Kısmi zamanlı sözleşmeli personel istihdamı sadece avukat, mimar, mühendis (inşaat mühendisi veya harita mühendisi olmak kaydıyla) ve veteriner kadro unvanları ile sınırlanmış olduğundan, bu kadro unvanları dışında ve aynı unvanda birden fazla kısmi zamanlı sözleşmeli personel istihdamı yapılmayacaktır. Bu kadro unvanlarında tam zamanlı sözleşmeli personel veya kadrolu memur personel çalıştırılması halinde aynı unvanda kısmi zamanlı sözleşmeli personel istihdam edilmeyecektir. Başka bir kurumda kısmi zamanlı sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerle sözleşme yapılmayacaktır.” hükmü bulunmaktadır.

Diğer taraftan, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun Kararların sonuçları başlıklı 28 inci maddesinin birinci fıkrasında; “Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez.” hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri çerçevesinde, halihazırda ilgili personel hakkında idare mahkemeleri tarafından verilen iptal kararlarının otuz günlük süre içinde uygulanması zorunlu olup, bahse konu personelin maden mühendisi olması dolayısıyla ilgi (b) deki Genelgede mezkur tahdidi hüküm gereği avukat, mimar, mühendis (inşaat mühendisi veya harita mühendisi) ve veteriner unvanları kapsamında değerlendirilemeyeceğinden kısmi zamanlı sözleşmeli personel olarak istihdamı da mümkün bulunmamaktadır.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

PDF İçin Tıklayın…


Görüşler Sayfamız İçin Tıklayın…


Sosyal Medya hesaplarımızı takip ederek personel mevzuatı ile ilgili paylaşımlarımızdan anında haberdar olabilirsiniz.

Sosyal Medya Hesaplarımız

Bizi İnstagram dan Takip Etmek İçin @iscimemurnet instagram

Bizi Twitter dan Takip Etmek İçin @iscimemur.net twitter

Facebook İnsan Kaynakları Grubumuza Katılmak İçin @iscimemur.net facebook

iscimemur.net özellikle yerel yönetimlerde çalışan memur, işçi ve sözleşmeli personelin çalışma hayatı içerisinde karşılaştıkları özlük veya bordro konularındaki sorulara mevzuatsal dayanakları ile birlikte cevap bulabilecekleri bir platformdur.
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 2 Yorum
  1. mustafa dedi ki:

    belediyemizde kismi zamanlı harita mühendisi çalışanımız var yeni yasaya göre kadroya geçme durumu olabilirmi

    1. İSA ARAS dedi ki:

      Kısmı süreli sözleşmeli personel kapsam dahilinde değil.