Büyükşehir Belediyesi meclis üyelerine ödenen huzur haklarında vergi istisnası nasıl uygulanacak? ÖZELGE

Büyükşehir Belediyesi meclis üyelerine ödenen huzur haklarında vergi istisnası nasıl uygulanacak? ÖZELGE
Yayınlama: 06.06.2022
A+
A-

Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyelerine Ödenen Huzur Haklarından Vergi İstisnası Nasıl Uygulanacak?

Bilindiği üzere 22/12/2021 tarihli Resmi Gazete ‘de yayınlanan 7349 sayılı Kanun ile birlikte asgari geçim indirimi uygulaması kalkarken çalışma hayatımıza Vergi İstisnası adıyla yepyeni bir kavram girmiş oldu. Asgari ücretli çalışanların maaşı üzerinden gelir ve damga vergisi almamaya yönelik düzenlenen bu çalışmanın kapsamı genişletilerek tüm ücretliler için uygulanmaya koyulmuş ve ücret geliri elde eden herkes, ilgili ayda asgari ücretlinin muaf olduğu vergi kadar gelir ve damga vergisinden muaf tutulmuştur. meclis üyelerine ödenen huzur haklarında vergi istisnası nasıl uygulanacak

Elbette vergi istisnası kavramı henüz çok yeni bir kavram olduğundan bu konu çalışanlar açısından pek çok soruya konu edilmiş ve üzerinde bir çok yorum yapılarak cevaplar aranmaya çalışılmıştır. Bu sorulardan bir tanesi de huzur haklarında vergi istisnasının uygulanıp uygulanmayacağı hakkında idi. Bu konuya ilişkin daha önce kaleme alıp siz değerli arkadaşlarımızla paylaştığımız bir yazımızda meclis üyelerine ödenen huzur haklarında vergi istisnasının uygulanması gerektiği yorumunu yapmış ve gerekçelerini detaylıca anlatmıştır. Yazımıza ulaşmak için tıklayın…

Geçen süre içerisinde bazı belediyeler Gelir İdaresi Başkanlığından Özelge talebinde bulunmuş ve bu sorunun net cevabını adı geçen kurumdan istemişlerdir. Ve nihayet gelen cevap ile de vergi istisnasına ilişkin bir soru daha çözüme kavuşmuştur.

Özelgeye göre huzur hakkı ödemesi ücret niteliğinde bir ödeme olduğundan vergi istisnası kapsamında yer almaktadır. Gerek il ve ilçe belediyeleri gerekse de büyükşehir belediyesi meclis üyelerine ödenen huzur haklarında vergi istisnası uygulanırken bazı hususlara dikkat edilecektir. Tüm bu detaylar Özelgenin yorumu olarak kaleme aldığımız ve tüm belediyeler için örneklerle anlattığımız yazımıza bakabilirsiniz. Yazımız için tıklayın…

İşte o Özelge… meclis üyelerine ödenen huzur haklarında vergi istisnası nasıl uygulanacak

ÖZELGE

193 sayılı Kanunun 61 inci maddesinde, ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatler olarak tanımlanmış ve ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunmasının onun mahiyetini değiştirmeyeceği hükme bağlanmıştır.

Aynı Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında, “Kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zırai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar.” Hükmüne yer verilmiş, aynı fıkranın (1) numaralı bendinde ise; hizmet erbabına ödenen ücretler ile 61 inci madde de yazılı olup ücret sayılan ödemelerden (istisnadan faydalananlar hariç) 103 ve 104 üncü maddelere göre tevkifat yapılacağı hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan, 27/05/2020 tarihli ve 31137 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan 311 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin “Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin tek işveren olarak değerlendirilmesi” başlıklı 20 nci maddesinde, “genel yönetim kapsamında bulunan kamu idareleri ile bu idarelere bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlarda (ticaret şirketleri hariç) çalışan personelin, yıl içerisinde bu kapsamdaki diğer kurum ve kuruluşlardan da ücret alması veya bu kapsamdaki diğer bir kurum ve kuruluşa nakil olması durumunda, elde ettikleri ücretler tek işverenden alınan ücret olarak değerlendirilecektir.” açıklamasına yer verilmiştir.

Buna göre, Genel yönetim kapsamında bulunan kamu idarelerinin tek işveren olarak değerlendirilmesi nedeniyle Belediyeniz veya ilçe belediyelerde görevli üyelerine yapılan ödemeler kümülatif matrah dikkate alınarak vergilendirilmesi gerekmektedir.

Anılan Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına 22/12/2021 tarihli ve 7349 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile eklenen (18) numaralı bendinde; Hizmet erbabının, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretleri (Şu kadar ki, istisnayı aşan ücret gelirinin vergilendirilmesinde verginin hesaplanacağı gelir dilim tutarları ve oranları, istisna kapsamındaki tutarlar da dikkate alınarak belirlenir. Ödenecek vergi tutarı, bu suretle bulunan vergi tutarının içinde istisna tutara isabet eden kısım düşülmek suretiyle hesaplanır. İstisna nedeniyle alınmayacak olan vergi ilgili ayda aylık asgari ücret üzerinden hesaplanması gereken vergiyi aşamaz. Birden fazla işverenden ücret alanlarda bu istisna sadece en yüksek olan ücrete uygulanır.)” hükmü yer almaktadır. Yine 7349 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile Gelir Vergisi Kanununun 32 nci maddesinde düzenlenen asgari geçim indirimi kaldırılmıştır.

Diğer taraftan, 7349 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile “1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun “IV-Ticari ve medeni işlerle ilgili kâğıtlar” başlıklı bölümünün (34) numaralı fıkrasında yer alan “ücretlere ilişkin kağıtlar” ibaresinden gelmek üzere (Bu maddenin birinci fıkrasının (18) numaralı bendinde düzenlenen ücretlerde istisna, aylık brüt asgari ücrete isabet eden kısım için uygulanır) şeklinde parantez içi hüküm eklenmiştir.

Bu düzenlemeler uyarınca, asgari ücret vergi dışı bırakılmış, asgari ücretin üzerinde ücret alanlarında ücretlerinin asgari ücretin gelir vergisi matrahına isabet eden kısmı gelir vergisinden, brüt asgari ücrete isabet eden kısmı da damga vergisinden istisna edilmiştir.

Konu ile ilgili olarak 27/1/2022 tarihli Resmi Gazete ‘de 319 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde gerekli açıklamalar ve uygulamaya ilişkin örneklere yer verilmiştir.

Öte yandan 5393 sayılı Belediye Kanununun 32 nci maddesinin birinci fıkrasında, “Meclis başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, 39 uncu madde uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir. Huzur hakkı ödenecek gün sayısı, 20, 24 ve 25 inci maddelerde belirtilen toplantı günü sayısından fazla olamaz ve meclis üyelerine aynı gün için birden fazla huzur hakkı ödenemez.” hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm ve açıklamalara göre, meclis ve encümen üyelerine 5393 sayılı Kanunun 32 nci maddesi kapsamında ödenen huzur hakkı ödemesine, 1/1/2022 tarihinden itibaren 193 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (18) numaralı bendinde yer alan istisnanın uygulanması gerekmektedir. İstisnanın ilgili ayda yapılan ücret ödemeleri toplamına bir kez uygulanması mümkün bulunmaktadır. Aynı zamanda birden fazla işverenden ücret alınması halinde, istisna uygulaması, sadece en yüksek ücretin elde edildiği işveren tarafından gerçekleştirilecek olup, en yüksek ücret alınan işverene bu durumu bildirme yükümlülüğü hizmet erbabına aittir.

Bu bağlamda, emekli olan, bir işverenin yanında ücretli olarak çalışmayan veya ilçe belediyelerinde görevli meclis ve encümen üyelerine bir ay içinde yapılan huzur hakkı ödemeleri üzerinden hesaplanan gelir vergisinden, 193 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (18) numaralı bendinde düzenlenen istisna tutarına (4.253,40 TL) isabet eden vergi (ilgili aydaki asgari ücretin vergisi) düşülmek suretiyle kesilecek vergi belirlenecektir. Ayrıca, yapılan ödemenin brüt asgari ücrete (5.004 TL’ye) isabet eden damga vergisi de istisna edilecektir.

Diğer taraftan, meclis ve encümen üyelerine bir işverene bağlı olarak çalışmaları ve ücret geliri elde etmeleri halinde ise, istisnanın sadece en yüksek ücret gelirine uygulanması gerektiğinden ve bu ücretinin huzur hakkı ücretinden fazla olacağı değerlendirildiğinden, söz konusu istisna işverenince uygulanacak ve huzur hakkı ücretlerine ayrıca istisna uygulanmayacaktır.


⇒Memur Maaşı Hesaplama Programımız için Tıklayın


⇒Sözleşmeli Personel Maaşı Hesaplama Programımız İçin Tıklayın


⇒Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Genel Kültür Deneme Sınavlarına Katılmak İçin Tıklayın


⇒iscimemur.net’i twitter da takip etmek ister misiniz? Tıklayın

iscimemur.net özellikle yerel yönetimlerde çalışan memur, işçi ve sözleşmeli personelin çalışma hayatı içerisinde karşılaştıkları özlük veya bordro konularındaki sorulara mevzuatsal dayanakları ile birlikte cevap bulabilecekleri bir platformdur.
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.