Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesiyle ilgili 2013 yılındaki düzenleme nasıldı?

Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesiyle ilgili 2013 yılındaki düzenleme nasıldı?
Yayınlama: 21.09.2022
A+
A-

Sözleşmeli Personelin Kadroya Geçirilmesiyle İlgili 2013 Yılındaki Düzenleme Nasıldı?

Gündemin en önemli konularından biri sözleşmeli personele kadro verilmesi yani kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli personel olarak çalışanların memur kadrolarına geçirilmesi konusudur. Konuyla ilgili ilk somut adım ise 2022-2023 yıllarını kapsayan Toplu Sözleşmeye eklenen aşağıdaki madde ile atılmıştı.

“Kamu kurum ve kuruluşlarının görüşü alınarak, sözleşmeli personel mevzuatında düzenleme yapılması suretiyle sözleşmeli personelin statülerinin yeniden belirlenmesine ilişkin çalışma, yetkili konfederasyonun katkı ve katılımıyla 2022 yılı içerisinde tamamlanacaktır.”

Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesiyle ilgili 2022 yılı başından buyana, özelliklede son birkaç aydan beri yoğun bir çalışma trafiğinin olduğu herkesin malumudur. Hatta, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in açıklamalarına göre söz konusu çalışma bitmiş ve yakız zamanda da Cumhurbaşkanı’na arz edilecektir.

Ekim ayında açılacak olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yeni yasama dönemindeki ilk gündem maddelerinden biri, hiç şüphesiz kamu kurumlarında çalışan sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine ilişkin Kanun olacak.

Peki bu Kanun’un içeriğinde neler var?

Kimleri kapsıyor?

Yerel yönetimlerde çalışan sözleşmeli personel de bu kapsamda mı?

Elbette Kanun çıkmadan bu sorulara net cevaplar vermek çok zor. Fakat benzer bir çalışmanın 2013 yılında da yapıldığını düşünürsek, on yıl önceki çalışmadan yola çıkarak bugünü az çok tahmin edebiliriz. Muhtemelen kanun taslağını hazırlayanlar da on yıl önce yapılan işlemi inceleyip belli ölçüde benzer bir çalışma yapmışlardır.

Şimdi gelin sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesiyle ilgili 2013 yılında yapılan düzenlemeyi birlikte inceleyelim…

6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 2 Ağustos 2013 tarih ve 28726 sayılı Resmi Gazete ‘de yayınlanarak yürürlüğe girdi. 6495 sayılı Kanun’la birlikte de bazı kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan sözleşmeli personel memur kadrolarına atandı.

Kimler kapsam dışıydı?

Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ile yükseköğretim kurumlarının araştırma-geliştirme projelerinde proje süreleriyle sınırlı olarak çalışanlar kapsam dışı tutulmuştu.

Dolayısıyla yukarıda da bahsedildiği şekliyle;

  • Kısmi zamanlı çalışanlar ile,
  • Proje süreleriyle sınırlı olarak çalışanlar,

memur kadrolarına geçirilmedi.

Belediyelerde çalışan sözleşmeli personel memur kadrosuna geçirildi mi?

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49 uncu maddesine istinaden belediyelerde çalışmakta olan sözleşmeli personelde 6495 sayılı Kanun kapsamında yer almıştı. Yani Belediyelerde çalışan sözleşmeli personelde 6495 sayılı Kanun ile memur kadrolarına atanmıştır.

6495 sayılı Kanun’un 9 uncu maddesinin belediyelerde çalışan sözleşmeli personelle ilgili kısmı şu şekildedir.

“b) İl özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde 25/6/2013 tarihi itibarıyla çalışmakta olan ve 48 inci maddede belirtilen genel şartları taşıyanlardan, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde yazılı olarak başvuranlar, sözleşmeli personel olarak çalıştırılmalarına esas alınan memur kadrolarına,

bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren doksan gün içinde kurumlarınca atanırlar.”

9 uncu maddenin yürürlüğe girdiği tarih Resmi gazete ‘de yayınlandığı tarihtir. Yani 2 Ağustos 2013.

Dikkat edilirse, 2 Ağustos 2013 tarihinde yayınlanan Kanun’da memuriyete geçirilecekler için çalışma şartı olarak daha eski bir tarih koyulmuştur. Bu tarih ise 25/06/2013’tür. Yani Kanun 2 Ağustosta yayınlanmasına rağmen yayınlandığı tarih itibariyle çalışanları değil, daha önceki bir tarih olan 25/06/2013 tarihi itibariyle çalışanları kapsamaktadır. 25/06/2013 tarihinden sonra sözleşmeli personel olarak çalışmaya başlayanlar ise bu haktan yararlanamamıştır.

5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde 25/6/2013 tarihi itibarıyla çalışmakta olan…”

Diğer bir şart Devlet memurluğuna alınacaklarda aranan genel ve özel şartları düzenleyen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilmiş genel şartları taşıyor olmaktır.

“A) Genel şartlar:

1- Türk Vatandaşı olmak,

2- Bu Kanunun 40 ncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,

3- Bu Kanunun 41 nci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,

4- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

6- Askerlik durumu itibariyle;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

7- 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.”

Bir başka şart ise 6495 sayılı Kanun’un 9 uncu Maddesi’nin yürürlüğe girdiği tarih, yani 2 Ağustos 2013 tarihinden itibaren 30 gün içinde yazılı olarak başvurmuş olmaktır.

Dolayısıyla belediyelerde çalışan sözleşmeli personelden;

– 657 sayılı Kanun’un 48 inci maddesinde yer alan, yukarıda da saydığımız, genel şartları taşıyanlar,

– 25/06/2013 tarihi itibariyle çalışıyor olanlar,

– Belirlenen sürede yazılı dilekçe verenler,

memur kadrosuna atanmışlardır.

25/6/2013 tarihinde askerlik, doğum veya ücretsiz izin nedenleriyle görevlerinde bulunmayanlardan ilgili mevzuatına göre yeniden hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş olanlar hakkında da bu madde hükümleri uygulanmış, bu kişiler için yukarıda belirttiğimiz süreler yeniden hizmete alındıkları tarihten itibaren başlamıştır.

Şartları sağlayanlar ne zaman memur kadrosuna geçirildi?

Şartları sağlayan söz konusu çalışanlar 6495 sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, yani 2 Ağustos 2013 tarihinden itibaren, 90 gün içerisinde memur kadrolarına atanmışlardır. Zira Kanunda “…bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren doksan gün içinde kurumlarınca atanırlar.” İfadesi yer almaktadır.

Geçişler hangi memur kadrosuna oldu?

“sözleşmeli personel olarak çalıştırılmalarına esas alınan memur kadrolarına…

doksan gün içinde kurumlarınca atanırlar.”

İfadesinden de anlaşılacağı üzere, sözleşmeli personelin çalıştığı pozisyonlara karşılık gelen memur kadrolarına geçiş işlemi yapılmıştır. Mühendis kadrosuna karşılık sözleşmeli personel olarak çalışanlar mühendis kadrosuna, avukat kadrosuna karşılık çalıştırılanlar avukat kadrosuna gibi…

Sözleşmeli olarak geçen süreler memuriyetten sayılıyor mu?

6495 sayılı Kanun’un 9 uncu maddesi hükümlerine göre memur kadrolarına atananların, söz konusu mevzuat hükümlerine göre sözleşmeli personel olarak geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilmiştir.

İlk maaş ne zaman?

Bu şekilde memur kadrolarına geçirilenler atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladıkları tarihi takip eden ay başından itibaren hak kazanmışlardır.

Örnek vermek gerekirse; 1 Ekimde kadroya geçirilenler 15 Ekimde, 20 Ekimde kadroya geçirilenler 15 Kasımda ilk memur maaşlarını almışlardır.  Bu kişilerin sözleşmeli personel olarak aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmamıştır. (Bilindiği üzere sözleşmeli personelde tıpkı memur gibi maaşını peşin almaktadır. Yani 20 Ekimde memur kadrosuna geçirilen bir sözleşmeli personel, memur olarak ilk maaşı 15 Kasımda alacaktır. Bu kişinin 15 Ekimde zaten sözleşmeli personel olarak maaş aldığı unutulmamalıdır. Dolayısıyla kişi 20 Ekimde memur olsa bile 15 Ekimde sözleşmeli personel olarak aldığı maaşı iade etmeyecek, fakat kendisine kıst memur maaşı da yapılmayacaktır.)

5 yıl nakil yasağı

Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli personel olarak çalışırken 6495 sayılı Kanun kapsamında memur kadrolarına atananlara beş yıl süreyle nakil yasağı getirilmiştir. Dolayısıyla memur kadrosuna atananlar beş yıl boyunca aynı kurumda hizmet etmeye devam etmek zorundadır. Yerel yönetimlerde sözleşmeli personel olarak çalışırken memur kadrolarına atananlara yönelik ise toplu sözleşmeyle birlikte istisna getirilmiştir.

Şöyle ki;

6495 sayılı Kanun’da 5 yıl nakil yasağı varken 2016 ve 2017 yıllarını kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşme’nin Yerel Yönetim Hizmet Koluna İlişkin Sözleşme bölümünün 6’ncı maddesiyle mahalli idareler arasındaki nakillerde bu sürenin 2 yıl olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

2018-2019 yıllarını kapsayan 4’üncü Dönem Toplu Sözleşmede ise bu sürenin mahalli idareler arası nakillerde uygulanmaması yönünde karar alınmıştır.

Memur kadrosuna atananlara iş sonu tazminatı ödendi mi?

Hayır, sözleşmeli personel olarak çalışırken 6495 sayılı Kanun kapsamında memur kadrolarına atananlara iş sonu tazminatı ödenmemiştir. Fakat, bu kapsamdakilerin iş sonu tazminatına esas olan toplam hizmet süreleri, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu uyarınca ödenecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınır.

Aday memur uygulaması yapıldı?

Sözleşmeli personel olarak çalışmaktayken 6495 sayılı Kanun ile birlikte memur kadrolarına atananlar için adaylık statüsü söz konusu olmamıştır. Dolayısıyla bu kapsamdakiler direkt asil memur olarak göreve başlamış, asaletin onaylanması gibi bir süreç işlememiş ve intibak işlemleri de beklemeksizin yapılmıştır.

Yıllık İzin Bakımından

6495 sayılı Kanun ile memur kadrolarına atananlarda olduğu gibi şimdi de sözleşmeli personel iken memur kadrolarına atanacakların yıllık izin sürelerinin hesabında, 154 Seri No.lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde ifade edildiği üzere, hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet süreleri dikkate alınacaktır.

İsa ARAS

Yazarın tüm yazıları için tıklayın…


⇒ iscimemur.net’i twitter da takip etmek ister misiniz? Tıklayın

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.