Yemek yardımına ilişkin düzenlemenin yayımlandığı tarihte yürürlüğe gireceği ve belediye başkanlarının da yararlanabileceği hk.

Yemek yardımına ilişkin düzenlemenin yayımlandığı tarihte yürürlüğe gireceği ve belediye başkanlarının da yararlanabileceği hk.
Yayınlama: 15.04.2022
A+
A-

Yemek yardımı hangi tarihten itibaren uygulanacak? Belediye başkanları yemek yardımından yararlanabilir mi?


T.C.
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI
Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü

Sayı: E-53773008-622.02-3441843

Konu: : Yemek yardımına ilişkin düzenlemenin
yayımlandığı tarihte yürürlüğe gireceği ve
belediye başkanlarının da yararlanabileceği
hk.

Tarih: 14/04/2022

…. BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

İlgi: …. tarihli ve … sayılı yazı.

Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinde 08/04/2022 tarihinde yapılan değişikliğin yürürlük tarihi ile belediye başkanının yemek yardımından yararlanıp yararlanamayacağına ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.

a) Düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihin ne olduğu hakkında:

Bilindiği üzere, 07/04/2022 tarihli ve 5418 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan ve 08/04/2022 tarihli ve 31803 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1 inci maddesinde, “25/8/2021 tarihli ve 31579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme’nin Üçüncü Kısmının Dördüncü Bölümünde yer alan Yerel Yönetim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme’nin “İtfaiye ve zabıta personeline yiyecek yardımı” başlıklı 12 nci maddesinde ve “Yerel yönetimlerde çalışan kamu görevlilerine yemek yardımı” başlıklı 16 ncı maddesinde belirtilen kumanya yardımı; bu Yönetmeliğin uygulanamayacağı durumlarda ve 2022 ve 2023 yılları ile sınırlı olarak, günlük 100 gösterge rakamını geçmemek üzere belirlenen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ödeme yapılması şeklinde uygulanabilir. Bu şekilde yapılan ödeme aylık 2100 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçemez.” hükmü,

2 nci maddesinde ise, “Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.” hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 10 sayılı Resmi Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 7 nci maddesinde, “(1) Kanunlar, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve yönetmelikler ile diğer düzenlemeler, ayrıca bir yürürlük tarihi belirtilmemiş ise Resmî Gazete’de yayımlandığı gün yürürlüğe girer.” hükmü yer almaktadır.

Ayrıca, genel ve düzenleyici nitelikteki işlemler ilke olarak yürürlüğe girdikleri tarihten sonraki olaylara uygulanacağı hem idare hukukunda hem de yüksek yargı içtihatlarında kabul görmüştür. Kanun koyucunun genel ve düzenleyici nitelikteki işlemlerin Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten önceki veya sonraki bir tarihte yürürlüğe gireceğine ilişkin düzenleme yapması da mümkün bulunmaktadır.

Yargıtay Büyük Genel Kurulunun 14/9/1927 tarihli ve E:1927/7, K:1927/7 sayılı kararında, “Bir yasanın yürürlük zamanı hakkında ayrıca süre belirtilmeyip yayın gününden yürürlüğe gireceği açıklandığında, merkezde Ceridei Resmiye ile yayınlanıp ilan edilmekle her yerde ilan edilmiş kabul edilerek ilan tarihinden geçerli sayılır.” denilmiştir.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 23/2/1990 tarihli ve E:1988/109, K:1990/85 sayılı kararında ise, “Genel ve düzenleyici nitelikteki işlemler ilke olarak yürürlüğe girdikleri tarihten sonraki olaylara uygulanırlar ve daha önceki hukuksal düzene göre doğmuş bulunan haklara etki etmezler.” denilmiştir.

Bu itibarla, Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinde yapılan değişikliğin “08.04.2022 tarihinde yürürlüğe gireceği” hüküm altına alındığından, uygulamanın bu tarih itibarıyla yapılması gerektiği değerlendirilmektedir.

a) Belediye başkanlarının yemek yardımından yararlanıp yararlanamayacağı hakkında:

Bilindiği üzere, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 39 uncu maddesinde, “…657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca Devlet memurları ile bakmakla yükümlü bulundukları için uygulanan sosyal hak ve yardımlar, aynı esas ve usullere göre belediye başkanları ile bakmakla yükümlü bulundukları için de uygulanır.” hükmüne yer verilmiştir.

Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda “yiyecek yardımı” Devlet memurlarının sosyal hak ve yardımlarının düzenlendiği VI. Kısımında sayılmıştır.

Bu itibarla, belediye başkanlarının Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği ile sağlanan haklardan yararlanması mümkün bulunmaktadır.

Bilgilerini rica ederim.


Görüşler Sayfamız İçin Tıklayın…

iscimemur.net özellikle yerel yönetimlerde çalışan memur, işçi ve sözleşmeli personelin çalışma hayatı içerisinde karşılaştıkları özlük veya bordro konularındaki sorulara mevzuatsal dayanakları ile birlikte cevap bulabilecekleri bir platformdur.
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.