Bazı personelin işten çıkış bildirgesinde dikkat edilecek hususlar

Bazı personelin işten çıkış bildirgesinde dikkat edilecek hususlar
A+
A-

Bazı personelin işten çıkış bildirgesinde dikkat edilecek hususlar

Bu yazımızda 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine kapsamında istihdam edilen veya ilgili mevzuatı gereği bu kapsamda sigortalı ile ilişkilendirilen çalışanların işten çıkış bildirgesi hakkında değerlendirmelerde bulunacağız.

Sigortalı işten ayrılış bildirgeleri genel olarak sigortalının iş akdinin sona erdiği tarihi takip eden günden itibaren en geç 10 gün içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi gerekmektedir.

Fakat bu uygulamanın bazı istisnaları vardır…

Belediyelerde istihdam edilebilecek personel türlerini düşündüğümüzde bunları;

– İşçi (Daimi / Şirket)

– Sözleşmeli Personel

– Meclis Kökenli Belediye Başkan Yardımcıları (Talepleri Doğrultusunda 5510 4-1/a Kapsamında İlişkilendirilenler)

– Belediye Başkan Danışmanları

olarak sıralayabiliriz.

Şimdi gelin bu personelin işe giriş bildirgeleri hakkında detaylı değerlendirme yapalım…

İşçi (Daimi / Şirket)

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların sigortalılıkları hizmet akdinin sona erdiği tarihte sona erer. Sigortalılığı bu şekilde sona erenlerin işten ayrılış bildirgesi ise, Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi gereğince, işçinin işten ayrıldığı tarihi takip eden on gün içinde işveren tarafından (EK-10) ile e-sigorta yoluyla Kuruma verilmek zorundadır.

Bazı istisnai durumlar ise aşağıda sıralanmış ve örneklendirilmiştir;

1- Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalılardan naklen ve hizmet akdi sona ermeden aynı işverenin aynı ya da başka ünitede tescil edilmiş diğer bir işyerinde çalışmak üzere işten ayrılanlar için veya işyerinin aynı il içinde başka bir ünitenin görev bölgesine nakledilmesi halinde eski işyeri numarası üzerinden yasal süresi dışında verilen sigortalı işten ayrılış bildirgesi de süresinde verilmiş sayılır.

İşverenlerin bu durumdaki sigortalılar için e-sigorta yoluyla verecekleri işe giriş bildirgesinde “İstisna Durum Bildirim Tablosu” nda “Naklen ve hizmet akdi ilişkisi sona ermeden aynı işverenin Kurumun aynı ya da başka sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezince (SGİM/SGM) tescil edilmiş diğer işyerinde çalışan sigortalı” alanı, işten ayrılış bildirgesinde “16 Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli” işten ayrılış nedenini seçmeleri gerekmektedir.

Burada dikkat edilmesi gereken husus; çıkış ile giriş arasında boşluk olmamalıdır.

Yani örneğin 14.03.2024 tarihinde işten çıkış işlemi yapılan işçinin 15.03.2024 tarihinden geçerli olmak üzere işe giriş işlemi yapılmalıdır.

Kamu kurumlarında naklen ve hizmet akdi sona ermeden işyerinin değişmesi durumunda; Kamu işyerlerinin vergi kimlik numarası farklılık arz ettiğinden sigortalı nakli uygulaması “1” ve “3” mahiyet kodlu işyerleri için işyeri numarası alanı girilmeksizin yapılmaya devam edilecektir.

2- 4857 sayılı Kanunun 21 inci maddesine istinaden iş mahkemelerince veya özel hakem tarafından verilen kararlar uyarınca, göreve iadesine karar verilen sigortalı personelin kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararının tebliğinden itibaren işverenin işçiyi işe başlatmaması halinde sigortalı personelin işe başlamak için işverene yaptığı başvurusuna ilişkin tebligatın alındığı tarihin içinde bulunduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar verilen sigortalı işten ayrılış bildirgesi yasal süresinde verilmiş sayılır.

Örnek; 13/2/2023 tarihinde işverence geçerli sebep gösterilmeden işten çıkarılan ve aynı tarih itibariyle işverence işten ayrılış bildirgesi düzenlenerek Kuruma verilen sigortalının 4857 sayılı Kanunun 21 inci maddesine göre açtığı işe iade davası 30/10/2023 tarihinde kesinleşmiştir. Sigortalı 31/10/2023 tarihinde işverene işe başlatılmak üzere müracaat etmiştir. Sigortalının tebligatının aynı tarihte işverene ulaşmış olduğu varsayıldığında sigortalıyı işe başlatmamaya karar veren işverenin dört aylık ücret ödeyeceği sürenin son günü olan 13/6/2023 tarihine göre düzenleyeceği işten ayrılış bildirgesini 2023 yılı Kasım ayı sonuna kadar Kuruma vermesi gerekmektedir. Bu süre içinde verilen işten ayrılış bildirgesi nedeniyle idari para cezası uygulanmayacaktır.

Ayrıca ünitece mahkeme kararı gereğince işlem yapılacağından 13/2/2023 tarihinde verilen işten ayrılış bildirgesi de yersiz durumda verilmiş sayılıp ilgili SGK  tarafından mahkeme kararı gereği silinecektir.

3- İşten ayrılış bildirgesinin yasal süre içerisinde verilmesinde 5604 sayılı Kanunun mali tatile ilişkin hükümleri 2013.11 sayılı birleştirilmiş genelgenin 5 inci bölümün  1.3- Yasal süresinde verilmeyen sigortalı işe giriş bildirgeleri örnek teşkil edecek ve bildirimler belirtilen süreler esas alınarak uygulanacaktır.

Sözleşmeli Personel

Kamu kurumlarında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi kapsamında çalışan sözleşmeli personel için 4447 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi gereğince işsizlik sigortası primi kesilmediğinden (aylık prim ve hizmet belgesinde hizmetleri 13 numaralı belge türü ile bildirilenler) bu sigortalıların işten ayrılış bildirgeleri 5510 Sayılı Kanunun  9 uncu maddesi gereğince yukarıda belirtilen tarihlerden itibaren üç ay içinde yine e-sigorta yoluyla Kuruma yapılacaktır.

5510 sayılı Kanun’un Sigortalılığın sona ermesi başlıklı 9 uncu maddesinin ilgili fıkrasında “…Birinci fıkranın (e) bendine göre sigortalılığı sona erenler ile 8 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendine göre bildirimi yapılan sigortalıların, sigortalılığının sona ermesine ilişkin bildirimleri, üç ay içinde Kuruma yapılır.” denilmektedir.

Yukarıda belirtilen 8 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendi ise;

“c) Kamu idarelerince istihdam edilen 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa göre işsizlik sigortasına tabi olmayan sözleşmeli personel ile kamu idarelerince yurt dışı görevde çalışmak üzere işe alınanların, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren bir ay içinde,”

şeklindedir.

Dolayısıyla belediyelerde çalışan sözleşmeli personelin işten ayrılış bildirgesinde yasal süre iş akdinin sonlandırılmasını takip eden 90 gündür. Fakat yine de en kısa sürede bu işlemin yapılması yerinde olacaktır.

Meclis Kökenli Belediye Başkan Yardımcıları (Talepleri Doğrultusunda 5510 4-1/a Kapsamında İlişkilendirilenler)

Belediye Başkan Yardımcıları ile ilgili iş ve işlemler İşçi (Daimi / Şirket) bünyesinde çalışanlar ile aynı işlemleri içerir.

Belediye Başkan Danışmanları

Başkan Danışmanları ile ilgili iş ve işlemler İşçi (Daimi / Şirket) bünyesinde çalışanlar ile aynı işlemleri içerir.

Takdir okuyucunundur…

Bazı belediye personelinin işe giriş bildirgesinde dikkat edilecek hususlar

Mehmet YURDCU

Tavşanlı Belediyesi  / Kütahya

Yazarın Tüm Yazıları İçin Tıklayın…


Whatsapp Kanalımıza katılmak için tıklayın…


Telegram kanalımıza katılmak için tıklayın >> t.me/iscimemurnet


iscimemur.net’i twitter da takip etmek ister misiniz? Tıklayın

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.