İş sonu tazminatında emsal derece kademe hesaplamasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı görüşü

İş sonu tazminatında emsal derece kademe hesaplamasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı görüşü
Yayınlama: 22.04.2022
A+
A-

İş sonu tazminatında emsali Devlet memurunun emekli ikramiyesine esas derece ve kademesinin nasıl hesaplanacağına ilişkin Cumhurbaşkanlığı görüşünde “…Emsali Devlet memurunun emekli ikramiyesine esas alınacak derece ve kademesinin; emsali Devlet memurunun kadro unvanı itibariyle memuriyete giriş derece ve kademesine, sözleşmeli personelin anılan Esasların 7 nci maddesine göre iş sonu tazminatına esas hizmet sürelerinin her yılına bir kademe ilerlemesi ve her üç yılına bir derece yükseltilmesi suretiyle belirlenmesi gerektiği, bunun dışında herhangi bir kademe ilerlemesi ve/veya derece yükseltilmesi yapılmasına imkan bulunmadığı…” değerlendirilmiş olup söz konusu görüşün tam metni aşağıdaki gibidir.

T.C.

CUMHURBAŞKANLIĞI

Strateji ve Bütçe Başkanlığı

Bütçe Genel Müdürlüğü

Sayı: E-33156341-202.01-2234

Konu: İş Sonu Tazminatı

Tarih: 24.06.2020

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA

İlgi: a) Hazine ve Maliye Bakanlığının 07/05/2020 tarihli ve 24316011-264100 sayılı yazısı.

        b) Seydişehir Kaymakamlığının (Mal Müdürlüğü) 04/05/2020 tarihli ve 260173 sayılı yazısı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ilgisi nedeniyle Başkanlığımıza iletilen ilgi (b) yazıda, Seydişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin mülga (C) fıkrası uyarınca istihdam edilmekte iken 24/12/2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 18 inci maddesiyle 657 sayılı Kanuna eklenen geçici 43 üncü madde uyarınca anılan Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında ihdas edilen sözleşmeli personel pozisyonlarına geçirilen personele ödenecek iş sonu tazminatı hususunda tereddüde düşüldüğü belirtilerek konuya ilişkin Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Bilindiği üzere, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 17 nci maddesiyle 657 sayılı Kanunun geçici personele ilişkin 4 üncü maddesinin (C) fıkrası yürürlükten kaldırılmış, söz konusu Kararnamenin 18 inci maddesiyle anılan Kanuna eklenen geçici 43 üncü maddeyle kapsama giren geçici personelin 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında ihdas edilen sözleşmeli personel pozisyonlarına geçişi yapılmış, söz konusu düzenlemeler 1/2/2018 tarihli ve 7079 sayılı Kanunla da aynen kabul edilmiştir.

657 sayılı Kanunun geçici 43 üncü maddesinde;

“Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/12/2017 tarihi itibarıyla, adam/ay esasına göre kısmi süreli çalıştırılmakta olanlar ile saat ücreti karşılığı çalışmakta olanlar hariç olmak üzere bu Kanunun 4 üncü maddesinin mülga (C) fıkrası kapsamında tahsis edilmiş geçici personel pozisyonlarında çalışmakta olanlar, pozisyonlarının tahsis edildiği teşkilat ve birimde, halen yürütmekte oldukları hizmetleri aynı şekilde yerine getirmeye devam etmek üzere, bu Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında ihdas edilecek sözleşmeli personel pozisyonlarına bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren doksan gün içinde kurumlarınca geçirilirler.

Bu madde kapsamında sözleşmeli personel pozisyonlarına geçirilenlere iş sonu tazminatı ödenmez. Bu personelin önceden iş sonu tazminatı ödenmiş süreleri hariç, iş sonu tazminatına esas olan toplam hizmet süreleri, yeni pozisyonlarında iş sonu tazminatına esas toplam hizmet süresi ile ücret ve izin sürelerinin hesabında dikkate alınır.

Doğum ve askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilen sözleşmeli personelin pozisyonları hariç olmak üzere, bu kapsamda ihdas edilen pozisyonlar, herhangi bir şekilde boşalmaları halinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.

Birinci fıkrada belirtilen ve geçiş hakkı verilen pozisyonlarda çalışmakta iken 4/12/2017 tarihinde askerlik ve doğum nedeniyle görevlerinde bulunmayanlardan ilgili mevzuatına göre yeniden hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş olanlar hakkında da bu madde hükümleri uygulanır. Bunlar için birinci fıkrada

belirtilen süreler yeniden hizmete alındıkları tarihten itibaren başlar.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce geçici personel pozisyonlarına atanmak üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirilen ve atama süreci devam edenler ile atamaları yapılanlar hakkında da bu madde hükümleri uygulanır. Bunlar için birinci fıkrada belirtilen süreler, geçici personel olarak göreve başladıktan tarihten itibaren başlar.

4 üncü maddenin mülga (C) fıkrasının ikinci paragraf kapsamında yer alanlardan sözleşmeli personel pozisyonlarına atananların istihdam süreleri hiçbir şekilde sosyal güvenlik kurumlarından yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazandıkları tarihi geçemez. Bu maddenin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Devlet Personel Başkanlığı yetkilidir.”

hükmüne yer verilmek suretiyle geçici personelin sözleşmeli personel statüsüne geçişi düzenlenmiştir.

Diğer taraftan, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın geçici 11 inci maddesinde:

“657 sayılı Kanunun geçici 43 üncü maddesi çerçevesinde sözleşmeli personel statüsüne geçiş hakkına sahip olup; anılan Kanunun 4 üncü maddesinin mülga (C) fıkrasına göre Türkiye İstatistik Kurumunda çalışanlar “anketör” unvanlı, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan yükseköğrenim mezunu olanlar “idari büro görevlisi” unvanlı, diğerleri ise “idari destek görevlisi” unvanlı pozisyonlara idarelerince atanır. Bu kapsamda atanacaklarda (4) sayılı Cetvelde yer alan nitelikler aranmaz.

Bu şekilde atanacakların pozisyonları, atama işleminin yapıldığı tarih itibarıyla başka bir işleme gerek kalmaksızın merkezde toplam sayı olarak, taşrada ise bölge teşkilatı bulunan kurumlarda bölge, diğer kurumlarda il bazında vize ve tahsis edilmiş sayılır. Vize ve tahsis edilen pozisyonların teşkilatı, birimi, unvanı ve sayısı ilgili kurumlarca atama işleminin yapıldığı tarihten itibaren bir ay içerisinde Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığına gönderilir.

657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin mülga (C) fıkrasının ikinci paragrafı kapsamında yer alanlardan bu madde uyarınca sözleşmeli personel pozisyonlarına atananların sözleşmeleri, 5510 sayılı Kanun hükümleri uyarınca yaşlılık veya malullük aylığına hak kazandıkları tarihte sona erer. Söz konusu tarih kurumlarınca Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından talep edilir.”

düzenlemesine yer verilmiş, anılan Esaslara ekli (4) sayılı Cetvelin “A- SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYON UNVANLARI İLE ASGARİ NİTELİKLERİ GÖSTERİR CETVEL” bölümüne;

– “İdari büro görevlisi” unvanı “yükseköğretim mezunlarından ek 9 uncu maddede belirtilen şartları sağlamış

olmak.”

– “İdari destek görevlisi” unvanı “yükseköğretim mezunu olmayanlardan ek 9 uncu maddede belirtilen şartları

sağlamış olmak.”

nitelikleriyle eklenmiştir.

Söz konusu Esasların 7 nci maddesinde ise:

“Kamu kurum ve kuruluşlarının yurt dışı teşkilatlarında sözleşmeli olarak çalıştırılan yabancı uyruklu personel ile haftalık çalışma saati süresi 40 (kırk) saatin altında bulunan personel (Milli Eğitim Bakanlığında norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen istihdamıyla kapatılamaması hallerinde sözleşme ile çalıştırılacak öğretmenlerde 40 saat şartı aranmaz) hariç olmak üzere, …fiilen, askerlik ve doğum dışında kesintisiz en az 2 hizmet yılını tamamlayanlardan;

a) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince sürekli tam iş göremezlik geliri, malûllük veya yaşlılık aylığı bağlanması veya toptan ödeme yapılması,

b) Hizmetlerine gerek kalmadığı için sözleşmesinin feshedilmesi veya yenilenmemesi,

c) İlgilinin ek 6 ncı maddenin ikinci fıkrası uyarınca sözleşmeyi feshetmesi,

ç) İlgilinin işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi,

d) İlgilinin ölümü,

hallerinden birinin vuku bulmasından dolayı hizmet sözleşmesi sona erenlere, görev yapmakta olduğu pozisyon unvanı itibariyle, Devlet Memurları Kanununa göre girebilecekleri hizmet sınıfındaki aynı veya benzeri kadro unvanı esas alınarak hizmet yılı ve öğrenim durumu aynı olan emsali personele 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesi tutarını geçmemek üzere… çalışılan her tam hizmet yılı için ayrılış tarihindeki hizmet sözleşmesinde yazılı aylık brüt ücret tutarında iş sonu tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için de, tam yıl için hesaplanan miktardan o süreye isabet eden tutar kadar ödeme yapılır.

hükmüne yer verilmek suretiyle sözleşmeli personele verilecek iş sonu tazminatına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

Yukarıda yer alan hükümler ile 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi eki cetveller dikkate alındığında, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin mülga (C) fıkrası uyarınca istihdam edilmekte iken 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 18 inci maddesiyle 657 sayılı Kanuna eklenen geçici 43 üncü madde uyarınca anılan Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında ihdas edilen sözleşmeli personel pozisyonlarına geçişi yapılan personelden hizmet sözleşmesi, iş sonu tazminatına hak kazanacak şekilde sona erenlere bir hizmet yılı için ödenecek azami iş sonu tazminatının hesabında;

1-657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca ihdas edilen; “idari büro görevlisi” pozisyonu için Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dahil “memur” unvanlı kadronun, “idari destek görevlisi” pozisyonu için Yardımcı Hizmetler Sınıfına dahil “Hizmetli” unvanlı kadronun emsal alınması gerektiği,

2-Emsali Devlet memurunun emekli ikramiyesine esas alınacak derece ve kademesinin; emsali Devlet memurunun kadro unvanı itibariyle memuriyete giriş derece ve kademesine, sözleşmeli personelin anılan Esasların 7 nci maddesine göre iş sonu tazminatına esas hizmet sürelerinin her yılına bir kademe ilerlemesi ve her üç yılına bir derece yükseltilmesi suretiyle belirlenmesi gerektiği, bunun dışında herhangi bir kademe ilerlemesi ve/veya derece yükseltilmesi yapılmasına imkan bulunmadığı,

3-Emsali Devlet memuruna 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesi tutarı hususunda ise Sosyal Güvenlik Kurumundan görüş alınmasının uygun olacağı,

değerlendirilmektedir.

Öte yandan, yukarıda belirtilen hususlarda uygulama birliğinin sağlanmasını teminen Bakanlığınız taşra teşkilatına gerekli duyuruların tarafınızca yapılması hususunda bilgilerini ve gereğini arz ederim.


İş sonu tazminatı nasıl hesaplanır? Tıklayın…

İş Sonu Tazminatı Hesaplama Robotu İçin Tıklayın…

Görüş Arama Sayfamıza Ulaşmak İçin Tıklayın…

iscimemur.net özellikle yerel yönetimlerde çalışan memur, işçi ve sözleşmeli personelin çalışma hayatı içerisinde karşılaştıkları özlük veya bordro konularındaki sorulara mevzuatsal dayanakları ile birlikte cevap bulabilecekleri bir platformdur.
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.