Seçin nedeniyle istifa eden memurun göreve dönme isteği üzerine yapılacak atamada makul süre

Seçin nedeniyle istifa eden memurun göreve dönme isteği üzerine yapılacak atamada makul süre
Yayınlama: 14.04.2023
A+
A-

Seçin nedeniyle istifa eden memurun göreve dönme isteği üzerine yapılacak atamada makul süre


T.C.
DANIŞTAY
12. Daire
Esas No: 1999/1057
Karar No: 2001/678
Karar Tarihi: 27.02.2001

ÖZET: Milletvekili genel seçimine katılmak için istifa eden ancak aday olmaması sebebiyle görevine dönmek isteyen davacının başvuru tarihinde kadrosunun boş olması halinde idarece evvelki görevine atanması gerekmekte ancak idarece makul süre içinde göreve iade edilmiş olması hakkında parasal ve özlük haklarının ödenmesinin mümkün olmadığı hk.
(298 s. Seçim K. ek madde 7)

Davacı :…Karşı Taraf : Başbakanlık
İsteğin Özeti : Başbakanlık … Kurumu Başkanı olarak görev yapmakta iken, 18.4.1999 günü yapılacak olan milletvekili genel seçimine katılmak için bu görevinden istifa eden davacı, aday olamaması nedeniyle önceki görevine iade istemiyle yaptığı başvurusunun reddine ilişkin 4.3.1999 günlü 0156 sayılı işlemin iptali ile parasal ve özlük haklarının ödenmesine karar verilmesini istemektedir.
Savunmanın Özeti : 298 sayılı Yasanın Ek 7.maddesi uyarınca eski görevine iadesini isteyen kişiler için resmi seçim sonuçlarının ilanının beklenilmesi gerektiği, dava konusu işlemin yerinde olduğu, bu nedenle davanın reddi gerektiği savunulmuştur.

Danıştay Tetkik Hakimi: Sami Karatekin
Düşüncesi : Başbakanlık … Kurumu Başkanı olarak görev yapmakta iken 18.4.1999 günü yapılacak olan milletvekili genel seçimine katılmak için bu görevinden istifa eden davacı, aday olamaması nedeniyle görevine iade istemiyle yaptığı başvurusunun reddine ilişkin 4.3.1999 günlü 0156 sayılı işlemin iptali ile parasal ve özlük haklarının ödenmesini istemektedir.

298 sayılı seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun Ek 7. Maddesinde; “Subay, Astsubaylar hariç olmak üzere Milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara seçimlerinde aday ve aday adayı olan Devlet Memurları ve diğer kamu görevlileri, adaylığı veya seçimi kaybetmeleri halinde, Yüksek Seçim Kurulunca seçim sonuçlarının ilanını takibeden bir ay içinde müracaat etmeleri kaydıyla eski görevlerine veya kazanılmış hak aylık derecelerindeki başka bir göreve atanabilirler” hükmü yer almıştır.
Madde hükmünden de anlaşılacağı üzere seçime katılmak üzere istifa eden ve adaylığı veya seçim kaybeden ilgililerin öncelikle eski görevlerine atanmaları, başvuru tarihinde eski göreve ait kadronun dolu olması halinde kazanılmış hak aylık derecelerindeki bir başka göreve atanmaları öngörülmektedir.
Dosyanın incelenmesinden, davacının idareye başvurduğu tarihte ayrıldığı … Kurumu Başkanlığı kadrosunun boş olduğu anlaşılmaktadır.

Bu durumda davacının öncelikle bu kadroya atanması gerekirken isteminin Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçim sonuçlarının ilanından sonra dikkate alınacağı gerekçesiyle reddinde hukuka uyarlık görülmemektedir.
Açıklanan nedenle dava konusu işlemin iptali ile davacının yoksun kaldığı parasal haklarının ödenmesine karar verilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı : Zeynep Kavlak

Düşüncesi : Başbakanlık … Kurumu Başkanı olarak görev yapmakta iken 18.4.1999 günü yapılacak olan milletvekili genel seçimine katılmak için bu görevinden istifa eden davacı, aday olamaması nedeniyle görevine iade istemiyle yaptığı başvurusunun reddine ilişkin 4.3.1999 günlü 0156 sayılı işlemin iptali ile parasal ve özlük haklarının ödenmesini istemektedir.

298 sayılı seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun Ek 7. Maddesinde; “Subay, Astsubaylar hariç olmak üzere Milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara seçimlerinde aday ve aday adayı olan Devlet Memurları ve diğer kamu görevlileri, adaylığı veya seçimi kaybetmeleri halinde, Yüksek Seçim Kurulunca seçim sonuçlarının ilanını takibeden bir ay içinde müracaat etmeleri kaydıyla eski görevlerine veya kazanılmış hak aylık derecelerindeki başka bir göreve atanabilirler” hükmü yer almıştır.

Madde hükmünden de anlaşılacağı üzere seçime katılmak üzere istifa eden ve adaylığı veya seçim Kaybeden ilgililerin öncelikle eski görevlerine atanmaları, başvuru tarihinde eski göreve ait kadronun dolu olması halinde kazanılmış hak aylık derecelerindeki bir başka göreve atanmaları öngörülmektedir.

Dosyanın incelenmesinden, davacının idareye başvurduğu tarihte ayrıldığı -… Kurumu Başkanlığı kadrosunun boş olduğu anlaşılmaktadır.

Bu durumda davacının öncelikle bu kadroya atanması gerekirken isteminin Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçim sonuçlarının ilanından sonra dikkate alınacağı gerekçesiyle reddinde hukuka uyarlık görülmemektedir.

Açıklanan nedenle dava konusu işlemin iptali ile davacının yoksun kaldığı parasal haklarının ödenmesine karar verilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği düşünüldü:

Dava Başbakanlık … Kurumu Başkanı olarak görev yapmakta iken, 18.4.1999 günü yapılacak olan milletvekili genel seçimine katılmak için bu görevinden istifa eden davacı, aday olamaması nedeniyle önceki görevine iade istemiyle yaptığı başvurusunun reddine ilişkin 4.3.1999 günlü 0156 sayılı işlemin iptali ile parasal ve özlük haklarının ödenmesine karar verilmesini istemektedir.

298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun Ek 7.maddesinde; “Subay, astsubay, hariç olmak üzere; milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara seçimlerinde aday ve aday adayı olan Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri, adaylığı veya seçimi kaybetmeleri halinde, Yüksek Seçim Kurulunca seçim sonuçlarının ilanını takıp eden bir ay içinde müracaat etmeleri kaydıyla eski görevlerine veya kazanılmış hak aylık derecelerindeki başka bir göreve dönebilirler.” hükmüne yer verilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden Başbakanlık Kurumu Başkanı olarak görev yapmakta iken 18.4.1999 günü yapılacak olan milletvekili genel seçimine katılmak için bu görevinden istifa eden davacı, aday olamaması nedeniyle görevine iade istemiyle yaptığı başvurusunun reddine ilişkin 43.1999 günlü 0156 sayılı işlemin iptali ile parasal ve özlük haklarının ödenmesini istemektedir.

Belirtilen hukuksal durum karşısında seçime katılmak için ayrıldığı Başbakanlık Kurumu Başkanlığı kadrosunun davacının başvuru tarihi itibariyle boş olması halinde bu göreve, aksı halde eş değer bir kadroya atanması konusunda idarenin bağlı yetki içinde olması ve davacı tarafından dosyaya ibraz edilen 7.4.1999 günlü ek dilekçeye ekli belgeden Başbakanlık Kurumu Başkanlığı kadrosunun boş olduğunun anlaşılması karşısında davacının göreve iade istemiyle yaptığı başvurusunun reddine ilişkin işlemde hukuki isabet görülmemiştir.

Öte yandan, 298 sayılı Kanunun ek 7. maddesinde, seçime katılmak için görevlerinden ayrılanların öngörülen surede müracaat etmeleri halinde göreve dönebilecekleri hükme bağlanmış ancak bu durumdakilerin ne kadar süre içinde göreve başlatılacakları konusunda açık bir düzenleme getirilmemiştir. Dolayısıyla ilgililerin eski görevlerine dönmek için yaptıkları başvuruyu takiben idarece kadronun dolu ya da boş olması, ilgilinin atanma şekli gibi hususlar gözönünde tutularak atama işleminin tekemmül ettirilebilmesi için idareye atama konusunda makul bir süre tanınmasının hukuka ve hakkaniyete uygun düşeceği açıktır. Davacının 2.3.1999 tarihinde görevine dönmek istemiyle başvurduğu, başvurusunun 4.3.1999 tarihli işlem ile reddedildiği, 12.3.1999 tarihinde ise, bu davayı açtığı ve 13.4.1999 tarihli karar ile yürütmenin durdurulmasına karar verilmesi üzerine 26.5.1999 tarihindeki onayla göreve başlatıldığı, bu durumda davacının makul bir süre içinde göreve başlatılmış olması karşısında davacının parasal ve özlük haklarının ödenmesine ilişkin istemi yerinde görülmemiştir.

Açıklanan nedenle dava konusu işlemin iptaline, parasal ve özlük haklarına ilişkin istem yönünden ise davanın reddine dava kısmen iptal kısmen ret ile sonuçlandığından aşağıda dokumu yapılan yargılama giderlerinin yarısı olan 7.875.000 liranın davacı üzerinde bırakılmasına 27.2.2001 tarihinde oybirliği ile karar verildi.


www.iscimemur.net Whatsapp kanalımız yayında. Kanalımızı Whatsapp üzerinden takip ederek paylaşımlarımıza anında ulaşabilirsiniz.

Kanal yöneticileri de dahil hiçbir takipçi numaranızı veya kimliğinizi görüntüleyemez.

Whatsapp Kanalımıza katılmak için tıklayın…


Telegram kanalımıza katılmak için tıklayın >> t.me/iscimemurnet


iscimemur.net’i twitter da takip etmek ister misiniz? Tıklayın

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.