Belediye Başkan Yardımcısı Kadrosuna Vekalet Eden Mühendise Arazi Tazminatı Ödenebilir Mi?

Belediye Başkan Yardımcısı Kadrosuna Vekalet Eden Mühendise Arazi Tazminatı Ödenebilir Mi?
Yayınlama: 24.03.2022
A+
A-

Belediye başkan yardımcısı kadrosuna vekalet eden mühendise arazi tazminatı ödenmesi…

T.C.
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI
Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü

Sayı: E-53773008-622.02-2576065

Konu: Belediye başkan yardımcısı kadrosuna vekalet eden mühendise arazi tazminatı ödenmesi

Tarih: 05.01.2022

………………….. BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

İlgi: ……. tarihli ve   sayılı yazı.

Vekaleten belediye başkan yardımcılığı görevini yürüten, mühendis kadrosunda bulunan personele, arazi tazminatı ödenip ödenemeyeceği hususunda görüş talep edilen ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesinde, “…Teknik Hizmetler Sınıfına dahil kadrolarda bulunan personelden açık çalışma mahallerinde fiilen çalışanlara, bulundukları kadrolar esas alınmak suretiyle, çalışılan her gün için belirlenecek oranlarda ve üçer aylık dönemler itibarıyla toplamı 60 puanı aşmayacak şekilde, dönem sonlarında ödenmek üzere ek özel hizmet tazminatı verilebilir….

Bu zam ve tazminatların hangi işi yapanlara ve hangi görevlerde bulunanlara ödeneceği, miktarları, ödeme usul ve esasları bütün kurumları kapsayacak şekilde ve 154 üncü madde uyarınca katsayının Cumhurbaşkanınca değiştirilmesi durumu hariç yılda bir defa olmak üzere hazırlanır ve Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulur…” hükmü yer almaktadır.

Mezkur madde hükmüne dayanılarak çıkartılan, 9.4.2021 tarihli ve 3809 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2021 yılında da uygulanmasına devam edilen, 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararın 3 üncü maddesinde, “(1) a) I sayılı Cetvelin (A), (D), (E), (F), (G) ve (H) bölümlerinde yer alan zamlar ile II sayılı Cetvelin (A), (B) ve (D) bölümlerinde yer alan özel hizmet tazminatının ödenmesinde;

1) Kurumların 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli cetvellerinde yer alan kadro unvanları…esas alınır.” hükmü,

6 ncı maddesinde, “(1) Zam ve tazminatların ödenebilmesi için, I, II ve III sayılı cetvellerde gösterilen personelin, kadro unvanı ile kariyer ve yürüttüğü görevin gerektirdiği hizmetleri kanunların öngördüğü durumlar saklı kalmak üzere fiilen yapması zorunludur.” hükmü yer almakta olup; ek özel hizmet tazminatına II Sayılı Cetvel (B) Teknik Hizmetler Bölümünün 5 ve 6 ncı sırasında yer verilmiştir.

160 Seri Nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde ise, “Buna göre, kadroları Teknik Hizmetler Bölümünün l ila 4 üncü sırasında sayılanlara, söz konusu ek özel hizmet tazminatının ödenebilmesi için;

a) Bu personelin büro, atölye, ısı santralı, laboratuar, tesis (sosyal tesisler dahil), işletme, fabrika ve hizmet binaları gibi “kapalı mahaller” dışında arazi, park, bahçe, şantiye, inşaat, maden, açık alanlarda kurulu tarım ve hayvancılık uygulama birimleri, yol, tünel, demiryolu, büyük içme suyu, köprü, kıyı yapıları, baraj b. açık çalışma mahallerinde görevlendirilmiş ve bu mahallerde fiilen çalışmış olmaları,

b) Söz konusu görevlendirmelere ilişkin olarak ilgili birim amirlerince belirlenen görev ve isimleri ihtiva eden listelerin ibrazı,

yeterli olacaktır.

Faal durumdaki hizmet binalarının tadilat, bakım ve onarım işleri açık çalışma mahalli kapsamında değerlendirilmeyecektir.

Söz konusu ek özel hizmet tazminatı oranları, kontrol edilen cetvellerde gösterilmeyecektir.

Bu ödeme ilgililerin kadroları esas alınarak görevin fiilen yerine getirilmesinden sonra üçer aylık dönem sonlarında yapılacaktır. Söz konusu listeler programlanmış ve önceden bilinebilen işler dikkate alınarak hazırlanacak, muhtemel işler söz konusu listelerde yer almayacaktır.

İlgili birim amirlerince hazırlanan listelerde yer almamakla birlikte, yukarıda belirtilen açık çalışma mahallerinde fiilen çalıştığını tevsik edenlere, birim amirlerinin onayı ile söz konusu ödeme yapılabilecektir.

Birim amirleri, iş programlarını ve personelin bir önceki üç aylık dönemlerindeki büro içi ve büro dışı çalışmalarını dikkate alarak her üç ayda bir ek özel hizmet tazminatı ödemesi yapılacak personel listelerini yeniden gözden geçireceklerdir. Birim amirlerince düzenlenecek listelerde personelin unvanı, adı-soyadı ve görevlendirildiği işler ayrıntılı olarak yer alacaktır.

Üç aylık görevlendirme listeleri hazırlanırken önceki dönemler ve önceki yıllardaki iş programları ile personelin çalışma mahalleri göz önünde bulundurulacaktır…” açıklamasına yer verilmiştir.

Yukarıda yer alan mevzuat hükümlerine göre, bu ek özel hizmet tazminatının ödenmesinde ilgililerin kadrolarının teknik hizmetler sınıfında yer alması ve belirtilen görevlerin fiilen yerine getirilmesi gerekmektedir. Tazminatın kimlere ödeneceği; iş programları ve çalışma mahallerinin özellikleri dikkate alınarak, üçer aylık dönemler itibarıyla ilgili birim amirlerince belirlenip ödemeler görevin filen yerine getirilmesinden sonra üçer aylık dönem sonlarında yapılmaktadır.

Bu itibarla, birim amirince düzenlenecek listelerde personelin unvanı, adı-soyadı ve görevlendirildiği işlerin ayrıntılı olarak yer alması, 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen görevleri fiilen yerine getirmesi halinde mühendis kadrosuna görev yapmakta iken belediye başkan yardımcısı kadrosuna vekalet eden personelin ek özel hizmet tazminatından yararlanabilmesinin mümkün bulunduğu değerlendirilmektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.


PDF İçin Tıklayın…


Görüşler Sayfamız İçin Tıklayın…


Sosyal Medya hesaplarımızı takip ederek personel mevzuatı ile ilgili paylaşımlarımızdan anında haberdar olabilirsiniz.

Sosyal Medya Hesaplarımız

Bizi İnstagram dan Takip Etmek İçin @iscimemurnet instagram

Bizi Twitter dan Takip Etmek İçin @iscimemur.net twitter

Facebook İnsan Kaynakları Grubumuza Katılmak İçin @iscimemur.net facebook 


 

iscimemur.net özellikle yerel yönetimlerde çalışan memur, işçi ve sözleşmeli personelin çalışma hayatı içerisinde karşılaştıkları özlük veya bordro konularındaki sorulara mevzuatsal dayanakları ile birlikte cevap bulabilecekleri bir platformdur.
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.