Sayıştay Kararları ile Maliye Bakanlığı Görüşü ışığında zabıta ve itfaiye personelinin özel hizmet puanı

Sayıştay Kararları ile Maliye Bakanlığı Görüşü ışığında zabıta ve itfaiye personelinin özel hizmet puanı
Yayınlama: 17.08.2022
A+
A-

Zabıta ve İtfaiye Personelinin Özel Hizmet Puanı Kaç Olmalı?

Zabıta ve itfaiye personelinin özel hizmet puanıyla ilgili Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü tarafından verilen görüşler nedeniyle uygulayıcılar ve konunun muhatabı memurlar kafa karışıklığı yaşamaya başlamışlardır. Bu karışıklığa sebep konu şu şekilde özetlenebilir;

Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar’a ekli 2 sayılı Cetvelde Devlet memurlarına verilecek özel hizmet puanları düzenlenir. Söz konusu cetvelin (A) ÜST YÖNETİM VE GENEL İDARE HİZMETLERİ bölümü Grup 17 nci sırada yer alan ifade şu şekildedir;

“Yukarıda sayılan 1 ila 16 ncı Gruplara göre özel hizmet tazminatı alamayanlardan, Kurumların Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dahil 1, 2, 3 ve 4 üncü dereceli kadrolarında bulunanlar…. 55”

Yani genel idari hizmetler sınıfında bulunup ilk 16 grupta yer almayanlardan 1,2,3 ve 4 üncü dereceli kadrolarda bulunan memurların özel hizmet puanı 55 olarak uygulanacaktır. Aynı cetvelin (G) bölümünde ise;

“657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen hizmet sınıflarında çalışıp da özel hizmet tazminatı ile bu cetvelin yukarıdaki sıralarında sayılan tazminatlardan yararlanamayan personelden;

a)Kadroları Yardımcı Hizmetler Sınıfında bulunanlardan;

 • 8-15 inci derecelerden aylık alanlar……: 44
 • Diğer derecelerden aylık alanlar………….: 45

b) Diğer hizmet sınıflarında bulunanlardan;

1- Kadro unvanları Müdür ve Müdür Yardımcısı, Sayman, Şef, Antrenör, Borsa Komiseri, Bölge Amiri, Kısım Amiri, Koruma ve Güvenlik Amiri, Kontrolör, Ekonomist, Danışman, Müşavir, Aktüer, Araştırmacı, Muhasebeci ve Muhasip, Raportör, Uzman, Hukuk Müşaviri, Programcı, Çözümleyici, Bilgisayar İşletmeni, Başkatip, Zabıta Amiri ve Yardımcısı, Zabıta Başkomiseri ve Komiseri, İtfaiye Amiri, İtfaiye Başçavuşu, Çavuşu ve Onbaşısı ile Kontrol Memurları…… : 50

2- Diğerlerinden;

 • 8-15 inci derecelerden aylık alanlar…..: 48
 • Diğer derecelerden aylık alanlar…………: 49″

denilmektedir.

Grup 17’de ilk dört dereceli kadrolar için 55 özel hizmet puanı öngörülmüşken (G) bölümünde sayılan bazı kadrolar için 50 özel hizmet puanının belirlenmesi kafa karışıklığına sebep olmaktadır.

Peki kadro unvanı (G) bölümde sayılıp ta ilk dört dereceli kadrolarda bulunan memurlara özel hizmet tazminatı hangi puan üzerinden ödenecektir? Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü’nün konuyla ilgili verdiği 27/07/2022 tarihli görüşün sonuç kısmında;

“…Bu itibarla, Belediyenin zabıta teşkilatında görev yapan personelden;
-3 ve 4 üncü derece zabıta memuru ve itfaiye eri kadrosunda görev yapan personele mezkûr Esasların II sayılı cetvelinin (A) 17 nci grubunda belirtilen %55 oranı ile 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşmede belirlenen ek oran üzerinden özel hizmet tazminatı ödenebileceği,
-3 ve 4 üncü derece dışında kalan zabıta memuru ve itfaiye eri kadrosunda görev yapan personele derecesine göre mezkûr Esasların III sayılı cetvelinin G-b/2 bölümünde yer alan %48- 49 oranı ile 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşmede belirlenen ek oran üzerinden özel hizmet tazminatı ödenebileceği,
-Zabıta amiri ve yardımcısı, zabıta başkomiseri ve komiseri, itfaiye amiri, itfaiye başçavuşu, çavuşu ve onbaşısı kadrosunda görev yapan personele III sayılı cetvelinin G-b/1 bölümünde yer alan %50 oranı ile 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşmede belirlenen ek oran üzerinden özel hizmet tazminatı ödenebileceği,
-Söz konusu tazminat oranlarının belediye personeline çalışma barışı, ücret adaleti ve kadro hiyerarşisi gibi hizmet gerekleri ile mali imkanlar dikkate alınarak Cumhurbaşkanınca belirlenen oran ve miktarlardan daha düşük bir oran ve miktar üzerinden ödenebileceği,
Değerlendirilmektedir.”

ifadeleri yer almıştır.

Bu durumda şöyle bir sonuç doğmaktadır ki itfaiye eri itfaiye amirinden daha yüksek öze hizmet puanı alacaktır. Aynı durum zabıta amiri ve zabıta memuru içinde geçerlidir. Yani Zabıta Memuru ile İtfaiye Eri 65 özel hizmet puanı alırken Zabıta Amiri, İtfaiye Amiri, Zabıta Başkomiseri, Zabıta Komiseri, İtfaiye Amiri, İtfaiye Başçavuşu, Çavuşu ve Onbaşısı gibi kadrolar zabıta memuru ile itfaiye erinden daha düşük olacak şekilde 60 özel hizmet puanından yararlanacaktır.

Bu durumun mantığını okuyucunun takdirine bırakıp bir başka konuya dikkat çekecek olursak;

Görüşten anlaşıldığı üzere zabıta amiri, itfaiye amiri, zabıta komiseri gibi kadrolara 50 özel hizmet puanının öngörülmesi söz konusu kadro unvanlarının Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar’a ekli 2 sayılı cetvelin (G) bölümünde açıkça sayılmış olması nedeniyledir. O halde aynı bölümde Bilgisayar İşletmeni kadrosu da sayıldığına göre bilgisayar işletmeni kadrosunda bulunup 3 veya 4 üncü dereceli kadrolarda olan memurlara da 50 özel hizmet puanı mı verilecektir. V.H.K.İ kadrosunda olup 3 veya 4 üncü derecedeki kadrolarda bulunan memurlar 55 özel hizmet tazminatı puanından yararlanırken Bilgisayar İşletmeni kadrosunda bulunan aynı kadro derecesindeki memurlara 50 puan mı uygulanacaktır? Kıyas yapacak olursak söz konusu görüşün doğurduğu diğer bir soru da budur.

Yukarıdaki sorulara sonuncusundan yani Bilgisayar İşletmeninin özel hizmet puanından başlayarak cevap arayalım…

Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar’ın (G) bölümünün başlangıç cümlesi şu şekildedir;

“657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen hizmet sınıflarında çalışıp da özel hizmet tazminatı ile bu cetvelin yukarıdaki sıralarında sayılan tazminatlardan yararlanamayan personelden…”

Giriş cümlesinde yer alan “yukarıdaki sıralarında sayılan tazminatlardan yararlanamayan personelden” ifadesi Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar’a ekli iki sayılı cetvelin (G) bölümünden önce sayılan sıralarda yer almayan kadrolara ilişkin bir bölümdür.

Örnek vermek gerekirse 5 inci dereceli Bilgisayar İşletmeni kadrosu (G) bölümünden önce sayılan sıralarda yer almadığından bu kadroya (G) bölümünde belirlenmiş 50 özel hizmet puanı uygulanacaktır. Fakat 3 veya 4 üncü dereceye atanmış bir Bilgisayar İşletmeni artık (G) bölümünden önceki sıralarda sayılmıştır. Yukarıda da bahsi geçtiği üzere Grup 17 nci sıra 3 ve 4 üncü dereceli Bilgisayar İşletmenini de kapsadığından söz konusu kadro için buradaki puan yani 55 özel hizmet puanının uygulanması gerekir.

İlave olarak İçişleri Bakanlığı’nın vizeli yan ödeme ve özel hizmet tazminatına ilişkin cetvellerinin incelendiğinde görüleceği üzere 3 ve 4 üncü dereceli Bilgisayar işletmeni kadrosu için yazılan özel hizmet puanı 55’dir. Söz konusu cetvele ulaşmak için tıklayın…

Bilgisayar İşletmeni kadrosu için geçerli olan aynı durum Zabıta Amiri ve Yardımcısı, Zabıta Başkomiseri ve Komiseri, İtfaiye Amiri, İtfaiye Başçavuşu, Çavuşu ve Onbaşısı kadroları içinde geçerlidir. Yani 3 ve 4 üncü dereceli Zabıta Amiri veya İtfaiye Amiri kadrosu (G) bölümünden önce yani Grup 16’da düzenlendiği için söz konusu kadrolar için buradaki puanlar geçerli olacaktır. Fakat 5 inci dereceli Zabıta veya İtfaiye Amiri kadrosu (G) bölümünden önce herhangi bir sırada düzenlenmediğinden (G) bölümünde yazılı 50 puan üzerinden özel hizmet puanından yararlandırılması gerekir.

Aynı durum Zabıta Komiseri, İtfaiye Çavuşu gibi kadrolar içinde geçerlidir. Örneğin ilk dört derece de bulunan bir zabıta komiserinin kadro unvanı her ne kadar (G) bölümünde bizzat yazsa da Grup 17’de “Yukarıda sayılan 1 ila 16 ncı Gruplara göre özel hizmet tazminatı alamayanlardan, Kurumların Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dahil 1, 2, 3 ve 4 üncü dereceli kadrolarında bulunanlar…. 55”

denildiğinden ve Zabıta Komiseri de ilk 16 grupta sayılmadığı için Grup 17’de belirtilen 55 özel hizmet puanından yararlanacaktır. İlk dört derecede ki Zabıta Komiserinin özel hizmeti için neden (G) bölümüne bakılmaması gerekir? Çünkü (G) bölümünün giriş cümlesi “yukarıdaki sıralarında sayılan tazminatlardan yararlanamayan personelden” şeklindedir. İlk 4 dereceli kadrolarda bulunan Zabıta Komiseri yukarıdaki sıralarda yani Grup 17’de sayılan tazminatlardan yararlandığı için burada (G) bölümüne bakılmayacaktır.

Fakat 5 ve daha aşağı kadrolarda bulunan Zabıta Komiseri, (G) bölümünün giriş cümlesinde belirtildiği üzere yukarıdaki sıralarda sayılan tazminatlardan yararlanamadığı için, bu kez (G) bölümünde belirtilen özel hizmet tazminatı puanından yararlanacaktır.

Sayıştay’a Göre Zabıta ve İtfaiye Personelinin Özel Hizmet Puanı Kaç Olmalı?

Zabıta ve İtfaiye Personelinin Özel Hizmet Puanı ile ilgili Sayıştay 2. Dairesinin 2019-35658 sayılı bir kararında da amir kadrosuna atandıktan sonra, amir unvanının önüne hangi isim gelirse gelsin, anılan 2 sayılı cetvelin Grup 16 başlığı altında “Amir ve Şef” kadrosunda görev yapanlar için öngörülen 60 puan üzerinden özel hizmet tazminatı almayı hak ettikleri, mutlaka personel şefi veya amiri, emlak şefi veya amiri, itfaiye şefi veya amiri, zabıta şefi ve amiri şeklinde sayılmasına lüzum bulunmadığı, ifade edilmektedir.

Kararın ilgili kısmı şu şekildedir;

“Yapılan incelemede de, Bakanlar Kurulu Kararı eki Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararın “Kapsam ve dayanak” başlıklı 1 inci maddesinde, ödenecek özel hizmet tazminatının bu Karara ekli 2 sayılı cetvelde gösterildiği,

Amir kadrosuna atandıktan sonra, amir unvanının önüne hangi isim gelirse gelsin, anılan 2 sayılı cetvelin Grup 16 başlığı altında “Amir ve Şef” kadrosunda görev yapanlar için öngörülen 60 puan üzerinden özel hizmet tazminatı almayı hak ettikleri, mutlaka personel şefi veya amiri, emlak şefi veya amiri, itfaiye şefi veya amiri, zabıta şefi ve amiri şeklinde sayılmasına lüzum bulunmadığı,

4. Dönem Toplu Sözleşmenin Dördüncü Bölümü’nün “Zabıta ve itfaiye personelinin tazminatları” başlıklı 5 inci maddesi gereği verilecek 5 puan ile birlikte toplam özel hizmet tazminatının 65 puan olduğu anlaşıldığından, zabıta amirlerine 65 puan üzerinden özel hizmet tazminatı ödenmesinde mevzuata aykırı bir durum olmadığı değerlendirilmektedir.

Bununla birlikte, Anılan Karara ekli 2 sayılı cetvele göre, 1-4 dereceli zabıta komiseri olarak görev yapan personelin, söz konusu cetvelin “Yukarıda sayılan 1 ila 16 ncı Gruplara göre özel hizmet tazminatı alamayanlardan, Kurumların Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dahil 1,2,3 ve 4 üncü dereceli kadrolarda bulunanlar.” olarak ifade edilen Grup 17’ye göre 55 puan özel hizmet tazminatı alması gerekmektedir.

Ancak yapılan incelemelerde, zabıta komiseri olarak görev yapan personelin Grup 16 başlığı altında “Amir ve Şef” kadrosunda görev yapanlar için öngörülen 60 puan üzerinden özel hizmet tazminatı aldıkları tespit edilmiştir.”

Not: Kararda zabıta amiri için 65 özel hizmet puanının telafuz edilmesi karar tarihinde yürürlükte olan Toplu Sözleşmede zabıta ve itfaiye personeline +5 özel hizmet puanı verilmiş olmasından dolayıdır. Şuan yürürlükte olan 6. Dönem Toplu Sözleşmede zabıta ve itfaiye personeline +10 özel hizmet puanı verildiğinden 60 + 10=70 şeklinde değerlendirmek gerekir.

İlave olarak şunu da belirtmek gerekir ki Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlar Kararnamesinin “Tereddütlerin giderilmesi ile emsal kadro ve unvan tespiti” başlıklı 13 üncü maddesinde;

“a) Bu Karar ve eki cetvellerin uygulanmasından doğacak her türlü sorunu çözüme bağlamaya Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine, Maliye Bakanlığı,          

b) Bu Kararda yer almayan kadro ve unvanlar için, ekli cetvellerde bulunan benzeri kadro ve unvanları dikkate alarak emsal kadro ve unvanlar tespit etmeye; mahalli idareler için İçişleri Bakanlığı aracılığıyla, diğer kurum veya kuruluşlar için ise ilgili kurum veya kuruluşlarca doğrudan, Devlet Personel Başkanlığından alınacak görüş üzerine Maliye Bakanlığı,

yetkilidir.”

denilmektedir.

Dolayısıyla bu hususta yetkili olan kurum Maliye Bakanlığıdır. Maliye Bakanlığının görüşü ise ilk dört dereceli kadrolarda olup 1 ile 16 ncı gruplarda sayılmayanların Grup 17’den özel hizmet tazminatı alacağı yönündedir.

Maliye Bakanlığı görüşü için tıklayın…


⇒ İsa ARAS’ın Tüm Yazıları İçin Tıklayın…


MAAŞ HESAPLAMA PROGRAMLARIMIZ

⇒ Memur Maaşı Hesaplama Programımız için Tıklayın


⇒ Sözleşmeli Personel Maaşı Hesaplama Programımız İçin Tıklayın


HERKES İÇİN DENEME SINAVLARI

⇒ Deneme Sınavlarına Katılmak İçin Tıklayın


⇒ iscimemur.net’i twitter da takip etmek ister misiniz? Tıklayın

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 2 Yorum
 1. FBASAR dedi ki:

  Merhaba İsa Bey;
  Zabıta amiri için 65 özel hizmet puanının telaffuz edilmesi karar tarihinde yürürlükte olan Toplu Sözleşmede zabıta ve itfaiye personeline +5 özel hizmet puanı verilmiş olmasından dolayıdır. Şuan yürürlükte olan 6. Dönem Toplu Sözleşmede zabıta ve itfaiye personeline +10 özel hizmet puanı verildiğinden 55 +5 + 10=70 şeklinde değerlendirmek gerekir.” düşüncenize katılmamaktayım.
  Şöyle ki toplu sözleşmede alınan kazanımlar kazanılmış hak olmadığından belirli bir tarih aralığı için geçerli olmaktadır. Örneğin 5. dönem toplu sözleşmesinde zabıta ve itfaiye personeline verilen 5 puan 6. dönem toplu sözleşmede yazılmasaydı veya ek ilave puan verilmeseydi otomatik olarak verilen 5 puan geri alınmış olacaktı. Yani verilen haklar KHK veya yasa ile verilmediği sürece kazanılmış hak olmadığından her toplu sözleşme döneminde alınan kazanımlar yazılmak zorunda olup toplu sözleşmede yazılan rakama bir önceki toplu sözleşmede verilen rakamın üstüne hesaplama yapılamamaktadır.
  Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar’a ekli 2 sayılı cetvelde , 1 ila 16 ncı Gruplara göre özel hizmet tazminatı alamayanlardan, Kurumların Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dahil 1, 2, 3 ve 4 üncü dereceli kadrolarında bulunanlar…. 55” puana ilave olarak 6. dönem toplu sözleşmede İtfaiye ve zabıta personeline verilen 10 puan eklenmesi sureti ile toplamda 65 puan uygulanması gerekmektedir.

  1. İSA ARAS dedi ki:

   Merhaba;
   Yazımızı tekrar okumanızı rica ediyorum. Yazımızın içerisinde 55 +5 + 10=70 böyle bir ifade yok. Zira yorumunuzda dediğiniz gibi toplu sözleşmedeki kazanımlar toplu sözleşme süresiyle sınırlıdır. Yazımızın içerisindeki ifade 60 + 10=70 şeklindedir. Buradaki 60 puan zabıta ve itfaiye amirine verilen özel hizmet puanıdır. +10 puan ise 6. dönem toplu sözleşme ile eklenmiştir.
   Ben zabıta ve itfaiye amirlerinin özel hizmet puanının grup 16 belirtilen 60 puan üzerinden verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Sayıştay ve Maliye Bakanlığı da bu görüştedir. Siz ise zabıta ve itfaiye amirine grup 17’den yani ilk dört derecede olanlarına 55 özel hizmet puanı verilmesi gerektiğini düşünüyorsunuz. Yerel yönetimler genel müdürlüğünün görüşü de bu şekilde. Ben bu görüşe katılmıyor ve bu noktada ayrışıyorum. Yoksa yazıyı bir daha okuduğunuzda anlayacaksınız ki ben her toplu sözleşmede elde edilen puanların bir birine ilave edilerek geldiğini söylemiyorum.
   5. Dönem toplu sözleşmede zabıta ve itfaiye personeline +5 puan verilmişti. Dolayısıyla zabıta amirinin özel hizmeti 60 + 5 = 65 idi,
   6. Dönem toplu sözleşme ile +10 puan verilince zabıta amirinin özel hizmet puanı 60+10= 70 oldu.
   Umarım açıklayıcı olmuştur.