Yurtdışı Çıkışları Hakkındaki 2021/6 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapıldı

Yurtdışı çıkışları hakkında Genelge (2021/6 sayılı) de değişiklik yapıldı. Artık meclis kararı alınamayan durumlarda başkan oluru ile işlem yapılabilecek. Değişikliği içeren 2022/5 sayılı Genelge ile 2021/6 sayılı Genelge yazımızda

Yurtdışı Çıkışları Hakkındaki 2021/6 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapıldı
Yayınlama: 10.03.2022
A+
A-

Yurtdışı çıkışları hakkında Genelge (2021/6 sayılı) de değişiklik yapıldı. Artık meclis kararı alınamayan durumlarda başkan oluru ile işlem yapılabilecek. Değişikliği içeren 2022/5 sayılı Genelge ile 2021/6 sayılı Genelge aşağıdaki gibidir.

T.C.
ÇEVRE, ŞEHIRCİLİK VE İKLİM DEÖİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI
Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü

Sayı: 7ı 188846/O10.06.02-3142592

Konu: Yurtdışı Çıkışları Hakkında 2021/6 sayılı Genelge

Tarih: 09/03/2022

GENELGE
2022/5

İlgi: 21/04/2021 tarihli ve 202 1/6 sayılı Genelgemiz.

İlgi Genelgemiz ile belediyelerin seçilmiş ve atanmış personeli ile diğer belediye personelinin yurt dışı görevlendirmelerinde uyulması gereken esaslar belirlenmiştir.

Ancak Genelgenin uygulanmasına ilişkin Bakanlığımıza intikal eden bilgi ve belgeler ile belediyelerimizden gelen talepler sonucu belediye meclislerinin 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu hükümleri uyarınca, olağan toplantılarını ayda bir defa yapmaları, süre kısıtı olan zorunlu yurtdışı görevlendirmeleri için toplantı dönemi içinde meclis kararı alınmasına imkan bulunmadığı ve bu nedenle görevlendirmelerin yapılamadığı belirlenmiş olup, ilgi Genelgenin yurt dışı görevlendirmelerine ilişkin ikinci kısmının üçüncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“3. Görevlendirmeler için belediye meclisinden karar alınacaktır. Ancak meclisin olağan toplantı dönemlerine denk gelmeyen zorunlu görevlendirmeler, belediye başkanı tarafından yapılacak ve görevlendirmeye ilişkin olarak belediye başkanınca ilk toplantıda belediye meclisine bilgi verilecektir.”

Bilgilerini ve konunun iliniz dahilindeki belediyelere duyurulması hususunda gereğini rica ederim. 09/03/2022

Murat KURUM

Bakan


T.C.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü

Sayı: 23258470/841354

Konu: Yurtdışı Çıkışlar

Tarih: 21.4.2021

GENELGE

2021/6

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Yurtdışı ilişkiler” başlıklı 74 üncü maddesinde, “Belediye, belediye meclisinin kararına bağlı olarak görev alanıyla ilgili konularda faaliyet gösteren uluslararası teşekkül ve organizasyonlara, kurucu üye veya üye olabilir.

Belediye bu teşekkül, organizasyon ve yabancı mahallî idarelerle ortak faaliyet ve hizmet projeleri gerçekleştirebilir veya kardeş kent ilişkisi kurabilir.

Birinci ve ikinci fıkra gereğince yapılacak faaliyetlerin, dış politikaya ve uluslararası anlaşmalara uygun olarak yürütülmesi ve önceden Çevre ve Şehircilik Bakanlığının izninin alınması zorunludur. “ hükmüne ve “Diğer kuruluşlarla ilişkiler” başlıklı 75 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde ise “Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir. Diğer dernek ve vakıflar ile gerçekleştirilecek ortak hizmet projeleri için mahallin en büyük mülki idare amirinin izninin alınması gerekir. “ hükmüne yer verilmiştir.

Aynı Kanun’un “Belediyenin giderleri “ başlıklı 60 inci maddesinde ise “Yurt içi ve yurt dışı kamu ve özel kesim ile sivil toplum örgütleriyle birlikte yapılan ortak hizmetler ve proje giderlerini” belediyelerin gider kalemleri arasında sayarak bu çerçevede harcama yapılabileceği hüküm altına alınmıştır.

Bu kapsamda, belediyelerin yurt içinde veya yurt dışındaki şahıs, şirket, vakıf, demek ve benzerleri ile yürütecekleri ortak faaliyet veya hizmet projeleri kapsamında yurt dışında düzenleyecekleri her türlü faaliyete ilişkin izin verme iş ve işlemleri Bakanlığımızca yürütülecektir.

Söz konusu iş ve işlemlerin Bakanlığımızca değerlendirilip sonuçlandırılması için makul süre göz önünde bulundurularak belediyelerin;

1.    Yurt içinde veya yurt dışındaki şahıs, şirket, vakıf, demek ve benzerleri ile yürütecekleri ortak faaliyet veya hizmet projelerine ilişkin imzalanmış protokol metinlerini,

2.    Kanun’un 75 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen mahallin en büyük mülki idare amirinden alınan izin yazısını,

3.    Yurt dışında yapılacak faaliyete ilişkin faaliyete katılacakların bilgilerinin de yer aldığı meclis kararını,

4.    Yurt dışında yapılacak faaliyetin konusunu, süresini, taraflarını, hedefini, amacını, sağlayacağı muhtemel yararları ve maliyetini içerecek bilgi notunu,

Bakanlığımıza göndermeleri gerekmektedir.

Ayrıca, belediyelerin seçilmiş ve atanmış personeli ile diğer belediye personelinin yurt dışı görevlendirilmelerinde aşağıdaki esaslara uyulması gerekli görülmüştür.

1.     Belediyelerin bütçelerinden kendi görev ve hizmet konuları dışında harcama yapılamayacağından, görev ve hizmetle ilişkisi olmayan konular için yurt dışı görevlendirme yapılmayacaktır.

2.     Görevlendirmeler; azami tasarruf ilkelerine uygun olarak, asgari sayıda personel ve asgari süreler için yapılacaktır.

3.     Görevlendirmeler için belediye meclisinden karar alınacaktır.

4.     Toplantı, kongre, seminer, panel vb. organizasyonlar ile kardeş şehir ilişkileri nedeniyle yapılacak görevlendirmelerde, organizasyonu düzenleyen kuruluş (belediye, belediye birliği veya uluslararası kuruluş vb.) veya resmi makamlar tarafından yapılmış davet yazıları aranacaktır.

5.     Yurt dışı görevlendirmeler ve temaslar hakkında belediye meclisine ilk toplantıda bilgi verilecektir.

6.     Görevlendirilen personele 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre harcırah (yol+yevmiye) giderleri dışında herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

 Bilgilerini ve konunun iliniz dâhilindeki belediyelere duyurularak uygulamanın bu esaslara göre yürütülmesinin sağlanması hususunda gereğini önemle rica ederim.


Görüşler sayfamıza ulaşmak için tıklayınız…


Sosyal Medya hesaplarımızı takip ederek personel mevzuatı ile ilgili paylaşımlarımızdan anında haberdar olabilirsiniz.

Sosyal Medya Hesaplarımız

Bizi İnstagram dan Takip Etmek İçin @iscimemurnet instagram

Bizi Twitter dan Takip Etmek İçin @iscimemur.net twitter

Facebook İnsan Kaynakları Grubumuza Katılmak İçin @iscimemur.net facebook 


iscimemur.net özellikle yerel yönetimlerde çalışan memur, işçi ve sözleşmeli personelin çalışma hayatı içerisinde karşılaştıkları özlük veya bordro konularındaki sorulara mevzuatsal dayanakları ile birlikte cevap bulabilecekleri bir platformdur.
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.