Yükseköğrenim bitiren teknisyenin ek göstergesi değişir mi?

Yükseköğrenim bitiren teknisyenin ek göstergesi değişir mi?
Yayınlama: 16.05.2022
A+
A-

Bu yazımızda yükseköğrenim bitiren teknisyenin ek göstergesi değişir mi? sorusunu ele alıp yine bu soruyla bağlantılı olan teknisyen kadrosundaki memurun mühendislik fakültesini veya teknik yüksek öğretmen okulunu bitirmesi halinde ek göstergesinin ne olacağını açıklamaya çalışacağız. Konuya ilişkin sorularınızı sayfa sonundaki YORUM kısmından bizlere ulaştırabilirsiniz.

Yükseköğrenim bitiren teknisyenin ek göstergesi değişir mi?

Memurların ek gösterge puanları 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na ekli 1 sayılı ek gösterge cetvelinde belirlenmiştir. Teknik Hizmetler Sınıfında yer alan lise mezunu teknisyenin ek göstergesi ise aynı cetvelin d) bölümünde yer almaktadır. Bahsi geçen kısım şu şekildedir…

UNVAN

DERECE

EK GÖSTERGE

d)Kadroları bu sınıfa dâhil olup da yukarıda sayılanlar dışında kalanlar,

1

1500

2

1100

3

800

4

650

Örnek verecek olursak kazanılmış hak aylığı 3. Derecenin 2. Kademesinde olan Teknisyen kadrosundaki lise mezunu bir memurun ek gösterge puanı 800’dür.

Yükseköğrenim Bitiren Teknisyen Unvanlı Memurun Ek Göstergesi

Örneğimizdeki lise mezunu teknisyen 2 veya 4 yıllık bir yükseköğrenimi bitirilmesi durumundaysa artık ek gösterge cetvelinin (C) bölümünden faydalanmaya başlayacağı için ek gösterge puanı da artacaktır.

Ek gösterge nedir, nasıl hesaplanır? Tıklayın…

Ek gösterge cetvelinin Teknik Hizmetler Sınıfı c bölümü ise şu şekildedir…

UNVAN DERECE

EK GÖSTERGE

c) Kadroları bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar dışındaki yüksek öğrenim mezunları ile Yüksek Tekniker ve Tekniker unvanını almış olanlar,

1

2200

2

1600

3

1500

4

1100

Ek gösterge tablosu için tıklayın…

Yukarıda verilen örnekten hareketle 3. Derecenin 2. Kademesindeki lise mezunu bir teknisyenin 4 yıllık herhangi bir yükseköğrenimi bitirmesi halinde ilgili için eğitim intibakı yapılacak ve yeni kazanılmış hak aylığı derece/kademesi hesaplanacaktır. Teknik lise mezunu olanlar, 657 sayılı Kanunun 36’ncı maddesine istinaden, 12. Derecenin 2. Kademesinden memuriyete başlarken 4 yıllık fakülte mezunları ise 9. Derecenin 1. Kademesinden memuriyete başlamaktadır. (Üniversitelerin belli bazı bölümlerinden mezun olanlara yine 36’ncı maddeye istinaden ilave derece/kamede verilmekte olup bu istisna durumlar konumuz dışında bırakılmıştır.)

Örneğimize dönecek olursak;

Teknisyen kadrosundaki lise mezunu memurumuz 12. Derecenin 2. Kademesinden memuriyete başladıktan sonra 3. Derecenin 2. Kademesine kadar ilerlemiştir. 4 yıllık bir üniversite bölümünü bitiren ilgili memur kurumu tarafından 2 derece ve 2 kademe ilerletilerek 1. Derecenin 4. Kademesine intibak ettirilecektir. İntibak hesaplaması yapılırken emsal uygulamasına dikkat etmek gerekir. Emsal uygulamasının detaylıca anlatıldığı 153 Seri No.lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği ile diğer DMK tebliğlerine ulaşmak için tıklayın…

İlgili memurun ilerletildiği yeni derece ve kademesindeki (1/4) ek gösterge puanı 2200 olacaktır.

Bu konu ile ilgili epeyce görüş ve mahkeme kararı olmakla birlikte konunun örneklerle birlikte anlatıldığı en önemli mevzuat kaynağı ise 152 Seri No.lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğidir. Tebliğe ulaşmak için tıklayın…

Teknisyen unvanlı memur 4 yıllık mühendislik fakültesini bitirirse ek göstergesi ne olurdu?

Aynı örnekten hareketle;

İlgili memur mühendislik fakültesi bitirse bile ek göstergesi yine 2200 olacak, mühendisler için geçerli olan 3600 ek göstergeden yararlanamayacaktır. Zira memurun kadrosu değişmemiştir. İlgili memur her ne kadar mühendislik fakültesi mezunu olsa da hala teknisyen kadrosundadır. Eğer ilgili memurun kadrosu değişir ve mühendis kadrosuna atanması gerçekleştirilirse bu sefer mühendisler için geçerli olan ek gösterge puanlarından yararlanması mümkün olacaktır.

Teknisyen unvanlı memur teknik yüksek öğretmen okulunu bitirirse ek göstergesi ne olur?

Teknisyen kadrosunda görev yapan bir memurun teknik yüksek öğretmen okulu mezunu olması durumunda teknik hizmetler sınıfı içerisindeki ek göstergeden yararlandığı grup değişecek ve dolayısıyla da kişinin ek gösterge puanında artış meydana gelecektir.

Bu durum bir önceki örnekle karşılaştırıldığında her ne kadar mantıklı görülmese bile durum böyledir. Zira ek gösterge cetvelinin Teknik Hizmetler Sınıfı (B) grubunun son sırasında “Teknik Yüksek Öğretmen Okulu Mezunları” sayılmaktadır. Bu sebeple teknisyen kadrosundaki memurun kadrosu değişmese bile teknik yüksek öğretmen okulu mezunu olması halinde birinci derecedeki ek göstergesi 3000 olacaktır.

Aydı kadrodaki memur mühendislik fakültesini bitirdiğindeyse kadrosu değişmediği sürece ek göstergesi 2200’de kalmaktadır.

Temennim 5434’e tabi memurken emekli olanların maaşı ile gerek 5434’e tabi gerekse de 5510 sayılı Kanuna tabi memurların emekli ikramiyesi üzerinde önemli etkiye sahip olan 3600 ek göstergenin tüm memurlara biran önce verilmesidir.

Mevlana’nın “Ömründen nasibin, kendini sevgiliden mesut bulduğun andan ibarettir.” sözü ile,

Saygılar sunar, esenlikler dilerim.

Selim SALTAN


Tavsiye Yazı: Teknik Hizmetler Sınıfında beş yılı dolduran memurların maaşı ne kadar artar? Tıklayın…

Makale Arama Sayfamız İçin Tıklayın


Bizi Twitter da takip etmek ister misiniz? Tıklayın

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 4 Yorum
 1. Mehmet dedi ki:

  “11.05.2006 tarihli ve 26165 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 160 Seri No’lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinin “EUygulamaya İlişkin Ortak Açıklamalar” bölümünün üçüncü sırasında ise kadroları teknik ve sağlık
  hizmetleri sınıflarında bulunan personelden, bulundukları hizmet sınıflarına atanabilecek mesleki
  bir üst öğrenimi bitirerek, diploma veya çıkış belgelerini kurumlarına ibraz edenlere, bitirilen aynı
  sınıfla ilgili mesleki üst öğrenimin karşılığı olan zam ve tazminatların ödeneceği” hükmü gereği,
  2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Devlet Memurlarına Ödenecek
  Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar”da tekniker unvanı için öngörülen zam ve tazminatlardan (özel
  hizmet tazminatı, iş güçlüğü ve temiminde güçlük zammı) ödenmektedir.”
  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 43/B maddesinde, Ek Gösterge: “Bu Kanuna tabi
  kurumların kadrolarında bulunan personelin aylıkları; hizmet sınıfları, görev türleri ve aylık alınan
  dereceler dikkate alınarak bu kanuna ekli I ve II sayılı cetvellerde gösterilen ek gösterge
  rakamlarının eklenmesi suretiyle hesaplanır. II sayılı cetvelde yer alan unvanlarda değişiklik
  yapmaya ve yeni unvanlar ilave etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir…” hükmüne yer verilmiştir.

  Anılan Kanuna ekli (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “II-Teknik Hizmetler Sınıfı” bölümünün (c)
  bendinde ise; “Kadroları bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar dışındaki yüksek öğrenim
  mezunları ile Yüksek Tekniker ve Tekniker unvanını almış olanlar,” hükmü yer almıştır.

  Bu hükümler ile önce teknik hizmetler sınıfının kapsamı belirlenmiş ve ek göstergenin memurun
  yer aldığı sınıf ve görevlerde bulunduğu sürece ödeneceği ifade edilmiş olup, ek göstergenin kadroya
  bağlı olduğu belirtilmiştir. Zira 657 sayılı Kanun kapsamında kadro memurun çalıştığı belli bir görev
  yerini ifade etmekte olup, yapacağı işle bağlantısının da kurucu unsurudur. Aynı zamanda kadro
  personelin sayısının, niteliğinin, görev yerinin, unvanının, sınıf ve derecesinin, yükselmesinin, parasal
  ve özlük haklarının da genel olarak belirleyicisidir.

  657 sayılı Kanunun 43’üncü maddesi, ek gösterge konusunda bu Kanuna ekli (I) ve (II) sayılı
  cetvellere atıf yaptığından, ilgililere uygulanacak ek göstergenin tespitinde söz konusu cetvellerin
  yanında 43’üncü maddede yer alan düzenlemelerin de (unvana ilişkin görevde kadroda bulunma
  koşulunun da) göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Buna göre, Devlet memurlarının fiilen
  görev yapmakta oldukları kadro unvanları için ek gösterge öngörülmesi halinde bundan
  yararlanacakları, kadro unvanında herhangi bir değişiklik olmadığı sürece mezuniyet diplomasında yer
  alan unvan, başka bir anlatımla tahsil durumu dikkate alınarak ek gösterge uygulamasından
  yararlanamayacakları sonucuna ulaşılmaktadır.

  Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; teknisyen kadrosunda bulunmakla
  birlikte “tekniker” unvanına haiz bulunanların, ek gösterge rakamlarının tespitinde tahsile bağlı olarak
  elde edilen unvanın değil, memurların görev yaptığı sınıf ile kadro unvanının esas alınması sebebiyle
  tekniker kadrosu için belirlenen ek göstergeden faydalanmasının tekniker kadrosuna atanmadan tekniker
  için öngörülen ek göstergelerden yararlanamayacağını düşünmekteyim.

 2. selim saltan dedi ki:

  Sayın Mehmet bey ilginize teşekkür ederim. uzun bir yorum yazmışsınız, Sevindim inanın. Sizlere faydalı olabiliyorsam ne mutlu bana.
  Lise mezunu Teknisyenlerin yükseköğretimi bitirdiğinde C) grubunda belirtilen “yükseköğrenim mezunları ile” ifadesine istinaden tekniker gibi ek göstergeden faydalanırlar. Sebebi yükseköğrenim mezunu oldukları için. Nasıl ki yazıda örneğini verdiğim teknik öğretmen okulu mezunlarında olduğu gibi.
  yazıda örneğini verdiğim uygulamalar benim değil mevzuat düzenleyicinindir. Bu örneklemelerde yürürlükte olan 152 nolu tebliğde mevcuttur. Tebliğin ilgili bölümleri aşağıdadır. Konu ile ilgili epeyce bir görüş ve yargı kararıda mevcuttur.

  152 nolu tebliğ bölümleri
  ÖRNEK 1- Teknik Hizmetler Sınıfında “Teknisyen” kadro unvanı ile görev yapmakta iken Açıköğretim Fakültesi İşletme Bölümünü bitiren personel, 657 sayılı Kanuna ekli I Sayılı Cetvelin “II- Teknik Hizmetler Sınıfı” bölümünün (c) sırasında almakta olduğu aylık derecesi için öngörülen ek göstergeden yararlanacaktır.

  ÖRNEK 2- Teknik Hizmetler Sınıfında “Teknisyen” kadro unvanı ile görev yapmakta iken Mühendislik Fakültesini bitiren personel, “Mühendis” kadrosuna atanması halinde 657 sayılı Kanuna ekli I Sayılı Cetvelin “II- Teknik Hizmetler Sınıfı” bölümünün (a) sırasında öngörülen ek göstergeden, kadro unvanında değişiklik olmaması halinde ise söz konusu bölümün (c) sırasında öngörülen ek göstergeden yararlanacaktır.

 3. Samet dedi ki:

  Merhabalar teknisyen olarak belediyede görev yapıyorum. Aöf işletme bitirdim ve intikbak işleri ona göre yapıldı.şimdi bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olucam diplomamı verdiğim taktirde mesleki üst öğrenim olarak kadro teknisyen kalıcak ama programcı maaşı alabilecekmiyim yoksa işletme intibakı var diye maaş farkına alamazmıyim

  1. uğur dedi ki:

   Samet Bey merhababa; intibakınız hangi derece ve kademeye olacak şekilde yapıldığını öğrenebilirmiyim