Zabıta Memurlarının Özel Hizmet Tazminatı Hakkında

Zabıta Memurlarının Özel Hizmet Tazminatı Hakkında
Yayınlama: 23.03.2022
A+
A-

Zabıta memurlarının özel hizmet tazminatı hakkında…

T.C.
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI
Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü

Sayı: E-53773008-622.02-2733650

Konu: Zabıta memurunun özel hizmet tazminatı

Tarih: 19.01.2022

…….……. BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

İlgi: …. tarihli ve ….. sayılı yazınız.

Başkanlığınızda 3 ve 4 üncü derece zabıta memuru kadrolarında görev yapan personelin özel hizmet tazminatına ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 1982 Anayasasının 128 inci maddesinde, “…Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir. (Ek cümle: 7/5/2010-5982/12 md.) Ancak, malî ve sosyal haklara ilişkin toplu sözleşme hükümleri saklıdır…” hükmü yer almaktadır.

Kamu Görevlilerinin Geneline Ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali Ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 Ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşmenin Yerel Yönetim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşmenin düzenlendiği Dördüncü Bölümünün 5 inci maddesinde, “(1) 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) ve (III) sayılı Cetvellere göre itfaiye amiri, itfaiye çavuşu ve itfaiye eri ile zabıta amiri, zabıta komiseri, zabıta komiser yardımcısı ve zabıta memuru kadrolarında bulunanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 10 puan ilave edilir.

(2) Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik eki kadro kütüklerinde yer almamakla birlikte, bu Yönetmelik öncesinde ihdas edilmiş olup da şahsa bağlı olarak devam eden; itfaiye müdür yardımcısı, itfaiye başçavuşu, itfaiye onbaşısı ile zabıta amir yardımcısı, zabıta başkomiseri ve zabıta komiser yardımcısı, zabıta müdür yardımcısı ve itfaiye şoförü kadrolarında bulunanlar da birinci fıkra hükmünden faydalanır.” hükmüne yer verilmiştir.

Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesinde zam ve tazminatlara ilişkin düzenleme yapılmış olup, “…Bu zam ve tazminatların hangi işi yapanlara ve hangi görevlerde bulunanlara ödeneceği, miktarları, ödeme usul ve esasları bütün kurumları kapsayacak şekilde ve 154 üncü madde uyarınca katsayının Cumhurbaşkanınca değiştirilmesi durumu hariç yılda bir defa olmak üzere hazırlanır ve Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulur…

Kamu kurum ve kuruluşları (Mahalli İdareler dahil) bu maddede belirtilen zam ve tazminatları; hizmetin gerekleri ve mali imkanlarını dikkate alarak personeline Cumhurbaşkanınca belirlenen oran ve miktarlardan daha düşük bir oran ve miktar üzerinden ödeyebilirler…” hükmüne yer verilmiştir.

Ayrıca, 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararın 1 inci maddesinde, “…b) Ödenecek “Özel Hizmet Tazminatı”, bu Karara ekli II sayılı Cetvelde…

Gösterilmiştir.” hükmü,

3 üncü maddesinde, “(1) a) I sayılı Cetvelin (A), (D), (E), (F), (G) ve (H) bölümlerinde yer alan zamlar ile II sayılı Cetvelin (A), (B) ve (D) bölümlerinde yer alan özel hizmet tazminatının ödenmesinde;

1) Kurumların 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli cetvellerinde yer alan kadro unvanları,

2) Kamu iktisadi teşebbüslerinin 233 ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelere göre tespit olunan kadro unvanları,

3) (1) ve (2) numaralı alt bentler dışında kalan çeşitli mevzuat hükümlerine göre verilmiş unvanlı ve unvansız kadrolarda, kadro veya görev unvanları,

b) I sayılı Cetvelin (B) ve (C) bölümlerinde yer alan zamlar ile II sayılı Cetvelin (C), (E) ve (F) bölümlerinde yer alan özel hizmet tazminatının ödenmesinde, anılan bölümlerde ayrıca belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere, personelin işgal ettiği kadronun sınıfı ve kariyeri,

c) III sayılı Cetvelde yer alan diğer tazminatların ödenmesinde Cetveldeki düzenlemeler, esas alınır.” hükmü yer almaktadır.

Karar ekli Özel Hizmet Tazminatının düzenlendiği II sayılı Cetvelin 17 nci grubunda, “Yukarıda sayılan 1 ila 16 ncı Gruplara göre özel hizmet tazminatı alamayanlardan, Kurumların Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dahil 1, 2, 3 ve 4 üncü dereceli kadrolarında bulunanlar: % 55” hükmü;

Diğer Tazminatların düzenlendiği III Sayılı Cetvelin G Bölümünde, “…Diğer hizmet sınıflarında bulunanlardan;

1- Kadro unvanları Müdür ve Müdür Yardımcısı, Sayman, Şef, Antrenör, Borsa Komiseri, Bölge Amiri, Kısım Amiri, Koruma ve Güvenlik Amiri, Kontrolör, Ekonomist, Danışman, Müşavir, Aktüer, Araştırmacı, Muhasebeci ve Muhasip, Raportör, Uzman, Hukuk Müşaviri, Programcı, Çözümleyici, Bilgisayar İşletmeni, Başkatip, Zabıta Amiri ve Yardımcısı, Zabıta Başkomiseri ve Komiseri, İtfaiye Amiri, İtfaiye Başçavuşu, Çavuşu ve Onbaşısı ile Kontrol Memurları: 50

2- Diğerlerinden;
– 8-15 inci derecelerden aylık alanlar:48
-Diğer derecelerden aylık alanlar: 49″ hükmüne yer verilmiştir.

Görüldüğü üzere, (G) bölümünde zabıta memuru sayılmamakla birlikte 2 nci fıkrasında yer alan “diğer derecelerden aylık alanlar” kısmından mı yoksa mezkur 17 nci bölümünden mi ödeneceği hususu önem kazanmakla birlikte; hükümler arasındaki çelişkini personel lehine yorumlanması genel kabul gören bir uygulamadır.

02.04.2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik ile zabıta memuru kadrolarının yükselebileceği dereceler yeniden belirlenerek söz konusu personelin kadro derece aralığı 3-11 olmuştur.

Yukarıdaki hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, Başkanlığınızda 3 ve 4 üncü derece zabıta memuru kadrosunda görev yapan personele mezkur Esasların II sayılı Cetvelin 17 nci grubunda belirtilen %55 oranı üzerinden özel hizmet tazminatı ödenebileceği değerlendirilmektedir.
Bilgilerini rica ederim.


PDF İçin Tıklayın…


Görüşler Sayfamız İçin Tıklayın…


Sosyal Medya hesaplarımızı takip ederek personel mevzuatı ile ilgili paylaşımlarımızdan anında haberdar olabilirsiniz.

Sosyal Medya Hesaplarımız

Bizi İnstagram dan Takip Etmek İçin @iscimemurnet instagram

Bizi Twitter dan Takip Etmek İçin @iscimemur.net twitter

Facebook İnsan Kaynakları Grubumuza Katılmak İçin @iscimemur.net facebook 


 

iscimemur.net özellikle yerel yönetimlerde çalışan memur, işçi ve sözleşmeli personelin çalışma hayatı içerisinde karşılaştıkları özlük veya bordro konularındaki sorulara mevzuatsal dayanakları ile birlikte cevap bulabilecekleri bir platformdur.
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.