Açıköğretim Fakültesi Veterinerlik bölümü bitirenlerin zam ve tazminatları ile ek ödeme ve ek gösterge puanları

Açıköğretim Fakültesi Veterinerlik bölümü bitirenlerin zam ve tazminatları ile ek ödeme ve ek gösterge puanları
Yayınlama: 17.09.2023
A+
A-

Açıköğretim Fakültesi Veterinerlik bölümü bitirenlerin zam ve tazminatları ile ek ödeme ve ek gösterge puanları

Veteriner Sağlık Teknisyeni olarak görev yapmakta iken Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Veterinerlik Bölümü Laborant ve Veteriner Sağlık Önlisans Programını bitirenlerin zam ve tazminatları hangi oranlar ve puanlar üzerinden ödenmesi gerekir?

BU hususla ilgili eski ismiyle Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün bir görüşü mevcut olup ilgili görüşte;

“… Bu itibarla, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Veterinerlik Bölümü Laborant ve Veteriner Sağlık Önlisans Programının amacı “hayvan sağlığı, suni tohumlama ve laboratuvar hizmetlerini bilip uygulayabilecek nitelikte teknikerler yetiştirmek” olması ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 24.8.2010 tarihli ve B.30.0.EÖB.0.00.00.01.403330382 sayılı yazısında “Laborant ve Veterinerlik Sağlık (önlisans) Programı mezunlarının Laborant, Laboratuar Teknikerliği, Hayvan Sağlık Memurluğu, Hayvan Sağlık Laboratuarı Teknikerliği, Hayvan Sağlık Teknikerliği ve Veteriner Sağlık Teknikerliği kadrolarına atanabileceklerine ” karar verildiğinin bildirilmesi nedeniyle, Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil “Veteriner Sağlık Teknisyeni” kadrosunda görev yapan personelden Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Veterinerlik Bölümü Laborant ve Veteriner Sağlık Önlisans Programından mezun olanların, 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar eki I sayılı “İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı” Cetvelinin “(C) Sağlık Hizmetleri Bölümü”nün 6-a sırasında öngörülen zamlar ile II sayılı “Özel Hizmet Tazminatı” Cetvelinin “(F) Sağlık Hizmetleri” bölümünün 6/a-2 sırasında öngörülen özel hizmet tazminatından yararlandırılması gerektiği değerlendirilmektedir.

Bilgilerini arz ederim.” denilmektedir.

O halde Veteriner Sağlık Teknisyeni olarak görev yapmakta iken Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Veterinerlik Bölümü Laborant ve Veteriner Sağlık Önlisans Programını bitirenlerin zam ve tazminatları aşağıdaki gibi olacaktır.

Yan Ödeme Puanı:

2006/10344 sayılı Devlet Memurlarına Ödenecek Zam Ve Tazminatlara İlişkin Bakanlar Kurulu Kararına ekli 1 sayılı cetvelin (C) Sağlık Hizmetleri Bölümü’nün 6-a sırasında sayılan puanlar aşağıdaki gibidir.

İş Güçlüğü Zammı: 550

İş Riski Zammı: 500

Temininde Güçlük Zammı: 950

Bu puanlara ek olarak yine aynı bölümün notlar kısmında;

“3- Bu bölümün 5 inci sırasında sayılan Uzman Veteriner Hekim ve Veteriner Hekimler, 6 ncı sırasında sayılan Veteriner Sağlık Teknikerlerine ve Veteriner Sağlık Teknisyenlerine (1500) puan iş riski zammı ilave olarak verilir.” denilmekte olup burada sayılan kadrolara ilave olarak 1500 puan iş riski zammı öngörülmüştür.

Bilindiği üzere 2006/10344 sayılı Devlet Memurlarına Ödenecek Zam Ve Tazminatlara İlişkin Bakanlar Kurulu Kararının 4 üncü maddesinde iş güçlüğü zammı, iş riski zammı, temininde güçlük zammı ve mali sorumluluk zammı puanlarına, bazı istisnalar hariç olmak üzere, sınırlama getirilmiştir.

Mezkur maddede;

“… Ödenecek iş riski zammı, yer altı maden ocaklarında çalışanlar, I sayılı Cetvelin (C) Bölümünün 5 inci sırası, 6 ncı sırasında sayılan Veteriner Sağlık Teknikerleri ve Veteriner Sağlık Teknisyenleri hariç, ayda (1000) puanı,

Hiçbir şekilde geçemez.” Denilmekte olup buradan anlaşılacağı üzere Veteriner Sağlık Teknikerleri ve Veteriner Sağlık Teknisyenleri iş riski zammı puanındaki sınırlamaya tabi değildir.

Dolayısıyla Veteriner Sağlık Teknisyeni olarak görev yapmakta iken Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Veterinerlik Bölümü Laborant ve Veteriner Sağlık Önlisans Programını bitirenlerin yan ödeme puanları, 1500 puan iş riski zammı ek ilavesiyle birlikte, 3500 puan olacak ve bu puan yan ödeme katsayısı ile çarpılması suretiyle ilgililerine ödenecektir.

Yan ödeme tutarı damga ve gelir vergisi matrahına dahildir. SGK matrahına dahil edilmez.

Özel Hizmet Puanı:

Veteriner Sağlık Teknisyeni olarak görev yapmakta iken Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Veterinerlik Bölümü Laborant ve Veteriner Sağlık Önlisans Programını bitirenlerin özel hizmet puanları 2006/10344 sayılı Devlet Memurlarına Ödenecek Zam Ve Tazminatlara İlişkin Bakanlar Kurulu Kararına ekli 2 sayılı cetvelin “(F) Sağlık Hizmetleri” bölümünün 6/a-2 sırasında öngörülen oranlar üzerinden ödenecektir.

İlgili kısımda belirtilen özel hizmet tazminatı oranı;

1-4 derecelerden aylık alanlar için 90,

Diğer derecelerden aylık alanlar içinse 88 puan olarak belirlenmiştir.

(Bölgelere göre belirlenen ek özel hizmet tazminatı oranlarından yararlananlar görev yaptıkları bölge için belirlenmiş oranları yukarıda belirtili oranlara eklemelidir.)

Özel hizmet tazminatı 9500 X Memur Maaş Katsayısı X Özel Hizmet Paunı / 100 formülü ile hesaplanır ve hesaplanan tutardan vergi anlamında sadece damga vergisi kesilir.

Sigorta primi açısından ise, özel hizmet tazminatı 5510 sayılı Kanuna tabi olanların SGK matrahına dahil edilmekte, 5434 sayılı Kanuna tabi olanların matrahına ise dahil edilmemektedir.

Ek Ödeme:

Bilindiği üzere ek ödeme puanları 666 sayılı KHK ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen 1 sayılı cetvelde düzenlenmekte olup Veteriner Sağlık Teknisyeni ve Veteriner Sağlık Teknikeri olarak görev yapanların ek ödeme puanları ilgili cetvelin “3- Kadroları Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında yer alan personel” bölümünün “Ek ödeme oranları 1 nolu grupta düzenlenenler hariç, bu sınıfta yer alan diğer personelden” kısmında düzenlenmiştir. Dolayısıyla ilgili memurlar kazanılmış hak aylık derecesine göre aşağıda belirtilen ek ödeme oranlarından yararlanacaklardır.

1-2 dereceden aylık alanlar 115,

3-4 dereceden aylık alanlar 105,

5-7 dereceden aylık alanlar 95,

Diğer derecelerden aylık alanlar 90,

Memura yapılan ek ödeme 9500 X Memur Maaş Katsayısı X Ek ödeme puanı / 100 formülü ile hesaplanır ve hesaplanan tutardan sadece damga vergisi kesilir. Bu tutar SGK matrahına dahil edilmez.

Ek Gösterge:

Bilindiği üzere 7417 sayılı Kanun ile Devlet memurlarının ek gösterge puanlarında artışa gidilmiştir. Bu artıştan en çok yararlanan hizmet gruplarından birisi ise Sağlık Hizmetleri Sınıfıdır. Yeni düzenlemeye göre Sağlık Hizmetleri sınıfında olup yüksek öğrenim mezunu olanların kazanılmış hak aylığı dereceleri bakımından yararlanacakları ek gösterge puanları aşağıdaki gibidir.

KHA Derecesi 1 olanlar 3600

KHA Derecesi 2 olanlar 3000

KHA Derecesi 3 olanlar 2200

KHA Derecesi 4 olanlar 2100

KHA Derecesi 5 olanlar 1800

KHA Derecesi 6 olanlar 1700

KHA Derecesi 7 olanlar 1500

KHA Derecesi 8 olanlar 1400

Yukarıda verilen ek göstergelerden yararlanma bakımından ilgili memurun 4 yıllık fakülte mezunu veya 2 yıllık MYO bölümü mezunu olması arasında fark yoktur. İster 4 yıllık bir fakülte isterse 2 yıllık bir meslek yüksek okulu bölümü mezunu olsun, sağlık hizmetleri sınıfında yer alan memur yukarıda sayılan ek göstergeleri hak eder. Ayrıca bitirilen yüksek öğrenimin sağlık alanıyla ilgili olması da şart değildir.

Şöyle ki, yazımıza konu olan Veteriner Sağlık Teknisyeni kadrosundaki memur MYO Veterinerlik bölümünü değil de 2 veya 4 yıllık herhangi bir yükseköğrenimi bitirmiş olsa bile yine bu ek göstergelerden yararlanacaktır.

Ek gösterge tutarı Ek gösterge puanı X Memur maaş katsayısı şeklinde hesaplanır ve gelir vergisi, damga vergisi ile SGK matrahına dahil edilir.


İsa ARAS

Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Yazarın tüm yazıları için tıklayın


Telegram kanalımıza katılmak için tıklayın >> t.me/iscimemurnet


iscimemur.net’i twitter da takip etmek ister misiniz? Tıklayın

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.