Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 151)

Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 151)
Yayınlama: 19.03.2022
A+
A-

Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 151)

Kurum: Maliye Bakanlığı

Seri No: 151

Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 151)

F- Yabancı Dil Tazminatı Ödemelerine İlişkin Açıklama

1- Teknik Personele Ödenecek Yabancı Dil Tazminatı:

Teknik personele 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Zam ve Tazminatlar” başlıklı ek maddesi uyarınca özel hizmet tazminatı artırımı şeklinde ödenmekte olan yabancı dil tazminatı, 570 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 15 nci maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde değişiklik yapılmak suretiyle yeniden düzenlenmiştir.

Buna göre dört yıl ve daha uzun süreli yüksek öğrenimi bitirerek kurumların teknik hizmetler sınıfı veya il ya da bölge teşkilatında birinci dereceli yönetici kadrolara atanan yüksek mühendis, mimar ve benzeri teknik bilimler lisansiyerlerinden fiilen yatırım hizmetlerinde görevlendirilen ve yabancı dil bilgileri söz konusu 2 nci madde uyarınca yapılacak seviye tespit sınavı sonucunda;

A düzeyinde olanlara 19.000.000 lira,

B düzeyinde olanlara 11.000.000 lira,

C düzeyinde olanlara 7.000.000 lira,

ödenecektir. Bu ödemeden faydalanan personele anılan 2 nci madde uyarınca ayrıca yabancı dil tazminatı ödenmeyecektir.

Ancak bu şekilde ödeme yapılacak personelin toplam sayısı kurumların başlangıç bütçesi yatırım ödeneğinin her 721 milyar 600 milyon lirası için (küsurlar dahil) bir personel olarak hesaplanacak rakamı geçmeyecektir. (Yatırım ödeneği miktarı her yıl 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca belirlenecek yeniden değerleme oranı kadar artırılmak suretiyle uygulanacağından, bu oran 259 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde % 80.4 olarak tesbit edilmiş ve 570 sayılı K.H.K’de yer alan 400 milyar rakamı 1998 yılı için 721,6 milyar TL’ye yükseltilmiştir).

Bu ödemeden faydalanacak personel için Bakanlığımızca vize işlemi yapılmayacaktır. Ancak ödeme yapılacak toplam personel sayısının yukarıda belirtilen oranı geçmemesi amacıyla kurumlarca iller, birimler ve üniteler itibariyle bu tazminattan faydalanacak personel sayısını gösteren listeler hazırlanacaktır. Söz konusu listeler Maliye Başkanlıkları veya Bütçe Dairesi Başkanlıklarınca yatırım ödenekleri toplamına göre toplam sayının kontrolü yapılıp onaylandıktan sonra ilgili saymanlıklara gönderilecektir. Ödemeler bu listelere göre yapılacak ve yıl içindeki değişiklikler de aynı usulle gerçekleştirilecektir.

2- Diğer Personele Ödenecek Yabancı Dil Tazminatı:

570 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 15 nci maddesi ile kamu personeline verilmekte olan yabancı dil tazminatına ilişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi yeniden düzenlenmiştir.

Sözkonusu değişiklik uyarınca 15/4/1997 tarihinden itibaren ödenecek yabancı dil tazminatı miktarları Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Başbakanlık makamının 11/4/1997 tarihli onayı ile tespit edilmiş bulunmaktadır. Buna göre 11/4/1997 tarihli onayla yürürlüğe konulan Esaslar uyarınca uygulama aşağıda açıklandığı şekilde yapılacaktır.

a) Yabancı dil bilgisinden kurumlarınca yararlanılan personele bildiği her bir dil karşılığı olarak;

A düzeyi (96-100 puan) için 1200 gösterge,

A düzeyi (90-95 puan) için 900 gösterge,

B düzeyi için 600 gösterge,

C düzeyi için 300 gösterge,

rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda yabancı dil tazminatı ödenecektir.

Kurumlarca yabancı dil bilgisinden yararlanılan personel, ita amirlerinden alınacak isimleri ve yararlanma gerekçeleri ayrıntılı şekilde gösterilen bir onayla tespit edilecektir.

Ancak, hakim ve savcılar, mülki idare amirleri, Dışişleri Bakanlığı meslek memurları, Daire Başkanı ve daha üst yönetim görevlerinde bulunanlar (Türk Silahlı Kuvvetleri için Yarbay ve daha üst rütbede bulunanlar), üniversite öğretim elemanları, öğretmen kadrosuna atanmış olanlar ile mütercim ve tercümanlar için ayrıca bir onay alınmadan yabancı dil bilgilerinden görevlerinde yararlanıldığı kabul edilecektir.

b) Yabancı dil bilgisinden kurumlarınca yararlanılmayan personelden;

1) Bulgarca bilenlere;

A düzeyi için 2.486.000 lira,

B düzeyi için 1.657.000 lira,

C düzeyi için 828.000 lira,

tutarında,

2) Diğer dilleri bilenlere ise,

A düzeyi için 750 gösterge,

B düzeyi için 500 gösterge,

C düzeyi için 250 gösterge,

rakamının aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ödeme yapılacaktır.

3- Yabancı Dil Tazminatı Ödenmesine İlişkin Diğer Hususlar;

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi uyarınca teknik personele ve diğer personele yabancı dil tazminatı ödenmesinde aşağıda belirtilen hususlara uyulacaktır.

a) Yabancı dil tazminatı ödenmesine esas “Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı”, Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığınca birlikte hazırlanarak yürürlüğe konulan Esaslarda belirlenen usul ve esaslara göre, mevcut uygulandığı şekliyle Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), tarafından gerçekleştirilmeye devam edecektir.

b) Yabancı dil sınavları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren beş yıl süreyle geçerlidir. Bu sürenin bitiminde sınava girmeyenlerin yabancı dil seviyeleri bir alt düzeye inmiş sayılır. C düzeyinde olanların yabancı dil tazminatları kesilir.

c) Aynı dil için birden fazla sınava katılanlara, en yüksek seviye esas alınarak yabancı dil tazminatı ödenir.

d) Yabancı dil tazminatından damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesinti yapılmaz. Hakedilmesinde ve ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır.

e) İlk ödeme sınavın yapıldığı tarihi takip eden aybaşından itibaren yapılır.

1997 yılı Kararnamesinin uygulanması ile ilgili açıklamaları içeren 146 Seri Nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Tebliğ olunur.


Görüşler Sayfamız İçin Tıklayın…


Sosyal Medya hesaplarımızı takip ederek personel mevzuatı ile ilgili paylaşımlarımızdan anında haberdar olabilirsiniz.

Sosyal Medya Hesaplarımız

Bizi İnstagram dan Takip Etmek İçin @iscimemurnet instagram

Bizi Twitter dan Takip Etmek İçin @iscimemur.net twitter

Facebook İnsan Kaynakları Grubumuza Katılmak İçin @iscimemur.net facebook 

iscimemur.net özellikle yerel yönetimlerde çalışan memur, işçi ve sözleşmeli personelin çalışma hayatı içerisinde karşılaştıkları özlük veya bordro konularındaki sorulara mevzuatsal dayanakları ile birlikte cevap bulabilecekleri bir platformdur.
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.