Yüksek Ek Göstergeli Bir Görevden 1. Dereceli Uzman Kadrosuna Atanmada Asgari Çalışma Süresi Şartı Var mı?

Yüksek Ek Göstergeli Bir Görevden 1. Dereceli Uzman Kadrosuna Atanmada Asgari Çalışma Süresi Şartı Var mı?
Yayınlama: 30.05.2024
Düzenleme: 31.05.2024 11:55
A+
A-

Yüksek Ek Göstergeli Bir Görevden 1. Dereceli Uzman Kadrosuna Atanmada Asgari Çalışma Süresi Şartı Var mı?

Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrası belediyelerin yönetim kadrolarında değişimler yaşanmaktadır. Hali hazırda belediye başkan yardımcısı, daire başkanı, genel sekreter yardımcısı gibi yüksek ek göstergeli kadrolarda bulunanlar görevden alınarak diğer kadrolara atanabilmektedir.

Bu kapsamda bir değişim söz konusu olduğunda ilgililerin mali haklarını mümkün olduğunca koruyarak diğer hangi kadrolara atanabileceği merak konusudur.

Bu yazımızda yüksek ek göstergeli bir görevden 1. Dereceli Uzman kadrosuna atanmada yüksek ek göstergeli görevde asgari çalışma süre şartının olup olmadığını inceleyeceğiz.

Bilindiği üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 43 üncü maddesinin (B) bendinin üçüncü fıkrasında;

“Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkan ve Üyelikleri, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkan ve üyelikleri, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkan ve Üyelikleri, Müşavir ve 1’inci dereceden uzman ünvanlı kadrolara atananlara bu kadrolarda bulundukları sürece daha önce almış oldukları en yüksek ek gösterge üzerinden ödeme yapılır.” denilmektedir.

Mezkur maddede herhangi bir asgari süre şartı belirtilmemiş olsa bile konuyu her kurumun özelinde, kendi yönetmeliği çerçevesinde, ayrı ayrı değerlendirmek gerekir.

Biz belediyeler açısından konuyu ele alacak olursak; belediye başkan yardımcısı, daire başkanı, genel sekreter yardımcısı gibi kadrolarda bulunanların görevden alınması durumunda, yukarıda belirtilen madde kapsamında, atanabilecekleri tek kadro 1’inci dereceden uzman unvanlı kadrodur. Çünkü madde metninde sayılan kadrolardan sadece uzman kadrosu belediyelerin norm kadrosunda bulunur.

Belediye personelinin mevcut kadrosundan farklı bir kadroya atanması söz konusu olduğunda bakılacak mevzuat kaynağı “Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” ‘dir. Elbette atama yapılacak kadronun yönetmelikte yer alan bir kadro olması durumunda bu geçerlidir.

Uzman kadrosu mezkur yönetmelikte Araştırma, planlama ve savunma hizmetleri grubunda ve görevde yükselme sınavına tabi kadrolar arasında yer alır. Ayrıca uzman kadrosuna atanacaklar için bahsi geçen yönetmelikte bazı genel ve özel şartlar düzenlenmiştir.

Buna göre;

Uzman kadrosuna atanmak için aranan genel şartlar;

a) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

b) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinde belirtilen atanabilme şartlarını taşımak,

c) Bu Yönetmelik kapsamındaki kadrolara atanabilmek için son müracaat tarihi itibarıyla en az bir yıl süreyle atamanın yapılacağı yerel yönetimde çalışmış olmaktır.

Uzman kadrosuna atanmak için aranan özel şartlar ise;

1) Dört yıllık yüksekokul veya fakültelerden veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

2) Son müracaat tarihi itibarıyla 5 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinde sayılan görevlerde en az dört yıl veya koruma ve güvenlik görevlisi amiri, şef, koruma ve güvenlik şefi, çözümleyici, ayniyat saymanı, muhasebeci, kontrol memuru, eğitmen kadroları ile en az lisans düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolarda en az iki yıl çalışmış olmaktır.

Yine aynı yönetmeliğin Hizmet grupları arasında geçişler başlıklı 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde;

Bu Yönetmelik kapsamı dışında bulunan daha üst görevlerde en az altı ay süreyle çalışmış olanlar, alt görevlerde çalışma süresi şartı hariç olmak üzere, aranan diğer özel şartları taşımaları kaydıyla, 5 inci maddede yer alan yönetim hizmetleri grubu, araştırma, planlama ve savunma hizmetleri grubu ve hukuk hizmetleri grubunda gösterilen kadrolar ile unvan değişikliğine tabi kadrolara sınavsız, genel hükümlere göre atanabilirler. Diğer hizmet gruplarında yer alan kadrolara atanmada en az altı ay çalışmış olma şartı aranmaz.” hükmü yer almaktadır.

Sonuç ve değerlendirme;

Uzman kadrosu mezkur yönetmelikte sayılan bir kadro olmakla birlikte belediye başkan yardımcısı, daire başkanı, genel sekreter yardımcısı gibi kadrolar bahsi geçen yönetmeliğin kapsamı dışındadır. Dolayısıyla belediye başkan yardımcısı, daire başkanı, genel sekreter yardımcısı gibi kadrolarda bulunanların yönetmeliğin yukarıda bahsedilen 19 uncu maddesi kapsamında uzman unvanlı kadroya atanabilmesi için;

1- Dört yıllık yüksekokul veya fakültelerden veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması gerekir.

2- Belediye başkan yardımcısı, daire başkanı, genel sekreter yardımcısı gibi kadrolarda en az 6 ay süreyle çalışmış olmaları gerekir.

3- Bu altı aylık sürenin kesintisiz olması şartı yoktur.

4- İlk dört dereceli uzman kadrolarına atananların 657 sayılı Kanunun 68/B maddesinde sayılan süreleri sağlıyor olması gerekir.

5- Bilindiği üzere belediye başkan yardımcısı, daire başkanı, genel sekreter yardımcısı gibi kadrolara atananlarda yükseköğrenim şartı aranmakla birlikte dört yıllık fakülte mezunu olma şartı yoktur. Yani önlisans bölümü mezunları da bu kadrolara atanabilir. Fakat bahsi geçen kadrolarda bulunan önlisans bölümü mezunlarının uzman kadrosuna atanabilmesi mümkün değildir. Çünkü Uzman kadrosuna atanmada aranan iki özel şarttan birisi dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunu olmaktır.

6- Uzman kadrosuna atanmada aranan ikinci özel şart, yani alt görevlerde çalışma süresi şartı yönetmeliğin 19 uncu maddesi kapsamında yapılacak atamalarda aranmaz.

7- Belediye Başkan Yardımcısının ek göstergesi 3600,

Daire Başkanının ek göstergesi 4200,

Genel Sekreter Yardımcısının ek göstergesi 4400,

1. Dereceli Uzman kadrosunun ek göstergesi 2800’dür.

Sadece 1’inci dereceden uzman kadrosuna atananlar 657 sayılı Kanunun 43 üncü maddesinin (B) bendinin üçüncü fıkrası hükmünden yararlanarak yüksek ek göstergesini koruyabilir. 1. Dereceli uzman kadrosu hariç diğer derecelerden uzman kadrosuna atananlar ise daha önce aldıkları yüksek ek göstergeden yararlanamazlar.

İsa ARAS

Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Yazarın tüm yazıları için tıklayın

Whatsapp Kanalımıza katılmak için tıklayın


iscimemur.net’i twitter da takip etmek ister misiniz? Tıklayın

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.