5393 Sayılı Kanunun 49. Maddesine Göre Yapılan Geçici Görevlendirmelerde Yapılacak HİTAP İşlemleri

Bilindiği üzere belediye personeli belirli şartlar dâhilinde diğer belediyelere veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına görevlendirilebilmekte farklı kurumlarda çalışanlarda belediyelerde görevlendirilebilmektedir. Bu kapsamda görevlendirilmiş personelin HİTAP işlemlerini yazımız içeriğinde bulabilirsiniz.

5393 Sayılı Kanunun 49. Maddesine Göre Yapılan Geçici Görevlendirmelerde Yapılacak HİTAP İşlemleri
Yayınlama: 29.05.2024
A+
A-

5393 Sayılı Kanunun 49. Maddesine Göre Yapılan Geçici Görevlendirmelerde Yapılacak HİTAP İşlemleri

Bilindiği üzere belediye personeli belirli şartlar dâhilinde diğer belediyelere veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına görevlendirilebilmekte farklı kurumlarda çalışanlarda belediyelerde görevlendirilebilmektedir.

Bu görevlendirmelere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Kurumlar arası geçici süreli görevlendirme başlıklı ek 8 inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun Norm kadro ve personel istihdamı başlıklı 49 uncu maddesinin 6 ıncı fıkrasına göre yapılan görevlendirmeler örnek olarak verilebilir.

Bu yazımızda 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49 uncu maddesine istinaden yapılan görevlendirmelerle ilgili değerlendirmelerde bulunacağız.

5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin 6 ncı fıkrasında;

“… Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen memurlar, belediye başkanının talebi, kendilerinin ve kurumlarının muvafakatiyle, belediyelerin birim müdürü ve üstü yönetici kadrolarında geçici olarak görevlendirilebilirler. Bu şekilde görevlendirmelerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) fıkrasında öngörülen şartlar dikkate alınır. Belediyelerde bu şekilde istihdam edilen personel kurumlarından izinli sayılırlar. Bu personelin görevlendirildikleri süre zarfındaki, görevlendirildikleri kadroya ait her türlü mali hakları ile kurumları tarafından karşılanması gereken sosyal güvenlik ve benzeri diğer hakları belediye tarafından ödenir. İzinli oldukları müddet, terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır ve terfi haklarını kazananlar başkaca bir işleme lüzum kalmaksızın terfi ettirilirler. Bu şekilde görevlendirilenler, görevlendirme süresinin sona ermesinden itibaren onbeş gün içerisinde yazılı olarak kurumlarına başvurmaları halinde en geç bir ay içerisinde kadrolarına veya müktesebine uygun başka bir kadroya atanırlar.” denilmektedir.

Bu fıkraya göre bir görevlendirme yapılabilmesi için sırasıyla;

Personel gider oranının aşılmamış olması,

Geçici olarak görevlendirilecek kadro için ilgilinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) fıkrasında öngörülen süreleri sağlaması,

Belediye Başkanının talebi,

Geçici görevlendirme talebi ilgili kamu kurum ve kuruluşuna resmi yazı ile bildirilmesi, (Görevlendirme süresi açık bir şekilde yazılmalıdır)

İlgili kurumun ve çalışanın bu talebi kabul etmesi,

Belediyede yönetici kadrosunda göreve başlaması,

Şeklinde sıralayabiliriz.

Geçici görevlendirme sürecinde insan kaynakları birimlerinin yapması gereken iş ve işlemleri kısaca ele alalım.

1- Özlük İşlemleri

Madde metninde belirtildiği üzere ilgilinin tüm işlemleri geçici görevlendirmeyi alan belediye tarafından yapılacağı için geçici görevlendirilenin bazı özlük bilgileri tespit edilmelidir.

 Bu kapsamda;

Terfi tarihleri (64 üncü madde gereği normal terfi ile 8 yıla bir kademe terfi tarihleri)

Kıdem izin süreleri,

Engelli indirimi

Sendika üyeliği,

Sosyal denge vb. durumlar en ince detayına kadar araştırılmalı, gerek belediye gerekse çalışan adına bir mağduriyetin oluşması engellenmelidir.

2- Hizmet Takip İşlemleri (Hitap)

Bilindiği üzere; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalıların tüm hizmet bilgileri Hizmet Takip Programı (HİTAP) üzerinden takip edilmektedir.

Görevlendirme süresi içerisinde memurun tüm özlük işlemleri görevlendirmeyi alan belediye tarafından düzenlenecektir.

Bu kapsamda diğer kurum HİTAP’ta tescil alanından İşten Ayrılış Bildirgesini düzenleyecek, çıkış sebep kodu olarak ise Başka bir kurumda görevlendirme nedene ile ücretsiz izinli seçeneği seçilecektir.

Ve yine hizmet cetveli alanına (1706 5393 S.K. 49. MD. GEREĞİ GEÇİCİ GÖREV. NEDENİYLE KURUMUNDAN AYRILIŞ) sebep kodu ile çıkış hareketini işlemelidir.

Son olarak hitap hizmet sekmesi altında bulunan unvan alanı ise son yapılan unvan hareketi dikkate alınarak güncellenmeli, bu kapsamda Unvan Bitiş Tarihi, görevlendirmeden kaynaklı ücretsiz izin başlama tarihi işlenmek sureti ile kapatılmalıdır.

Geçici görevlendirme süresinin sona ermesi durumundaysa ilgili memur görevlendirme süresinin sona ermesinden itibaren on beş gün içerisinde yazılı olarak kurumuna başvurmalıdır. Başvuru halinde memur en geç bir ay içerisinde kadrosuna veya müktesebine uygun başka bir kadroya atanır.

İlgili belediye HİTAP’ın tescil alanından İşe Giriş Bildirgesini düzenleyecek, giriş sebep kodu olarak ise Daimi kadrolu çalışanlar seçeneği seçilecektir.

Hizmet cetveli alanına ise (1707 5393 S.K. 49. MD. GEREĞİ GEÇİCİ GÖREV. NEDENİYLE BELEDİYEDE GÖREVE BAŞLAMA) sebep kodu ile giriş hareketi işlenmelidir.

Son olarak unvan alanına görevlendirme başlama tarihi itibariyle yeni unvan eklenmelidir.

Görev süresinin sona ermesine müteakip HİTAP tescil alanında görev süresinin sona ermesi sebebiyle işten ayrılış bildirgesi düzenlenmelidir.

Hizmet cetveli alanına (1708 5393 S.K. 49. MD. GEREĞİ GEÇİCİ GÖREV. SÜRESİNİN SONE ERMESİ NED. AYRILIŞ) sebep kodu ile çıkış hareketi işlenmelidir.

Son olarak belediye tarafından açılan unvan alanı görevlendirme bitiş tarihi itibari ile kapatılmalıdır.

3-MAAŞ İADE İŞLEMLERİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 83 seri no.lu (FAZLA VEYA YERSİZ ÖDENEN AYLIKLARIN GERİ ALINMASI) tebliğ halen yürürlüktedir.

Her ne kadar bu tebliğ merkezi yönetim kapsamındaki kurumları kapsasa da tebliğin Çeşitli ve son hükümler başlıklı üçüncü bölümünün 9 uncu fıkrasında;

“(9) Bu Tebliğ kapsamında yer almamakla birlikte 657 sayılı Kanuna tabi kamu görevlisi istihdam eden kamu idareleri, bu Tebliğ hükümlerini kıyasen uygulayabilir.” Hükmü yer almaktadır.

Kaldı ki belediyelerin bu kapsamda bir mevzuatı bulunmadığından hesap verilebilirlik adına 83 seri no.lu tebliğe uymaları daha doğru olacaktır.

Tebliğin Aylıklarını aldıktan sonra görevinden ayrılanların yersiz ödemeye dönüşen aylıklarının takip ve tahsil işlemleri başlıklı 6 ıncı maddesinde;

“(1) 657 sayılı Kanunun 164 üncü maddesi ve diğer personel kanunları uyarınca, ay başında peşin olarak ödenen aylıklar, emekliye ayrılma veya ölüm halinde; 657 sayılı Kanunun ek 24 üncü maddesi uyarınca, müteakip ayın aylığına mahsuben avans olarak ödenen aylıklar, ölüm halinde geri alınmaz. Bu haller dışında ay başından sonra herhangi bir nedenle (aylıksız izin, istifa, çekilme, çekilmiş sayılma ve benzeri) görevinden ayrılacak olan kamu görevlisinin bu durumu harcama birimine yazılı olarak bildirmesi ve aylığının çalışacağı süre kadar hesaplanıp ödenmesini talep etmesi durumunda, sosyal güvenlik kesintileri ilgili mevzuatına göre hesaplanarak aylıkları kıst olarak ödenir.

(2) Aylığını tam olarak alıp aybaşından sonra görevinden ayrılanlar için peşin ödenmiş aylığın çalışılmayan süreye ait kısmı geri alınır.” Şeklinde düzenleme yapılmıştır.

Tebliğde bu kapsamda açık bir hüküm bulunmuyor olsa da, mutlaka belediye çalışanın kurumu ile irtibata geçerek bu durumu sorgulamalıdır.

Bu kapsamda; çalışanın kurumu maaş ve kesenek iadesinde bulunması durumunda, ilgili belediye başlama tarihi itibari ile kıst maaş ödemesi ve istihdam türüne göre kesenek bildirimi yapmalıdır.

Kıst maaş ödemesi yapılması durumunda ilgili memurun kendi kurumundan almış olduğu maaşta dikkate alınarak yararlandığı gelir ve damga vergisi istisnası cari aydaki istisna tutarını aşmamalıdır.

Örnek 1- Mehmet Beyin Kurumu A Belediyesinin görevlendirme talebi doğrultusunda 10.05.2024 tarihi mesai bitimi tarihi itibariyle çıkış işlemlerini yapmıştır.

Mehmet Bey 5510 sayılı Kanuna tabidir. Kurumu 83 seri no.lu Kişilerden Alacaklar Tebliği doğrultusunda maaş iadesi ile kesenek iadesi talebinde bulunmuş ve bu tutarları tahsil etmiştir.

Bu durumda A Belediyesinde başlama tarihi olan 11.05.2024 ile 14.05.2024 tarihleri arası için Mehmet Beye kıst maaş yapılacaktır. Bu kıst maaş işlemi ile birlikte ek mahiyette prim hizmet belgesi ile Mayıs ayına ait 4 gün SGK bildirimi yapılmalıdır.

Bu kişi 5434 sayılı Kanuna tabi olması durumunda 11.05.2024 ile 14.05.2024 tarihleri arası için yine kıst maaş işlemi yapılacak fakat bu tutarlardan SGK kesintisi 5434 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi gereğince yapılmayacaktır.

4- VERGİ MATRAHINI BİRLEŞTİRME

30.10.2022 tarihli Resmi Gazete ‘de yayınlanarak yürürlüğe giren Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:311)’inde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:321) ile yapılan değişiklik sonrası 311 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nin 20 inci maddesinde belirtilen genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri… (ticaret şirketleri hariç) ibaresi genel bütçe kapsamında bulunan kamu idareleri şeklinde değiştirilmiştir.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na bağlı (I) SAYILI CETVELDE ise GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ sayılmakta olup Belediyeler bu kapsamın dışındadır.

Bu nedenle mahalli idarelerde görev yapan personelin, mahalli idareler arasındaki nakilleri ile genel bütçe kapsamındaki kamu kurumlarından mahalli idarelere yapılacak nakillerinde, personelin aynı takvim yılında elde ettiği ücret gelirlerine ait gelir vergisi matrahının önceki çalıştığı kurumdaki süregelen gelir vergisi matrahıyla ilişkilendirilmeksizin sıfır matrah esas alınmak suretiyle Gelir Vergisi Kanununun 61, 94, 103 ve 104 maddeleri uyarınca gelir vergisi tevkifatına tabi tutulması gerekmektedir.

Takdir okuyucunundur…

Mehmet YURDCU

Tavşanlı Belediyesi  / Kütahya

Yazarın Tüm Yazıları İçin Tıklayın


Whatsapp Kanalımıza katılmak için tıklayın


iscimemur.net’i twitter da takip etmek ister misiniz? Tıklayın

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.