Nakdi kumanya yardımından sadece sözleşmeli personel için sigorta primi kesintisi yapılacağı hakkında – GÖRÜŞ

Nakdi kumanya yardımından sadece sözleşmeli personel için sigorta primi kesintisi yapılacağı hakkında – GÖRÜŞ
A+
A-

Nakdi kumanya yardımından sadece sözleşmeli personel için sigorta primi kesintisi yapılacağı

Nakdi kumanya yardımından sadece sözleşmeli personel için sigorta primi kesintisi yapılacağı hakkında Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü görüş yazısı verdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü tarafının 13/06/2022 tarihli yazı ile birlikte yerel yönetimlerde uygulamaya koyulan nakdi kumanya yardımı hususunda kendilerine en çok sorulan soruları cevaplandırmışlardı. 15 konu başlığı şeklinde ele alınan nakdi kumanya yardımı hususundaki bu çalışma yerinde ve hatta geç kalınmış bir çalışmaydı.  Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünce yapılan bu çalışmada ele alınan konu başlıkları ve iscimemur.net olarak daha önce sitemizde yayınlanan kumanya yardımı hususundaki yazıları tek başlıkta toplamış bulunmaktayız. Kumanya yardımı hakkında sıkça sorulan sorular başlığı ile yayınladığımız bu çalışmaya ulaşmak için tıklayın…

Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü tarafından ele alınan konulardan bir tanesi de nakdi kumanya yardımından yapılacak kesintilerdi. Gerek bu hususun eksik ele alınması gerekse de bazı kurumlarca yapılan farklı değerlendirmeler sonrasında memurlara ödenen kumanya yardımının da sigorta primine esas kazanca dahil edilmesi ve hatta asgari ücretin günlük tutarının %6’sı oranında istisna uygulanması gerektiği gibi bir sonuç ortaya çıkmıştı. Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü bu hususta yeni bir görüş yazısı vererek nakdi kumanya yardımı olarak verilen tutarın sadece sözleşmeli personel için sigorta primine esas kazanca dahil edilebileceği söylendi.

Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün nakdi kumanya yardımından sadece sözleşmeli personel için sigorta primi kesintisi yapılacağı hakkındaki görüş yazısı şu şekilde…

T.C.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI

Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü

Sayı: E-53773008-622.02-3940766

Konu: Nakdi Kumanya Yardımından Sadece Sözleşmeli Personel İçin Sigorta Primi Kesintisi Yapılacağı

…. BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

İlgi: …. tarihli ve ….. sayılı yazı.

Başkanlığınızda 657 sayılı Kanuna tabi görev yapan Devlet memurlarına yapılacak nakdi kumanya yardımının prime esas kazançların hesabında dikkate alınıp alınmayacağına ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 80 inci maddesinde, “…

Bu Kanuna göre ilk defa 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olanların prime esas kazançlarının hesabında;

a) Aylıklarını personel kanunlarına göre alan sigortalılar için;

1) İlgili kanunları uyarınca aylık gösterge ve ek göstergeler üzerinden ödenen aylık tutarları,

2) Memuriyet taban aylık ve kıdem aylık tutarları,

3) Makam, temsil ve görev tazminatları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesi uyarınca (bölge, kurum, birim, çalışma mahalli, görevin niteliği ve benzeri kriterlere dayalı olarak asıl tazminatlara ilave, ek veya ayrıca ödenen tazminatlar hariç) ödenen tazminatlar (375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki (III) sayılı Cetvelin 1 inci ve 2 nci sıralarında sayılanlar ile düzenleyici ve denetleyici kurumların emsali personeli için, 152 nci maddenin “II- Tazminatlar” kısmının “A- Özel Hizmet Tazminatı” bölümünün (ğ) bendi ile “F- Denetim Tazminatı” bölümünün (b) bendinde yer alan tazminatlar esas alınır), 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun ek 17 nci maddesinin (A) bendinde yer alan cetvelde belirtilen oranlar üzerinden ödenen hizmet tazminatı (28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Kanun ile 17/11/1983 tarihli ve 2955 sayılı Kanuna göre tazminat veya üniversite ödeneği alanların sadece rütbelerinin karşılığı hizmet tazminatları), 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 12 nci maddesi uyarınca ödenen üniversite ödeneği, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 106 ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ödenen ek ödeme,

b) Kadro karşılığı sözleşmeli olarak görev yapan sigortalılar ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 10 uncu maddesi kapsamındaki sigortalılar için işgal ettikleri kadrolar esas alınmak suretiyle (a) bendinde öngörülen unsurlar üzerinden hesaplanan tutarı,

c) Açıktan vekil olarak atanan sigortalılar için, (a) bendinde öngörülen unsurlardan ilgili mevzuatı uyarınca ödenen tutarı,

ç) Başka bir kadro ya da görevin ödeme unsurları esas alınmak ve kıyaslanmak suretiyle aylık veya ücret ödenen sigortalılar için; emsal alınan kadro veya görevin prime esas kazanç tutarını geçmemek üzere, bu kazancın aylık veya ücret ödenmesinde öngörülen oranında hesaplanacak tutarı,

d) Büyükşehir belediye başkanları için bakanlık genel müdürünün, diğer belediye başkanları için ise öğrenim durumları itibarıyla 657 sayılı Kanuna göre yükselebilecekleri dereceyi aşmamak kaydıyla, 657 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı ek gösterge cetvelinin “VIII. Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı” bölümünün (d) bendinde belirtilenlerin prime esas kazançları,

f) İlgili kanunlarında veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde emeklilik ya da ek gösterge açısından belirli bir kadro, unvan veya görevle bağlantı kurulanlar için, bağlantı kurulan kadro, unvan veya görevin prime esas kazanç tutarı,

g) Bu fıkranın (a) ilâ (f) bentleri kapsamı dışında kalan sigortalılar için atandıkları görev itibarıyla 657 sayılı Kanuna göre girebilecekleri sınıflardaki benzer görevlerin aynı kadro, unvan, tahsil ve derecesi için belirlenen prime esas kazanç tutarları,

esas alınır. Vekalet veya ikinci görev karşılığında ilgili mevzuatı uyarınca yapılacak ödemeler prime esas kazancın hesabında dikkate alınmaz…” hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 12/5/2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 99 uncu maddesinde, “(1) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında ilk defa sigortalı olanların prime esas kazançları, Kanunun 80 inci maddesinin üçüncü fıkrasında öngörülen şekilde belirlenir.

(2) Kanunun 80 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (g) bendinde belirtilen durumda olan sigortalıların prime esas kazançlarına, 657 sayılı Kanuna göre girebilecekleri sınıflardaki benzer görevlerin aynı kadro, unvan, tahsil derecesi için belirlenen gösterge aylığı, ek gösterge aylığı, taban ve kıdem aylığı, makam, temsil ve görev tazminatları ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesi uyarınca ödenen özel hizmet tazminatları (bölge, kurum, birim, çalışma mahalli, görevin niteliği ve benzeri kriterlere dayalı olarak asıl tazminatlara ilave, ek veya ayrıca ödenen tazminatlar hariç) dahil edilir. Bu kapsamda olan sigortalıların prime esas kazançlarına dahil edilecek ek gösterge aylığının hesabında 657 sayılı Kanuna göre girebilecekleri sınıflardaki benzer görevlerin aynı kadro, unvan, tahsil derecesi için 657 sayılı Kanuna ekli I ve II sayılı ek gösterge cetvellerine göre belirlenecek ek gösterge rakamları dikkate alınır.” hükmü yer almaktadır.

Ayrıca, mülga 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 15 inci maddesinde emeklilik keseneği alınacak aylık ve ücret tutarları ile ödenekler açıkça sayılmıştır.

Görüleceği üzere gerek 5510 sayılı Kanuna ve gerekse mülga 5434 sayılı Kanuna tabi olan Devlet memurları için nakdi yemek yardımının prime esas kazançlarının/emeklilik keseneklerinin hesabında dikkate alınacağına ilişkin bir hükme yer verilmemiştir.

Bakanlığımızın 13/6/2022 tarihli ve 3857682 sayılı görüş yazısında bahsedilen Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının 22/4/2022 tarihli ve E-24010506-045.03-44423520 sayılı görüş yazısında da sadece 5510 sayılı Kanunun 4/a maddesine tabi personelden sigorta primi kesintisi yapılması gerektiği belirtilmiştir.

Bilgilerini rica ederim.


⇒ Memur Maaşı Hesaplama Programımız için Tıklayın


⇒ Sözleşmeli Personel Maaşı Hesaplama Programımız İçin Tıklayın


⇒ Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Genel Kültür Deneme Sınavlarına Katılmak İçin Tıklayın


⇒ iscimemur.net’i twitter da takip etmek ister misiniz? Tıklayın

iscimemur.net özellikle yerel yönetimlerde çalışan memur, işçi ve sözleşmeli personelin çalışma hayatı içerisinde karşılaştıkları özlük veya bordro konularındaki sorulara mevzuatsal dayanakları ile birlikte cevap bulabilecekleri bir platformdur.
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.