Bölge İdare Mahkemesinden Memurun Yarım Zamanlı Çalışmasına Onay

Yarım zamanlı çalışmaya ilişkin görülen bir davada Bursa Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi memur lehine karar verdi.

Bölge İdare Mahkemesinden Memurun Yarım Zamanlı Çalışmasına Onay
Yayınlama: 27.05.2024
Düzenleme: 27.05.2024 23:38
A+
A-

Bölge İdare Mahkemesinden Memurun Yarım Zamanlı Çalışmasına Onay

Bilecik Defterdarlığı Vergi Dairesi Müdürlüğü bünyesinde Gelir Uzmanı olarak görev yapan bir memur 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 43 üncü maddesi gereğince yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanmak için kurumuna başvurdu.

Memurun görev yaptığı kurum ise yarım zamanlı çalışma hakkının kullanımına ilişkin usul ve esaslara dair henüz yayımlanmış bir yönetmelik olmamasından dolayı talebi reddetmiştir. Bunun üzerine ilgili memur idarenin bu ret kararına karşı işlemin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle dava açmış ve davanın görüldüğü Sakarya 2. İdare Mahkemesi memur lehine karar vererek dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına karar vermiştir.

Mahkemece verilen yürütmenin durdurulması kararına karşın davacı kurum Bursa Bölge İdare Mahkemesine başvurarak itirazda bulunmuş fakat Bursa Bölge İdare Mahkemesi mahkemenin kararını onayarak idarenin itirazını reddetmiştir.

Yarım Zamanlı Çalışma Nedir?

Yarım zamanlı çalışma 2016 yılında mevzuatımıza girmiş ve 657 sayılı Kanunun ek 43 üncü maddesinde düzenlenmiştir.

Düzenlemeyle birlikte doğum yapan memurlar, eşi doğum yapan memurlar, bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar, çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden ay başına kadar olan dönemde haftalık çalışma saatlerinin normal çalışma süresinin yarısı olarak düzenlenmesini talep edebiliyorlar.

Yarım zamanlı çalışmaya başlayan memurlara mali haklar ile sosyal yardımları da yarım ödeniyor.

Düzenleme 2016 da yapılmış olmasına rağmen yarım zamanlı çalışma hakkının kullanımına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik yayımlanmadığından kurumlar personelin bu yöndeki taleplerini reddediyor. Her ne kadar idareler bu yöndeki talepleri reddetse bile konu mahkemeye taşındığında mahkemeler memur lehine karar veriyor. Bu kararlardan sonuncusu da yukarıda bahsettiğimiz Bölge İdare Mahkemesi Kararı.

Mezkur kararda aşağıdaki ifadeler yer alıyor;


İSTEMİN ÖZETİ
Bilecik Defterdarlığı Vergi Dairesi Müdürlüğünde gelir uzmanı olarak görev yapan davacı tarafından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek-43, maddesi uyarınca tarafına yarım zamanlı çalışma hakkı verilmesi talebiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin
Gelir İdaresi Başkanlığının 14.02.2024 tarih ve …. sayılı yazısının bildirimine ilişkin Bilecik Valiliği Defterdarlık Personel Müdürlüğünün 15.02.2024 tarih ve … sayılı işleminin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada;
dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına karar veren Sakarya 2. İdare Mahkemesi’nin 17/04/2024 gün ve … sayılı kararının kaldırılması ve dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulması isteminin reddine karar verilmesi istenilmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Bursa Bölge İdare Mahkemesi Dördüncü İdari Dava Dairesince işin gereği görüşüldü:
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun değişik 27. maddesinin 2. fikrasında, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda  yürütmenin durdurulmasına karar verilebileceği hüküm altına alınmıştır.

Dava dosyasında mevcut bilgi ye belgelere göre, mahkemece yürütmenin durdurulması istemi hakkında verilen kararda yasaya aykırılık bulunmadığından, itiraz isteminin 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 27. maddesinin 7. fıkrası uyarınca reddine, kararın taraflara tebliği için dosyanın ait olduğu mahkemeye gönderilmesine, kesin olarak 21705/2024 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.”


Yarım zamanlı çalışmayla ilgili bilinmesi gerekenleri başlıklı yazımızı okumak için tıklayın


657 sayılı Kanunun ek 43 üncü maddesi aşağıdaki gibidir;

“Doğum yapan memurlar doğum sonrası analık izninin veya 104 üncü maddenin (F) fıkrası uyarınca kullanılan iznin, eşi doğum yapan memurlar ise babalık izninin bitiminden, ilgili mevzuatı uyarınca çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden ay başına kadar olan dönemde, ayrıca süt izni verilmeksizin haftalık çalışma saatlerinin normal çalışma süresinin yarısı olarak düzenlenmesini talep edebilirler. Bu kapsamda yarım zamanlı çalışmaya başlayan memur, aynı çocuk için bir daha bu haktan yararlanmamak kaydıyla başvuru tarihini izleyen ay başından geçerli olmak üzere normal zamanlı çalışmaya dönebilir. Bu fıkra hükmünden yararlanan memura, yarım zamanlı çalışmaya başladığı tarihi izleyen ay başından itibaren, mali haklar ile sosyal yardımlarına ilişkin her bir ödeme unsurunun yarısı esas alınarak ödeme yapılır. Bunların fiili çalışmaya bağlı ödemeleri hakkında ise ilgili mevzuat hükümleri uygulanmaya devam olunur. Derece yükselmesi ile kademe ilerlemesi için aranan süreler açısından bu şekilde çalışılan dönemdeki hizmet süreleri yarım olarak dikkate alınır. Bu kapsamdaki memurun çalışma saatleri ilgili kurum tarafından belirlenir. Bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde memur olan eşleri de istekleri üzerine çocuğun fiilen teslim edildiği tarihten veya 104 üncü maddenin (A) fıkrası uyarınca sekiz haftalık izin verilmesi ya da aynı maddenin (F) fıkrası uyarınca izin kullanılması hâlinde bu izinlerin bitiminden itibaren bu fıkra hükümlerinden yararlanır.

Yarım zamanlı çalışma hakkının kullanımına ilişkin usul ve esaslar ile bu haktan yararlanamayacak memurları; hizmet sınıfı, kadro unvanı, kurum veya teşkilat bazında birlikte veya ayrı ayrı belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkilidir.”

İsa ARAS

Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Yazarın tüm yazıları için tıklayın

Whatsapp Kanalımıza katılmak için tıklayın


iscimemur.net’i twitter da takip etmek ister misiniz? Tıklayın

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.